Wyniki 1-10 spośród 35 dla zapytania: authorDesc:"ARTUR RUSOWICZ"

Rozwój bromolitowych absorpcyjnych urządzeń chłodniczych

Czytaj za darmo! »

Obecnie ponad 95% urządzeń chłodniczych stanowią urządzenia sprężarkowe. Na drugim miejscu pojawiają się urządzenia sorpcyjne, przy czym szersze zastosowanie mają absorpcyjne urządzenia chłodnicze. Działające absorpcyjne urządzenia chłodnicze w historii chłodnictwa pojawiły się w drugiej połowie XIX wieku. W 1860 roku francuski inż. F. Carre opatentował absorpcyjne urządzenie chłodnicze, [...]

Analiza wykorzystania dwustopniowych absorpcyjnych urządzeń chłodniczych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wpływ temperatury wody chłodzącej i lodowej na współczynnik wydajności chłodniczej urządzenia. Analizowano dwustopniowe absorpcyjne urządzenie chłodnicze z wodą jako czynnikiem chłodniczym. Określono również wpływ zmiany wydajności chłodniczej na współczynnik wydajności chłodniczej. THE ANALYSIS OF APPLICATION OF THE DOUBLE-STAGE ABSORPTION REFRIGERATION MACHINES In[...]

Obróbka powietrza z maszyn wulkanizacyjnych z wykorzystaniem modułów mikrostrumieniowych DOI:10.15199/8.2016.5.4


  W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczące obróbki powietrza opuszczającego maszyny wulkanizacyjne. Głównym celem było oczyszczenie powietrza, a następnie odzysk ciepła, dlatego starano się nie obniżać temperatury powietrza poprzez odparowanie wody. Do badań użyto głowic mikrostrumieniowych podających wodę prostopadle do strumienia zanieczyszczonego powietrza. W wyniku prac zaproponowano stanowiska z modułami mikrostrumieniowymi dla maszyn wulkanizacyjnych. Słowa kluczowe: mikrostrumienie, obróbka powietrza, wymiana ciepła i masy The paper presents results of research concerning the treatment of air leaving the vulcanizing machine. The main aim was to cleanse the air and heat recovery, so they tried not to lower the air temperature by evaporating water. The study used microhead-feed water head perpendicular to the flow of contaminated air. As a result of proposed positions of microjets modules for vulcanizing machines. Key words: microjets, air treatment, heat and mass transfer 1. WSTĘP W procesie wulkanizacji gumy powstaje szereg zanieczyszczeń gazowych, wydzielany jest znaczny strumień ciepła oraz para wodna [1,2]. W związku z pojawiającą się ich emisją ważną rolę pełni sprawna wentylacja. Pozwala ona stabilizować parametry pracy urządzeń wulkanizacyjnych oraz zapewniać odpowiedni komfort pracującym. Poprzez wentylację odprowadzane są zanieczyszczenia gazowe i stałe pojawiające się podczas wulkanizacji, mogące negatywnie wpływać na jakość produkowanych elementów oraz na zdrowie pracowników [3]. Następnie para wodna, która mogłaby zwiększać wilgotność w hali produkcyjnej i wykraplać się [...]

The mathematical modelling of the absorption refrigeration machines used in energy systems DOI:10.15199/8.2018.2.4


  The 95% of cooling and refrigeration machines use the different, mechanical type of compressors. The second place in the market is occupied by sorption systems where the absorption machines are preferred. The first absorption chillers came from the second half of 19th century. In 1860, the French, F. Carré, built absorption cooling machine where the ammonia was the working refrigerant. Now the need to install the absorption chillers in building energy systems is observed. The point is that ozone hole and greenhouse effect are the most urgent problems in environmental policy of the world now. That is why the ‘old freons’ with chlorine and bromide are gradually replaced from refrigeration and HVAC industry and new regulation of refrigerants with high GWP are established (F-gases). Moreover the tendency to regeneration of waste heat is up-to-date. It is connected with building of cogeneration and trigeneration systems where the absorption cycles are commonly used. Absorption refrigeration machines are characterized by a lot of advantages. There is the possibility of waste heat recovery thanks to low utilization of the electric energy. It is used first of all for electric driven pumps and automatics. A very few moving parts give a long life time of the absorption machine with plain service (once per 55000 hours of work). Then a low exploitation costs are noticed with parallel a higher investment costs compare to compressor refrigeration and cooling. The compact structure with one or two shells built with wide range of construction materials used to heat and mass exchangers is observed. The great dimensions, usually the great weight and big space need are disadvantages. Moreover easy regulation of cooling capacity from 10 to 100 percent thanks to microprocessor controls is possible. Also wide range of cooling capacity from part of kW to MW is an advantage. With the point of view of the ecology these de[...]

Porównanie właściwości mechanicznych dwóch różnych typów presostatów wysokiego ciśnienia

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki testów mechanicznych przeprowadzonych dla dwóch typów presostatów wysokiego ciśnienia. Typy różniły się konstrukcją i materiałem mieszków. Badano presostaty wysokiego ciśnienia, dla których górny punkt przełączenia ustawiono na 32 bary. Dokładność nastaw sprawdzano w trakcie wykonywania 1 mln cykli przełączeniowych. Badania wykonywano na specjalnym, automatycznym s[...]

System DEC w klimacie umiarkowanym

Czytaj za darmo! »

Systemy DEC stanowią alternatywę w stosunku do systemów klasycznych w klimatyzacji. Zasada działania polega na osuszaniu powietrza, aby wykorzystać wysoki potencjał parującego chłodzącego powietrza. System wykorzystuje powietrze jako czynnik chłodniczy i minimalną ilość energii elektrycznej. Z drugiej strony, do regeneracji rotora sorpcyjnego wymagane jest ciepło o temperaturze w zakresie 50-100°C. Ze względu na użycie ciepła odpadowego lub energii słonecznej technologia ta stanowi interesujące rozwiązanie. W pracy przedstawiono obliczenia dla systemu pracującego w umiarkowanym klimacie. SYSTEM DEC IN MODERATED CLIMATE Desiccant evaporative cooling (DEC) systems appear as an alternative to classical airconditioners. The principle consists in drying the air in order to get a high [...]

Wodne roztwory betainy jako nośniki energii

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przydatność wodnych roztworów betainy jako płynu roboczego - nośnika energii w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacji, pompach ciepła. Zaprezentowano temperatury zamarzania roztworów w funkcji stężenia masowego oraz właściwości termofizyczne. Zbadano korozyjne właściwości wodnych roztworów betainy w stosunku do tradycyjnie stosowanych materiałów konstrukcyjnych do budowy armatury i wymienników ciepła (np. stali węglowej, miedzi, stali nierdzewnej, mosiądzu). THE BETAINE-WATER MIXTURES AS THE ENERGY CARRIER In the paper the usefulness of water solutions of betaine as working fluid - the energy carrier in cooling devices, air-conditioning, heat pumps. The temperature of freezing point and properties thermal are presented in function of the solution mass con[...]

Badanie i modelowanie przepustnic wielopłaszczyznowych

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy możliwości modelowania przepływu powietrza przez przepustnicę wielopłaszczyznową. Ze względu na brak opracowań na ten temat konieczne było przeprowadzenie odpowiednich obliczeń numerycznych. Wykorzystano do tego program ANSYS Fluent. Celem modelowania było uzyskanie zależności pomiędzy prędkością powietrza na wlocie do kanału wentylacyjnego a spadkiem ciśnienia statycznego występującym na przepustnicy. MEASURMENTS AND MODELLING OF MULTI-BLADE DAMPERS The main aim of this paper is to present potentiality of airflow modelling in a multi-blade damper. Because of few treatises associated with the topic, it was necessary to proceed some numerical calculations. The authors have used ANSYS Fluent as a calculation tool. An expected result of modelling was an inlet air vel[...]

 Strona 1  Następna strona »