Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Michał Głębowski"

Przemiany powietrza wilgotnego w papierni DOI:10.15199/54.2016.1.1


  Parametry powietrza występującego we wszystkich procesach podczas konsolidacji wstęgi na maszynie papierniczej mają istotny wpływ na efektywność i ekonomikę tych procesów. Determinują one np. jego zdolność do pochłaniania i transportu wilgoci, co jest kluczowym wskaźnikiem podczas odprowadzania wody z części suszącej maszyny papierniczej. Wygodnym narzędziem ułatwiającym zrozumienie stanów i przemian powietrza w procesach przemysłowych jest wykres Molliera, którego opis i zastosowanie przedstawiono w artykule. Słowa kluczowe: powietrze wilgotne, suszenie, wykres Molliera, psychrometria The web consolidation on the paper machine takes place in the air environment. The air parameters have significant impact on the efficiency and economics of these processes. They determine e.g. air ability to absorb and to transport moisture, which are a key indicators of the efficiency in the dryer section of a paper machine. The Mollier chart is a convenient tool for comprehending conditions and changes of the air in the industrial processes. Its description and application are presented in the article. Keywords: humid air, drying processes, Mollier chart, psychrometrics.Właściwości powietrza wi lgotnego Powietrze wilgotne, będące jednorodną mieszaniną powietrza suchego i pary wodnej, jest szczególnym przypadkiem wilgotnego gazu posiadającym szereg charakteryzujących je parametrów. Do najważniejszych należą: - wilgotność bezwzględna X (bądź x), inaczej "zawartość wilgoci" - określająca masę pary wodnej przypadającej na 1kg powietrza suchego, g/kg; - wilgotność względna RH (bądź φ) - będąca stosunkiem ciśnienia cząstkowego pary wodnej w powietrzu w danej temperaturze do ciśnienia pary wodnej nasyconej, %; - entalpia H (albo i)- potencjał termodynamiczny układu - w przypadku powietrza wilgotnego jest sumą entalpii powietrza suchego i entalpii pary wodnej w nim zawartej (oraz entalpii mieszania, którą tu można pominąć), kJ/kg; - temperat[...]

Podstawy badań systemów wentylacyjno-rekuperacyjnych w papierni DOI:10.15199/54.2016.3.2


  Jednym z ważnych i rozległych układów w papierni jest układ wentylacyjno- rekuperacyjny. Jego sprawność wpływa bezpośrednio na sprawność procesu suszenia, a pośrednio na energochłonność procesu konsolidacji wstęgi oraz jakość papieru. W celu realizacji procesu suszenia papieru, do układu dostarczane jest powietrze o określonych parametrach, które przejmuje odparowywaną wodę, a wraz z nią zgromadzoną energię cieplną. Prawidłowe funkcjonowanie układu wentylacyjno-rekuperacyjnego pozwala na oszczędności energii zużywanej przez wentylatory lub cylindry suszące. Aby kontrolować i regulować działanie tego układu niezbędne są odpowiednie urządzenia oraz znajomość przebiegu procesów wymiany ciepła i masy. Opis procesów zachodzących w papierni przy udziale wilgotnego powietrza znalazł się we wcześniejszej publikacji autorów [1]. W niniejszym artykule przedstawiono przykładowy sposób przeprowadzenia pomiarów w układzie wentylacyjno-rekuperacyjnym papierni. Słowa kluczowe: powietrze wilgotne, suszenie, wykres Molliera, pomiary, psychrometria One of the important and extensive systems at the paper mill is a system of ventilation and recuperation. Its performance affects directly the efficiency of the drying process and indirectly the energy consumption of the paper web consolidation process and the quality of the paper product. For the purposes of the paper drying process, the air of required parameters is supplied. The air absorbs water steam and thermal energy. The proper functioning of ventilation and recuperation system allows saving of energy consumed by fans or drying cylinders. To control and regulate the operation of this system, suitable devices and knowledge of heat and mass transfer processes are required. The article presents the measurements for ventilation and recuperation systems at the paper mill. Keywords: humid air, drying processes, Mollier chart, measurements, psychrometrics.Pomiar y i obl iczenia Punkty pom[...]

Wykorzystanie papieru w tyflopedagogice


  Rola papieru jako nośnika informacji nieodłącznie kojarzy się z gazetami, książkami, magazynami. Istnieje jednak specyficzna grupa osób, dla której papier, aby nieść informację, nie musi być wcale zadrukowany. Są to osoby niewidome. Pomimo wielu nowoczesnych narzędzi służących do zapisywania i odczytywania informacji przez osoby niewidzące (czytniki, dyktafony, programy OCR, specjalistyczne programy udźwiękowiające, czujniki barw i światła), papier pozostaje nadal ważnym środkiem umożliwiającym szybkie zapisanie informacji i jej późniejszy odczyt.Pojęcie tyflopedagogiki Tyflopedagogika to nauczanie osób niewidomych z wykorzystaniem m.in. pomocy dydaktycznych dostępnych dotykowo (gr. Typhlos - ślepy, ukryty, ciemny). Zadania tyflopedagoga nie ograniczają się do nauczenia tylko i wyłącznie pisma dotykowego brajla. Wśród pomocy tyflograficznych są też mapy, schematy, wykresy itp. Nauka odczytywania tak podanej informacji jest trudna i długotrwała (1). Jak "widzi" niewidomy Ze względów fizjologicznych, człowiek opuszkami palców stosunkowo łatwo i dokładnie wyczuwa niewielkie, jednoznaczne wypukłości na płaskiej powierzchni. Znacznie trudniej jest precyzyjnie odebrać otwory lub wgłębienia o niewielkiej średnicy (2-3 mm). Z tego powodu mówimy często o piśmie lub rysunku wypukłym. Jeżeli chodzi o informację zapisaną tekstem, w Polsce, podobnie jak w całej Europie, króluje pismo wynalezione w 1837 r. przez Louisa Braille’a. Podstawowy znak brajlowski bazuje na macierzy 3x2 punktów (tzw. sześciopunkt brajlowski). W związku z tym, że każdy punkt ma dwa możliwe stany (podniesiony lub nie), sześciopunkt umożliwia zapisanie 26=64 znaków, począwszy od znaku pustego (spacja) aż do kompletu punktów (znak skreślenia, zamazania). Wykorzystanie papieru w tyflopedagogice Michał Głębowski, Sebastian Lindner, Marek Jakubowski Niekiedy możemy spotkać się z tzw. ośmiopunktem (slangowo zwanym brajlem amerykańskim). W naszym kraju, n[...]

Zastosowanie metod ter mowizyjnych do oceny procesu konsolidacji wstęgi w maszynie papier niczej DOI:10.15199/54.2016.11.2


  W artykule opisano możliwości zastosowania termowizyjnych metod pomiaru temperatury do monitorowania pracy maszyny papierniczej, w szczególności do oceny procesu konsolidacji wstęgi. Nakreślono teoretyczne podstawy zdalnego pomiaru temperatury za pomocą kamery termowizyjnej oraz podano praktyczne wskazówki dotyczące kalibracji i doboru nastaw kamery oraz interpretacji wyników pomiaru. Do omówienia analizowanych zagadnień wykorzystano wyniki pomiarów termowizyjnych wykonanych przez autorów podczas badania maszyny produkującej papiery higieniczne. Słowa kluczowe: termowizja, promieniowanie termiczne, emisyjność, temperatura, papier The article describes the possibility of using infrared temperature measurement methods for monitoring the operation of a paper machine, in particular for the assessment of the consolidation of the web. It outlines the theoretical basis for remote temperature measurement using a thermal imager and provides practical guidance on calibration and tuning of the camera and interpretation of measurement results. The results of thermal measurements made by the authors on the paper machine producing sanitary papers were used to discuss the above issues. Keywords: thermography, thermal radiation, emissivity, temperature, paper.Podstawy termowizj i Techniki badań termowizyjnych w obecnych czasach zyskują coraz większą popularność w przemyśle, m.in. do diagnozowania stanu elementów maszyn, monitorowania przebiegu procesów przemysłowych oraz powstawania wyrobów, których produkcja wiąże się z wytwarzaniem energii cieplnej [7]. Przemysłowe kamery termowizyjne znajdują także zastosowanie jako urządzenia do zdalnego pomiaru temperatury powierzchni urządzeń i produktów. Dokładność pomiaru jest jednak uzależniona od szeregu czynników, których nie można zaniedbać, aby wynik pomiaru nie był obarczony nadmiernymi błędami. Należy pamiętać, że jest to pośrednia technika pomiarowa, w której mierzona jest energia promienio[...]

Zastosowanie układów mikrodyszowych przy produkcji papieru DOI:10.15199/54.2017.3.1


  W artykule omówiono możliwości zastosowania modułów mikrodyszowych do odzysku ciepła z oparów wydalanych do atmosfery, do regulacji strefowej poprzecznego profilu wilgotności wstęgi oraz do zwiększenia wydajności części suszącej maszyny. Ponadto zwrócono uwagę na pozytywny wpływ proponowanych rozwiązań na ochronę środowiska naturalnego. Ważnym aspektem zastosowania bezprzeponowego mikrodyszowego wymiennika ciepła jest możliwość absorpcji związków chemicznych i innych zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z oparami. Słowa kluczowe: mikrodysze, ochrona środowiska, przemysł papierniczy The article discusses the possibility of using microjets systems for heat recovery from the exhaust air of a paper mill. The use of microjets for control the web moisture profile in the dryer section of the paper machine is also discussed. In addition, the positive impact of the proposed solutions for environmental protection is highlighted. An important aspect of the use of microjet heat exchanger is the ability to absorb chemicals and other pollutants from the exhaust air into the atmosphere. Keywords: microjets, environmental protection, paper industry.Wprowadzenie Proces konsolidacji wstęgi w maszynie papierniczej jest procesem energochłonnym. Na jego ekonomikę mają wpływ zarówno koszty surowców, jak i energii zużywanej podczas produkcji papieru. Pojęcie "zamykanie obiegów", stosowane najczęściej do obiegu wody w układzie, może być również zastosowane do energii cieplnej. Zamykanie obiegu energii cieplnej w układzie maszyny papierniczej polega na zastosowaniu wymienników ciepła na przewodach transportujących media procesowe, czyli opary do atmosfery oraz ścieki poza papiernię. Opary usuwane do atmosfery pochodzą głównie z części suszącej oraz w mniejszym stopniu z części mokrej. W tradycyjnych układach odprowadzania oparów stosuje się najczęściej dwa stopnie rekuperacji wyposażone w przeponowe płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła odbierają[...]

Zastosowanie analizy danych pomiarowych ze skanera wilgotności i gramatury wstęgi papierniczej do badania mikrodyszowego modułu suszącego DOI:10.15199/54.2017.11.2


  Wprowadzenie Pomiary wilgotności i gramatury dokonywane są zwykle za pomocą skanera umiejscowionego przed nawijakiem. Głowica skanera przemieszcza się przy powierzchni wstęgi, zwykle na całej jej szerokości. Skanowanie szybko przemieszczającej się wstęgi dostarcza informacji o jej wilgotności i gramaturze w małym obszarze, przy czym droga skanowania na wstędze ma zwykle kształt pokazany na rysunku 1. W rzeczywistości, ze względu na bezwładność głowicy, zmiana kierunku jej ruchu zajmuje pewien czas, co powoduje, że kształt ścieżki skanowania jest bardziej złożony. Dla przejrzystości rysunku pominięto ten efekt, a ponadto zastosowano różne skale odległości w kierunku maszynowym oraz poprzecznym. W obecnie stosowanym oprogramowaniu skanerów brakujące dane z obszarów nieobjętych skanowaniem uzupełnia się przez interpolację liniową tych wartości dla innych punktów pomiarowych położonych w tej samej odległości od krawędzi wstęgi. Nie pozwala to jednak na zarejestrowanie rzeczywistego, dwuwymiarowego rozkładu wilgotności lub gramatury, utrudniając wykrywanie lokalnych zmian tych wielkości, które mogą wykraczać poza przyjęte dla danego asortymentu granice. W maszynie papierniczej działanie niektórych podzespołów powoduje jednakowe zmiany wilgotności lub gramatury na całej szerokości wstęgi, których wartość może się zmieniać w czasie. Inne podzespoły natomiast wpływają na rozkład tych wielkości na szerokości wstęgi, ale ich wpływ jest stały w czasie. Dzięki temu zmienność wspomnianych, dwuwymiarowych rozkładów tych wielkości jest dobrze reprezentowana za pomocą tzw. profilu wzdłużnego wilgotności lub gramatury oraz profilu poprzecznego. Wydobycie obu profili z serii pomiarów wykonanych skanerem jest zatem wystarczające do wyznaczenia dwuwymiarowych rozkładów omawianych wielkości. Na podstawie pojedynczego skanu nie można jednoznacznie ocenić czy przyczyną obserwowanych zmian są niejednorodności występujące na szerokości wstęgi, czy p[...]

 Strona 1