Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"MAREK ŚCIĄŻKO"

Higiena nie zna pojęcia kryzys

Czytaj za darmo! »

Rok 2008 stanowił duże zaskoczenie nie tylko dla sektora papierowych artykułów higienicznych, ale dla całego rynku. Kryzys finansowy, rosnące koszty energii elektrycznej oraz limity CO2 zupełnie odmieniły rynkowe realia. Jednakże, wbrew niesprzyjającym okolicznościom, sektor papierowych artykułów higienicznych kolejny rok z rzędu zanotował znaczny wzrost. Także wyniki poszczególnych spółek, w tym lidera - Kimberly-Clark - pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Jakie jest remedium na kryzys? Year 2008 was a significant surprise, not only for the sector of hygiene products but for the whole market. Financial crisis, growing costs of electric energy and CO2 limits have changed the market situation. However, despite unvavourable circumstances, the sector of paper hygiene products [...]

Turbodoładowanie w Velvet CARE DOI:


  Tylko 22 miesiące zajęła zespołowi Velvet CARE realizacja wyzwania. jakim było uruchomienie nowej, ultranowoczesnej maszyny papierniczej w zakładzie w Kluczach. To doskonały wynik. Decyzja została podjęta w kwietniu 2016 roku, po włączeniu fabryki do specjalnej strefy ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego, zaś pierwsza rolka bibułki higienicznej została wyprodukowana na nowej maszynie na początku marca 2018 ro[...]

Nowe technologie energetycznego wykorzystania węgla

Czytaj za darmo! »

Ocenia się, że w drugiej połowie XXI wieku nastąpi zasadnicza zmiana w światowej strukturze zużycia paliw pierwotnych. W związku z wyczerpywaniem się zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego nieunikniony będzie powrót do szerokiego wykorzystania węgla, którego zasoby przy aktualnym zapotrzebowaniu wystarczą na 200-300 lat. Powoduje to konieczność przystąpienia już dzisiaj do wypracowania no[...]

Nowe technologie energetycznego wykorzystania węgla

Czytaj za darmo! »

Wzrost temperatury powierzchni Ziemi i w efekcie zmiany klimatyczne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i działalności ludzi, wielu gatunków zwierząt i roślin, zasobów wody, a także rolnictwa. Obserwowane ocieplenie klimatu przypisywane jest w głównej mierze wzrostowi zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej gazami cieplarnianymi, w szczególności dwutlenkiem węgla. Ocenia się, że wśród w[...]

Empirical thermodynamic model of coal gasification with air Termodynamiczno-empiryczny model powietrznego zgazowania węgla DOI:10.12916/przemchem.2014.368


  Empirical thermodynamic model of coal gasification was constructed. Model was based on free Gibbs energy minimization and modified with empirical equil. const. for Boudouard and water gas shift reactions. Kinetic effects of fluid bed gasification in a the model were included. The model overestimated the yield of MeH and underestimated yield of CO. The inclusion of empirical modifications resulted in a decrease of the error of the gas components share below 20%. It was acceptable regarding exp. data collected with circulating fluid bed reactor of 150-300 kg/h coal throughput. Zgazowanie węgla stanowi alternatywę dla konwencjonalnego procesu spalania, umożliwiając osiągnięcie wysokiej sprawności energetycznej oraz łatwiejsze usuwanie ditlenku węgla przed procesem spalania gazu. Przedstawiono termodynamiczno-empiryczny model procesu powietrznego zgazowania węgla. Model ten oparty jest na metodzie minimalizacji całkowitej energii Gibbsa układu, zmodyfikowanej określonymi empirycznie, zastępczymi stałymi równowagi reakcji Boudourda oraz konwersji tlenku węgla(II). W rzeczywistości uwzględniają one warunki kinetyczne procesu prowadzonego w reaktorze ze złożem fluidalnym. Podstawowy model termodynamiczny wykazuje tendencję do zawyżania zawartości metanu oraz zaniżania zawartości tlenku węgla(II), jednak dzięki zastosowanym poprawkom empirycznym błąd obliczeń udziału poszczególnych składników gazu jest akceptowalny i nie przekracza 20% w stosunku do wyników badań eksperymentalnych przeprowadzonych we fluidalnym reaktorze cyrkulacyjnym w skali 150-300 kg węgla/h. Ze względu na co raz bardziej restrykcyjne normy dotyczące emisji ditlenku węgla do atmosfery, dąży się do zastąpienia konwencjonalnego przetwórstwa węgla opartego na jego spalaniu przez technologie 93/3(2014) 369 umożliwiające czystsze wytwarzanie energii elektrycznej. Takim procesem jest zgazowanie węgla, polegające na wytworzeniu gazu palnego, który po oczyszczeni[...]

Boudouard reaction in fluid-bed gasification of coal chars Reakcja Boudouarda w procesie fluidalnego zgazowania karbonizatu węglowego DOI:10.12916/przemchem.2014.2065


  Fundamentals and thermodynamics of gasification of carbonaceous materials were presented. Bituminous coals from 4 Polish coal mines were analyzed for chem. compn., carbonized at 600°C in a pilot plant (40-70 kg/h) and gasified with air at 750-1000°C in fluid bed reactor. The reaction of CO2 with C to CO and O (adsorbed on C surface) was analyzed from thermodynamic point of view to det. its stoichiometry and equil. consts. Jednym z najważniejszych elementów analizy procesu zgazowania jest modelowe opisanie mechanizmu heterogenicznych reakcji stałego materiału organicznego z aktywnymi składnikami fazy gazowej. Dokonano termodynamicznej analizy mechanizmu reakcji Boudouarda na przykładzie fluidalnego zgazowania karbonizatów węglowych i zaproponowano dwustopniowy mechanizm tej reakcji oparty na teorii adsorpcji ditlenku węgla na powierzchni karbonizatu. Przedstawiono też analizę zastępczej stechiometrii dla tej reakcji, co pozwoliło otrzymać równania pozornych stałych równowagi dla każdego z badanych karbonizatów. Obliczeń dokonano wykorzystując wyniki prowadzonego w skali pilotowej (40-70 kg/h) fluidalnego zgazowania karbonizatów z czterech różnych węgli za pomocą powietrza. Technologia zgazowania węgla przeszła wiele transformacji i ciągle jest stosowana w przemyśle. Nowe konstrukcje reaktorów zgazowania pyłu węglowego oraz frakcji miałowej są obecnie dominujące i ciągle rozwijane. Znajdują one zastosowanie w wielu komercyjnych technologiach produkcji gazu syntezowego dla potrzeb przemysłu chemicznego oraz wielkoskalowej energetyki. Stosowane konstrukcje reaktorów zgazowania można podzielić na trzy zasadnicze typy w zależności od struktury przepływu paliwa w strefie reakcyjnej1-5). Są to reaktory ze złożem zwartym przesuwnym, ze złożem fluidalnym oraz reaktory zawiesinowe. Za szczególnie przydatne uznać należy reaktory fluidalne, w których proces zgazowania zachodzi w złożu karbonizatu zawieszonego w strumieniu gazów reak[...]

Kinetics of the thermal dissociation in the context L'vov CDV mechanism Kinetyka termicznej dysocjacji w świetle mechanizmu CDV Lvova DOI:10.15199/62.2015.4.8


  Congruent dissociative vaporization model (L’vov, B.V.) was revised and improved by developing a 3-parameter equation describing the solid dissociation kinetics at varying rates of the sample heating. Przeprowadzono termokinetyczne rozważania nad koncepcją mechanizmu kongruentnego odparowania dysocjacyjnego CDV wg Lvova. Zaproponowano model uwzględniający wpływ szybkości ogrzewania próbki na przebieg termicznej dysocjacji. Jedną z zasadniczych grup heterogenicznych reakcji chemicznych stanowi termiczny rozkład ciała stałego (równanie 1), w wyniku którego powstaje zarówno rezydualna faza stała o odmiennym składzie, jak i produkty gazowe. (1) Drugą grupę stanowią reakcje heterogeniczne niekatalityczne, w których ciało stałe podlega reakcji z zewnętrznie dostarczanym czynnikiem gazowym wg schematu (2): (2) Niezależnie od stopnia skomplikowania reakcji heterogenicznych przyjęto analizować szybkość tej przemiany z wykorzystaniem równania kinetycznego Arrheniusa, pozwalającego wyznaczyć energię aktywacji (E) i współczynnik przedwykładniczy (A) jako kluczowe parametry kinetyczne. W konsekwencji zakłada się, że równanie to, wyprowadzone z teorii zderzeń molekuł gazu i energii koniecznej do pokonania bariery energetycznej przemiany oraz zajścia reakcji chemicznej, może być stosowane bezpośrednio do analizy reakcji heterogenicznych1). Niestety, podejście to nie pozwala na wyjaśnienie różnic w wartościach parametrów kinetycznych pomiędzy wynikami pomiarów prowadzonych w warunkach izo- i nieizotermicznych. Pojawiło się także eksperymentalnie stwierdzone odstępstwo od układów homogenicznych objawiające się tym, że w badaniach nieizotermicznych szybkość ogrzewania ma istotny wpływ na wartości parametrów kinetycznych. W związku z tym, zgłaszanych jest wiele wątpliwości czy ta klasyczna metoda analizy danych eksperymentalnych jest przydatna do interpretacji kinetyki i mechanizmu reakcji heterogenicznych2). Mimo licznych zastrzeżeń [...]

Nowe związki o strukturze perowskitu Sr(Fe1-xCux)O3-σ dla zastosowania w przenoszeniu tlenu w chemicznej pętli

Czytaj za darmo! »

Otrzymano nowe, stałe nośniki tlenu o strukturze typu perowskitu Sr(Fe1-xCux)O3-σ . Przeprowadzone badania reaktywności metodą TGA potwierdziły ich praktyczną przydatność w procesie przenoszenia tlenu w chemicznej pętli tlenkowej. Uzyskane materiały tlenkowe charakteryzowały się dużą odpornością termiczną, niewielkimi rozmiarami ziaren oraz niską ścieralnością. Four Sr(Fe1-xCux)O3-σ (x = 0 to 1) perovskite-type solids were prepd. by sintering Fe2O3, CuO and SrCO3 at 700°C for 20 h, analyzed for phase compn., melting temp., sp. surface, grain size distribution and surface morphol. and then studied for O transport ability in 1-5 oxidn.-redn. cycles by thermogravimetry at 600-800°C. Synthetic air and 3% H2-Ar mixt. were used for oxidn. and redn., resp. The solid showed high O2 transport ability (4.22-8.08%), high melting temp. (above 1100°C), and low agglomeration tendency. The O2 transport ability increased with increasing the Cu content in the solids. osiągnięcie wysokich sprawności konwersji oraz atrakcyjnym ekonomicznie, jest zastosowanie chemicznej pętli tlenkowej CLC (chemical looping combustion)4-7). W procesach tych unika się bezpośredniego kontaktu paliwa z tlenem z powietrza. Przenoszenie tlenu odbywa się za pomocą stałego cyrkulującego nośnika tlenu na bazie tlenków metali, co przedstawia rys. 1. Rys. 1. Spalanie z wykorzystaniem procesu chemicznej pętli tlenkowej Fig. 1. Chemical looping combustion 89/6(2010) 807 Dr inż. Marek ŚCIĄŻKO w roku 1975 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach a w 1983 r. uzyskał stopień doktora. Odbył dwa staże w USA: w Pittsburgh Energy Technology Center (1980) dotyczący zgazowania węgla oraz w Energy Environment Research Centre - Uniwersytet Północnej Dakoty (1992) związany z efektywnością i ekonomiką układów energetycznych. Od 01.12.1991 r. jest dyrektorem Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Kierował także zespołem opracowują[...]

Kinetics of reduction of oxygen carriers containing iron and titanium oxides from pigments Kinetyka redukcji nośników tlenu otrzymanych na bazie pigmentów zawierających tlenki żelaza i tytanu DOI:10.15199/62.2015.6.13


  Fe2O3/TiO2 oxygen carriers were prepd. by sintering pure chemicals or Fe2O3 and TiO2 from pigments and studied for redn. kinetics at 850-950°C. The shrinking core model showed the best agreement with exptl. data. The carriers made of pigments showed higher activation energy than that made of pure chemicals. Otrzymano nowy alternatywny nośnik tlenu na bazie materiałów pigmentowych. Potencjalny nośnik w procesie przenoszenia tlenu w chemicznej pętli tlenkowej przygotowano metodą mechanicznego mieszania i prażenia. W celu analizy porównawczej przygotowano również materiał nośnika z odczynników chemicznych. Badania kinetyki redukcji nośnika przeprowadzone z zastosowaniem analizy termograwimetrycznej (TGA) umożliwiły wyznaczenie wartości energii aktywacji (Ea), wartości współczynnika przedwykładniczego (A0) oraz wartości stałej kinetycznej (k) z zastosowaniem oprogramowania MathCad Prime 2.0. Modele reakcji redukcji f(x) zostały wybrane z zastosowaniem metody dopasowania modelu.Technologia spalania paliw w chemicznej pętli tlenkowej CLC (chemical looping combustion) jest nowatorska, ponieważ umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej wraz z uzyskaniem wysokiej czystości CO2 poprzez zastosowanie nośnika tlenu, zwykle tlenku metalu (MeO), który transportuje tlen z powietrza do paliwa1-3). W ten sposób unika się bezpośredniego kontaktu paliwa z tlenem zawartym w powietrzu zawierającym azot, co z kolei prowadzi do otrzymania czystego strumienia CO2 (po uprzedniej kondensacji pary wodnej). Materiał stałego nośnika tlenu winien spełniać stosowne wymagania dla jego praktycznego zastosowania w procesie CLC, które również zostały opisane w3, 4). Wymagana jest wysoka reaktywność z paliwem, duża pojemność przenoszenia tlenu, duża odporność termiczna, niski współczynnik ścieralności, mała tendencja do aglomeracji, długa żywotność umożliwiająca jego długotrwałe wykorzystanie, niskie koszty produkcji oraz mała toksyczność dla środowiska nat[...]

 Strona 1  Następna strona »