Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar Machnowski"

Możliwości optymalizacji procesów wytwarzania trudnopalnych wyrobów tekstylnych DOI:


  Zagrożenia pożarowe powodowane przez wyroby tekstylne, zarówno w odległych okresach historycznych, jak i obecnie, wynikają z szerokiego zakresu ich stosowania oraz łatwopalności wszystkich powszechnie wykorzystywanych włókien. W artykule dokonano przeglądu środków chemicznych stosowanych do przeciwpalnego wykończania wyrobów z włókien naturalnych (bawełny, wełny) oraz włókien chemicznych. Badania wykazały, że niektóre środki, stosowane powszechnie przed kilkoma laty do przeciwpalnego wykończania wyrobów tekstylnych (np. związki zawierające brom), stanowią zagrożenia zdrowotne dla użytkowników tych wyrobów oraz dla środowiska naturalnego. Przedstawione zostały możliwości zastąpienia halogenowych związków przeciwpalnych, np. przez stosowanie klasycznych fosforoorganicznych środków przeciwpalnych domieszkowanych nano-dodatkami (montmorylonit, nanorurki węglowe). Omówione zostały najważniejsze parametry charakteryzujące właściwości palne wyrobów tekstylnych - zapalność, prędkość rozprzestrzeniania płomienia, emisja substancji toksycznych, wydzielanie ciepła i dymu. Przeanalizowano dwa główne czynniki wpływające na palność wyrobów włókienniczych, tj. właściwości termiczne włókien i parametry strukturalne tkanin. Dokonując tej analizy, szczególną uwagę zwrócono na zachowanie się wyrobów dwuskładnikowych z włókien celulozowych i termoplastycznych (np. poliester/bawełna, poliamid/bawełna) podczas badania ich zapalności i rozprzestrzeniania płomienia. Słowa kluczowe: trudnopalne wyroby włókiennicze, optymalizacja, procesy wytwarzania Flame retardant textiles - possibilities of optimizing the manufacturing processes The high fire hazards posed by textile products, both in historical times and to the present day, are a consequence of a wide range of their applications in many sectors and a highly flammability of commonly used fibers. The flame retardant chemicals for reduce the flammability of the natural (cotton, wool) and man-made text[...]

Nowe możliwości zastosowania enzymów proteolitycznych w obróbce wyrobów z włókien jedwabiu naturalnego

Czytaj za darmo! »

Enzymy są związkami białkowymi wykazującymi biochemiczną aktywność katalityczną w wielu reakcjach chemicznych. Stąd ich nazwa "biokatalizatory"; dawniej określano je także jako "fermenty". Działanie katalityczne enzymów wykazuje charakter wyraźnie selektywny, co oznacza, że aktywność poszczególnych enzymów przejawia się jedynie w stosunku do ściśle określonych substratów i typów reakcji [1]. Enzy[...]

Wpływ zanieczyszczeń chemicznych na właściwości pożarowe trudnopalnych wyrobów tekstylnych


  Badano wpływ zanieczyszczeń chemicznych na właściwości palne czterech wyrobów tekstylnych przeznaczonych do różnego zastosowania. Były to: zwykła tkanina bawełniana (bez środków przeciwpalnych); trudnopalna tkanina bawełniana; tkanina poliestrowo-bawełniana i tkanina z włókien poliaramidowych. Testy palnościwyrobówtekstylnych zanieczyszczonych cieczami stosowanymiwprzemyśle,m.in. olejemhydraulicznym, olejem silnikowym, wykonane zgodnie z normą PN-ENISO6940wykazały, że zapaleniu ulega nie tylko zwykła tkanina bawełniana, ale także wykończona przeciwpalnie tkanina bawełniana oraz tkanina z trudnopalnych włókien poliaramidowych. Określono równieżwartościwskaźnika tlenowego badanych tkanin i wyznaczono prędkość rozprzestrzeniania płomienia. Słowa kluczowe: wyroby włókiennicze, właściwości pożarowe, zanieczyszczenia chemiczne, bezpieczeństwo pożarowe.Produkty tekstylnewykonane z różnego typuwłókien, zróżnicowane pod względem budowy i właściwości, spełniają wiele funkcjiwobiektach budowlanych.Wbudynkach zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej stosowane są powszechnie jako elementy stałego wyposażenia pomieszczeń (dywany, wykładziny podłogowe, tkaniny meblowe), a także jako elementy dekoracyjne, pełniące jednocześnie określone funkcje (np. zasłony, rolety, obrusy, pościel, koce).Wwielu budynkach znajdują również zastosowania techniczne, najczęściej jako materiały izolacji termicznej, akustycznej oraz filtry powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych [1, 2]. Dużą grupę tekstyliów stanowią również wyroby techniczne wykorzystywane w wielu procesach technologicznych w różnych sektorach przemysłu, górnictwie i transporcie. Są to m.in. taśmy przenośnikowe, plandeki, osłony różnego typu i przeznaczenia, filtry w instalacjach odpylających. Wyroby tekstylne wykonane z powszechnie stosowanych włókien zarówno pochodzenia naturalnego (np. bawełna, len, wełna), jak i włókien chemicznych (m.in. włókna poliestrowe, po[...]

ROZWÓJ MIKROORGANIZMÓW NA TEKSTYLIACH Z WŁÓKIEN NATURALNYCH PO DEZYNFEKCJI METODĄ RADIACYJNĄ


  Wykorzystanie promieniowania gamma może być skuteczną metodą dezynfekcji różnych obiektów zabytkowych wykonanych z włókien naturalnych oraz metodą sterylizacji medycznych wyrobów tekstylnych. Stwierdzono, że duże dawki promieniowania (100 kGy) powodują pogorszenie właściwości mechanicznych tkanin wykonanych z włókien lnu, bawełny i jedwabiu; największe zmiany destrukcyjne obserwowano w przypadku tkanin lnianych. Wykonane badania wykazały również, że napromieniowanie tkanin dawką 100 kGy nie wpływa na późniejszy wzrost mikroorganizmów na tych tkaninach. Wcześniejsze napromieniowanie tkaniny lnianej i bawełnianej nie zwiększało ich podatności na biodegradację pod wpływem grzybów. Natomiast napromieniowane tą samą dawką próbki tkaniny jedwabnej wykazują mniejszą odporność na atak bakterii niż próbki nienapromieniowane. Słowa kluczowe: bakterie, grzyby, włókna naturalne, biodegradacja, dezynfekcja, promieniowanie gamma Microorganisms growth in natural fiber textiles disinfected by gamma irradiation Abstract The use of gamma radiation can be an effective method for both the disinfection of many historical objects made of natural fibers and sterilization of textiles designed for medical application. We have found that the high radiation dese (100 kGy) leads to deterioration in mechanical properties of the fabrics made of flax, cotton, and silk fibers; the greatest destructive effect is observed in linen fabric. We have also found that the preradiation of tested fabrics with a dose of 100 kGy does not affect the subsequent growth of microorganisms on these fabrics. The preradiation of cotton and linen fabrics does not affect their susceptibility to fungal biodegradation. However, the silk fabric samples irradiated with the same dose have a lower resistance to bacterial attack than unirradiated samples. Key words: bacteria, fungi, natural fibers, biodegradation, disinfection, gamma radiation 1. Wstęp Włókna naturalne (bawełna, len, wełna, jedw[...]

 Strona 1