Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA SZNAJDER"

Własność wód i gruntów pod wodami - problemy prawne DOI:


  DEFINICJA WŁASNOŚCI Pojęcie "własność" występuje w różnych dziedzinach życia społecznego. Własność można rozpatrywać jako kategorię ekonomiczną1) i przyjąć, że stanowi ona formę władania przez człowieka częściami przyrody posiadającymi wartość majątkową2). Będzie zatem chodziło o każdą formę dysponowania określonym dobrem majątkowym3). Na gruncie prawnym pojęcie "własność" służy do określenia tylko jednej formy władania dobrami przyrody (w odróżnieniu do władania np. na podstawie praw rzeczowych ograniczonych, umów najmu, czy dzierżawy)4). Własność w obrębie prawa jest pojęciem cywilistycznym. Istota tego prawa została wyrażona w art. 140 kodeksu cywilnego5). Zgodnie z brzmieniem tego przepisu: "W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą". Własność jest prawem, które daje uprawnionemu najszersze władztwo nad rzeczą. Należy mieć na uwadze, że pojęcie "własność" pojawia się także w innych gałęziach prawa. Regulacje z zakresu własności znajdują się m.in. w prawie wodnym, które zaliczymy do gałęzi prawa ochrony środowiska, czy też szerzej - prawa administracyjnego. Powstaje zatem wątpliwość, co do znaczenia tego pojęcia w normach prawa wodnego i w ogóle przyczyn posługiwania się tym terminem prawnym w prawie wodnym6). J. Ignatowicz wskazywał, że obok cywilistycznego pojęcia własności należy 1) E. Skowrońska-Bocian [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. 1 Komentarz, Warszawa 2004 r., s. 157. 2) J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 2000, s. 41. 3) J. Wasilkowski, Pojęcie własności we współczesnym prawie polskim, Warszawa 1972, s. 15. 4) J. Ładosz, Własność jako kategoria ekonomiczn[...]

 Strona 1