Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR ILNICKI"

Nowa metoda monitoringu hydromorfologicznego rzek - MHR

Czytaj za darmo! »

270 Gospodarka Wodna nr 7/2011 i raportów technicznych wydanych w ramach Common Implementation Strategy oraz programów komputerowych opracowanych przez Komisję Europejską w 2009 r. na potrzeby raportowania. Podstawowym problemem jest ustalenie zakresu badań oraz sposobu uwzględnienia w metodzie wydzielonych typów abiotycznych rzek, kategorii rzek, wielkości ich zlewni oraz krajobrazów. Autorzy metody uznali, iż monitoring hydromorfologiczny winien obejmować jedynie całą długość głównych cieków wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych. Oznacza to pomijanie drobnych bocznych dopływów rzek (rowów melioracyjnych) włączonych do jednolitych części wód i zmniejsza zakres prac z 111 000 km do ok. 75 000 km rzek. Ograniczenie badań do 500-metrowych odcinków rzeki, bezpośredniego sąsiedztwa istniejących punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu fizykochemicznego albo ograniczenie badań do wybranych jednolitych czy scalonych części wód i stosowanie zasady analogu uznano za niedopuszczalne, gdyż dotychczasowe badania w Polsce prowa- Tabela II. Wskaźniki i atrybuty uwzględniane przy ocenie punktowej stanu hydromorfologicznego rzek naturalnych i silnie zmienionych w metodzie MHR - Elementy I i II (Kod elementu hydromorfologia - ValueQE2 Hydromorphstatusorpotential) ELEMENT I: REŻIM HYDROLOGICZNY - QE2-1 Wskaźnik i jego kod Oceniany atrybut (skala 1-5 punktów) W-1 Przepływ wody QE2-1-1 zmiany SSQ w latach (1981-2000):(1961-1980) zagrożenie powodziowe: SSQ:SWQ lat 1981-2000 zagrożenie suszą: SNQ:SSQ lat 1981-2000 W-2 Charakter przepływu QE2-1-1-1 zaburzenia powodowane przez: zbiorniki retencyjne, pobory i przerzuty wody W-3 Połączenie z częściami wód podziemnych QE2-1-2 udział % odpływu podziemnego (tylko w ciekach nizinnych) zaburzenia połączenia wód powierzchniowych i podziemnych W-4 Pobór, przerzuty i retencjonowanie wody QE2-1-1-4 pobór wody powierzchniowej > 1m3·s-1 lub dla ponad 10 ha stawów pobó[...]

Problemy gospodarowania wodą w otoczeniu Kopalni Węgla Brunatnego Konin

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono skutki zmian stosunków wodnych spowodowanych eksploatacją złóż węgla brunatnego w rejonie Konina. W wyniku odwodnienia odkrywek następuje obniżenie poziomu zwierciadła wody w jeziorach Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Zaproponowano rozwiązania prowadzące do powstrzymania procesu obniżania poziomu wody w jeziorach.Eksploatacja złóż węgla brunatnego w rejonie Konina w Wielkopolsc[...]

Hydromorfologiczna ocena rzek wyżynnych i górskich w Austrii

Czytaj za darmo! »

W ciągu 20 lat w Austrii zbadano stan hydromorfologiczny większości cieków, dokonując po 2000 r. zmiany stosowanej metodyki. W znacznej mierze opiera się ona na ocenie presji. W latach 2006 i 2009 wydano rozporządzenia o sposobie prowadzenia monitoringu hydromorfologii rzek. Austria jest krajem alpejskim, w którym zdecydowanie przeważają rzeki wyżynne i górskie, położone powyżej 200 m nad poziomem morza. Rzeki nizinne występują głównie na wschodzie kraju, przy granicy z Węgrami. Wskazane jest zatem podjęcie próby wykorzystania ich doświadczeń przy opracowywanej obecnie metodzie oceny stanu hydromorfologicznego cieków wodnych Polski. ■ Badania ekomorfologiczne rzek prowadzone w XX wieku Badania ekomorfologiczne rzek w Austrii rozpoczęto w latach osiemdziesiątych [...]

Rezygnacja z retencjonowania wody na wododziale Noteci i Warty sprzeczna z zasadą zrównoważonego rozwoju


  Mimo globalnego ocieplenia w Polsce poziomy wody w jeziorach, obok sezonowych wahań, nie wykazują tendencji do obniżania się. Wyjątkiem są jeziora położone na północny zachód od Konina, w sąsiedztwie odkrywek węgla brunatnego (Borowiak 1997). Uwidoczniło się to już w 1990 r., a znaczne pogorszenie spowodowało rozpoczęcie eksploatacji najgłębszej i najbliżej jezior położonej odkrywki Jóźwin IIB. Omawiane jeziora od 1998 r. wchodzą w skład Powidzkiego Parku Krajobrazowego, a od 2008 r. również obszaru Natura 2000 PLH 300026 "Pojezierze Gnieźnieńskie". Gospodarka wodna regionu Kopalni Węgla Brunatnego Konin jest skomplikowana (rys.). Na bardzo dużej powierzchni zlikwidowano odpływ powierzchniowy, a rzeczywisty zasięg leja depresji wód podziemnych w kierunku północnym i północno-zachodnim znacznie przekracza ten oficjalnie przez KWB Konin podawany. Pochodzące z odwodnienia odkrywek wody kopalniane są wykorzystywane do rekultywacji wyeksploatowanych odkrywek, ale głównie zasilają system chłodniczy elektrowni Konin i Pątnów. To drugie umożliwia ograniczenie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ilości wody pompowanej z Warty do Jeziora Pątnowskiego i powoduje zmniejszenie kosztów eksploatacji obu elektrowni. ■ Charakterystyka jezior objętych ochroną przyrody wraz z ich stopniową degradacją Pod wpływem znacznego obniżenia poziomu wód podziemnych znajdują się następujące jeziora: bardzo duże Powidzkie, położone w źródłowe części zlewni Meszny (dopływ Warty), duże jezioro Niedzięgiel położone w źródłowej części zlewni Noteci Zachodniej oraz tworzące górną część zlewni kanału Ostrowo-Gopło Jeziora Budzisławskie, Kownacko-Wójcińskie, Ostrowskie, Suszewskie i Wilczyńskie (tab. I, rys.). Obok nich dotyczy to również mniejszych jezior: Anastazewo, Białego, Hutka, Kańskiego, Kosewskiego, Powidzkiego Małego i Smolnickiego o łącznej powierzchni ok. 100 ha. Są to głównie jeziora rynnowe, o stromych br[...]

Metody hydromorfologicznej oceny rzek stosowane w Europie przed i po ustanowieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono informacje o metodach oceny hydromorfologicznego stanu rzek stosowanych za granicą i w Polsce. W naszym kraju nadal nie określono metody możliwej do wdrożenia i zgodnej z EN 14 614. Regulację rzek w Europie prowadzono, aby umożliwić sprawne i szybkie odprowadzenie nadmiaru wód ze zlewni i stworzyć warunki dla transportu wodnego. Konieczności utrzymania warunków bytowych dl[...]

 Strona 1