Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR DZIUGAN"

Kwas chlebowy zdrowy i orzeźwiający

Czytaj za darmo! »

Technologia i tradycja wytwarzania produktów fermentowanych są bardzo stare. Już wiele tysięcy lat temu człowiek znał ten sposób utrwalania i poprawiania smaku żywności. Jednym z takich produktów był chleb na zakwasie, który, dzięki fermentacji prowadzonej przez bakterie kwasu mlekowego, stał się pożywieniem uniwersalnym, a przy tym miał niepowtarzalny smak i zapach.Najstarsze ślady dotyczą[...]

Producenci pieczywa w Polsce

Czytaj za darmo! »

W początkowych etapach rozwoju gospodarczego naszego kraju, a szczególnie w latach powojennych, pieczywo by ło w dużej mierze podstawowym produktem, zabezpiecza jącym znaczną ilość niezbędnych dla organizmu kalorii. Zabezpieczenie podstawowych ilości pieczywa, w zależności od środowiska obciążało ówczesny przemysł piekarski, bądź też bezpośrednio gospodarstwo domowe.REGON nie ma mechanizmów wer[...]

Przeżywalność suszenia sublimacyjnego przez bakterie fermentacji mlekowej i drożdże

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach obserwujemy coraz większe zainteresowanie stosowaniem mikrobiologicznych kultur starterowych w przemyśle spożywczym. Powszechnie stosuje się je w przemyśle mleczarskim, do produkcji wina czy też bioetanolu. Coraz częściej wyselekcjonowane drobnoustroje wprowadza się specjalnie do niektórych produktów (np. lody, czekolada), aby podnieść ich oddziaływanie funkcjonalne. Mając to na uwadze dążymy do opracowania coraz lepszych i skuteczniejszych metod utrwalania mikroorganizmów. Jedną z takich metod jest liofilizacja, czyli suszenie ze stanu zamrożenia z pominięciem fazy ciekłej. Proces ten jest znany od lat a jego rozpowszechnienie datuje się od połowy ubiegłego wieku. Liofilizację stosowano głównie do suszenia produktów spożywczych, ale także zauważono je[...]

Kinetyka suszenia sublimacyjnego piekarskiej kultury starterowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zmiany parametrów suszarniczych - temperatury i wilgotności piekarskiej kultury starterowej poddanej suszeniu sublimacyjnemu. Liofilizację prowadzono w laboratoryjnym liofilizatorze półkowym.Metodą powszechnie stosowaną w przechowalnictwie drobnoustrojów jest liofilizacja. Temperatura produktu jest przez prawie cały czas suszenia ujemna a on sam zamrożony. Dzięki temu możliwe jest suszenie produktów termolabilnych, a w szczególności mikroorganizmów, które przeżywają ten proces i zachowują wysoką aktywność fizjologiczną [Tutowa 1991]. Proces liofilizacji polega na usuwaniu wody z zamrożonych materiałów na drodze sublimacji, tj. bezpośredniego przejścia lodu w stan pary z pominięciem stanu ciekłego. Zwiększenie intensywności sublimacji osiąga się zwyk[...]

Liofilizacja piekarskiej kultury starterowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań liofilizacji piekarskiej kultury starterowej w warunkach półtechnicznych. Wyznaczono optymalne parametry suszenia sublimacyjnego, przy których drobnoustroje poddane liofilizacji zachowują wysoki stopień przeżywalności procesu. Najlepszą przeżywalność bakterii fermentacji mlekowej i drożdży uzyskano dla grubości warstwy materiału 10 mm i temperatury półek +30oC. Wstęp W technologiach mleczarskich pomimo powszechnie już stosowanych w praktyce przemysłowej szczepionek, na które składają się mono lub mieszane populacje bakterii fermentacji mlekowej, nie tracą aktualności badania nad doborem ich składu, poznawaniem aktywności fizjologicznej oraz doskonaleniem postaci kultur starterowych. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia także w[...]

Use of ozone in production of II generation bioethanol and fodder yeast Zastosowanie ozonu w procesach produkcji bioetanolu II generacji i drożdży paszowych DOI:10.15199/62.2016.7.14


  Sugar beet juice was sterilized by ozonation under lab. conditions by bubbling O3 through the tested solns. with registration of O3 concns. on the inlet and outlet of the reactor with periodical detn. of color in the tested soln. and its surface tension. The juice fermentation with fodder yeast showed a higher reproduction of the yeast when compared to the test using a juice sterilized in a conventional manner. Sok z buraków cukrowych sterylizowano metodą ozonowania w warunkach laboratoryjnych poprzez wprowadzanie O3 do badanych próbek z ustaloną objętościową szybkością przepływu, monitorując takie parametry soku, jak barwa i napięcie powierzchniowe. Wysterylizowany ozonem sok buraczany wykorzystany został jako podłoże w procesie fermentacji etanolowej. Przeprowadzone badania dowiodły, że zastosowanie obróbki ozonem brzeczek z soku buraczanego nie wpłynęło w istotny sposób na dynamikę i czas trwania fermentacji etanolowej. W przypadku ozonowanych soków buraczanych otrzymano wyższe wydajności biomasy drożdży paszowych niż na podłożu sterylizowanym w konwencjonalny sposób. Ponieważ intensywnie eksploatowane przez lata paliwa kopalne są nieodnawialne, występuje potrzeba opracowania nowych technologii pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych, takich jak biomasa roślinna. Najbardziej uniwersalnymi paliwami alternatywnymi są wysokoenergetyczne ciecze, które mogą być substytutami paliw ciekłych, używanych np. w motoryzacji. Dobrze opisanym w literaturze przykładem takich paliw jest biodiesel, którego technologia wytwarzania z biomasy roślinnej rozwija się od lat pięćdziesiątych XX w.1-9). Obecnie technologie przemysłowej produkcji biodiesela oparte są na procesach transestryfikacji i uwodorniania glicerydów zawartych w jadalnych roślinach oleistych, ale również prowadzone są intensywne badania nad możliwością zastosowania jako surowca innych rodzajów niekonsumpcyjnej biomasy, takich jak mikroalgi10-13). Nowe technologie w[...]

 Strona 1  Następna strona »