Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JAKUB KOWALCZYK"

Aktualne potrzeby w gospodarce ściekowej w Polsce odzwierciedli VI aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych DOI:


  W Polsce dyrektywa ściekowa1) wdrażana jest poprzez Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Jest to jeden z najważniejszych programów dla ochrony środowiska wodnego przed negatywnym wpływem działalności człowieka. Właśnie ruszyła kolejna, już szósta aktualizacja tego dokumentu, nazywana w skrócie VI AKPOŚK. KPOŚK to wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w programie. Jednym z efektów programu jest systematyczne ograniczanie funkcjonowania oczyszczalni pozbawionych technologii biologicznego usuwania zanieczyszczeń ze ścieków komunalnych. W ich miejsce powstają nowe, nowoczesne obiekty lub modernizuje się już istniejące. Na infrastrukturę ściekową ponoszone są duże nakłady, tak środków krajowych, jak i zagranicznych. Jednak wciąż jest bardzo wiele do zrobienia. Kolejne aktualizacje KPOŚK umożliwiają władzom samorządowym zgłoszenie do progr[...]

Koncepcja i analiza konstrukcji uniwersalnego uchwytu narzędzi urządzenia do badania elementów pracujących w gruncie DOI:10.15199/148.2017.6.8


  Kanał glebowy to urządzenie, które pozwala na badanie procesów zużycia elementów maszyn pracujących w gruncie. Jednym z głównych elementów kanału jest uchwyt pozwalający na mocowanie różnego rodzaju narzędzi. Uchwyt mocowany jest do ramy wózka narzędziowego, który porusza się wzdłuż kanału, symulując warunki rzeczywiste występujące podczas pracy elementów maszyn rolniczych lub roboczych w glebie. Uchwyt powinien umożliwiać mocowanie narzędzi w różnych pozycjach i na różnej wysokości, co będzie wpływało na głębokość zagłębienia narzędzia w glebie. Ponadto, pożądana jest uniwersalność uchwytu, co zapewni mocowanie redlic, korpusów płużnych, zębów spulchniających itp. W istniejących rozwiązaniach uchwytów, stosowanych w kanałach glebowych (rys. 1), możliwa jest zmiana wysokości narzędzi względem gleby oraz zmiana kąta położenia narzędzia, jak również przesuw narzędzia wzdłuż belki poprzecznej, dzięki zastosowaniu uchwytu zaciskowego. Do wad takiej konstrukcji narzędzia zalicza się przede wszystkim czas wymiany i regulacji położenia danego narzędzia oraz brak możliwości obrotu narzędzia o kąt 180° po wykonanej pracy w jednym kierunku. Rozwiązanie zbliżone do opisanego przedstawiono na rys. 2. Jest to kanał glebowy znajdujący się na Uniwersy[...]

 Strona 1