Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Ksenia Starzec-Wiśniewska"

Światowy Dzień Wody 2011 - Woda dla miast Spotkania edukacyjne z dziećmi i wychowawcami


  W ramach działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w dniu 24 marca 2011 r., na zaproszenie dyrekcji Publicznego Przedszkola w Toszku, placówkę odwiedziła przedstawicielka RZGW Gliwice - Ksenia Starzec-Wiśniewska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych RZGW Gliwice. Wychowankowie placówki wysłuchali pogadanki na temat właściwości wody, stanów skupienia i obiegu wody, znaczenia wody w przyrodzie i w życiu człowieka. Szczególnie zaakcentowano zagadnienia z zakresu ochrony zasobów wodnych i środowiska naturalnego. Omówiono zjawiska powodzi i suszy oraz ich następstwa. Młodzi słuchacze byli aktywnymi uczestnikami dyskusji i chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat zagadnień związanych z wodą. Uwagę młodego audytorium skierowano także na naczelne hasło Światowgo Dnia Wody 2011, czyli problematykę zapewnienia WODY DLA MIAST. Wiedza dzieci została ugru[...]

Wspólne posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry z udziałem prezydiów stałych komisji ds. udziału społeczeństwa


  "Poszukiwanie kierunku reformy gospodarki wodnej w Polsce na tle uwarunkowań krajowych oraz unijnych".7 czerwca 2011 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach odbyło się wspólne posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry z udziałem prezydiów stałych komisji ds. udziału społeczeństwa oraz zaproszonych wykładowców i gości specjalnych. Aby zaakcentować rangę spotkania, zaproszenie wystosowano do: przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - prof. dr. hab. Jerzego Buzka, władz centralnych, posłów i senatorów RP, wojewody śląskiego, marszałka województwa śląskiego, przedstawicieli świata nauki i mediów branżowych. Posiedzenie oficjalnie otworzył przewodniczący Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry Stanisław Staniszewski, który przewodniczył obu radom (pod nieobecność Ryszarda Jakubowskiego - przewodniczącego Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie GWRW MW). Stanisław Staniszewski powitał senatora Antoniego Motyczkę oraz posła na Sejm RP Adama Gawędę i podziękował szacownym gościom za przyjęcie zaproszenia i osobiste przybycie na posiedzenie. Przewodniczący Staniszewski powitał przedstawicieli posłów (delegowanych na posiedzenie dyrektorów biur poselskich: posła Andrzeja Gałażewskiego reprezentowała Maria Traczewska, w imieniu posła Jacka Brzezinki przybył Michał Bieda). Gospodarz spotkania, Michał Nieszporek - starosta gliwicki, powitał zebranych przedstawiając zwięzłą charakterystykę powiatu oraz życząc zebranym owocnych obrad. Odczytano "List otwarty" wystosowany przez prof. dr. hab. Jerzego Buzka - przewodniczącego Parlamentu Europejskiego do Prezydiów i członków Rad GWRW MW i GO oraz pozostałych uczestników obrad. Czytamy w nim, m.in.: "Europa - tak naprawdę - zaczyna się w naszych regionach; w naszych miastach, dzielnicach. Dlatego każde działanie inwestycyjne, wszelkie reformy, są dla po[...]

Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałej Komisji ds. Udziału Społecznego - Gliwice, 12 stycznia 2012 r.


  W Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się wspólne posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społecznego działających przy Radach. Obrady prowadził Stanisław Staniszewski (przewodniczący Rady GWRW Górnej Odry), który powitał wszystkich uczestników spotkania w imieniu własnym oraz prezydiów obu rad. Przewodniczący udzielił głosu Arturowi R. Wójcikowi - dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, który przedstawił zebranym informację na temat bieżącej działalności RZGW w Gliwicach. Dyrektor Wójcik skoncentrował swe wystąpienie wokół następujących tematów: □ Realizacja zadania: zbiornik Racibórz - poinformował o trwających wykupach nieruchomości oraz przekazał dane dotyczące postępów w podpisywaniu umów z mieszkańcami Nieboczowów i Ligoty Tworkowskiej przenoszącymi się do Nowych Nieboczowów. Dyrektor poinformował, iż wstępnie został przygotowany projekt całej infrastruktury drogowej oraz technicznej, obecnie podpisywane są umowy przedwstępne dla poszczególnych osób, które będą się przenosić do nowej miejscowości. Dyrektor przekazał informacje dotyczące komitetu, składającego się z przedstawicieli RZGW w Gliwicach, konsultanta, gminy Lubomia oraz Stowarzyszenia na rzecz Budowy Nowej Wsi Nieboczowy. Zadaniem komitetu jest nadzorowanie poprawności przydzielenia poszczególnych działek osobom mającym zamieszkiwać Nowe Nieboczowy; członkowie komitetu mają także służyć poradą i rozstrzygać ewentualne spory. Dyrektor Wójcik oznajmił uczestnikom spotkania, iż projekt budowlany zbiornika Racibórz został przekazany do Międzynarodowego Panelu Ekspertów. Obecnie RZGW w Gliwicach oczekuje na wyniki pracy tego panelu. Trwają prace związane z zagadnieniami dotyczącymi przetargu na projekty wykonawcze oraz dotyczące wyłonienia wykonawcy robót. □ Kanał Gliwicki - w grudniu 2011 r. RZGW w Gliwicach odebrał od wykona[...]

Wspólne posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry z udziałem Stałych Komisji ds. Udziału Społecznego

Czytaj za darmo! »

Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Olkuszu. Otwarcia posiedzenia dokonali: Przewodniczący Prezydium Rady GWRW Małej Wisły - Andrzej Siudy oraz przewodniczący Prezydium Rady GWRW Górnej Odry - Stanisław Staniszewski. Gospodarze spotkania: Henryk Kieca - wicestarosta Powiatu Olkuskiego oraz Jan Książek - dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Olkuszu i jednocześnie zastępca przewodniczącego Prezydium Rady GWRW Małej Wisły - powitali członków Rad, Komisji ds. Udziału Społecznego oraz przybyłych gości.Duże zainteresowa[...]

 Strona 1