Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT SARNOWSKI"

Szlak Wodny Króla Stefana Batorego Wisła - Niemen

Czytaj za darmo! »

W dotychczasowych numerach "Gospodarki Wodnej" Wojciech Kuczkowski opisał część Kanału Augustowskiego znajdującą się na terenie Rzeczypospolitej. W najbliższych wydaniach chciałbym opowiedzieć o odcinku granicznym, poniżej śluzy Kudrynki aż do ujścia kanału do rzeki Niemen, znajdującego się obecnie na terenie Republiki Białoruś. W ciągu ostatnich ośmiu lat zmiany, jakie tam nastąpiły, pozwoliły wreszcie na przywrócenie połączenia wodnego Wisły i Niemna. O odcinku białoruskim (wcześniej radzieckim) możemy mówić po 8 października 1939 r. Wtedy to pakt Ribbentrop-Mołotow rozdzielił kanał między okupantów - III Rzeszę Niemiecką i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Odcinek kanału (26 km) między wsią Czarny Bród (nieopodal stanowiska szczytowego) a śluzą w Kurzyńcu należał[...]

Szlak Wodny Króla Stefana Batorego Wisła - Niemen

Czytaj za darmo! »

Żegnamy śluzę w Kurzyńcu, by w towarzystwie słupków granicznych kontynuować nasz spływ kajakowy. Dolina Czarnej Hańczy poniżej śluzy jest niezwykle szeroka. Brzeg polski, porośnięty dorodnymi sosnami, góruje nad białoruskim. Koryto często zmienia kierunek, woda zabiera ze sobą piaszczyste podłoże, pozostawiając strome urwiska. Prowadzone w latach 1994-1997 prace ziemne przez Białorusinów ucywilizowały znacznie bieg rzeki, pozbawiły dolinę nierówności terenowych i powalonych na długości około 500 m przed upustem drzew przyniesionych prądem wody. Szeroką na prawie 500 metrów dolinę zamyka grobla oporowa. Na brzegu białoruskim w ścianie lasu przemykają między słupami granicznymi postaci pograniczników. Docieramy do 83,40 kilometra kanału od rzeki Biebrzy. Wita nas upust graniczny W[...]

Szlak Wodny Króla Stefana Batorego Wisła - Niemen

Czytaj za darmo! »

Kanał Augustowski na terytorium Białorusi leży w peryferyjnym zakątku Puszczy Augustowskiej, daleko od tranzytowych szlaków komunikacyjnych. Ten masyw leśny łączy się z sąsiednimi Puszczami: Grodzieńską i Rudnicką. Z uwagi na bliskość granicy państwowej z Polską oraz z Litwą (od 1 maja 2004 r. należącymi do Unii Europejskiej) od czasów powojennych do czerwca 2006 r. istniała tutaj strefa graniczna. Wstęp i poruszanie się po niej było możliwe tylko na podstawie zaświadczenia o pokrewieństwie ze stałymi mieszkańcami regionu. Granica strefy rozciągała się od wsi Markowce przy granicy z Polską, przez Dorguń, Świack Wielki, Wasilewicze do Niemna, obejmując wszystkie miejscowości na północ od tej linii. Przy wjeździe do Sopoćkiń, także w samym miasteczku przy poczcie na ul. Jana Pawła[...]

Szlak Wodny Króla Stefana Batorego Wisła - Niemen

Czytaj za darmo! »

Do współczesnych atrakcji turystycznych regionu należy zaliczyć radzieckie betonowe umocnienia z lat 1940-1941. W czerwcu 2008 r. nadano im status historyczno-kulturalnego zabytku drugiej kategorii. Dziennik "Wieczernij Grodno" z 17 grudnia 2008 r., w artykule "Nastuplienie na forty", informuje o rozpoczęciu prac nad wytyczeniem szlaku turystycznego, o szerokości dwóch metrów, zapoznającego turystów z okopami 86 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego między Dąbrówką a Soniczami. Podczas mojej eskapady nad kanał w styczniu 2009 r., pomimo warunków zimowych, trwały prace pod kierownictwem Edmunda Jutkiewicza z Grodnomieliowodchozu związane z oczyszczaniem z roślinności, gruzu, śmieci betonowych obiektów oraz wytyczaniem szlaku. Także w styczniu 2009 r. pojawili się specjaliści wojskowi[...]

Szlak Wodny Króla Stefana Batorego Wisła - Niemen

Czytaj za darmo! »

Znajdujemy się w Soniczach, nieopodal upustu Czortek odbudowanego w drewnie w latach 2004-2006. Warto zrobić tu odpoczynek, może zakupy w pobliskim sklepie spożywczym, bądź wysłać pocztówkę z poczty w Soniczach. Z dzwonieniem z telefonu komórkowego od 2003 r. nie ma problemów. Łączność przez białoruskich operatorów zapewniają maszty we wsiach Lesnaja, Sonicze, Niemnowo. Ruszamy szlakiem wodnym. Przed nami praktycznie proste jak struny odcinki stojącej niemal wody. Choć z nowego mostu wygląda to przy bezwietrznej pogodzie jak autostrada, to nic bardziej mylnego. Monotonia tego fragmentu ręcznie kopanego kanału jest męcząca dla wszystkich kajakarzy. Przed remontem krajobraz tego odcinka urozmaicały drzewa z prawej i lewej strony. Po 2006 r. drzewa wycięto, brzegi podwyższono, wysy[...]

Szlak Wodny Króla Stefana Batorego Wisła - Niemen

Czytaj za darmo! »

Ujście kanału do Niemna zmieniło się znacznie po przeprowadzonym remoncie śluzy w latach 2004-2006. Wcześniej, po przeszło 100 metrach od ostatnich wrót, wody kanału łączyły się z rzeką. Z czasem woda w Niemnie opadła, koryto główne rzeki przesunęło się na wschód. Dotychczasowa jej część używana do żeglugi stała się zamulonym, bagnistym starorzeczem oddzielonym od prawdziwego nurtu Niemna pokaźnych rozmiarów wyspą. Jej początek znajdował się u ujścia do Niemna rzeczki Ostaszanki (zrzut wody z kanału ulgi) w Niemnowie, a koniec po przeszło dwóch kilometrach opodal wsi Dmisiewicze. Różnice można zaobserwować porównując schematyczny plan sytuacyjny ze współczesną niezaktualizowaną jeszcze przez kartografów mapą. W ramach remontu kanału, chcąc przywrócić mu połączenie z Niemnem, zaa[...]

Kanał Mazurski - kiedy jachtem z Mazur na Bałtyk?

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje kanał, którego budo- wy nie zdążyli ukończyć Niemcy w 1942 r. Wyposażony w dziesięć ogromnych śluz, stanowi ciekawy hydrotechniczny obiekt o rosnącym znaczeniu dla turystyki. Czeka na decyzje o rekonstrukcji w Polsce i Rosji, by służyć jako Wrota Europy na Północ. W tym roku mija 60 rocznica śmierci Stanisława Srokowskiego (1872-1950) - wybitnego geografa, prezesa Polskiego Towarzystwa Geo- graficznego po II wojnie światowej. W latach 1946-1950 stał on na czele Komisji Ustalania Nazw Miejscowości, która zajmowała się ustanawianiem nazw polskich m.in. na terenie Mazur. W jego dorobku pisarskim przeszło połowa prac dotyczyła dawnych Prus Wschodnich, czyli obecnego polskie- go województwa warmińsko-mazur- skiego oraz obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. W swoim studium geograficznym, gospodarczym i spo- łecznym "Prusy Wschodnie" wydanym w 1945 r. tak pisał: "Dopóki nie było Ka- nału Mazurskiego, tzw. Drogi Wodne Mazurskie nie posiadały należytego im znaczenia, lecz tworzyły oderwaną od całości, najmniej ważną lokalną arterię komunikacyjną północno-wschodniej części kraju, tym bardziej że rzeka Wę- gorapa, wypływająca z jeziora Mamry i łącząca w sposób naturalny basen je- no temat w czasie rozmów polsko-ra- dzieckich na szczeblu ministerialnym. Czy dziś, na początku XXI wieku, mi- nęło już wystarczająco dużo czasu, by wspólnie z Rosjanami powrócić do uru- chomienia ruchu turystycznego na tej drodze wodnej? Czy nadal ma marnieć perła, wyjątkowy produkt turystyczny na skalę europejską, obiekt hydrotech- niczny fascynujący wielkością i śmia- łością rozwiązań konstrukcyjnych? ■ Historia drogi wodnej Już w drugiej połowie XVII wieku, kiedy powstał pod piórem generalne- go kwatermistrza pruskiego von Sche- idlera projekt połączenia zbiorników Gospodarka Wodna nr 10/2[...]

"Kanał Augustowski - wodny cud natury" - konferencja i spływ kajakowy na Białoruś


  W dniach 18-20 maja 2012 r. w hotelu "Wojciech" w Augustowie, nad Jeziorem Białym, odbyła się konferencja pod nazwą "Kształtowanie przestrzeni turystycznej transgranicznego produktu turystycznego. Kanał Augustowski - wodny cud natury". Głównymi organizatorami (dodajmy wzorowymi) imprezy turystyczno-promocyjnej, pokazującej wizytówkę regionu, byli Agnieszka i Dariusz Zyzało właściciele firmy turystycznej Szot z Augustowa. W prezentacjach, dyskusjach oraz spływie kajakowym uczestniczyli przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie tej drogi wodnej i jej zagospodarowanie, a także przedstawiciele branży turystycznej z różnych zakątków Polski. 23 km kanału znajduje się w granicach Republiki Białoruskiej - w związku z tym w konferencji licznie wzięli udział również goście z tego państwa. Głównym celem konferencji było wypracowanie, pomimo rozdrobnionej struktury własności nad Kanałem Augustowskim, metody wspólnego zarządzania i ochrony cennych walorów przyrodniczych i kulturowych tego najdłuższego zabytku w Polsce. Niezwykła atrakcyjność opisywanych obszarów wpływa na coraz większą ingerencję ludzi w krajobraz strefy kanału. Przyszłość stawia wyzwanie, jak zachować ten cenny obiekt inżynieryjny łączący symbiotycznie walory przyrodnicze i kulturowe dla przyszłych pokoleń. Dyskusję otworzył Cezary Cieślukowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego i prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko- Augustowskie. Przedstawił założenia zintegrowanego programu rozwoju turystyki obszaru Kanału Augustowskiego i dorzecza Niemna, Czarnej Hańczy, Rospudy. Wskazano na trzy priorytety rozwoju: □ działania powinny przyczyniać się do wzrostu społecznego, ubogacania dorobku wspólnoty europejskiej poprzez tworzenie i rozwój infrastruktury oraz usług turystycznych; □ wykorzystanie marketingu i zarządzania turystyką opisywanego obszaru; □ rozwijanie zasobów ludzkich w turystyc[...]

 Strona 1