Wyniki 1-10 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW MALINOWSKI"

Dzień Hutnika 2008 na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

Czytaj za darmo! »

W ubiegłym roku obchody Dnia Hutnika łączyły się z rocznicą 85-lecia Wydziału. W referacie [1] przedstawiłem krótki zarys rozwoju Wydziału. Po zmianach organizacyjnych w strukturze Wydziału pozostaje sześć katedr, obejmujących szeroki obszar badań od tradycyjnych zagadnień z zakresu metalurgii ekstrakcyjnej, przeróbki plastycznej, metaloznawstwa do nanotechnologii, informatyki przemysłowej, e[...]

Relacja z IV konferencji technicznej pt. "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK" DOI:


  W dniach 13-15 września 2017 r. w Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance odbyła się IV Konferencja Techniczna "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK". Organizatorem była firma Geo-System Sp. z o.o., a przewodniczył jej prezes zarządu - dr hab. inż. Waldemar Izdebski. W konferencji wzięli udział przedstawiciele powiatów i miast na prawach powiatu zajmujący się prowadzeniem PZGiK, ale obecni byli także przedstawiciele innych instytucji, chcący poznać nowoczesne technologie stosowane do prowadzenia zasobu i jego udostępniania w Internecie. Konferencja rozpoczęła się od warsztatów oraz wystąpienia Pani Prezes GUGiK Grażyny Kierznowskiej, która ze względu na obowiązki służbowe uczestniczyła jedynie w pierwszym dniu konferencji. Pani Prezes poinformowała zebranych o toczących się pracach legislacyjnych dotyczących zmian prawa m.in. likwidacji licencji i przywrócenia ryczałtów, co spotkało się z wielkim zadowoleniem uczestników konferencji i potwierdzone zostało za klika dni rozpoczęciem procesu konsultacji do tzw. "ustawy inwestycyjnej".Warsztaty prowadzone [...]

Historia Konferencji Technicznych "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGIK", czyli pięć lat innowacyjności DOI:


  Piąta edycja konferencji w Jachrance już za nami. Po pięciu latach zadaliśmy sobie pytanie: dlaczego konferencja organizowana przez firmę Geo‑System Sp. z o.o. cieszy się taką popularnością? Aby na nie odpowiedzieć, musimy wrócić do początku, czyli do roku 2014. To wtedy, w nocy z 11 na 12 lipca geodezyjna rzeczywistość uległa zmianie - weszły w życie istotne zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Te zmiany zmotywowały w lipcu 2014 roku ówczesnego Prezesa firmy Geo‑System Sp. z o.o. dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego do zorganizowania pierwszej konferencji "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGIK". Jak wspomina Waldemar Izdebski: "Wymyśliłem to, leżąc na plaży na jednej z greckich wysp. Następnie kilka telefonów do firmy i zanim wróciłem do Polski wszystko było już ustalone i zarezerwowane". Zorganizowana w ekspresowym tempie konferencja miała na celu przede wszystkim podjęcie publicznej dyskusji w środowisku geodetów, dotyczącej wprowadzonych zmian. Pierwsza konferencja w Jachrance zgromadziła niemal 50 osób, przede wszystkim przedstawicieli powiatowych i miejskich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Podsumowaniem konferencji było wystosowanie, znanego dalej jako "Postulaty z Jachranki", pisma do Głównego Geodety Kraju z wnioskami o zmianę zapisów prawnych dotyczących przede wszystkim likwidacji licencji i przywrócenia opłat zryczałtowanych za zgłoszenie prac geodezyjnych. Ilustracja 1 - uczestnicy I edycji konferencji Omówiona została tematyka zgłaszania prac geodezyjnych, obsługi płatności internetowych, funkcjonowania zadań powiatowych w oparciu o usługi sieciowe własne i dystrybuowane p[...]

Technologia iGeoMap/ePODGiK DOI:


  Technologia iGeoMap/ePODGiK służy do internetowego zgłaszania prac geodezyjnych i automatycznego przygotowania dla nich odpowiednich materiałów zasobu. Technologia funkcjonuje w Polsce już od ponad 11 lat. Obecnie wdrożona jest w wielu Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych, a łączna liczba przetworzonych prac geodezyjnych znacznie przekroczyła 560.000. W procesie obsługi prac geodezyjnych technologia z powodzeniem korzysta z operatów składanych w postaci elektronicznej, a dodatkowym elementem technologii jest automatyzacja składania wniosków o koordynację sieci uzbrojenia podziemnego (tzw. ZUD) oraz automatyzacja procesu prowadzenia narad koordynacyjnych. 1. Charakterystyka technologii iGeoMap/ePODGiK Technologia internetowego zgłaszania prac geodezyjnych iGeoMap/ePODGiK jest połączeniem oprogramowania służącego do publikacji danych przestrzennych powiatu tzw. powiatowego portalu mapowego ePowiat (np. minski.e-mapa.net) z serwisem ePODGiK (www.epodgik.pl) dedykowanym do obsługi wykonawców geodezyjnych oraz systemu GEO‑MAP służącego do prowadzenia baz powiatowych związanych z ewidencją gruntów, mapą zasadniczą i innymi obowiązkowymi bazami danych. Technologia umożliwia zgłaszanie prac geodezyjnych przez Internet oraz automatyczne przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac, a także pełną komunikację na linii wykonawca‑ośrodek wraz z wykorzystaniem operatu elektronicznego zamiast tradycyjnych operatów papierowych. Wykonawcy uzyskują dostęp do usługi internetowego zgłaszania prac geodezyjnych po zarejestrowaniu firmy we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Użytkownik zarejestrowany w epodgik.pl widzi swoje prace we wszystkich ośrodkach dokumentacji (korzystających z technologii iGeoMap/ePODGiK). 2. Proces zgłaszania pracy Zgłaszanie prac geodezyjnych realizowane jest w powiatowym portalu mapowym, a procedura jest prosta i intuicyjna. Podczas[...]

VI edycja Konferencji w Jachrance za nami DOI:


  W dniu 20 września 2019 r. zakończyła się VI Konferencja Techniczna pt. "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK", podczas której uczestnicy dyskutowali o nowoczesnych metodach automatyzacji pracy zasobu. Na konferencję przybyli zaproszeni goście: m.in. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski, Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach GUGIK - Rafał Władziński oraz przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji - Anna Weber oraz Daniel Mitura. Jak co roku dużo czasu poświęcono problematyce publikacji i udostępniania danych oraz związanych z tym usług sieciowych. Duży nacisk w tym roku położono na prowadzenia narad koor[...]

Modelowanie nagrzewania pasma w piecach pokrocznych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych nagrzewania wsadu w piecu pokrocznym. Analizie poddano wpływ układu nagrzewania i gatunku stali na pole temperatury nagrzewanego wsadu, przeznaczonego do przeróbki plastycznej. Pole temperatury wsadu zostało wyznaczone metodą elementów skończonych z aktualizacją warunków brzegowych w każdym kroku czasowym. Opracowany model numeryczny pozwala na[...]

Współczynnik wymiany ciepła na powierzchni płyty osłoniętej ekranem cieplnym DOI:10.15199/24.2016.4.9


  Współczynnik wymiany ciepła na powierzchni płyty osłoniętej ekranem cieplnym i bez osłony wyznaczano z zastosowaniem rozwiązania odwrotnego. Badania chłodzenia płyty przeprowadzono na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku badawczym. Pomiar temperatury płyty ze stali EN 1.4724 realizowano za pomocą 9 termoelementów typu K umieszczonych 2 mm pod powierzchnią chłodzoną. Proces chłodzenia w powietrzu realizowano w 2 wariantach: w obecności ekranu aluminiowego oraz bez ekranu. Podczas chłodzenia mierzono temperaturę płyty od 800oC do około 40oC. Rozwiązanie równania przewodzenia ciepła w chłodzonej płycie oparto na metodzie elementów skończonych. Zastosowano nieliniowe funkcje kształtu opisane wielomianami Hermite’a. Przeprowadzono testy dokładności rozwiązania odwrotnego, które wykazały jego poprawność. Rozkład współczynnika wymiany ciepła w czasie aproksymowano za pomocą parabolicznych funkcji kształtu. An inverse method has been applied in to determine the heat transfer coefficient on the surface of a plate protected by a thermal shield and without protection. For purposes of the analysis a dedicated test stand has been designed. Temperature measurement of EN 1.4724 steel was executed with nine K type thermocouples placed 2 mm under the cooled surface. The cooling process in air was executed in two modes: with and without the aluminum shield. The temperature has been measured during plate cooling from 800oC to about 40oC. The solution of the heat conduction equation in the cooled plate was based on the finite element method. Nonlinear shape functions described by Hermite polynomials have been applied. The accuracy of the inverse solution has been tested and justified. The distribution of heat transfer coefficient in time was approximated with the use of quadratic shape functions. Słowa kluczowe: metody odwrotne, ekrany cieplne, współczynnik wymiany ciepła Key words: radiation shield, inverse method, heat transfer coefficient.Wstęp. Sto[...]

Rola mapy zasadniczej w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym DOI:10.15199/50.2017.11.1


  Wstęp Mapa zasadnicza od kilkudziesięciu lat jest podstawowym elementem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Do roku 2010 była wymieniana w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, wprost jako samodzielny byt, a od zmian w 2010 roku jest definiowana, jako standardowe opracowanie kartograficzne powstające z elementów pochodzących z sześciu baz danych prowadzonych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 poz. 1629) i powiązanej z nią ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz. U. 2017 poz. 1382). Niestety nowe zdefiniowanie nie przekłada się na postęp w funkcjonowaniu mapy zasadniczej, a wręcz przeciwnie, powoduje liczne problemy i nieporozumienia, a nawet dyskusję nad sensem dalszego prowadzenia mapy zasadniczej. Wiele nieporozumień wokół mapy zasadniczej wynika jednak z niezrozumienia istoty jej prowadzenia w obliczu zmieniających się uwarunkowań technologicznych i jak się je wyjaśni, to mapa zasadnicza jest widziana w zupełnie innym świetle. Z tego też względu autorzy postanowili wyjaśnić istotę funkcjonowania mapy zasadniczej i przedstawić istotne korzyści dla społeczeństwa wynikające z jej prowadzenia. 1. Początki mapy zasadniczej Początkiem prowadzenia mapy zasadniczej był rok 1979, czyli jeszcze 10 lat przed uchwaleniem ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a wszelkie szczegóły związane z jej prowadzeniem regulowała instrukcja techniczna K-11. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wprowadzenie pojęcia mapy zasadniczej i związanej z nią instrukcji technicznej było efektem wielu 1 Pierwsze wydanie Instrukcja K1 ma datę grudzień 1978, ale została wprowadzona do stosowania Zarządzeniem Nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 9 lutego 1979 r. prac badawczo-rozwojowych, związanych z opracowaniem koncepcji mapy uwzględniającej jak najwięcej potrzeb gospodarki narodowej [4]. Do czasu opracowania przepisów związanych z mapą zasadniczą prowadzone były w Polsce tzw[...]

Usługa udostępniania mapy zasadniczej z wykorzystaniem płatności elektronicznych DOI:


  Wyniki ankiety przeprowadzonej przy okazji artykułu z poprzedniego numeru Przeglądu Geodezyjnego pt. "Rola mapy zasadniczej w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym", poza jednoznaczną oceną dużej przydatności mapy zasadniczej na wielu etapach procesu inwestycyjnego, pokazały również jak przydatną funkcjonalnością jest możliwość zakupu mapy zasadniczej z wykorzystaniem Internetu. Jednocześnie respondenci z żalem wskazywali, że w wielu powiatach urzędnicy nawet nie wiedzą o istnieniu takich możliwości. Jest więc dobry powód, aby przybliżyć Czytelnikom usługę USMZ (Usługa Sprzedaży Mapy Zasadniczej), opracowaną przez firmę Geo-System Sp. z o.o., która od wielu lat jest dostępna w kilku powiatowych portalach mapowych. Historycznie, pierwsze uruchomienie usługi USMZ miało miejsce w powiatach mińskim i poznańskim w dniu 14 stycznia 2010 roku, a pierwotnie funkcjonalność przeznaczona była tylko dla użytkowników systemu ePODGiK, czyli wykonawców geodezyjnych, bo ze względów rozliczeniowych wymogiem dostępu było podpisanie z powiatem stosownej umowy na korzystanie z tego rodzaju usług. Szybko jednak pojawiły się nowe możliwości rozszerzenia dostępności usługi na wszystkich obywateli, dzięki zaimplementowaniu płatności elektronicznych. Od 28 czerwca 2010 r. zaczęto wykorzystywać płatności elektroniczne i od tego momentu każdy obywatel z dostępem do Internetu mógł zamówić kopię mapy według stanu archiwalnego, od razu dokonać opłaty i otrzymać w przeciągu kilku minut wydruk mapy w postaci elektronicznej (plik PDF) na swój[...]

Straty ciepła przez elementy konstrukcyjne pieca przepychowego z uwzględnieniem temperatury stref grzewczych DOI:10.15199/24.2019.4.9


  Wstęp. W procesach wysokotemperaturowych oszczędność energii jest bardzo ważną kwestią. W p rzypadku realizacji procesu nagrzewania wsadu w piecach, parametry decydujące o energochłonności procesu dzieli się na kilka grup związanych z budową pieca, jego eksploatacją, sposobem wymiany ciepła i wymiany masy [5,7]. Ze względu na specyfikę prowadzenia procesu nagrzewania w piecach przepychowych, energochłonność procesu uzależniona jest od intensywności nagrzewania w przestrzeni pieca podzielonej na strefy. W piecach przepychowych wyróżnia się strefy: podgrzewczą, grzewczą i wyrównawczą. W każdej ze stref zużycie energii cieplnej jest inne i związane jest z utrzymaniem odpowiedniej temperatury, wymaganej do realizacji wyznaczonej technologii nagrzewania. W wyniku tego, ilość akumulowanego i traconego do otoczenia ciepła w każdej ze stref jest inna a ich określenie wymaga znajomości zmian temperatury na przekroju przegrody. Metody bilansowania pozwalają na weryfikację pracy pieca. Najczęściej wykorzystywana metoda bilansu energii wymaga podania zewnętrznych strat oraz strat akumulacji ciepła w obmurzu. Straty zewnętrzne wyznacza się na podstawie znajomości temperatury zewnętrznej powierzchni pieca. Han i inni [3] podzielił piec na podstrefy i wykazał, że 47% energii było akumulowane przez wsad natomiast straty ciepła do otoczenia wynosiły tylko 4%. Podobną analizę przeprowadził Kim i inni [6] w której wykazano, że 40% energii wejściowej było akumulowane w nagrzewanym wsadzie, straty ciepła z powierzchni zewnętrznych wyniosły tylko 2%. Szczególna trudność w ocenie strat wynika z pracy pieca w systemie okresowym. W tym wypadku pole temperatury obmurza zmienia się z czasem i zależy głównie od termofizycznych właściwości materiałów izolacyjnych, grubości izolacji, temperatury komory pieca i trybu pracy pieca [1]. Określenie strat ciepła w przypadku okresowej pracy pieców jest skomplikowane z powodu zmiany akumulacji energii w ele[...]

 Strona 1  Następna strona »