Wyniki 1-10 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA MICHNIEWICZ"

Technologie ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w przemyśle celulozowym

Czytaj za darmo! »

Przemysł wytwarzający chemiczne masy celulozowe (szczególnie metodą siarczanową) może być poważnym źródłem zanieczyszczenia powietrza, o ile nie zostaną zastosowane specjalne technologie ograniczające emisje. Technologie te obejmują zarówno środki wewnętrzne czyli technologie ograniczające powstawanie zanieczyszczeń jak i środki zewnętrzne - oczyszczanie gazów odlotowych. Przytoczono najw[...]

Przewidywane kierunki zmian dyrektywy w sprawie zintegrowanych pozwoleń ekologicznych (IPPC)

Czytaj za darmo! »

Zasady ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł przemysłowych w krajach Unii Europejskiej reguluje dyrektywa w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, zwana też dyrektywą w sprawie zintegrowanych pozwoleń ekologicznych. Oryginalna dyrektywa Rady 96/61/EC została przyjęta z datą 24 września 1996 r. i weszła w życie 30 października 1996 r. Zgodnie z zapisami tej dyrektywy ostatecznym terminem wdrożenia zawartych w niej regulacji dla istniejących instalacji był 30 października 2007 r. Dla instalacji nowych zasady obowiązywały od 30 października 1999 r. (tj. najpóźniej trzy lata po wejściu dyrektywy w życie). Dyrektywa przewidywała zatem dość długie okresy dostosowawcze do jej pełnego wdrożenia zarówno z punktu widzenia prawodaw[...]

Gazyfikacja biomasy jako bardziej efektywna i proekologiczna metoda wykor zystania jej potencjału energetycznego


  W świetle wyzwań cywilizacyjnych - efektu cieplarnianego, zmian klimatu, a także kurczenia się zasobów paliw kopalnych - gazyfikacja biomasy jest obiecującą technologią, pozwalającą na bardziej efektywne wykorzystanie jej potencjału energetycznego w stosunku do procesu bezpośredniego spalania. Produktem jest gaz opałowy (syntezowy), którego głównymi składnikami palnymi są tlenek węgla, wodór i węglowodory. Po usunięciu niepożądanych produktów ubocznych, gaz syntezowy jest odpowiedni do wykorzystania jako paliwo w turbinach gazowych. Wytwarzanie energii elektrycznej w turbinach gazowych pozwala na osiągnięcie wyższej efektywności energetycznej niż ma to miejsce w tradycyjnych turbinach parowych. Ultraczysty gaz syntezowy może być wykorzystany do syntezy wielu produktów chemicznych, w tym do przerobu na paliwa płynne oraz wytwarzanie bioetanolu. Przemysł celulozowo-papierniczy, jako oparty na surowcu drzewnym (lignocelulozowym), znajduje się w dobrej sytuacji odnośnie do wdrażania tego rodzaju technologii z uwagi na fakt, że w przemyśle tym powstają znaczne ilości biomasy, takiej jak: kora, zrębki, lignina, odrzuty i osady włókien oraz osady biologiczne. Możliwości wytwarzania odnawialnych i "carbon neutral" biopaliw i chemikaliów z odpadów biomasowych stanowią dużą szansę rozwojową dla przemysłu celulozowo-papierniczego, w tym szansę poprawy rentowności i kondycji ekonomicznej. Proces gazyfikacji jest również proponowany dla ługu czarnego jako alternatywa dla tradycyjnego kotła sodowego. Oczekuje się istotnych korzyści z wdrożenia tej technologii: wzrost efektywności energetycznej oraz nowe możliwości modyfikacji procesu roztwarzania w metodzie siarczanowej. Słowa kluczowe: biomasa, gazyfikacja, potecjał energetyczny Dr inż. M. Michniewicz, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź 326 PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 70 · CZERWIEC 2014 ZAGADNIENIA ENERGETYCZNE Wp r o w a d z [...]

Proces wdrażania regulacji dyrektywy w sprawie emisji pr zemysłowych - wyzwaniem dla pr zemysłu papier niczego


  Wprowadzenie Przełomowa, w dziedzinie ochrony środowiska przed emisjami ze źródeł przemysłowych, dyrektywa w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (tzw. dyrektywa IPPC - 96/61/WE) zapoczątkowała wprowadzanie w Europie jednolitego systemu reglamentacji korzystania ze środowiska przez instalacje przemysłowe. Dyrektywa ta wprowadziła na szczeblu europejskim wymagania uzyskania zintegrowanych pozwoleń ekologicznych na funkcjonowanie instalacji, których działalność może w znaczącym stopniu pogorszyć stan środowiska. Zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych w Unii Europejskiej opiera się na koncepcji emisyjnej, według której normy emisji wynikają z aktualnych możliwości techniczno-technologicznych. Praktyczna realizacja tej idei wymaga określenia technik przyjaznych środowisku (najlepszych dostępnych), ustalenia poziomów emisji wynikających z zastosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz, co za tym idzie, konieczność opisu tych technik i określenia wartości liczbowych limitów emisji/zużycia zasobów, wynikających z BAT (wskaźniki BAT-AELs - Best Available Techniques Associated Emission Levels). Obecnie warunki korzystania ze środowiska przez instalacje przemysłowe w krajach Unii Europejskiej reguluje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/EU z 24.11.2010 w sprawie emisji przemysłowych (IED - Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17). Dyrektywa ta, w porównaniu z wcześniejszą dyrektywą IPPC, nadaje znacznie większą rangę dokumentom referencyjnym, określającym najlepsze dostępne techniki dla danej branży Proces wdrażania regulacji dyrektywy w sprawie emisji pr zemysłowych - wyzwaniem dla pr zemysłu papier niczego Implementation of the directive on industrial emissions (IED) and challenges resulting from here for the paper industr y MAŁGORZATA M I C H N I E W I C Z Directive on integrated pollution prevention and control (so-called IPPC directive - 96/61/[...]

Wymagania wynikające z konkluzji BAT dla procesów spalania węgla i biomasy w instalacjach LCP. Część I. Techniki ogólne mające zastosowanie do wszystkich instalacji typu LCP: - systemy zarządzania środowiskiem - monitorowanie - ogólna efektywność środowiskowa i sprawność spalania DOI:


  Komisja Unii Europejskiej 31 lipca 2017 r. podjęła decyzję wykonawczą nr 2017/1442, ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania. Do obiektów tych zalicza się instalacje o całkowitej nominalnej mocy cieplnej, dostarczonej w paliwie, wynoszącej 50 MW lub więcej. Decyzja wynika z postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (IED nr 2010/75/UE) i jest zgodna z zapisami tej dyrektywy. Została opublikowana we wszystkich językach Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym UE z 17 sierpnia 2017 (Dz.U. L 212/1). Konkluzje BAT dotyczące produkcji energii w dużych obiektach spalania (Large Combustion Plants - LCP) zawierają obowiązujące prawnie wymagania dotyczące emisji, monitorowania i sprawności energetycznej dla wszystkich producentów energii, eksploatujących instalacje zaliczane do dużych obiektów spalania i zlokalizowane w krajach UE. Dokument Konkluzje BAT dla instalacji LCP zawiera 75 konkluzji, oznaczonych symbolicznie jako BAT 1 - BAT 75. Zasadniczym celem jest regulacja produkcji energii w tych instalacjach w Europie w kierunku możliwej do uzyskania efektywności środowiskowej i energetycznej. 17 konkluzji (BAT 1-17) odnosi się do wszystkich procesów energetycznego spalania objętych zakresem dokumentu. Pozostałe 58 konkluzji dotyczy szczegółowych wymagań odnoszących się do procesów spalania różnych rodzajów paliw, tj. procesów: - spalania paliw stałych (10 konkluzji BAT), w tym spalania węgla kamiennego lub brunatnego - 6 konkluzji (BAT 18-23), spalania biomasy stałej lub torfu - 4 konkluzje (BAT 24-27), - spalania paliw ciekłych (12 konkluzji), - spalania paliw gazowych (15 konkluzji), - obiektów energetycznego spalania wielopaliwowego (5 konkluzji), - współspalania odpadów w obiektach energetycznego spalania (12 konkluzji), - zgazowania połączonego ze spalaniem uzyskanych produktów (4 konkluzje). W[...]

Wymagania wynikające z konkluzji BAT dla procesów spalania węgla i biomasy w instalacjach LCP. Część II. Techniki ogólne mające zastosowanie do wszystkich instalacji typu LCP: DOI:


  - sprawność energetyczna - zużycie wody i emisje do wody - gospodarowanie odpadami - emisja hałasu Artykuł stanowi kontynuację tematyki, zainicjowanej w PP 4/2018 s. 245-250, dotyczącej wymagań odnoszących się do procesów spalania węgla i biomasy w instalacjach LCP, wymienionych i opisanych w dokumencie UE: Decyzja wykonawcza komisji z 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania (Dz.U. L 212/1). Sprawność energetyczna Najlepsze dostępne techniki zwiększenia sprawności energetycznej spalania zgromadzono w konkluzji BAT 12. Wymaganie stosowania odpowiedniej kombinacji podanych technik dotyczy obiektów użytkowanych przez czas nie krótszy niż 1500 godz./rok. a. Optymalizacja spalania Technika ta obejmuje środki podjęte w celu zmaksymalizowania sprawności konwersji energii, np. w palenisku/ kotle, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum emisji (w szczególności emisji CO). Do środków tych należą: dobre zaprojektowanie urządzeń do spalania, optymalizacja temperatury (np. przez skuteczne mieszanie paliwa i powietrza do spalania) i czasu przebywania w strefie spalania oraz stosowanie zaawansowanego systemu kontroli. Optymalizacja spalania minimalizuje zawartość niespalonych substancji w spalinach i w stałych pozostałościach po spalaniu. b. Optymalizacja parametrów czynnika roboczego Zalecane jest funkcjonowanie przy najwyższym możliwym ciśnieniu i temperaturze gazowego lub parowego czynnika roboczego z uwzględnieniem ograniczeń związanych np. z kontrolą emisji NOx lub charakterystyką zapotrzebowania na energię. Wymagania wynikające z konkluzji BAT dla procesów spalania węgla i biomasy w instalacjach LCP Część II. Techniki ogólne mające zastosowanie do wszystkich instalacji typu LCP: MAŁGORZATA MICHNIEWICZ - sprawność energetyczna - zużycie wody i emisje do[...]

Wymagania wynikające z konkluzji BAT dla procesów spalania węgla i biomasy w instalacjach LCP DOI:


  Artykuł stanowi kontynuację tematyki dotyczącej wymagań odnoszących się do procesów spalania węgla i biomasy w instalacjach LCP, wymienionych i opisanych w dokumencie Unii Europejskiej: Decyzja wykonawcza komisji z 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania (Dz.U. L 212/1). W tej części przedstawiamy konkluzje BAT specyficzne dla procesów spalania paliw stałych: węgla kamiennego i brunatnego oraz biomasy i torfu. Mają one zastosowanie w uzupełnieniu do ogólnych konkluzji i technik BAT omówionych w PP 4/2018 i PP 10/2018.Konkluzje BAT odnoszące się do spalania węgla kamiennego i/lub brunatnego.Ogólna efektywność środowiskowa BAT 18. W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej przy spalaniu węgla kamiennego i/lub brunatnego należy stosować odpowiednie techniki zawarte w konkluzji BAT 61 oraz podaną niżej technikę: a. Zintegrowany proces spalania zapewniający wysoką sprawność kotła oraz obejmujący podstawowe techniki redukcji emisji tlenków azotu Do podstawowych technik redukcji emisji tlenków azotu należy zaliczyć: stopniowane podawanie powietrza, stopniowane podawanie paliwa, palniki o niskiej emisji NOx, recyrkulację spalin. Procesy spalania, które pozwalają na integrację, to takie procesy, jak: spalanie pyłowe, spalanie w złożu fluidalnym lub spalanie na ruchomym ruszcie. Sprawność energetyczna BAT 19. W celu zwiększenia sprawności energetycznej spalania węgla kamiennego i/lub brunatnego, w ramach BAT, należy stosować odpowiednią kombinację technik podanych w BAT 122 oraz technikę: a. Sucha obróbka popiołu i żużla Suchy, gorący popiół paleniskowy spada z paleniska na system mechanicznych przenośników i po ponownym przekierowaniu do paleniska w celu dopalania jest schładzany przez powietrze zewnętrzne. Prowadzony jest odzysk użytecznej energii zarówno z dopalania popiołu, jak i jego chłodzenia. Stosowanie zalecanych w k[...]

Najlepsze dostępne techniki w przemyśle papierniczym - wykorzystanie enzymów

Czytaj za darmo! »

Instytut Celulozowo-Papierniczy w Łodzi (ICP) rozpoczął w 2006 roku realizację projektu zleconego przez Ministerstwo Gospodarki pt. "Analiza stanu techniki w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik dla branży celulozowo-papierniczej". Po włączeniu ICP w strukturę Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, projekt jest kontynuowany przez ten sam zespół wykonawców z Laboratorium Ochrony Śro[...]

Najlepsze dostępne techniki dotyczące przerobu makulatury

Czytaj za darmo! »

Każda papiernia posiada swój specyficzny charakter, nie oznacza to jednak, że nie można dla niej stworzyć planu przebudowy (modernizacji) opartego o najlepsze dostępne techniki (BAT), który uwzględni warunki, w jakich ona działa i miejsce jej działania. Zbiór zastosowanych technik, zarówno dla papierni nowych jak i tzw. starych może składać się wyłącznie z technik uznanych za najlepsze dostępne (fabryki nowe) lub kombinacji technik starszych i technik BAT. Lista możliwych do wykorzystania technik BAT nie jest zamknięta. Jest to zbiór technik rozwijających się, będących zupełnie nowymi, opracowanymi od podstaw jak i udoskonalonymi wersjami technik już istniejących. Niezależnie od tego techniki starsze mogą być z powodzeniem łączone z rozwiązaniami najnowszymi. Istotne aspekty o[...]

 Strona 1  Następna strona »