Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Przybysz"

Seminarium firmy ABB

Czytaj za darmo! »

W dniach 12 i 13 kwietnia br. w hotelu RAD w Grudziądzu odbyło się doroczne seminarium "Pulp and Paper Industry" organizowane przez koncern ABB. Głównym organizatorem był pan Sławomir Jezierski. Celem seminarium było zaprezentowanie najnowszych produktów oraz rozwiązań w zakresie napędów, automatyki i sterowania, oferowanych przez firmę ABB, oraz zakresu usług serwisowych świadczonych dla pr[...]

Ocena zasobów makulatury w Polsce

Czytaj za darmo! »

Szybki wzrost produkcji papieru w krajach uprzemysłowionych spowodował w drugiej połowie XX w. lokalne niedostatki surowca drzewnego stosowanego powszechnie do wytwarzania pierwotnych mas papierniczych. Czynniki te spowodowały, że zaczęto w coraz większym stopniu wykorzystywać makulaturę jako surowiec do wytwarzania mas wtórnych, popularnie zwanych również masami makulaturowymi. Ze względu na masowe stosowanie makulatury i jej specyficzne właściwości, opracowano wyspecjalizowane urządzenia i linie technologiczne przystosowane do przerobu tego surowca. Odzyskanie i racjonalne wykorzystanie makulatury pochodzącej ze zużytych wyrobów papierowych w istotnym stopniu przyczynia się do rozwiązania narastających w skali światowej trudności związanych z zapewnieniem odpowiedniej bazy surowcowej przemysłu papierniczego i utylizacją rosnącej ilości odpadów papierowych. Czynniki te powodują, że w krajach wysokorozwiniętych funkcjonują i są doskonalone coraz sprawniejsze systemy recyklingu makulatury. W Polsce za szybko rosnącym zużyciem wyrobów papierowych, które obecnie zbliża się do poziomu 4 mln ton w skali rocznej, nie nadąża tempo wzrostu produkcji tych wyrobów. Podstawową przyczyną tego stanu jest niedostateczna podaż drewna krajowego wpływająca na stagnację produkcji pierwotnych mas włóknistych, która w ostatnich latach utrzymuje się na niezmiennym poziomie ok. 1 mln ton w skali rocznej. Tak więc, niezmiernie ważnym czynnikiem umożliwiającym zmniejszenie niedoboru krajowych papierniczych mas włóknistych jest dalszy rozwój produkcji makulaturowych mas wtórnych. Obecnie wielkość produkcji tych mas w Polsce zbliża się już do wielkości produkcji mas pierwotnych wytwarzanych bezpośrednio z drewna (1). Według danych statystycznych CEPI (Confederation of European Paper Industries) (2) i SPP (Stowarzyszenia Papierników Polskich) (3), w Polsce istnieją znaczne rezerwy makulatury, bowiem określany przez te organizacje wskaźnik odzysku teg[...]

Odzysk makulatury Cz. I. Ocena odzysku makulatury na świecie i w krajach europejskich (CEPI)


  Wysoki poziom i szybkie tempo wzrostu zu.ycia papieru spowodowa.y, pod koniec XX wieku narastaj.ce w skali .wiatowej trudno.ci zwi.zane z: . zapewnieniem odpowiedniej bazy surowcowej przemys.u papierniczego, . utylizacj. rosn.cej ilo.ci odpadow papierowych. Odzyskanie i racjonalne wykorzystanie makulatury pochodz.cej ze zu.ytych wyrobow papierowych w istotnym stopniu przyczynia si. do rozwi.zania powy.szych zagadnie.. Czynniki te powoduj., .e w krajach wysokorozwini.tych funkcjonuj. i s. doskonalone coraz sprawniejsze systemy recyklingu makulatury. Kryteria oceny odzysku makulatury D..enie do rozwoju bazy surowcowej przemys.u papierniczego oraz ochrona .rodowiska naturalnego przez zanieczyszczeniem odpadami papierowymi s. g.own. si.. nap.dow. sk.aniaj.c. do odzyskiwania, przerobu b.d. utylizacji zu.ytych wyrobow papierowych. Tendencja ta nasila si. w poszczegolnych krajach w miar. wzrostu jednostkowego zu.ycia wyrobow papierowych. Podstawowymi parametrami charakteryzuj.cymi odzysk makulatury w skali globalnej b.d. w danym rejonie .wiata (kontynencie, kraju, wojewodztwie, mie.cie itp.) s.: . wielko.. odzysku makulatury, . wska.nik odzysku makulatury, . wska.nik jednostkowej ilo.ci makulatury nieodzyskanej. Wielko.. odzysku makulatury Wielko.. odzysku makulatury charakteryzowana jest przez: . ogolny odzysk makulatury, . jednostkowy odzysk makulatury. Ogolny odzysk makulatury Ogolny odzysk makulatury okre.la ilo.. makulatury zebranej na danym obszarze w ci.gu roku. Ilo.. odzyskanej makulatury (M0) jest w miar. precyzyjnie rejestrowana i ogolnie dost.pna w statystykach prowadzonych przez poszczegolne pa.stwa, b.d. wyspecjalizowane organizacje regionalne. Jednostkowy odzysk makulatury Jednostkowy odzysk makulatury okre.la ilo.. makulatury zebranej na danym obszarze w przeliczeniu na jednego mieszka.ca. Wielko.. jednostkowego odzysku makulatury (mo) oblicza si. ze wzoru: L m MO o = gdzie: mo . wielko.. jednostkowego odz[...]

Pozysk makulatury przez przemysł papierniczy w Polsce


  W artykułach (1-4) dokonano przeglądu literatury dotyczącej zasobów i odzysku makulatury w skali globalnej, w krajach europejskich zrzeszonych w organizacji CEPI (Confederation of European Paper Industries) oraz w Polsce. Celem niniejszego artykułu jest ocena systemu pozysku makulatury przez przemysł papierniczy w Polsce. Czynniki kształtujące pozysk makulatury Na wielkość pozysku makulatury przez przemysł papierniczy (PM) składa się: - wielkość odzysku makulatury, - saldo importu-eksportu makulatury, - ilość makulatury przeznaczonej do przerobu poza przemysłem papierniczym bądź do utylizacji. M M (I E)M M P = O + S -U - Recovered Paper Collection by Paper Industry in Poland gdzie: PM - pozysk makulatury przez przemysł papierniczy, OM - odzysk makulatury w kraju, S(I-E)M - saldo importu-eksportu makulatury, UM - wykorzystanie makulatury poza przemysłem papierniczym bądź jej utylizacja. Na rysunku 1 przedstawiono wpływ powyższych czynników na wielkość pozysku makulatury przez przemysł papierniczy w Polsce w 2009 r. Wielkość odzysku makulatury Wielkość odzysku, czyli ilości zebranej makulatury w skali kraju, jest wielkością bazową kształtującą wielkość pozysku makulatury przez przemysł papierniczy. W Polsce odzysk makulatury w 2009 r. wynosił 1.574 mln ton. Wielkość odzysku makulatury uzależniona jest od wielkości zasobów makulatury oraz od wielkości współczynnika odzysku tego surowca. Obecnie istnieją różne metody oceny zasobów makulatury w skali kraju, według których wielkość tych zasobów w Polsce w roku 2009 zawierała się w granicach 3,1÷4,4 mln ton (3). Value of country-scale wastepaper recovered for paper industry is a function of wastepaper recovery, balance of import and export, and consumption of this material by paper industry. Paper recovery in Poland has increased from 717 thousand metric ton in 1999 to 1574 thousand metric ton in 2009. This means that the increase was more than double. Import-export balanc[...]

Przerób makulatury i wykorzystanie wtórnych papierniczych mas włóknistych


  W artykułach (1, 2) dokonano przeglądu zasobów i odzysku makulatury w skali globalnej oraz w krajach europejskich zrzeszonych w organizacji CEPI (Confederation of European Paper Industries) a także w Polsce. Natomiast w artykule (3) dokonano oceny pozysku makulatury przez przemysł papierniczy w Polsce. Z materiałów zawartych w tych opracowaniach wynika, że w ostatnim dziesięcioleciu nastąpiło w Polsce podwojenie zużycia wyrobów papierowych, a zatem i odpowiedni wzrost zasobów makulatury. Niestety, za szybkim wzrostem zasobów makulatury w naszym kraju nie nadąża rozbudowa systemu odzysku tego surowca. System odzysku i przerobu makulatury w Polsce należy do najmniej efektywnych w Europie (4). Jedną z przyczyn tego stanu jest stosunkowo małe zużycie pozyskanej makulatury przez krajowy przemysł papierniczy, o czym świadczy rosnący dotychczas eksport tego surowca. Należy jednak przewidywać, że postępująca w ostatnich latach intensywna rozbudowa mocy przerobowych makulatury w przemyśle papierniczym wpłynie zapewne pozytywnie na system recyklingu makulatury w Polsce. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza przerobu makulatury na wtórne papiernicze masy włókniste oraz ocena wykorzystania tych mas w przemyśle papierniczym. Rozwój procesu przerobu makulatury na wtórne papiernicze masy włókniste Do czasu wynalezienia maszynowej produkcji papieru i druku, a więc do ok. XVI w., papier był bardzo cennym wytworem wykorzystywanym głównie do sporządzania dokumentów o dużej trwałości. Nawet wytwory o nieodpowiedniej jakości, tzw. brak własny, wykorzystywano do sporządzania opraw książek i dokumentów, a także do opakowywania bardziej wartościowych wyrobów tekstylnych, szklanych i innych. Rozwój maszynowej produkcji wytworów papierowych w początkowym okresie nie wpłynął na pojawienie się znaczących ilości odpadów papierowych. Przy stosunkowo niskim jednostkowym zużyciu wytworów papierowych (kg per capita na rok), wytwory te po spełnieni[...]

System recyklingu makulatury w Polsce w 2008 roku Cz. I. Zużycie wytworów papierowych i odzysk makulatury.

Czytaj za darmo! »

Szybki wzrost produkcji papieru w krajach uprzemysłowionych spowodował już w drugiej połowie XX w. lokalne niedostatki surowca drzewnego. Czynniki te spowodowały, że w latach 50. XX w. zaczęto w coraz większym stopniu wykorzystywać makulaturę jako surowiec do wytwarzania papieru. Początkowo wybrane i wysortowane rodzaje makulatury traktowano jako surowiec zastępczy i przerabiano je metodami stosowanymi dotychczas do przerobu braku własnego. Od lat 60. XX w. szybko wzrasta zużycie makulatury, którą zaczyna się traktować jako nowy rodzaj surowca włóknistego. Masy włókniste wytwarzane z makulatury w odróżnieniu od mas pierwotnych nazywa się masami wtórnymi. Ze względu na specyficzne właściwości makulatury jako surowca, zaczynają powstawać wyspecjalizowane urządzenia i linie techn[...]

System recyklingu makulatury w Polsce w 2008 roku Cz. II. Pozysk i przerób makulatury

Czytaj za darmo! »

W pierwszej części artykułu dokonano oceny odzysku makulatury w Polsce na tle gospodarki makulaturą w krajach europejskich (CEPI) w 2008 r. W rozpatrywanym okresie w krajach europejskich należących do organizacji CEPI ogólne zużycie wytworów papierowych wynosiło ok. 88 mln ton, zaś odzyskano ponad 49 mln ton makulatury osiągając średni wskaźnik odzysku makulatury ponad 56%. W Polsce w 2008 r. przy ogólnym zużyciu wytworów papierowych wynoszącym 3,87 mln ton odzyskano 1,646 mln ton makulatury, co umożliwiło osiągnięcie wskaźnika odzysku makulatury zaledwie na poziomie 42,5%, a więc znacznie poniżej średniej dla krajów CEPI (2). Wśród odzyskanej makulatury w Polsce w 2008 r. dominującą pozycję zajmuje tzw. makulatura mocna - 51,4%, następnie tzw. makulatura mieszana - 24,4%, ma[...]

Rozwój koncepcji ochrony środowiska w przemyśle papierniczym

Czytaj za darmo! »

Wytwory papierowe, ze względu na swoją funkcjonalność, relatywnie niską cenę, biorozkładalność oraz szereg innych zalet, znajdują szerokie zastosowanie jako materiały do pisania i druku (papiery graficzne), do celów opakowaniowych, sanitarno-higienicznych oraz rozlicznych zastosowań specjalnych. Maszynowa produkcja wytworów papierowych zapoczątkowana z nastaniem XIX w., a więc wieku pary i elektryczności, rozwijała się burzliwie w XX w., określanym jako wiek rewolucji naukowej. O skali rozwoju przemysłu papierniczego świadczy fakt, że w XX w. produkcja wytworów papierowych podwajała się w okresach ok. 20-letnich, osiągając na początku XXI w. blisko 400 mln ton w skali roku. Obecnie światowe zużycie wytworów papierowych kształtuje się na poziomie 60 kg rocznie na statystycznego mieszkańca naszego globu. W Polsce wskaźnik ten przekracza 100 kg, zaś w wielu krajach Unii Europejskiej wynosi ponad 220 kg. Przemysł papierniczy, podobnie jak inne gałęzie przemysłu, dąży do zmniejszania obciążenia środowiska naturalnego skutkami swojego działania przez wkomponowanie tego działania w stały cykl przemian tego środowiska (1). Wymaga to systematycznego dążenia do oszczędności surowców pierwotnych oraz kopalnych surowców energetycznych, jak również ograniczenia emisji zanieczyszczeń do wód, powietrza oraz minimalizowania przemysłowych odpadów stałych. Ochrona środowiska naturalnego w początkowym okresie industrializacji (XIX w.) W okresie rękodzieła papierniczego, a więc do XIX wieku, wytwarzanie papieru było wkomponowane w stały cykl przemian środowiska naturalnego. Produkcja papieru oparta była niemal całkowicie na odnawialnych surowcach roślinnych (len, konopie, bawełna) i zwierzęcych (klej zwierzęcy), z niewielkim dodatkiem kopalnych surowców mineralnych (wypełniacze). Energia konieczna do produkcji pochodziła również ze źródeł odnawialnych; energię cieplną czerpano ze spalania drewna lub bezpośrednio ze słońca (suszenie papieru), [...]

Rozwój poglądów dotyczących procesu mielenia papierniczych mas włóknistych Cz. I. Rozwój konstrukcji i funkcjonowania ur ządzeń oraz układów mielenia papier niczych mas włóknistych


  Do wytwarzania papieru do XIX w. stosowano włókna tekstylne (bawełniane, lniane, konopne) pozyskiwane ze szmat. Do tego surowca przystosowana była technologia jego przerobu na masę papierniczą. Technologia ta polegała na mechanicznym rozwłóknianiu i mieleniu szmat w środowisku wodnym w urządzeniach zwanych holendrami. W XIX wieku mocne i długie włókna tekstylne zostały zastąpione przez krótkie i bardziej subtelne (słabe) włókna pochodzenia drzewnego (ścieru i mas celulozowych). Pomimo, że w XX wieku wprowadzono nowe typy urządzeń mielących (młyny stożkowe i tarczowe), ogólna zasada mielenia tych mas pozostała niezmieniona. Według autorów, niedostosowanie istniejących urządzeń mielących do właściwości obecnie stosowanych mas włóknistych jest m.in. przyczyną niezwykle niskiej sprawności energetycznej procesu mielenia, nieprzekraczającej 30%. W efekcie jednostkowe zużycie energii w procesie mielenia mas włóknistych wynosi ok. 100-500 kWh/t, co stanowić może ok. 40% ogólnego zużycia energii elektrycznej papierni (22). W pracy wskazuje się na konieczność zmiany zasady działania urządzeń mielących w kierunku ich przystosowania do przerobu pierwotnych i wtórnych (makulaturowych) mas włóknistych pochodzenia drzewnego. Podejmowane dotychczas próby zastąpienia klasycznego sposobu mielenia przez różne niekonwencjonalne metody obróbki włókien papierniczych mas włóknistych, m.in. traktowania ultradźwiękami, enzymami, wymrażania, eksplozji parowej, pulsacji ciśnienia, kawitacji itp., nie przyniosły jednak istotnego postępu w tej dziedzinie. Up to 19th century, paper was made from textile fibres (cotton, flax, hemp) obtained from rags. For processing those materials into papermaking pulp a special technology was developed. The technology was based on mechanical beating and defibering of rags in water in hollanders. In 19th century, strong and long textile fibres were replaced by short and fine wood fibres (grounwood, cellulose pulp). Desp[...]

 Strona 1  Następna strona »