Wyniki 1-10 spośród 89 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ MAMALA"

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA NA ZIMNO ORAZ OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE ORAZ ELEKTRYCZNE TAŚM Z ALUMINIUM SERII 1XXX ORAZ 8XXX ODLEWANYCH W SPOSÓB CIĄGŁY


  Konwencjonalny proces produkcji i przetwórstwa taśm z aluminium i jego stopów zawierający odlewanie, gorące oraz zim-ne walcowanie jak i opcjonalną obróbkę cieplną, nie jest w pełni efektywny ekonomicznie wobec dużych nakładów inwe&-stycyjnych i operacyjnych. Nowoczesne, alternatywne technologie produkcji tych materiałów składają się z ciągłego odle-wania, walcowania na zimno i obróbki cieplnej. Główną zaletą tej technologii jest wyeliminowanie procesu walcowania na gorąco. Określenie przydatności materiałów otrzymywanych tą metodą jest więc ważnym problemem badawczym. W ar-tykule przedstawiono wpływ dodatków stopowych na strukturę aluminium, zbadano twardość oraz przewodność elek-tryczną a także jakość powierzchni wyrobów produkowanych metodą odlewania ciągłego. Zbadano wpływ odkształcenia na zimno oraz obróbki cieplnej na poszczególne parametry materiałów. Taśmy produkowane w ten sposób spełniały wy-magania i mogą być stosowane przemysłowo. Słowa kluczowe: aluminium, odlewanie ciągłe, walcowanie na zimno, obróbka cieplna INFLUENCE OF STRAIN AND HEAT TREATMENT ON MECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF ALUMINIUM STRIPS 1XXX AND 8XXX SERIES AFTER CONTINUOUS CASTING The conventional process of production and processing of aluminium and aluminium alloy strips involves DC casting, hot and cold metal forming and optional heat treatment. This process is not economically effective towards high investment and operating costs. Modern and alternative manufacturing technologies of those materials include continuous casting material, cold rolling and heat treatment. The main advantage of this technology is eliminating the hot rolling process. Dr inż. Andrzej Mamala, mgr inż. Wojciech Ściężor - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Rudy Metale R57 2012 nr 9 Determinate the suitabilit[...]

OCENA WPŁYWU WYBRANYCH DODATKÓW STOPOWYCH NA EWOLUCJĘ WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH ALUMINIUM PODCZAS OBRÓBKI CIEPLNEJ


  Nowoczesne stopy aluminium znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Przekłada się to na poszukiwanie nowych składów chemicznych materiałów oraz opracowywanie nowych, najczęściej zintegrowanych technologii ich przetwarzania. Niezwykłą popularnością w ostatnich latach cieszą się stopy aluminium serii 8XXX ze względu na możliwość otrzymywania ich ze złomów aluminiowych, dzięki czemu znacznie ogranicza się koszty produkcji. Z utylitarnego punktu widzenia istotna jest identyfikacja wpływu poszczególnych dodatków stopowych i domieszek obecnych w stopach 8XXX na ich własności użytkowe, a w szczególności na ewolucję własności mechanicznych materiału podczas obróbki cieplnej. W pracy przebadano wpływ wybranych dodatków stopowych charakterystycznych dla serii stopów aluminium 8XXX, tj. Fe, Si, Mn, Mg, Cu, Zn na twardość po różnych wariantach wygrzewania. Słowa kluczowe: aluminium, odlewanie, walcowanie, obróbka cieplna, twardość ANALYSIS OF THE SELECTED ALLOYING ELEMENTS EFFECT ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF ALUMINIUM STRIPS DURING HEAT TREATMENT Modern aluminium alloys are important object of interest in various fields of industry. New chemical compositions of materials and integrated processing technologies are key issues. 8XXX aluminium alloys series are very popular over the last few years due to the possibility of aluminium scrap recycling and significantly reduction of the production costs. It is important to identify the effects of individual alloying additives in 8XXX alloy series on the operational properties, in particular on the evolution of the material mechanical properties during the heat treatment. The paper presents the research results of the impact of typical for 8XXX alloy series selected alloying additives like Fe, Si, Mn, Mg, Cu, Zn on the material hardness after different heat treatments. Keywords: aluminium, casting, rolling, heat treatement, hardness Wprowadzenie Czynniki o charakterze ekonomic[...]

Odporne cieplnie druty ze stopu alzr do napowietrznych przewodów elektroenergetycznych typu HtlS

Czytaj za darmo! »

Konieczność zwiększenia przepustowości elektroenergetycznych linii przesyłowych wymusza poszukiwanie nowych stopów aluminium. Kompozycja chemiczna stopu powinna charakteryzować się korzystnym zespołem własności mechaniczno-elektrycznych oraz własnościami pozwalającymi na zastosowanie ich do produkcji przewodów przeznaczonych do ciągłej i wysokotemperaturowej pracy. Wykorzystanie dodatku Zr pozw[...]

BADANIA WPŁYWU STARZENIA SZTUCZNEGO NA ZMIANĘ WŁASNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH I ELEKTRYCZNYCH STOPU CuNi2Si PRZEZNACZONEGO NA OSPRZĘT GÓRNEJ SIECI TRAKCYJNEJ

Czytaj za darmo! »

Dotychczas stosowany osprzęt górnej sieci trakcyjnej (uchwyty, złączki, itp.) wykonywany jest z brązu BA1032 lub BK331. Materiały te charakteryzują się wysoką wytrzymałością i dobrą skrawalnością, jednakże niską przewodnością elektryczną. Nowy typ sieci trakcyjnej przeznaczony do obciążalności prądowej 2,5 kA (dotychczas 1,7 kA) wymaga osprzętu o wyższej przewodności elektrycznej. Z uwagi na chara[...]

PRZEWODY JEZDNE Z MIEDZI SREBROWEJ DO WYSOKOOBCIĄŻALNYCH MECHANICZNIE I PRĄDOWO

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcony jest badaniom odporności cieplnej przewoów jezdnych przeznaczonych do zastosowania w nowoczesnych sieciach trakcyjnych o wysokiej obciążalności mechanznej oraz pricądowej. Eksploatowany obecnie system sieci trakcyjnych w Polsce wykorzystuje elementy nośne i przewodzące wykonane z miedzi elektrolitycznej. Chociaż posiada to swoje uzasadnienie z uwagi na własności elektryczne m[...]

WŁASNOŚCI PRZEWODÓW JEZDNYCH JAKO EFEKT STANU CIEPLNEGO PROCESU CIĄGNIENIA

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań określających wpływ warunków ciągnienia przewodów jezdnych na ich własności mechanicz-ne. Badania wykonano dla dwóch gatunków miedzi: elektrolitycznej gat. ETP oraz srebrowej gat. CuAg0,10. Uzyskane wy-niki badań mogą być użyteczne przy projektowaniu technologii produkcji przewodów jezdnych, w szczególności dopusz-czalnych prędkości ciągnienia przy zadanym schemacie wydł[...]

SYMULACJA I BADANIA SIŁ DOCISKU W UKŁADACH POŁĄCZEŃ

Czytaj za darmo! »

Relaksacja naprężeń i pełzanie to dwa procesy zachodzące we wszelkiego rodzaju układach połączeń, m.in. górnej sieci trakcyjnej, objawiające się spadkiem w czasie siły docisku pomiędzy szczękami układu mechanicznego. W artykule przed-stawiono mechanistyczny model relaksacji naprężeń w układach zbudowanych z elementów o zróżnicowanych cechach reologicznych oraz jego weryfikację z badaniami doświadc[...]

CHARAKTERYZACJA MIEDZI BEZTLENOWEJ Z LINII UPCAST

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy badania doświadczalne oraz ich analiza miały na celu porównanie dwóch gatunków miedzi różniących się między sobą zawartością tlenu oraz metodą ich wytwarzania. Do badań stosowano mate-riał uzyskany w linii Contirod® (miedź gat. ETP) oraz w linii Upcast (miedź gat. OFE). O ile w przypadku walcówki z miedzi ETP mamy do czynienia z materiałem o ponad 99 % [...]

TECHNOLOGIA PRODUKCJI ORAZ WŁASNOŚCI MECHANICZNE PRZEWODÓW JEZDNYCH TYPU Ri65 Z MIEDZI ELEKTROLITYCZNEJ W GATUNKU ETP

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki prac badawczych prowadzonych przez naukowców z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH we współpracy z technologami Krakowskich Zakładów Kablowych TELE-FONIKA S.A. Oddział Rybitwy, dotyczących opracowania technologii produkcji przewodów jezdnych typu Ri65 o przekroju 65 mm2 z miedzi elektrolitycznej gat. ETP. W szczególności, przybliżono koncepcję przetwarzania materiału w[...]

Wybrane zagadnienia oceny podatności na ciągnienie drutów ze stopów alMgsi

Czytaj za darmo! »

Standardowa technologia przetwarzania stopów przewodowych na osnowie aluminium na druty bazuje na zastosowaniu poślizgowych mokrociągów ze zblokowanym napędem, o stałym stosunku prędkości kolejnych kół ciągowych. nowe generacje materiałów, trudniejsze technologicznie stopy jak również postęp w dziedzinie projektowania urządzeń zaowocował wielką popularnością maszyn bezpoślizgowych z indywidualnym napędem poszczególnych kół ciągowych. technologia taka pozwala wykorzystać pełen potencjał przetwarzanego materiału i prowadzić proces w sposób bardziej optymalny. W pracy przedstawiono ocenę podatności do ciągnienia przewodowych stopów almgSi na tle czystego aluminium oraz wybrane wyniki badań laboratoryjnych ilustrujące ilościowo analizowane zagadnienia. Conventional wire drawing technolo[...]

 Strona 1  Następna strona »