Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Anna MARZEC"

Żyjemy w świecie głęboko podzielonym


  Skrajne ubóstwo (na jedną osobę przypada mniej niż 2 dolary na dzień) jest udziałem 40 procent ludności świata (1). Do tej czterdziestoprocentowej populacji należy tylko 5 procent globalnych dochodów. Natomiast 20 procent światowej populacji dysponuje aż 75 procentami światowych dochodów. Nędza z jednej strony a bogactwo z drugiej - dzieli państwa. W krajach środkowej Afryki czy w Afganistanie dochód na jednego mieszkańca (GDP per capita) jest 30 do 40 razy niższy niż w krajach OECD. Finansowa różnica dzieli też społeczeństwa w obrębie jednego kraju. Najbardziej ostre różnice w dochodach grup społecznych występują w Korei, Meksyku, Turcji, w USA i Polsce (2). Ponad 80% ludności świata żyje w krajach, w których następuje coraz głębsze zróżnicowanie dochodów (1). Zatem tylko jedna piąta światowej populacji żyje w krajach, w których albo maleje fi - nansowe zróżnicowanie społeczne, albo utrzymuje się status quo. Skrajne lub umiarkowane ubóstwo powoduje dalsze konsekwencje w postaci całkowitego braku lub niedostatecznej opieki lekarskiej, niedożywienia dzieci, znacznie wyższej śmiertelności wśród dzieci i dorosłych. Inna deprawacja to trudności w dostępie młodzieży do wykształcenia i wynikające z tego - dziedziczenie ubóstwa oraz zamknięcie drogi do awansu społecznego. Jakby tego było mało, ludzi dzielą też różne religie a właściwie - obecne w niemal wszystkich religiach świata - grupy religijnych ekstremistów. Wspomniane wyżej różnice występują nie tylko współcześnie - były także obecne tysiące lat w historii ludzkości, choć stopień intensywności negatywnych zjawisk i ich zasięg bywał różny. Oddziaływały na ograniczonym obszarze i nie powodowały zagrożeń dla całej ówczesnej ludzkości. Różnice w odpowiedzialności za klimat W ostatnich kilkudziesięciu latach pojawił się nowy problem. Dociera on powoli do świadomości coraz szerszych kręgów społecznych. Jest to niekorzystna - a raczej należałoby ją określić ja[...]

Co dalej z klimatem ?


  W zeszłym roku ukazał się w Stanach Zjednoczonych raport [1], opracowany przez Narodową Akademię Nauk (National Academy of Sciences), Narodową. Akademię Inżynierii (National Academy of Engineering) oraz Instytut Medycyny (Institute of Medicine). Jego celem jest określenie działań, jakie powinny być podjęte w USA, aby zapobiegać zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu. Wymienione instytucje naukowe są zobowiązane statutem do pełnienia funkcji doradcy w rozwiązywaniu problemów ważnych dla społeczeństwa. Raport dotyczący klimatu został opracowany na wniosek Kongresu. Zmiany klimatyczne stwarzają duże zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego. Nie ulega wątpliwości, że zmiany te nadal postępują. Jest wysoce prawdopodobne, iż są one powodowane działalnością ludzi - jest to w pełni zgodne z opinią wyrażoną przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) [2] w ostatnim raporcie tej międzynarodowej organizacji. Globalna emisja gazów cieplarnianych, będąca rezultatem tej działalności, w dalszym ciągu wzrasta. Reagowanie na zagrożenie stanowi wyzwanie nie tylko dla USA, ale dla całego świata. Ewentualne wątpliwości co do skali przyszłych zmian klimatu nie eliminują konieczności reagowania na zagrożenia. Problem winien być traktowany podobnie jak obecnie tr[...]

Globalne tendencje


  Obecne zaludnienie - 7 miliardów - wzrosło ponad dwukrotnie w porównaniu z zaludnieniem w 1960 roku (3 miliardy). Według danych ONZ (U.N. Population Division 2009) ludność świata wzrośnie do 9 miliardów około 2050 roku i w drugiej połowie XXI wieku w dalszym ciągu będzie wzrastała, lecz wolniej niż dotąd [1]. Przewidywanymi charakterystycznymi cechami demografi cznych procesów będą: - starzenie się społeczeństw w większości krajów, - duże regionalne różnice w szybkości wzrostu zaludnienia, - procesy migracyjne spowodowane głównie zmianami środowiska. Kraje Europy Wschodniej prawdopodobnie będą jednym z wyjątków - tu zamiast wzrostu przewidywany jest spadek zaludnienia. Natomiast w Europie Zachodniej mimo starzenia się społeczeństwa, spodziewany jest wzrost zaludnienia w wyniku procesów migracyjnych. Wzrastające zanieczyszczenie środowiska Nieustannie wzrastają ilości różnego rodzaju substancji produkowanych przez człowieka, które przedostają się do środowiska. Jest to zjawisko ściśle związane ze wzrostem zaludnienia Ziemi i zachodzące od wielu dziesiątków lat a nawet wieków. Jednak ostatnio jego intensywność rośnie szczególnie szybko. Powietrze jest coraz bardziej zanieczyszczone, mimo wysiłków ograniczania emisji gazów cieplarnianych (GHG, Greenhouse Gas). Spalanie paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego) w przemyśle oraz w transporcie powoduje nie tylko emisję GHG, ale także bardzo małych cząstek (particulate matter PM10 - o średnicy poniżej jednej tysięcznej milimetra). Są to różne substancje: siarczany, [...]

Biochemical methods for synthesis of metal nanoparticles as a pro-ecological alternative to traditional means. Biochemiczne metody otrzymywania nanocząstek metali jako proekologiczna alternatywa dla metod tradycyjnych


  A review, with 43 refs., of methods for manufg. Ag, Au, Pd, Pt, Ni and hybrid Au/Fe3O4 nanoparticles. Przedstawiono sposoby pozyskiwania nanocząstek metali metodą redukcji chemicznej przy użyciu materiałów biologicznych. Główną uwagę skupiono na omówieniu biochemicznych syntez nanocząstek metali z wykorzystaniem związków organicznych zawartych w naturalnych ekstraktach roślinnych jako proekologicznej, innowacyjnej alternatywy dla tradycyjnych metod. Nietoksyczne, przyjazne dla środowiska i tanie metody tworzenia nanocząstek metali oferują wiele korzyści w porównaniu z konwencjonalnymi metodami. Nanotechnologia to nowoczesna, interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca fizykę ciała stałego, materiałoznawstwo, biologię molekularną i chemię do wytwarzania struktur o rozmiarze nanometrycznym1). Jedną z gałęzi nanotechnologii jest wytwarzanie cząsteczek poli- lub monokrystalicznych o wymiarach nie przekraczających 100 nm. Warunek rozmiarów zwyczajowo nie musi odnosić się do wszystkich trzech wymiarów i wystarczy, aby co najmniej jeden z nich był mniejszy od 100 nm. Materiały spełniające to kryterium charakteryzują się odmiennymi, często korzystniejszymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi w porównaniu z materiałami w skali makro, np. nanocząstki srebra o średnicy 2,4 nm topią się w temp. ok. 360°C, podczas gdy srebro nierozdrobnione dopiero w 960°C. Wykazują one także inne przewodnictwo cieplne, właściwości optyczne, elektryczne czy magnetyczne w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami. Mogą być stosowane w różnych postaciach, m.in. jako cienkie warstwy, proszki i izolowane cząstki. Produkowane są metodami fizycznymi i chemicznymi2, 3). Nanocząstki metali są grupą nanomateriałów o potencjalnie najszerszym polu zastosowań. Ich właściwości wyraźnie zależą od ukształtowania struktury. Zmniejszenie rozmiarów ziaren do skali nano powoduje [...]

Wpływ wybranych barwników na właściwości antystarzeniowe kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego


  Zbadano wpływ kompozytów typu antyoksydant/ ciecz jonowa na nośniku krzemionkowym na właściwości kauczuku butadienowoakrylonitrylowego (NBR). Jako antyoksydanty zastosowano 2 barwniki (2-hydroksy-1,4- naftochinon i chlorek berberyny), a dyspergatorami napełniaczy były imidazoliowe ciecze jonowe. Jako nośniki zastosowano krzemionki Aerosil 380 i Zeosil 175. Przygotowanie mieszanin cieczy jonowych z barwnikami w etanolu i propanolu-2 umożliwiło naniesienie tych komponentów na powierzchnię badanych napełniaczy. Modyfikowane krzemionki zastosowano jako napełniacze kauczuku NBR, a następnie zbadano właściwości użytkowe otrzymanych wulkanizatów przed i po starzeniu pod wpływem promieniowania UV. Two com. SiO2 were modified with 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone or berberine chloride dyes and 1-methyl-3- octylimidazolium tetrafluoroborate or 1-butyl-3-methylimidazolium 2-(2-methoxyethyl)sulfate ionic liqs. and used as fillers of butadiene-acylonitryle rubber. After vulcanization with S, mercaptobenzothiazole and ZnO, the rubbers were studied for mech. properties (tensile strength, elongation and break) and UV ageing resistance (0,7 W/m2, temp. 60°C, irradn. time 100 h). The ageing resulted in deterioration of mech. properties of the vulcanizates but in a less extent than in the case when nonmodified SiO2 was used as filler. Jednym z popularniejszych kauczuków z grupy elastomerów jest kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR). Obecność polarnych grup nitrylowych nadaje kauczukom NBR specyficzne właściwości, takie jak odporność na działanie rozpuszczalników niepolarnych. Dzięki dobrym właściwościom fizycznym i przetwórczym znalazły one wszechstronne zastosowanie w przemyśle, m.in. do produkcji węży i rur do przesyłania paliw i olejów, osłon kabli i przewodów elektrycznych, materiałów uszczelkowych i taśm przenośnikowych. Zasadniczą wadą konwencjonalnego kauczuku NBR jest jego mała odporność na starzenie termiczne, ozonowe i w atmosf[...]

Właściwości kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego zawierającego imidazoliowe ciecze jonowe


  Wybrane imidazoliowe ciecze jonowe zastosowano jako składniki mieszanek kauczuku butadienowo- akrylonitrylowego NBR. Zbadano przydatność tych cieczy jako substancji antystatycznych, określono ich wpływ na stopień dyspersji napełniacza w ośrodku polimerowym, parametry wytrzymałościowe oraz odporność na starzenie UV. Najniższą rezystancją powierzchniową (Rs) charakteryzowały się wulkanizaty zawierające tiocyjanian 1-butylo- 3-metyloimidazoliowy. 1-Butyl-3-methylimidazolium thiocyanate (I) and 1-methyl- 3 octylimidazoilum bromide ionic liqs. were added to CH2=CHCH=CH2/CH2=CHCN rubber-based compds. vulcanized at 160°C under 3 MPa with S/ZnO and studied for thermal stability at -100°C to 200°C, mech. strength, UV ageing resistance and electrostatic behaviour. The addn. of I resulted in an improvement of antistatic properties of the rubber compds. without any substantial deterioration of mech. properties. Kompozyty elastomerowe i otrzymane z nich tworzywa sztuczne charakteryzują się przeważnie bardzo małym przewodnictwem elektrycznym. Z tych względów bardzo łatwo gromadzą na swej powierzchni ładunki elektrostatyczne. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne, ponieważ może doprowadzić do wyładowań iskrowych i spowodować eksplozję. Elektryzowanie się polimerów znacznie utrudnia ich wytwarzanie oraz Politechnika Łódzka Anna Marzec*, Marian Zaborski Właściwości kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego zawierającego imidazoliowe ciecze jonowe The effect of imidazolium ionic liquids on properties of the butadiene-acrylonitryle composites Prof. dr hab. inż. Marian ZABORSKI w roku 1971 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Jest dyrektorem Instytutu Technologii Polimerów i Barwników PŁ. Specjalność - technologia polimerów, w szczególności technologia elastomerów i gumy, fizykochemia napełniaczy i nanonapełniaczy. Instyt[...]

Wpływ pigmentu tiazynowego na właściwości przeciwstarzeniowe kompozytów kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego


  Dwie krzemionki zmodyfikowano pigmentem indygotiazynowym metodą bezrozpuszczalnikową i wykorzystano jako barwny napełniacz kauczuku NBR. Określono parametry wytrzymałościowe, stopień dyspersji napełniacza w ośrodku polimerowym oraz odporność na starzenie klimatyczne wulkanizatów NBR. Charakteryzowały się one podwyższoną odpornością na starzenie. Two SiO2 fillers were modified with indigothiazine pigment and added to butadiene-acrylonitrile rubber. Mech. properties of the rubber composite, degree of dispersion of the filler in elastomer matrix and climatic ageing resistance (0,7 W/m2, 60°C, irradn. time 120 h) were detd. The ageing resulted in deterioration of mech. properties of the vulcanizates but in a less extent than in the case when nonmodified SiO2 was used as a filler. Krzemionka syntetyczna znajduje wszechstronne zastosowanie w przemyśle. Największe jej ilości są zużywane w przemyśle tworzyw sztucznych, ze szczególnym uwzględnieniem elastomerów, gdzie jest stosowana jako aktywny napełniacz. Znajduje również zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, tekstylnym oraz jako dodatek do farb i lakierów. Istotnym problemem w zastosowaniu krzemionki jest hydrofilowy charakter jej powierzchni, który utrudnia dyspersję w ośrodkach polimerowych. Prowadzone są badania zmierzające do zmiany charakteru powierzchni napełniacza w wyniku modyfikacji silanami1, 2). W ostatniej dekadzie przeprowadzono liczne prace, w których do modyfikacji powierzchni krzemionek wykorzystano barwniki3-8). Celem tych prac była hydrofobizacja powierzchni krzemionek i jednocześnie uzyskanie estetycznej barwy wyrobów. Przedmiotem badań były silanizowane krzemionki zawierające grupy aminoalkilowe, które poddawano działaniu barwników z asortymentu kwasowych, bezpośrednich, zasadowych i reaktywnych, uzyskując ich związanie z powierzchnią krzemionek3-8). Alternatywą tworzenia barwnych napełniaczy jest mechaniczne nanoszenie organicznego układu barwnego na powie[...]

Krzemionki modyfikowane pigmentem jako napełniacze kompozytów elastomerowych

Czytaj za darmo! »

Używając krzemionki i pigmentu indygotiazynowego otrzymano pigmenty organiczno-nieorganiczne, stanowiące barwne, wzmacniające napełniacze, łatwo dyspergowane w ośrodku polimerowym. Jako nośniki pigmentu zastosowano Aerosil 380 i Zeosil 175, których powierzchnię modyfikowano zawiesiną pigmentu indygotiazynowego w środowisku cieczy jonowych. Zbadano przydatność modyfikowanych krzemionek jako napełniaczy mieszanek elastomerowych. Dla otrzymanych wulkanizatów określono parametry wytrzymałościowe oraz stopień dyspersji napełniacza w ośrodku polimerowym. Two com. SiO2 were modified by impregnation with transindigothiazine and ionic liqs. in Me2CH2OH soln. and added as pigments and fillers to (CH2=CH)2/CH2=CHCN rubbers. The addn. resulted in improving the mech. properties and red color of the rubber vulcanizates. The highest tensile strength (21.25 MPa) was achieved when 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate was used as the ionic liq. Krzemionki syntetyczne to ważna grupa napełniaczy stosowanych w przemyśle gumowym. W zależności od sposobu wytwarzania rozróżnia się krzemionki strącane i pirogeniczne. Krzemionki pełnią w elastomerach funkcje wzmacniające, polepszając właściwości użytkowe wyrobów gumowych. Jednakże hydrofilowy charakter powierzchni tego napełniacza utrudnia równomierną jego dyspersję, co prowadzi do tworzenia się aglomeratów będącymi dużymi skupiskami cząstek. Aglomeracja jest zjawiskiem wpływającym niekorzystnie na właściwości mechaniczne wyrobów gumowych. Aby temu zapobiec stosuje się różne metody modyfikacji powierzchni krzemionki lub dodatek substancji pomocniczych, poprawiających jej dyspergowalność w elastomerach. Zgodnie z doniesieniami literaturowymi1- 4) z ostatnich lat, w celu uzyskania łatwo dyspergowanych, wzmacniających napełniaczy stosuje się krzemionkę modyfikowaną silanami lub cieczami jonowymi. Pojawiły się także prace opisujące barwne napełniacze otrzymane w wyniku reakcji barwników z si[...]

 Strona 1