Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Gajda"

CZAS NA WODĘ

Czytaj za darmo! »

Woda była, jest i będzie. I to za darmo. Po prostu. Nic bardziej mylnego w tym powszechnym przekonaniu. Woda to skarb, o który należy dbać, w innym wypadku możemy dotkliwie odczuć jej brak. Zgodnie ze znowelizowanym w grudniu 2005 r. prawem wodnym od 1 lipca 2006 r. funkcjonuje Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Po dwudziestodwuletniej przerwie gospodarka wodna doczekała się należnej jej r[...]

Charakterystyka stopnia ekologicznej stabilizacji rzeki


  Przedstawiono propozycję wprowadzenia tzw. ekologicznej stabilizacji rzeki [ESR], poprzez wykonanie - podobnie jak kiedyś na Odrze czy Noteci - kilku niewielkich stopni piętrzących, stosując jednak zamiast jazów kozłowych gumowe bukłaki wypełnione wodą. Urządzenia takie funkcjonują od wielu lat za granicą, a od kilkunastu lat także w Polsce, m.in. na Dunajcu w Szaflarach i Waksmundzie, na Kwisie w Kliczkowie, a nawet na Wiśle w Połańcu dla potrzeb ujęcia wody do elektrowni oraz na Odrze na jazie Szczytniki. Obecnie PGE Energia Odnawialna SA montuje zamknięcie bukłakowe na jazie w Oławie.Pojęcie ekologicznej stabilizacji rzeki bierze się z tego, że system ten nie narusza reżimu hydrologiczno-środowiskowego rzeki. Ekologiczność ta polega przede wszystkim na: □ utrzymywaniu poziomu wody w rzece na wysokości stanów średnich i średnich wysokich; □ umożliwieniu swobodnego przepływu wody i rumowiska w rzece powyżej stanów średnich wysokich (umożliwienie transportu rumowiska w dół rzeki i brak zamulania w strefie cofkowej); □ zachowaniu cennych przyrodniczo obszarów przyrzecznych, takich jak lasy łęgowe [...]

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Gospodarki Wodnej! DOI:

Czytaj za darmo! »

D zień 1 stycznia 2018 r. to historyczny dzień dla gospodarki wodnej. Wreszcie, po wielu latach, powstał nowy podmiot w zarządzaniu gospodarką wodną w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE. Jest to organizacja, która integruje działania dotychczasowych regionalnych zarządów gospodarki wodnej i wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Pracownicy, specjaliści stali się pracownikami WÓD POLSKICH. Natychmiast po objęciu teki wiceministra w Ministerstwie Środowiska przystąpiłem do opracowywania nowego prawa wodnego. Po długich i bardzo trudnych rozmowach, dyskusja[...]

Nowe prawo wodne - podstawowe tezy DOI:


  N owe prawo wodne, uchwalone w lipcu 2017 r., powstało jako projekt rządowy ustawy, mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Ustawa dotyczy m.in. powołania nowej jednostki - państwowej osoby prawnej Wody Polskie, której zadaniem będzie przejrzyste finansowanie inwestycji w gospodarce wodnej, jak również sprawne pozyskiwanie środków finansowych na te inwestycje, w tym środków pozabudżetowych oraz uregulowania kwestii administrowania wodami, w tym władztwo nad przypisanymi jednostkom administracyjnym wodami sprawowane w imieniu Skarbu Państwa. TRANSFORMACJA USTROJOWA I D OSTOSOWANIE DO PRAWA UE Przed omówieniem najważniejszych regulacji nowego prawa wodnego warto przypomnieć kluczowe daty w historii polskiego prawodawstwa w tym zakresie: □ pierwsze prawo wodne w II RP - 1922 r. □ ostatnie prawo wodne w PRL - 1974 r. □ pierwsze prawo wodne w III RP - 2001 r. - nie obejmowało wszystkich zagadnień dotyczących reformy ustrojowej - m.in. brak systemu finansowania, przejrzystych instrumentów finansowych, rozproszenie kompetencji. □ wielokrotne nowelizacje związane z prawem unijnym. Wspólnotowa polityka wodna, o czym stanowi Ramowa Dyrektywa Wodna, wymaga przejrzystych, efektywnych i spójnych ram legislacyjnych, co oznacza, że w krajowym porządku prawnym powinny obowiązywać regulacje zmierzające do pełnego i racjonalnego spełnienia prawa europejskiego w gospodarce wodnej. Wprowadzana nową ustawą - Prawo wodne reforma gospodarki wodnej zmierza więc do wprowadzenia instrumentów zapewniających osiągnięcie celu Ramowej Dyrektywy Wodnej, jakim jest pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami spełniającej kryteria funkcjonalności i bez[...]

Wspomnienie pośmiertne Stanisław Mackiewicz 1931 - 2019 DOI:

Czytaj za darmo! »

Stanisław Mackiewicz urodził się 30 sierpnia 1931 r. na Litwie w miejscowości Maksimiszki, w domu w którym mówiło się tylko po polsku. Podstawową naukę rozpoczął w 1938 r. w Kirmielańcach i kontynuował w Poniewieżu. W latach 1943-1945 uczęszczał do progimnazjum w Rogowie. W grudniu 1945 r. w ramach akcji repatriacyjnej przyjechał do Polski i zamieszkał w Ostródzie, gdzie w 1950 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W 1954 r. uzyskał tytuł inżyniera na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej na kierunku Inżynieria Wodna Śródlądowa, a w 1956 r. stopień magistra. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę naukowo- -dydaktyczną w Katedrze Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej zajmując k[...]

 Strona 1