Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ STADNIK"

Próba analizy zależności wyróżników jakości selera naciowego i chrzanu pospolitego od zamrażania metodą odwróconej fluidyzacji oraz zamrażalniczego przechowywania

Czytaj za darmo! »

Doświadczenie przeprowadzono w celu wykazania, że zamrażanie metodą odwróconej fluidyzacji (impingement) powoduje zmianę jakości końcowej badanych warzyw w niewielkim stopniu. Badaniom poddano: seler naciowy (Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. ) odmiany Helios oraz chrzan pospolity (Cochlearia armoracia L.) odmiany Alpo. Badane próby miały wielkość 0,5 kg. Warzywa zamrażano w dwóch z[...]

Skrócona ocena procesu blanszowania, zamrażania, przechowywania i rozmrażania borowika szlachetnego i opieńki miodowej na podstawie zmiany ich wybranych cech fizycznych

Czytaj za darmo! »

Celem pracy była ocena wpływu blanszowania, zamrażania, przechowywania i rozmrażania na wybrane właściwości borowika szlachetnego i opieńki miodowej. Badane próby (kapelusze i trzony) o masie 100 g blanszowano we wrzącej wodzie oraz w 2, 5 i 10% wodnym roztworze NaCl w czasie 60, 90 i 120 s, następnie zamrażano owiewowo w temperaturze -30°C, po czym przechowywano w tej samej temperaturze przez[...]

Charakterystyka wykorzystania fluidyzacji procesów pokrewnych w produkcji żywności ze szczególnym uwzględnieniem obróbki chłodniczej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono charakterystykę procesów wytwarzania żywności opartych na wykorzystaniu zjawiska fluidyzacji i jego modyfikacji. Celem badań było wykazanie możliwości podniesienia atrakcyjności procesu jako metody obróbki żywności. Wykazano, że dokonywana modyfikacja klasycznej fluidyzacji zaowocowała opanowaniem nowych, pokrewnych procesów, których wprowadzenie do przetwórstwa rolno-spożywczego prowadzi do uzyskania m.in. większej wydajności obróbki przy znacznie niższym zapotrzebowaniu energii elektrycznej. Dodatkową zaletą nowych metod jest możliwość ich skutecznego stosowania także w produkcji dań gotowych i w innych dziedzinach. CHARACTERISTICS OF FLUIDIZATION AND RELATED PROCESSES APPLICATIONS IN FOOD MANUFACTURING WITH PARTICULAR CONSIDERATION OF REFRIGERATION TECHNOLOGY The practical use of fluidization and it’s modification in food production is presented. The aim of research was to discuss the possibility of increasing the attractiveness of the process as the method of food treatment. It is shown, that the modification of fluidization resulted in introducing of new related processes, which in agricultural and food industry leads to growth of effectiveness and product quality with limitation of energy needs. The advantage of new methods may be also successful treatment of ready meals and can be used in other disciplines. It concerns especially the methods of impingement and impingement jet fluidization. logicznych czynników roboczych takich jak powietrze czy ciekły azot. W obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego zjawisko fluidyzacji znalazło zastosowanie przede wszystkim w chłodnictwie i suszarnictwie. Ze względu na chęć rozszerzenia zakresu stosowalności zjawiska fluidyzacji w procesach przetwórczych, podjęto próby jego modyfikacji. Wieloletnie badania dały początek nowym rozwiązaniom procesu, określanym jako pokrewne fluidyzacji. Podstawową wielkością dającą przewagę tym procesom nad klasyczną fluidyza[...]

Charakterystyka wykorzystania fluidyzacji i procesów pokrewnych w produkcji żywności ze szczególnym uwzględnieniem obróbki chłodniczej (ciąg dalszy artykułu z numeru 9/2010)

Czytaj za darmo! »

"Chłodnictwo" tom XLV 2010 r. nr 10 Z prac badawczych Dr inż . ŁUKASZ STADNIK, Prof . dr hab . inż . FRANCISZEK KLUZA Katedra Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Charakterystyka wykorzystania fluidyzacji i procesów pokrewnych w produkcji żywności ze szczególnym uwzględnieniem obróbki chłodniczej (ciąg dalszy artykułu z numeru 9/2010) 4 . Procesy impingement Termin "impingement" pochodzi od średniowiecznego łacińskiego słowa "impingere", co znaczy "pod uderzenie powietrza". Metoda impingement po raz pierwszy została wykorzystana w la- tach 70-tych ubiegłego stulecia. Zasto- sowano ją do suszenia arkuszy papieru i bibuły a następnie w młynach i piekar- niach do usuwania pyłów i pozostałości mąki. W kolejnych latach zjawisko im- pingement zastosowano w domowych piekarnikach, skracając tym samym czas obróbki o 10-30% [65]. Badania w obszarze chłodnictwa skupiały się także na zastępowaniu strumienia po- wietrza strumieniami ciekłych czynni- ków chłodniczych takich jak woda oraz pary ciekłego azotu. Analizowano rów- nież system podwójny, tzn. jednoczesny przepływ strumieni powietrza i par cie- kłego azotu. Tego rodzaju modyfikacja przyczyniła się do szybszego schładzania świeżych produktów na skutek szybkiego odprowadzenia ciepła parowania i z jed- noczesnym doprowadzaniem zimnego strumienia powietrza. Zastosowana mo- dyfikacja urządzenia istotnie przyczyniła się do obniżenia stopnia odwodnienia zamrażanego produktu [71]. Zjawisko impingement zastosowano w procesach z wykorzystaniem mikrofal, zamrażania [42, 48, 49, 88], chłodzenia [42, 48, 49, 37], suszenia [42, 48, 49, 11], gotowa- nia i smażenia [62, 93] oraz w instru- mentach elektronicznych [9]. W celu przygotowywania produktów gotowych do bezpośredniego spożycia t[...]

 Strona 1