Wyniki 1-10 spośród 35 dla zapytania: authorDesc:"MacieJ Suliga"

Wpływ dużej prędkości ciągnienia na wytrzymałość zmęczeniową drutów ze stali wysokowęglowej

Czytaj za darmo! »

W pracy oceniono wpływ dużej prędkości ciągnienia na wytrzymałość zmęczeniową i strukturę geometryczną powierzchni drutów ze stali wysokowęglowej. Proces ciągnienia drutów o średnicy 5,5 mm na średnicę końcową średnicy 1,60 mm zrealizowano na wielociągu Kocha. Prędkości ciągnienia na ostatnim ciągu wynosiły odpowiednio: 5, 10, 15 i 20 m/s. Przeprowadzone badania wykazały pozytywny wpływ dużej prędkości ciągnienia na wytrzymałość zmęczeniową drutów. Stwierdzono, że większa wytrzymałość zmęczeniowa drutów ciągnionych z prędkością 20 m/s, w stosunku do drutów ciągnionych z prędkościami 5÷15 m/s, związana jest z ich korzystniejszą strukturą geometryczną powierzchni. The estimation of the influence of high speed drawing on fatigue strength and geometrical structure of surface of high carbon steel wires has been done. The wires from φ5.5 mm diameter were drawn on the final diameter ø1.6 mm on a Koch multi-die drawing machine. Drawing speeds on the last drafts were: 5, 10, 15 and 20 m/s. The tests which were carried out showed a positive effect of high drawing speed on the fatigue strength of wires. It was found that the better fatigue strength of wires drawn at the speed of 20 m/s compared to the wires drawn at the speeds of 5÷15 m/s is associated with a better geometric structure of the surface of those wires. Słowa kluczowe: duża prędkość ciągnienia, wytrzymałość zmęczeniowa, druty wysokowęglowe Key words: high speed drawing, fatigue strength, high carbon wires Wprowadzenie[...]

Wpływ wielkości gniotu pojedynczego na naprężenia własne w drutach ze stali wysokowęglowej

Czytaj za darmo! »

W pracy określono wpływ wielkości gniotów pojedynczych na naprężenia własne w drutach ze stali wysokowęglowej. Analizę numeryczną procesu ciągnienia przeprowadzono opierając się na programie komputerowym Drawing 2D, w którym to określono rozkłady wzdłużnych naprężeń własnych na przekroju drutów, temperaturę, odkształcenia postaciowe i intensywność odkształcenia. W celu weryfikacji uzyskanych wyników badań przeprowadzono eksperymentalny pomiar naprężeń własnych I rodzaju metodą Sachsa-Linicusa. Wykazano, że stosowanie w procesie ciągnienia drutów wysokowęglowych małych wartości gniotów pojedynczych przyczynia się do znaczącego spadku wzdłużnych naprężeń własnych I rodzaju. The influence of the value of a single draft on residual stresses of high carbon steel wires has been done. The numerical analysis of the drawing process on the base of Drawing 2D in which distribution of longitudinal residual stresses, temperature, effective strain and non-dilatation strain has been shown. For verification obtained data investigation experimental measure of residual stresses by Sachs-Linicus method has been done. It was found that applying in wire drawing process of high carbon steel wires the small single drafts cause the decrease of residual stresses. Słowa kluczowe: naprężenia własne, gniot pojedynczy, druty wysokowęglowe Key words: residual stresses, single draft, high carbon wires.1. Wprowadzenie. Ważną rolę w kształtowaniu własności ciągnionych drutów odgrywa technologia ciągnienia. Do podstawowych parametrów technologicznych wpływających na własności drutów zalicza się wartość gniotów pojedynczych. Przeprowadzone badania wykazały, że o wielkości i rozkładzie naprężeń własnych decyduje wielkość gniotu oraz sposób jego realizacji [1÷4]. Do określenia naprężeń własnych stosuje się szereg metod. Do najważniejszych należy zaliczyć metody mechaniczne, chemicznego trawienia, rentgenowskie i magnetyczne. Metody te są pracochłonne i czasochłonne, a o[...]

Wpływ prędkości ciągnienia na proces wielostopniowego ciągnienia drutów wysokowęglowych


  W pracy oceniono wpływ prędkości ciągnienia na podstawowe parametry wielostopniowego ciągnienia drutów wysokowęglowych. Wykazano, że w zakresie prędkości 2,5’10 m/s, prędkość ciągnienia nie wpływa w sposób znaczący na parametry wielostopniowego procesu ciągnienia. Negatywny wpływ prędkości ciągnienia na warunki smarowania uwidacznia się natomiast po przekroczeniu prędkości 15 m/s. Stwierdzono, że przy ciągnieniu drutów wysokowęglowych z dużymi prędkościami, rzędu 20 m/s, występuje intensywne nagrzewanie się powierzchni drutów, co może prowadzić do pogorszenia warunków smarowania oraz spowodować wzrost współczynnika tarcia o około 30 %. In his paper the influence of drawing speed on the basis parameters of multi-pass of drawing of high carbon steel wires has been assessed. It has been proved that drawing speed in range 2.5-10 m/s have small influence on parameters of multi-pass of drawing process. The negative influence of drawing speed on lubrication conditions is appearing after exceed 15 m/s speed. Wire drawing with speed 20 m/s cause intensity heating of wire surface, what in consequence can lead to deterioration of lubrication condition and cause the increase of friction coefficient by 30 %. Słowa kluczowe: ciągnienie drutów wysokowęglowych, prędkość ciągnienia, warunki smarowania Key words: drawing of high carbon wires, drawing speed, lubrication condition 1. Wprowadzenie. Względy ekonomiczne wymuszają na producentach drutu intensyfikacji procesu ciągnienia. Nowoczesne ciągarki wielostopniowe umożliwiają ciągnienie drutu na sucho z dużymi prędkościami, powyżej 25 m/s. Niemniej, w większości zakładów proces ten realizowany jest zazwyczaj przy dużo niższych prędkościach ciągnienia, na ostatnim ciągu wynoszą one około 10’[...]

Wpływ prędkości ciągnienia w ciągadłach hydrodynamicznych na własno- ści mechaniczno-technologiczne drutów ze stali wysokowęglowej


  W pracy określono wpływ dużej prędkości ciągnienia na własności mechaniczno-technologiczne drutów ze stali wysokowęglowej ciągnio- nych w ciągadłach hydrodynamicznych. Proces ciągnienia drutów o średnicy 5,5 mm na średnicę końcową 1,6 mm zrealizowano w 11 ciągach, w warunkach przemysłowych, na nowoczesnej ciągarce wielostopniowej Kocha. Prędkości ciągnienia na ostatnim ciągu wynosiły: 5, 10, 15 i 20 m/s. Dla drutów o średnicy f1,6 mm przeprowadzono badania własności mechaniczno-technologicznych, w których określono umowną granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie całkowite, przewężenie, liczbę skręceń i liczbę przegięć. Przepro- wadzone badania wykazały, że druty ciągnione w ciągadłach hydrodynamicznych z prędkością 20 m/s, w stosunku do drutów ciągnionych z prędkością 5 m/s, odznaczają się o 12% wyższymi własnościami wytrzymałościowymi oraz niższymi własnościami plastycznymi o 25%. Uzyskane wyniki badań świadczą również o negatywnym wpływie dużej prędkości ciągnienia na własności technologiczne drutów. Druty ciągnione w ciągadłach hydrodynamicznych z prędkością 20 m/s odznaczały się o około 17 % mniejszą liczbą skręceń. Zastosowanie ciąga- deł hydrodynamicznych w procesie ciągnienia umożliwia częściowe zmniejszenie negatywnego wpływu prędkości ciągnienia na własności technologiczne drutów, które spełniają obowiązujące normy branżowe. Uzyskane wyniki badań mogą być wykorzystane w przemyśle ciągar- skim przy wdrażaniu nowych technologii ciągnienia drutów ze stali wysokowęglowych z dużymi prędkościami. In this work the influence of the drawing speed on mechanical-technological properties of high carbon steel wires drawn in pressure die has been assessed. The drawing process of f5.5 mm wires to the final wire of f1.6 mm was conducted in 11 passes, in indust[...]

Wpływ prędkości ciągnienia na nierównomierność odkształcenia w procesie wielostopniowego ciągnienia drutów wysokowęglowych


  W niniejszej pracy przedstawiono modelowanie numeryczne wpływu prędkości ciągnienia na nierównomierność odkształcenia drutów ze stali wysokowęglowej. Analizę numeryczną procesu przeprowadzono w oparciu o program komputerowy Drawing 2D. W celu odzwiercie- dlenia rzeczywistych warunków procesu ciągnienia do programu wprowadzono współczynniki tarcia wyznaczone w warunkach przemysło- wych na ciągarce wielostopniowej. Dla drutów ciągnionych z prędkościami 5÷20 m/s, wyznaczono rozkłady odkształcenia postaciowego i intensywności odkształcenia. Zastosowanie w procesie ciągnienia drutów wysokowęglowych dużych prędkości ciągnienia przyczynia się do znaczącego wzrostu nierównomierności odkształcenia na przekroju porzecznym ciągnionych drutów. Warstwy wierzchnie drutów cią- gnione z prędkością 20 m/s, w stosunku do drutów ciągnionych z prędkością 5 m/s charakteryzowały się o około 8% większą intensywnością odkształcenia oraz o ponad 40 % większymi odkształceniami postaciowymi. The theoretical analysis of the influence of the drawing speed on inhomogeneity of strain in drawing process of high carbon steel wires has been done. The numerical analyses on the base of Drawing 2D program has been conducted. In order to reflect the true condition of drawing process the friction coefficients obtained in industry condition on multipass drawing machine for the program has been introduced. For wires drawn with speed 5÷20 m/s speed the distributions of redundant strain and effective strain were determined. The application in drawing process of high carbon steel wires high drawing speed causes decrease of inhomogeneity strain on cross section drawn wires. The surface layers of wires drawn with speed 20 m/s, in comparison to wires drawn with speed 5 m/s decrease the 8% of effective strain and the 40% redundant strain have been noted. Słowa kluczowe: prędkość ciągnienia, druty ze stali wysokowęglowej, nierównomierność odkształcenia, odkształcenia postaciowe Key words:[...]

Wpływ prędkości ciągnienia na rozwarstwienia w drutach ze stali wysoko węglowej podczas próby skręcania


  W niniejszej pracy podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn powstawania rozwarstwień powierzchniowych w drutach ze stali wysoko węglowej podczas próby skręcania. Dla drutów finalnych o średnicy 1,6 mm ciągnionych z prędkością 5 i 20 m/s określono własności mechaniczno- -technologiczne, odkształcenia postaciowe, ilość smaru na drutach oraz współczynniki tarcia. Ponadto przeprowadzono badania za pomocą mikroskopu skaningowego oraz wykonano zdjęcia drutów po próbie skręcania. Stwierdzono, że występowanie rozwarstwień powierzchniowych w drutach wysokowęglowych ciągnionych z dużymi prędkościami, rzędu 20 m/s związane jest z ich większą nierównomiernością odkształcenia, spowodowaną pogorszeniem warunków smarowania, spadkiem ukierunkowania płytek cementytu oraz wzrostem stopnia ich fragmentacji. In this work the formation of surface lamination of high carbon steel wires during torsion test has been explained. For 1,6 mm final wires drawn with 5 and 20 m/s speed the mechanical-technological properties, redundant strain, amount of lubricant on the wires and friction coefficient have been determined. In addition to the SEM investigation and fracture observation after torsion test have been realized. It has been stated that the occurrence of surface lamination of high carbon steel wires drawn with high speed 20 m/s is related to their higher non- uniform strain which is caused by worse lubricant condition, decrease orientation of cementite lamellae and increase their fragmentation. Słowa kluczowe: prędkość ciągnienia, druty, próba skręcania, rozwarstwienia powierzchniowe Key words: drawing speed, wires, torsion test, surface lamination.Wprowadzenie. Intensyfikacja procesu cią- gnienia wymusza na producentach drutu i wyrobów z drutu poszukiwanie nowych rozwiązań dotyczących technologii ich wytwarzania. Z przeglądu literatury wynika, że duża prędkość ciągnienia może prowadzić do zmiany warunków cią- gnienia i własności drutów ze stali wysokowęglowych [...]

Wpływ smarów i warstw podsmarowych w procesie ciągnienia wielostopniowego na warunki smarowania i własności mechaniczno-technologiczne drutów ze stali wysokowęglowych


  W pracy określono wpływ smarów i warstw podsmarowych na warunki smarowania w procesie wielostopniowego ciągnienia drutów ze stali wysokowęglowych. Proces ciągnienia realizowano w warunkach przemysłowych na ciągarce wielostopniowej Kocha. Dla drutów cią- gnionych na boraksowej i fosforanowej warstwie podsmarowej przeprowadzono badania własności mechanicznych i technologicznych, w których określono umowną granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie całkowite, liczbę skręceń i liczbę przegięć. Wykazano, że zastosowanie fosforanowej warstwy podsmarowej, a także ciągadła obrotowego na pierwszym stopniu ciągnienia umożliwia znaczącą poprawę warunków smarowania w procesie ciągnienia wielostopniowego z dużymi prędkościami oraz przyczynia się do poprawy własności mechaniczno-technologicznych drutów. In this paper the influence of the type of soap powder and lubricant carriers on lubrication conditions in multipass drawing process of high carbon steel wires has been determined. The wire drawing process was conducted in industrial conditions by means of a modern Koch multi- -die drawing machine. For wires drawn on borax and phosphate lubricant carriers the mechanical-technological properties has been carried out, in which yield stress, tensile strength, total elongation, number of twists and number of bends were assessed. It has been proved that the application of phosphate lubricant carrier and also rotary die in first draft in essentially way improved the lubrication condition in high speed multipass drawing process and makes possible to improve the mechanical-technological properties of wires. Słowa kluczowe: ciągnienie wielostopniowe, warstwy podsmarowe, druty, własności mechaniczne Key words: multipass drawing, lubricant carriers, wires, mechanical properties.Wprowadzenie. Intensyfi kacja procesu cią- Intensyfikacja gnienia zmienia warunki odkształcenia zmuszając producentów do stosowania nowych rozwiązań tech- nologicznych z [...]

Wpływ prędkości ciągnienia na warunki smarowania i topografię powierzchni drutów ze stali wysokowęglowej


  W pracy określono wpływ dużej prędkości ciągnienia w ciągadłach konwencjonalnych na warunki smarowania i topografię powierzchni drutów ze stali wysokowęglowej. Proces ciągnienia drutów o średnicy 5,5 mm na drut średnicy końcowej 1,70 mm zrealizowano w 12 ciągach. Wykazano, że wzrost prędkości ciągnienia z 5 do 25 m/s prowadzi do pogorszenia warunków smarowania (spadek ilości smaru na powierzchni drutów o ponad 140%), przy czym stwierdzono bezpośredni związek pomiędzy ilością smaru na powierzchni drutów a topo- grafią powierzchni. In this work the influence of the drawing speed in conventional dies on lubrication conditions and surface topography of high carbon steel wires has been assessed. The drawing process of ∅5.5 mm wires to the final wire of ∅1.7 mm was conducted in 12 passes. It has been shown that the increase of drawing speed from 5 m/s up to 25 m/s leads to exacerbating the lubrication conditions (the decrease by 140% amount of lubricant on the wires surface) while it has been ascertained that there is a direct relation between the amount of lubricant on drawn wires and topography surface.1. Wprowadzenie. Druty ze stali średnio- i wyso- kowęglowej mają szerokie zastosowanie w przemyśle, m.in. na liny stalowe, sprężyny, kord itp. Druty przezna- czone na wyżej wymienione wyroby muszą posiadać wysokie własności mechaniczne, technologiczne, jak również dużą trwałość zmęczeniową. Na własności te w dużej mierze wpływają warunki tarcia na powierzch- ni styku drutu i ciągadła oraz stan warstwy wierzchniej drutu [1]. Według normy PN-73/M-04250, warstwa wierzchnia jest to przypowierzchniowa warstwa mate- riału, która wykazuje zmienione cechy fizyczne i nie- kiedy chemiczne w stosunku do warstw wewnętrznych [2]. W procesie ciągnienia wielostopniowego z duży- mi prędkościami głównymi parametrami fizycznymi, mającymi istotny wpływ na stan warstwy wierzchniej drutu, a tym samym własności ciągnionego drutu, są: ciepło tarcia[...]

Wpływ ciągnienia hydrodynamicznego z dużymi prędkościami na własności mechaniczne drutów ze stali wysokowęglowej


  W pracy określono wpływ dużej prędkości ciągnienia na własności mechaniczne drutów ze stali wysokowęglowej ciągnionych w ciągadłach konwencjonalnych i hydrodynamicznych. Proces ciągnienia walcówki o średnicy 5,5 mm na druty o średnicy 1,70 mm zrealizowano w 12 ciągach, w zakresie prędkości 5÷25 m/s. Wykazano, w zakresie prędkości ciągnienia 5÷20 m/s że zastosowanie ciągadeł hydrodynamicznych znacząco poprawia własności mechaniczne drutów. In this work the influence of the drawing speed on mechanical properties of high carbon steel wires drawn in conventional and hydrodynamic dies has been assessed. The drawing process of ∅5.5 mm wires to the final wire of ∅1.7 mm was conducted in 12 passes, in drawing speed range of 5÷25 m/s. It has been shown that in drawing speed range 5÷20 m/s the application of hydrodynamic dies in essential way improve the mechanical properties of wires. Słowa kluczowe: druty, ciągadła hydrodynamiczne, własności mechaniczne Key words: wires, hydrodynamic dies, mechanical properties.1. Wprowadzenie. Postęp techniczny wymusza na producentach drutu i wyrobów z drutu ciągłą popra- wę technologii ich wytwarzania. Dodatkowym czyn- nikiem stymulującym rozwój przemysłu ciągarskiego są względy ekonomiczne. W celu podniesienia konku- rencyjności na rynku światowym nowoczesne fabryki drutu zmuszone są do poszukiwania nowych rozwią- zań zapewniających zwiększenie ich wydajności oraz zmniejszenie kosztów produkcji przy zachowaniu wy- sokiej jakości ciągnionych wyrobów [1]. Obecnie głównym kierunkiem rozwoju i moder- nizacji ciągarni jest wdrażanie technologii wielostop- niowego ciągnienia drutów ze stali wysokowęglowej z dużymi prędkościami. Główną przeszkodą we wdra- żaniu tej technologii jest intensywne nagrzewanie się warstwy wierzchniej drutu, które prowadzi do pogor- szenia warunków smarowania, szybkiego zużycia cią- gadeł oraz spadku własności drutów poniżej wartości wymaganych przez normy branżowe [1, [...]

Analiza procesu ciągnienia hydrodynamicznego z dużymi prędkościami drutów ze stali wysokowęglowej DOI:10.15199/24.2015.1.28


  W pracy przeprowadzono analizę procesu ciągnienia drutów stalowych w ciągadłach hydrodynamicznych. Proces ciągnienia walcówki o średnicy 5,5 mm na druty o średnicy 1,70 mm zrealizowano w 12 ciągach, w zakresie prędkości 5÷25 m/s. Dla drutów ∅1,70 mm prze- prowadzono badania topografii powierzchni, zmierzono ilość smaru na powierzchni drutów oraz określono ciśnienie smaru w ciągadłach hydrodynamicznych. In this work the analysis of the wire drawing process in hydrodynamic dies has been done. The drawing process of ∅5.5 mm wire rod to the final wire of ∅1.7 mm was conducted in 12 passes, in drawing speed range of 5÷25 m/s. For final wires ∅1.7 mm the investigation of topography of wire surface, the amount of lubricant on the wire surface and the pressure of lubricant in hydrodynamic dies were determined. Słowa kluczowe: ciągadła hydrodynamiczne, prędkość ciągnienia, topografia powierzchni, ciśnienie smaru Key words: hydrodynamic dies, drawing speed, surface topography, lubricant pressure.1. Wprowadzenie. Obecnie głównym kierunkiem rozwoju ciągarni jest wdrażanie technologii szybko- ściowego ciągnienia drutów stalowych. W oparciu o dotychczasowe badania [1] można stwierdzić, że duża prędkość ciągnienia powoduje intensywne na- grzewanie się warstwy wierzchniej drutu, co prowadzi do pogorszenia warunków smarowania i własności cią- gnionych drutów. Jednym ze znanych sposobów intensyfikacji pro- cesu ciągnienia oraz poprawy własności drutów stalo- wych jest zastosowanie w procesie ciągnienia smaro- wania hydrodynamicznego, które stwarza warunki do całkowitego rozdzielenia powierzchni trących drutu i ciągadła [2]. W pracach [2÷6] wykazano pozytyw- ny wpływ smarowania hydrodynamicznego na wła- sności ciągnionych wyrobów. Mimo iż prezentowane w literaturze badania w przeważającej części dotyczyły procesu ciągnienia z małymi prędkościami, rzędu 1÷7 m/s, a zatem dużo niższymi niż te obecnie stosowane w ciągarniach dru[...]

 Strona 1  Następna strona »