Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"RADOSŁAW KOŁOŁA"

Analiza wpływu zmian stężeń zespołu absorpcyjnego LiBr-H2O na parametry pracy układu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę pracy chłodniczego urządzenia absorpcyjnego jednostopniowego bromolitowego (LiBr-H2O). Za jeden z ważniejszych aspektów własności roztworu LiBr-H2O, wpływających na sposób pracy agregatu absorpcyjnego i jego wydajność, uznano właściwy dobór stężenia roztworu sorpcyjnego. Zamieszczone wyniki analizy numerycznej umożliwiają szczegółowe określenie wpływu stężenia roztworu L[...]

Numeryczny sposób określenia temperatury czynnika chłodniczego po procesie sprężenia


  Temperatura czynnika chłodniczego po sprężeniu jest istotną wielkością w pracy układu chłodniczego. Określa ona maksymalną wartość ciśnienia możliwą do uzyskania na jednym stopniu sprężania. Ponadto określa typy możliwych do wykorzystania sprężarek, a także konieczność ich chłodzenia. Podczas prac nad symulacjami układów chłodniczych niezbędny jest sposób jej wyliczenia. W pracy zaprezentowano autorską metodę określenia temperatury na króćcu tłocznym sprężarki. Umożliwia ona stosunkowo prostą implementację do kodów numerycznych. NUMERICAL METHOD FOR DETERMINING THE TEMPERATURE OF THE REFRIGERANT IN THE COMPRESSION. The temperature of the refrigerant after compression is important in the size of the cooling system. It specifies the maximum pressure that can be obtained at one stage of compression. In addition, specify the types of possible use of compressors and the need of cooling. While working on simulations of cooling systems is necessary method of its calculation. The paper presents an original method for the determination of temperature on the discharge stub. It allows relatively simple implementations of numerical codes. Z prac badawczych Podczas projektowania i symulacjach pracy układów chłodniczych konieczne jest wyznaczenie wielkości je opisujących. Jednym z bardziej istotnych parametrów eksploatacyjnych jest temperatura końca sprężania par czynnika chłodniczego. Wartość dopuszczalnej temperatury końca procesu sprężania jest ważnym ograniczeniem eksploatacyjnym. Określa maksymalną wartość ciśnienia możliwą do uzyskania w układzie sprężarkowym jednostopniowym. Jest więc jednym z kryteriów określających konieczność zastosowania układów dwustopniowych. Wartość temperatury końca sprężania par ma również wpływ na rodzaj zastosowanej sprężarki. Dla sprężarek śrubowych chłodzonych wtryskiem oleju, zakres warunków pracy waha się miedzy maksymalną temperaturą skraplania Tskr = 50oC, temperaturą parowania Tpar = 0÷-65oC [1]. Za[...]

Praca układu absorpcyjnego oraz sposób ustalania jego średnich stanów termodynamicznych za pomocą wykresu w układzie entalpia właściwa-stężenie


  W pracy przedstawiono w sposób szczegółowy zasadę działania układu absorpcyjnego. Zaprezentowano metodę opisu roztworów zwanych zespołami sorpcyjnymi i wykazano ich szczególną rolę w pracy takich urządzeń. W celu analizy energetycznej przedstawiono obieg absorpcyjny na wykresie stężenie - entalpia, jak również metodę określania stanów termodynamicznych układu absorpcyjnego za pomocą wspomnianego wykresu. Work abs orpti on of and meth od of determining the average state of a therm odynamic system pl ot of enthalp y-concentrati on This paper presents in detail the operating principle of absorption. Presented solutions describe a method called sorption bands and demonstrated their special role in the operation of such devices. In order to analyze the energy absorption circuit shown in Figure concentration - as well as the enthalpy method for the determination of thermodynamic states of the absorbing system with this chart. Głównym elementem odróżniającym układy absorpcyjne od szeroko znanych i stosowanych układów chłodniczych sprężarkowych jest realizacja sposobu sprężania. Następuje ono w wyniku cyrkulacji czynnika chłodniczego między absorberem, gdzie jest pochłaniany (absorbowany) przez roztwór a desorberem. W desorberze pary czynnika chłodniczego wydzielają się z roztworu na skutek doprowadzenia ciepła z otoczenia nazywanym ciepłem napędowym. Realizacja procesu sprężania czynnika wymaga więc ciepła o temperaturze wyższej od temperatury otoczenia doprowadzonego do desorbera oraz odprowadzenia ciepła absorpcji z absorbera do otoczenia. Zespół ten nosi nazwę sprężarki termicznej (rys. 2) i zastępuje sprężarkę mechaniczną stosowaną w układach parowych sprężarkowych z trzema przemianami: 1) izobaryczną absorpcją pary czynnika chłodniczego przez ciekły absorbent, 2) izentalpowym zwiększaniem ciśnienia cieczy przez pompę, która przenosi powstały roztwór do desorbera, 3) desorpcją pary czynnika chłodniczego przez doprowadzenie[...]

Sieci neuronowe jako alternatywny sposób uzyskania modelu obliczeniowego


  W pracy zaprezentowano i omówiono rodzaje sieci neuronowych, obszary ich zastosowań oraz metody uczenia. Przedstawiono teorie działania oraz ich interpretacje matematyczną i numeryczną. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości uzyskania modelu obliczeniowego oraz obszarów jego stosowania przez wzgląd na unikalne cech Sztucznych Sieci Neuronowych (SSN). Jako przykład pracy sieci zaprezentowano model obliczeniowy identyfikujący własności amoniaku. Neural networks as an alternative way to obtain the calculation model This works presents and discussed the types of neural networks, their applications and areas of learning methods. It presents the theories and interpretations of mathematical and numerical models. Particular attention was paid on the possibility of obtaining a computational model and its application areas for the sake of the unique features of the ANN. As an example of the network computing the model that identifies the properties of ammonia is presented. 1. Wstęp W wielu dziedzinach nauki i techniki konieczne jest uzyskanie modelu obliczeniowego, który z wymaganą dokładnością pozwalał by na określenie wyników końcowych, zwłaszcza w oparciu o niekompletny zestaw danych. Zazwyczaj metody numeryczne wykorzystują równania zachowania masy, pędu i energii. Wymagają one często stosowania domknięć i uproszczeń. Na ich podstawie tworzy się modele dyskretne (MES, MOS), które korzystają ze skomplikowanych i wymagających procedur rozwiązania. W pewnym zakresie zastosowań, alternatywną metodą uzyskania modelu obliczeniowego jest użycie sieci neuronowych. Pozwalają one rozwikłać problemy obliczeniowe i uzyskać model numeryczny. Sieci neuronowe stosowane są do rozwiązywania problemów, głównie takich, w których nie sprawdzają się metody tradycyjne i analityczne. SSN (Sztuczne Sieci Neuronowe) sprawdzają się w przewidywaniu wyników eksperymentów, które nie są w pełni opisane matematycznie lub fizycznie (np. zadania nie mające ro[...]

Rozwój racjonalnej energetyki z wykorzystaniem absorpcyjnych pomp ciepła

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę rozwoju energetyki na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz przesłanek ekonomicznych. W rozwój ten wpisują się agregaty absorpcyjne. Zaprezentowano efektywność ekonomiczną rozwiązań oraz potrzebę wykorzystania urządzeń absorpcyjnych w układach centralnego chłodzenia i ogrzewania. Za pomocą prezentacji rzeczywistych układów skojarzonych pracujących na terenie Polski, wykorzystujących urządzenia absorpcyjne, zwrócono uwagę na szeroki wachlarz i potrzebę zastosowań takich urządzeń. Development of rational energetics with used of the absorptive pumps of warmth The analysis of the development of the energetics was introduced in the support for valid legal acts and economic premises. Absorptive aggregates enroll in development this. The economic efficiency of solutions need used absorptive devices in the configuration central cooling and heating were presented. With the help of the introduction with real arrangements associated with working on the terrain of the Poland using absorptive devices, the attention was paid to wide fan and need to uses such devices.Biorąc pod uwagę zmniejszające się światowe zasoby paliw kopalnych a także potrzebę ochrony środowiska naturalnego przed degradacją, coraz większą popularność zdobywają metody wykorzystujące w pełni dostępne źródła energii. Potrzebę taką wymuszają również warunki ekonomiczne, głównie przez rosnące ceny surowców oraz polityka zmierzająca do możliwie dużego uniezależnienia gospodarki od zewnętrznych surowców energetycznych. Celowe jest więc jak najpełniejsze wykorzystanie dostępnych źródeł energii. Jednym z bardziej korzystnych rozwiązań jest wykorzystanie ciepła odpadowego, o stosunkowo niskich parametrach termicznych, do napędu obiegów chłodniczych sorpcyjnych. W metodzie tej, zwanej dalej gospodarką skojarzoną, wykorzystuje się uboczne efekty procesów technologicznych (strumień ciepła odpadowego) lub też inne źródła energii (np. źródła geoterm[...]

 Strona 1