Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"tomasz DemBiCzaK"

Analiza kinetyki rekrystalizacji metadynamicznej w wysokowęglowej stali bainitycznej


  Na podstawie krzywych relaksacji naprężeń przeprowadzono analizę zjawiska rekrystalizacji metadynamicznej po odkształceniu plastycz- nym na gorąco, podczas którego wystąpiła częściowa rekrystalizacja dynamiczna. Zastosowana metoda w powiązaniu z badaniami metalo- graficznymi umożliwia wyznaczenie współczynników równań kinetyki rekrystalizacji metadynamicznej, co jest niezbędne do opracowania modelu zmian strukturalnych stali podczas procesów przeróbki plastycznej na gorąco. Badania doświadczalne przeprowadzono dla płaskiego stanu odkształcenia próbek prostopadłościennych o wymiarach 10×15×20 mm z wykorzystaniem urządzenia Gleeble 3800. Na podstawie badań doświadczalnych opracowano równania konstytutywne opisujące czas połówkowej rekrystalizacji oraz zmiany wielkości ziaren auste- nitu podczas występowania rekrystalizacji metadynamicznej w wysokowęglowej stali bainitycznej. Basing on the relaxation conducted the analysis of metadynamic recrystallization phenomenon after hot deformation where partial dynamic recrystallization appears has been conducted. The used method associated with structural investigation are enabled to determing coefficientes of equations of metadynamic recrystallization kinetics necessary determination of model of structural changes during deformation. Experimental studies were carried out in a plane strain state on samples deformed with the dimensions 10 × 15 × 20 mm using Gleeble 3800 simulator. On the basis of experimental studies the constitutive equations describing the half-time of recrystallization were developed and changes of the size of recrystallized austenite grains during metadynamic recrystallization of bainitic high carbon steel were determined. Słowa kluczowe: krzywe relaksacji naprężeń, rekrystalizacja metadynamiczna, badania metalograficzne Key words: stress relaxation curves, metadynamic recrystallization, metallographic examination.1. Wstęp. Rozwój nowoczesnych technologii umożliwia wprowadzanie do pr[...]

Analiza przemian fazowych zachodzących podczas ciągłego chłodzenia wysokowęglowej stali stopowej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawione zostały wyniki fizycznych symulacji przemian fazowych, zachodzących w materiale podczas chłodzenia z różnymi prędkościami, oraz badań dylatometrycznych prowadzonych dla supertwardej stali bainitycznej. Opierając się na symulacjach komputerowych wygenerowano wstępny wykres CTPC dla stali o analizowanym składzie chemicznym. Wykorzystując dylatometr DIL 805 przeprowadzono obróbkę cieplną, polegająca na chłodzeniu próbek nagrzanych do temperatury austenityzacji z różnymi prędkościami. Badania uzupełniono analizą mikrostruktury próbek po fizycznych symulacjach chłodzenia oraz pomiarem twardości. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano rzeczywisty wykres CTPC dla wysokowęglowej stali bainitycznej. S. 566 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 The article present the re[...]

Analiza rekrystalizacji statycznej austenitu stopowego w wysokowę- glowej stali konstrukcyjnej


  W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań kinetyki rekrystalizacji statycznej austenitu zachodzącej w czasie przerwy mię- dzy odkształceniami przy temperaturach 900÷1000 °C. Badania przeprowadzono w testach dwukrotnego ściskania płaskich próbek, przyjmując różne czasy przerwy pomiędzy kolejnymi odkształceniami. Analizując uzyskane krzywe płynięcia wyznaczono równania opisujące kinetykę rekrystalizacji austenitu stopowego. Results of preliminary studies of the static recrystallization kinetics of austenite occurring in holding time between deformations at temperature range of 900÷1000 °C were presented in the paper. Double compression of flat samples with holding time between successive strains were carried out. On the basis of flow curves equations describing the recrystallization kinetics of alloyed austenite were determined. Słowa kluczowe: wysokowęglowa stal stopowa, rekrystalizacja statyczna, symulacje fizyczne Key words: high carbon alloy steel, static recrystallization, physical simulations S. 832 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 9 Wstęp. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii przeróbki plastycznej metali ma na celu oprócz nadania wymaganego kształtu wyrobom, uzyskanie jak najkorzystniejszej struktury materiału mającej zasadniczy wpływ na właściwości mecha- niczne produktu. Znajomość zjawisk zachodzących podczas plastycznego odkształcania metalu w wy- sokiej temperaturze, zarówno w samej kotlinie od- kształcenia, jak i poza nią, pozwala na ste[...]

Numeryczny model zjawiska rekrystalizacji statycznej dla wysokowęglowej stali bainitycznej DOI:10.15199/24.2017.2.2


  W artykule przedstawiono model kinetyki rekrystalizacji statycznej oraz wyznaczono współczynniki równania opisującego wielkość ziaren zrekrystalizowanych statycznie w wysokowęglowej stali bainitycznej w funkcji temperatury, odkształcenia plastycznego, prędkości odkształce􀀐 nia oraz początkowej wielkości ziarna austenitu. Ponadto w pracy do􀀐 konano porównania modelu kinetyki rekrystalizacji statycznej badanej stali z modelami dla stali o innych składach chemicznych. Prezentowane wyniki są kontynuacją badań opisanych w pracy [1], w której kinetykę rekrystalizacji statycznej opisano równaniami Avramiego o współczyn􀀐 nikach zależnych od parametrów wcześniej zadanego odkształcenia pla􀀐 stycznego. Słowa kluczowe: rekrystalizacja statyczna, wysokowęglowa stal baini􀀐 tyczna, fizyczne symulacje, modelowanie matematyczne.Wstęp. Rozwój nowoczesnych technologii umożliwia wprowadzanie do przemysłu materiałów nowej generacji, w tym nowoczesnych stali bainitycznych. Pomimo tego, że stale bainityczne znane są od ponad 80 lat, zjawiska wystę􀀐 pujące w nich podczas procesów obróbki cieplno-plastycz􀀐 nej są w dalszym ciągu przedmiotem badań. Przyczyną tego jest potencjał rozwojowy ich właściwości mechanicznych, który obecnie coraz pełniej wykorzystywany, czyni z nich materiał o bardzo szerokich możliwościach zastosowania [2]. Z tego względu nowoczesne gatunki stali i wykona􀀐 ne z nich wyroby stalowe należą do materiałów zaawan􀀐 sowanych XXI wieku. Wysokowęglowe stale bainityczne ze względu na bardzo dobry kompleks właściwości me􀀐 chanicznych (wytrzymałości i ciągliwości) są materiałami przyszłościowymi mogącymi zastąpić obecnie stosowane konwencjonalne stale wysokowytrzymałe [3]. Materiał do badań. Materiałem użytym do badań była wysokowęglowa stal bainityczna opracowana w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach. Badany materiał jest stalą stopową zawiera[...]

Analiza zjawiska rekrystalizacji dynamicznej austenitu w wysokowęglowej stali stopowej za pomocą symulacji fizycznych procesu walcowania


  W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań kinetyki rekrystalizacji dynamicznej austenitu stopowego w wysokowęglowej stali. Na podstawie badań eksperymentalnych przeprowadzonych z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800 wyznaczono współczynniki równań konstytutywnych oraz opracowano model matematyczny rekrystalizacji dynamicznej dla badanego gatunku stali. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do optymalizacji technologii procesu walcowania blach grubych na gorąco z wysokowęglowej stali bainitycznej przeznaczo- nych na osłony balistyczne. This paper presents preliminary results of investigation of the kinetics of dynamic recrystallization of alloyed austenite in high carbon steel. On the basis of experimental tests using a Gleeble 3800 simulator constitutive equations and mathematical model of dynamic recrystallization for the investigated steel were determined. The results will be used for the optimization of hot rolling technology of high carbon steel plates used in armour constructions. Słowa kluczowe: wysokowęglowa stal stopowa, modelowanie fizyczne i matematyczne, rekrystalizacja dynamiczna Key words: high carbon alloyed steel, physical and mathematical modelling, dynamical recrystallization Tablica 1. Skład chemiczny badanej wysokowęglowej stali bainitycznej, % mas. Table 1. Chemical composition the investigated high-carbon bainitic steel, mass % C MnSi P S Cr NiMo 0,83 2,201,650,0090,0140,0160,020,39 Co V Ti Al całk. Al metal Cu N O 1,58 0,0920,0020,0390,0380,0180,0040,0009 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 921 dań była wysokowęglowa stal bainityczna o[...]

 Strona 1