Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"marian kieloCh"

Remont i konserwacja zabytkowego koła wodnego w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej

Czytaj za darmo! »

Dorobek przeszłości przejawia się nie tylko w dawnych dziełach sztuki i architektury, lecz również w zabytkach techniki, takich jak: budowle, maszyny, konstrukcje, urządzenia, narzędzia. Takim unikatowym w skali światowej jest zespół zabytków hutnictwa w okolicach Gór świętokrzyskich. Niezwykle wartościowym w Zagłębiu Staropolskim jest zespół zabytków zlokalizowany w muzeum Zagłębia Staropolski[...]

Technologia nagrzewania źródłem oszczędności paliw

Czytaj za darmo! »

W pracy, na podstawie wyników obliczeń numerycznych ustalono wpływ technologii nagrzewania na wskaźniki zużycia ciepła. Badania sprawdzające wykonano w warunkach przemysłowych. Uzyskane wyniki wskazują, że możliwe jest znaczne obniżenie zużycia ciepła poprzez dobór odpowiedniej technologii nagrzewania. On the basis of numerical calculation results, the effect of heating technology on the heat consumption indices has been established in the work. Verifying tests were carried out under industrial conditions. The obtained results indicate that it is possible to substantially reduce the heat consumption by the selection of an appropriate heating technology. Słowa kluczowe: technologia nagrzewania, wydajność pieca, zużycie ciepła Key words: heating technology, furnace efficiency, heat consumption.Wstęp. Od ponad 30 lat, tj, od czasu wystąpienia światowych kryzysów energetycznych, tak w kraju [1, 2], jak i w świecie [3,4] trwają poszukiwania możliwości obniżenia zużycia ciepła w przemysłowych piecach grzewczych. Poszukiwania te prowadzone są w trzech kierunkach: a. Doboru odpowiednich parametrów pracy pieców. b. Optymalnego sterowania pracą pieców. c. Doboru odpowiedniej technologii procesu. Parametry pracy pieców, decydujące o energochłonności procesu, można podzielić na następujące grupy: - Konstrukcyjne. - Eksploatacyjne. - Opisujące jakość procesu nagrzewania. - Związane z wymianą ciepła. - Związane z wymianą masy. Nagrzewanie wsadu ze zmniejszonym zużyciem ciepła wymaga zastosowania odpowiedniej technologii nagrzewania. Realizacja energooszczędnego nagrzewania wsadu możliwa jest tylko w piecach dostosowanych swoją konstrukcją do technologii energooszczęd[...]

Analiza możliwości wykorzystania numerycznego modelowania pola temperatury w komorze pieca do określenia przyczepności zgorzeliny


  Realizacja wybranej technologii wymaga utrzymania w komorze pieca określonego pola temperatury. Pole to determinowane jest przyjętą technologią, rodzajem wsadu (geometria, materiał, początkowy stan temperatury) oraz cechami konstrukcyjnymi pieca. Model matematyczny wymiany ciepła w komorze pieca stanowi podstawę do obliczeniowego określenia wymaganego rozkładu temperatury. Przyczepność warstwy zgorzeliny do podłoża stalowego jest zależna od czynników zewnętrznych, w tym również od temperatury nagrzewania. W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania numerycznego modelowania pola tempera- tury w komorze pieca do określenia przyczepności zgorzeliny. The realization of chosen technology requires the maintenance in furnace chamber of definite field of temperature. The received technology, kind of charge field this be determined (the geometry, material, initial state of temperature) as well as the constructional sights of furnace. The mathematical model of exchange of warmth in furnace chamber the state the basis to computational qualification of required schedule of temperature. The adhesion of scale layer to steel basis is dependent from external factors, in this from heating temperature also. The analysis of possibility of numeric utilization modelling in furnace chamber the field of temperature to qualification of scale adhesion in article was introduced. 􀀶łowa kluczowe: zgorzelina, przyczepność zgorzeliny, pole temperatury, nagrzewanie wsadu Key words: scale, scale adhesion, temperature field, heating charge 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTN[...]

Modelowanie wpływu intensywności podgrzewania na zużycie ciepła


  W pracy zaprezentowano wyniki modelowania numerycznego procesu nagrzewania wsadu w piecu przepychowym. Wyniki obliczeń nume- rycznych porównano z danymi uzyskanymi w warunkach przemysłowych. Przeprowadzone badania potwierdziły, że dla danej technologii o zużyciu ciepła decyduje rozkład mocy cieplnej i intensywność nagrzewania w poszczególnych strefach pieca. In the the article the results of numerical modelling of heating process of the charge in the pusher furnace have been presented. The results of the numerical calculations with the measurement data of the industrial research have been compared. The performed research confirmed that the for a given technology about consumption of heat decides the distribution of thermal power and intensity of heating in the various zones of the furnace. Słowa kluczowe: piec przepychowy, zużycie ciepła, intensywność podgrzewania, modelowanie nagrzewania Key words: pusher furnace, heat consumption, intensity of heating up, modelling of heating.1. Wstęp. Podstawą oceny pracy cieplnej pieca przepychowego jest jednostkowy wskaźnik zużycia energii. Parametry pracy pieca decydujące o energochłonności procesu nagrzewania można podzielić na kilka grup: konstrukcyjne, eksploatacyjne, związane z wymianą ciepła oraz z wymianą masy [1, 2]. Wyniki badań eksperymentalnych wskazują, że podstawowymi parametrami wpływającymi na energochłonność procesu nagrzewania wlewków w piecu przepychowym są: rozkład mocy[...]

Wykorzystanie fotografii cyfrowej do pomiaru temperatury na powierzchni ciał stałych

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano eksperymentalnej analizy przydatności aparatu cyfrowego do pomiaru temperatury powierzchni "świecących" ciał stałych. Ustalono, że odpowiednie ustawienie aparatu cyfrowego pozwala na sporządzenie prostoliniowych wykresów cechowniczych. Charakterystyki te przedstawiają zależność temperatury próbki od średniego stopnia szarości elementu zdjęcia przedstawiającego tę próbkę. Opraco[...]

Rekonstrukcja pieca pudlingowego w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej

Czytaj za darmo! »

Sposób uzyskiwania czystego żelaza a później stali ewoluował na przestrzeni wieków. Na ziemiach polskich, pierwsze "huty" datuje się na 750 rok przed naszą erą. Początkowo były to prymitywne "piecyki" jednorazowego lub wielokrotnego użytku, w których uzyskiwano produkt o bardzo niskiej jakości. Jednym z etapów na drodze ku doskonałemu procesowi był piec pudlingowy. W artykule zaprezentowano kolej[...]

Analiza wpływu chropowatości powierzchni wsadu na przyczepność zgorzeliny

Czytaj za darmo! »

Stan powierzchni wsadu nagrzewanego przed przeróbką plastyczną ma istotne znaczenie, zarówno w aspekcie przebiegu procesu utleniania, jak i dla zjawiska przyczepności zgorzeliny. parametrem określającym stan powierzchni jest jej chropowatość. W pracy zaprezentowano wpływ chropowatości powierzchni na przyczepność zgorzeliny. Opracowano funkcje matematyczne opisujące korelację pomiędzy przyczepno[...]

Pomiar temperatury powierzchni wsadu w piecach grzewczych z wykorzystaniem fotopirometrii cyfrowej

Czytaj za darmo! »

Temperatura jest podstawowym parametrem procesów technologicznych, w których występuje wymiana ciepła między materiałem a otoczeniem. Dokładna znajomość wartości temperatury na powierzchni metalu, na wszystkich etapach procesu, pozwala na jego prawidłową realizację oraz ocenę energetyczną. W artykule dokonano porównania wyników pomiaru temperatury uzyskanych przy zastosowaniu termowizji i mogąc[...]

Wpływ wydajności pieca na rozkład temperatur w jego komorze grzewczej

Czytaj za darmo! »

Na podstawie wyników własnych opracowań oraz wyników obliczeń numerycznych ustalono, że zużycie ciepła w przemysłowych piecach grzewczych znacznie rośnie wraz z obniżeniem wydajności pieca. Możliwe jest zmniejszenie lub wyeliminowanie skutków tego wzrostu poprzez zmianę technologii nagrzewania lub wykorzystanie do sterowania pracą pieca temperatury powierzchni wsadu. On the basis own results of studies and results of numerical calculation it has been established, that the heating consumption in industrial heating furnace considerably grows with lowering of the efficiency of furnace. The decrease or elimination of results of this growth possible by means change of heating technology or use the temperature of charge surface to steering of the furnace work is possible. Słowa kluczowe:[...]

Analiza wpływu technologii nagrzewania i wydajności pieca na grubość warstwy zgorzeliny


  Ważnym zagadnieniem, pod względem jakości procesu nagrzewania, jest wpływ warstwy zgorzeliny na warunki przepływu ciepła wewnątrz wsadu. Zgorzelina w porównaniu ze stalą ma znacznie mniejszą wartość współczynnika przewodzenia ciepła, przez co może ujemnie wpływać na intensywność nagrzewania i powodować wzrost zużycia ciepła lub obniżać wartości końcowych tem- peratur w przekroju wsadu. W artykule przedstawiono analizę wpływu technologii nagrzewania oraz wydajności pieca na grubość warstwy zgorzeliny. The important question, under in relation to quality of heating process, the influence of scale layer is on conditions of flow of warmth the charge inside. Scale in comparison from steel has the considerably smaller value of coefficient of conductivity of warmth, it by what can negatively influence on intensity of heating process and to cause the growth of heating consumption or to reduce in section of charge the value of final temperatures. It the analysis of influence of heating technology in article was introduced was as well as the capacity of furnace on thickness of scale layer. 􀀶łowa kluczowe: zgorzelina, nagrzewanie wsadu, technologia nagrzewania, wydajność pieca Key words: scale, heating charge, heating technology, productivity o[...]

 Strona 1  Następna strona »