Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata SZTORC"

Ekoturystyka - nowy produkt turystyczny regionu


  Turystyka ekologiczna powstała dzięki społecznym ruchom ochrony środowiska lat 70. i 80. Prekursorem był meksykański architekt Hector Ceballos Lascuráin, który podczas weekendów wraz z turystami zagranicznymi podpatrywał ptaki w rezerwatach. W ciągu kilku następnych lat ta forma turystyki była podstawą narodowych planów turystycznych. Istota ekoturystyki Ekoturystyka uważana jest za fi lozofi ę podróżowania. Wchodzi w skład turystyki aktywnej [5]. Ze względu na motyw wyjazdu turystycznego wyróżniamy turystykę krajoznawczą, kwalifi kowaną, zdrowotną, socjalną, etniczną, motywacyjną, kulturalną i edukacyjną, ekologiczną (ekoturystykę), alternatywną, wiejską [8]. W przypadku turystyki wiejskiej, zaliczanej do turystyki alternatywnej, można wyodrębnić agroturystykę. W innych defi - nicjach turystyka alternatywna traktowana jest jako połączenie elementów ekoturystyki i agroturystyki oraz składnik turystyki zróżnicowanej [6]. Do ekologicznych celów tej ostatniej zaliczamy: - ochronę i trwałe użytkowanie zasobów naturalnych, - redukcję odpadów i zanieczyszczeń, - ochronę różnorodności biologicznej. W literaturze wystepują najczęściej dwa terminy określające turystykę ekologiczną, naukowy - ekoturyzm oraz branżowy - ekoturystyka. Określają one fi lozofi ę życia z naturą. Drugi jest nowym terminem stosowanym w literaturze turystycznej. Dlatego też może być utożsamiany często z pojęciami eko-agroturystyka [12]. Opisane powiązania turystyki ekologicznej z agroturystyką i turystyką wiejską przedstawiono na rysunku.Ekoturyzm uważany jest za formę rozwoju i funkcjonowania turystyki jako gospodarki, sposobu zachowań oraz postaw turystów. Utożsamiany z propagowaniem odpoczynku blisko natury, a jednocześnie będący odpowiedzią na industrializację, urbanizację oraz nadmierną eksploata[...]

 Strona 1