Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jana ŠUGÁROVÁ"

Analysis of properties and possibilities of forming of electron beam welded semi-finished parts from SAF 2507 superduplex steel DOI:10.15199/24.2016.8.2


  Analiza właściwości i możliwości kształtowania plastycznego spawanych wiązką elektronów półproduktów stali typu superduplex SAF2507 The paper is focused on analysis of basic mechanical properties and formability of electron beam welded semi-finished parts. The formability is evaluated from tensile test and Erichsen cup test on test samples. There are results of cup test for determination of ultimate drawing ratio and results of bend test. W artykule przedstawiono analizę podstawowych właściwości oraz zdolności do kształtowania plastycznego części spawanych wiązka elektronów. Odkształcalność analizowano na podstawie badań właściwości mechanicznych w testach rozciągania oraz na podstawie próby Erichsena. Przedstawiono wyniki tłoczności jak też wyniki prób zginania. Key words: formability of welded semi-finished parts, forming of welded semi-finished parts, electron beam, superduplex steel, Erichsen cup test Slowa kluczowe: odkształcalność spawanych półproduktów, spawanie wiązką elektronów, stale superduplex, próba Erichsena Table 1. The chemical composition of EN 1.4410 (SAF 2507) duplex steel, mass % Tablica 1. Skład chemiczny stali duplex EN 1.4410 (SAF 2507), % mas. C Si Mn P S max. 0,03 max. 1,0 max. 2,0 max. 0,035 max. 0,015 N Cr Mo Ni - 0,20 to 0,35 24,00 to 26,00 3,0 to 4,50 6,00 to 8,00 - Fig. 1. Butt welds on SAF 2507, (left) surface of the weld (right) weld root Rys. 1. Spoina czołowa stali SAF 2507 (po lewej), powierzchnia spoiny (po prawej) Fig. 2. Initial shape and dimensions of test samples for tensile test Rys. 2. Kształt i wymiary próbek do statycznej próby rozciągania s. 325 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 The results of tensile tests of test samples welded by electron beam from SAF 2507 are given in Table 2. The tensile strength of welded samples was calculated as: where: FR - force at which sample tears [N], So - initial cross section of test sample neck [mm2]. The real tensile strength of welded s[...]

The analysis of properties and forming of laser welded superduplex steel SAF 2507 DOI:10.15199/24.2015.9.10


  The paper is focused on analysis of basic material (superduplex steel SAF 2507) formability and on analysis of laser welded semiproducts formability. The formability is evaluated by tensile test and Erichsen cupping test of test samples without weld and welded test samples. There are also mentioned results of cup test for determination of maximum drawing degree. Artykuł zawiera analizę podstawowaych właściwości materiałowych i odkształcalności stali superduplex SAF2507 oraz półwyrobów w postaci wsadów spawanych laserowo z niej wykonanych. Odkształcalność dla próbek ze spoiną i bez spoiny oceniono w oparciu o próbę jednoosiowego rozciągania i próbę tłoczności metodą Erichsena. W pracy wykorzystano zaprojektowany przez autorów zestaw narzędzi do próby miseczkowania, w której określono maksymalny stopień odkształcenia dla badanych materiałów. Key words: laser welded steel formability, laser welded semiproducts forming, superduplex steel, Erichsen cupping test Slowa kluczowe: wsady spawane laserowo, odkształcalność stali spawanych laserowo, stale superduplex, stal SAF 2507, próby tłoczności, próba Erichsena, kształtowanie półwyrobów spawanych laserowo.Introduction. The austenitic corrosion resistant steels are widely used in many areas of industry as power engineering, chemical engineering, food indus- try, etc.. They are mostly used as formed welded semi products or welded formed parts. The high corrosion resitance in weld is required. Therefore this paper is fo- cused on study of welding processes influence on form- ability of SAF 2507 superduplex steel. Analysis of properties and formability of basic material. The properties and formability of SAF 2507 superduplex steel were evaluated on the basis of tensile test and Erichsen cupping test results. The mechanical properties guaranteed by producer of given steel are: - yield strength Rp0,2 ≥ 550 MPa, - tensile strength Rm = 800÷100[...]

Formability and forming of welded semi-finished parts from corrosion resistant steel DOI:10.15199/24.2017.8.18


  Introduction. In power engineering, food industry, che mical industry and also in other industries the use of corro sion resistant steel espacially austenitic corrosion resistant steel became more and more widespread. These steels are usually used for forming of welded semi-finished parts or for welding of formed parts. Simulateneously application of these corrosion resistant steels need high corrosion resi stance in weld which requires to achieve certain percentual proportion of austenite even in weld metal. Corrosion re sistance is partially influenced by internal residual stresses and because of this the results of internal residual stress measurement on drawings ater cup test are in the paper. For welding of corrosion resitant steels many methods of welding are used. The paper is oriented on the research of welding processes influence on formability of SAF 2507 superduplex steel especially on forming of laser and elec tron beam welded semi-finished parts. 1 Analysis of mechanical properties and formability. The analysis of mechanical properties and formability SAF 2507 superduplex steel was made on the base of basic tensile test and Erichsen cup test. The chemical composition of studied steel is in Table 1 The required mechanical properties of given steel listed by producer are: - conventional yield strength Rp0,2 ≥ 550 MPa - tensile strength Rm = 800 to 1000 MPa. 1.1Tensile test. To establish the influence of aniso tropy on mechanical properties the tensile tests were made on test samples in the direction of rolling (direction 0o), perpendicular on rolling direction (direction 90o) and with angle of 45o to rolling direction (direction 45o). The test was made on EU-40 test machine according to STN EN ISO 6892-1 standard. The test samples were wtihout weld and with weld in the middle of the neck (Fig.1). Parameters of laser welding: - Power 750 W, - Wel[...]

 Strona 1