Wyniki 1-10 spośród 36 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ PIETRZYK"

Szanowni Państwo!

Czytaj za darmo! »

Niniejszy specjalny 11 numer czasopisma Rudy i Metale Nieżelazne zawiera materiały kolejnej, VII Konferencji naukowej nt. "ODKSZTAŁCALNOŚĆ METALI I STOPÓW, OMIS'2007". Minęło już ponad 12 lat od pierwszego spotkania w Łańcucie, którego celem była integracja środowisk naukowych zajmujących badaniami nad fizycznymi oraz mechanicznymi aspektami deformacji plastycznych w różnych procesach pla-st[...]

ROLA ZAŁOŻONEGO KSZTAŁTU ZIAREN W SYMULACJI PRZEMIANY FERRYTYCZNEJ

Czytaj za darmo! »

Celem pracy jest określenie wpływu założonego kształtu ziaren ferrytu i austenitu na wyniki symulacji: kinetyki przemiany, ułamka objętości ferrytu, wielkości ziarna ferrytu oraz segregacji węgla przed frontem przemiany. Analizowano model1D (wzrost liniowy), model 2D (koło w kole, sześciokąt foremny w sześciokącie foremnym) oraz 3D (kula w kuli). Modele te oparto na rozwiązaniu II prawa Ficka dla [...]

NAPRĘŻENIE UPLASTYCZNIAJĄCE STOPÓW MIEDZI Z CHROMEM ODKSZTAŁCANYCH NA GORĄCO DLA TEMPERATUR I PRĘDKOŚCI ODKSZTAŁCENIA WYSTĘPUJĄCYCH W PROCESIE KUCIA

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu była analiza wpływu mikrostruktury wsadu na proces odkształcenia na gorąco stopu miedzi z chromem oraz opracowanie modelu reologicznego dla tych stopów. Analizowano materiał po przesycaniu oraz po wyciskaniu i różnych schematach wygrzewania. Wykonano badania plastometryczne na symulatorze Gleeble 3800 dla próbek w różnym stanie. Do interpretacji wyników badań zastosowano analizę odwrotną. Końcowym wynikiem pracy jest propozycja przygotowania wsadu do procesu kucia na gorąco oraz model reologiczny miedzi chromowej. Słowa kluczowe: miedź chromowa, model reologiczny, kucie na gorąco YIELD STRESS OF HOT-WORKED COPPER ALLOYS WITH CHROMIUM AT THE TEMPERATURES AND DEFORMATION RATES EXISTING DURING THE FORGING PROCESS Analysis of correlation between state of microstructure [...]

Modelling of thixoforming using CFD methods

Czytaj za darmo! »

Main advantages and disadvantages of thixoforming are presented in the paper. Materials, which are presently used for thixoforming are described, as well. A short review of numerical methods dedicated recently to thixoforming modelling, is also included, dividing them into two groups - structural and Computational Fluid Dynamic methods. Internal Variable Convection method, which combines main advantages of both groups, is introduced IVC. Numerical models of two tests, as well as results of computations are shown. The first it the test designed to determine a semi-solid metal viscosity with a rotational viscometer. The second one is a filling of a T-shape mould. Main disadvantages, as well as expected improvements of the presented software are described in the paper. W artykule opisan[...]

Selection of the flow stress model for austenitic steels

Czytaj za darmo! »

Selection of the most efficient and accurate rheological model for hot formed austenitic steel is the objective of the work. Plastometric tests were performed at various conditions. Inverse analysis was used to identify two groups of models. The first were equations, which describe flow stress as function of external variables. The second group were models, which use internal variable as independent variable. This variable represents the state of the material and accounts for the history of deformation. Analysis has shown that conventional models, which are simple in implementation into FE codes, give good results for processes performed at reasonably monotonic conditions. Internal variable model should be used when conditions of deformation vary or when information regarding microstructure evolution is needed. Celem pracy jest dobór najbardziej efektywnego i dokładnego modelu reologicznego stali austenitycznej odkształcanej na gorąco. Wykonano badania plastometryczne w różnych warunkach. Przeprowadzono identyfikację dwóch grup modeli metodą analizy odwrotnej. Pierwsza grupa to równania opisujące naprężenie uplastyczniające w funkcji zmiennych zewnętrznych. Drugą grupą są modele, w których zmienną niezależną jest zmienna wewnętrzna. Analiza wykazała, że konwencjonalne modele, które są proste w implementacji w MES, dają dobre wyniki dla względnie monotonicznych warunków procesu. Model zmiennej wewnętrznej powinien być stosowany dla procesów prowadzonych w zmiennych warunkach oraz kiedy informacja o stanie mikrostruktury jest również istotna. Key words: flow stress, conventional models, internal variable models, austenitic steel Słowa kluczowe: model reologiczny, model zmiennej wewnętrznej, stal austenityczna. Introduction. Selection of the rheological model of deformed materials is crucial for the accuracy of numerical simulations of metal forming proces[...]

INTERNAL VARIABLE MODEL OF METALLIC MATERIALS, ACCOUNTING FOR TWINNING

Czytaj za darmo! »

Proposition of a new internal variable materials models accounting for twinning and slip was described in the paper. Slip is base deformation mechanism but twinnig occurring for example in magnesium alloys or in some special steels. The model is based on the internal variable method, this method is well researched for slip. In the proposed model twinning is treated as pseudo‐slip with the twin volume fraction being a dependent variable. Keywords: internal variable, modelling, structure, twinning, magnesium alloy MODEL ZMIENNEJ WEWNĘTRZNEJ DLA MATERIAŁÓW METALICZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCY BLIŹNIAKOWANIE W artykule przedstawiono nowy model zmian struktury bazujący na zmiennych wewnętrznych uwzględniający proces bliźniakowania. Podstawowym mechanizmem podczas odkształcania jest poślizg, ale w niektórych materiałach, takich jak stopy magnezu lub niektóre stale, występuje również proces bliźniakowania. Model bazuje na metodzie zmiennej wewnętrznej, która dobrze opisuje poślizg. W proponowanym modelu bliźniakowanie jest traktowane jest jako pseudo‐poślizg, a zmienną zależną jest udział objętościowy bliźniaków. Słowa klucze: zmienna wewnętrzna, modelowanie, struktura, bliźniakowanie, stop magnezu Introduction For years rheological models used for simulation of processing of materials have been based on static function of such external variables as temperature, strain rate and strain [1, 2]. It is, however, observed in experiments that microstructural changes in metals and alloys, caused by changes of the external variables, require some time, and delay in response may be observed [3]. Thus, a kinetics of the process has to be considered. New material models, which use time as independent variable, were developed to account for this phenomenon [4, 5]. Internal variables are the dependent variables in these models, which are successfully used to model behaviour of materials during deformation when slip is a dominant mechanism. There [...]

Modelowanie mikrostruktury i własności stali DP po walcowaniu na gorąco i chłodzeniu laminarnym


  Praca przedstawia model numeryczny przemian fazowych w stali DP zachodzących podczas walcowania na gorąco i chłodzenia laminarnego. Model oparty na rozwiązaniu MES równania dyfuzji z ruchomą powierzchnią międzyfazową pozwolił na wyznaczenie ułamka objętości faz, wielkości ziarna i rozkładu koncentracji węgla w austenicie w zmiennych warunkach temperaturowych. Wyniki symulacji numerycznych posłużyły do opracowania zależności pomiędzy mikrostrukturą i własnościami mechanicznymi stali DP. Numerical model of phase transformation occurring during hot rolling and laminar cooling in DP steel is presented in this paper. The model, which is based on FEM solution of a diffusion equation with a moving boundary, allows to determine ferrite and martensite volume fraction, grain size, carbon segregation before the front of transformation in fluctuating temperature conditions. Results of numerical simulations were used for development of the relationship between microstructure and mechanical properties of DP steel. Słowa kluczowe: stale DP, przemiany fazowe, własności, modelowanie dyfuzji Key words: DP steel, phase transformations, mechanical properties, diffusion modelling S. 658 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 W konsekwencji obniżony jest koszt produkcji ma- teriału, a podwyższona jest jakość wyrobu. Możliwość usprawnienia i przyspieszenia pro- cesu projektowania technologii wytwarzania wy- robów ze stali DP dają modele przemian fazowych (przemiana g-a, przemiana martenzytyczna) zacho- , dzących w stali podczas obróbki cieplno mechanicz- nej. Wśród nich można wyróżnić modele oparte na równaniach typu Avramiego [1, 2], wykorzystujące zależności funkcyjne pomiędzy liczbą zarodków i objętością nowej fazy. Modele te nie dostarczają in- formacji na temat morfologii ziaren, oraz segregacji węgla i pierwiastków stopowych, poprawnie opisu- ją jedynie kinetykę przemiany w warunkach izoter- micznych, względnie przemiany zachodzącej przy stałej prędkości[...]

Próba ściskania próbek płaskich jako metoda symulacji fizycznej procesów przeróbki plastycznej oraz narzędzie do identyfikacji modeli reologicznych materiałów


  W pracy wykonano ocenę wykorzystania próby ściskania próbek płaskich (PSC) do wyznaczania naprężenia uplastyczniającego. Wykazano, że rozkład naprężenia i odkształcenia w tej próbie zależy mocno od wymiarów próbki i kowadła, co utrudnia interpretację wyników. Zastoso- wanie analizy odwrotnej eliminuje wpływ nierównomierności odkształceń i naprężeń, ale w przypadku PSC wymaga bardzo długich czasów obliczeń. Aby poprawić efektywność rozwiązania uproszczono model PSC do 2D. Possibility of application of the plane strain compression test (PSC) to the determination of the flow stress was evaluated. It was shown that distributions of strains and stresses are very nonuniform, what makes interpretation of results difficult. Inverse analysis eliminates effects of in homogeneities but in the case of the PSC it involves high computing costs. To improve the efficiency of the analysis PSC was simplified to 2D model. Słowa kluczowe: próba ściskania próbek płaskich, naprężenie uplastyczniające, identyfikacja Key words: plane strain compression, flow stress, identification Dr inż. Sławomir ŚWIŁŁO, Dr inż. Piotr CZYŻEWSKI, Mgr inż. Łukasz MORAWIŃSKI e-mail: s.swillo@wip.pw.edu.pl 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 36 Wprowadzenie. Projektowanie nowych technolo- gii opiera się w głównej mierze na symulacjach kom- puterowych procesów przemysłowych. Takie podejście pozwala w relatywnie krótkim czasie, praktycznie bez dodatkowych kosztów, rozważyć szereg wariantów technologicznych i znaleźć optymalne rozwiązanie. Skuteczność tego podejścia zależy od dokładności zastosowanego modelu. W przypadku procesów prze- róbki plastycznej kluczowe znaczenie ma model, który poprawnie opisze zachowanie się rzeczywistego ma- teriału w warunkach plastycznego płynięcia. Mode- le takie zawierają współczynniki, które muszą zostać wyznaczone dla danego materiału na podstawie badań doświadczalnych. W niniejszej pracy omówiono moż- liwości i ograniczenia próby ściskania p[...]

 Strona 1  Następna strona »