Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej ZYSKA"

Tribological properties of nickel-based dental alloys DOI:10.15199/28.2018.5.5


  1. INTRODUCTION Metal alloys are still one of the most important biomaterial groups dedicated to dental reconstruction [1, 2]. The use of metal alloys in dental prosthetics is associated with their good mechanical properties, biocompatibility, high corrosion resistance and good casting properties. The most popular dental alloys are alloys based on nickel, titanium and cobalt [1, 3÷9], of which it is performed permanent dentures-bridges, crowns and implants veneered with polymer, composite or ceramic [9÷16]. To make molds for dental castings, the technology of lost wax is mainly used, while the mold pouring process is carried out using the centrifugal casting method [17, 18]. This technique of manufacturing dental prostheses allows to obtain very high surface smoothness and excellent dimensional-shape accuracy. Moulding compounds used to mold are characterized by very high resistance to high temperature and low thermal expansion. In order to reproduce the dental reconstructions shape, casting waxes with small shrinkage and high stiffness are used, which prevents accidental distortions of modelled shapes and guarantees small dimensional deviations of the castings. Moulds for dental casts are performed of flowable self-hardening masses in metal and silicon rings. These rings protect the moulds from thermal and mechanical cracks that may arise during the annealing and cooling of moulds and by pouring under centrifugal pressure [19÷21]. In addition to the technological aspects of moulding and pouring processes, the quality of prosthetic castings depends on the properties of dental alloys. The technological and physical properties of alloys determine exploitation capabilities of casted prostheses, their dimensional stability and their matching. For these reasons, these alloys should have a sufficiently high hardness, abrasion resistance and strength, as well as good castability, low solidification shrinkage, low tendency to gas adso[...]

Symulacja płynięcia cząstek grafitu w suspensji kompozytowej podczas wypełniania wnęki formy

Czytaj za darmo! »

celem pracy była symulacja płynięcia cząstek grafitu podczas wypełniania wnęki formy odlewniczej suspensją kompozytową na osnowie stopu almg10. modelowano płynięcie suspensji odlewanej do formy wykonanej przy użyciu masy formierskiej ze spoiwem olejowym. w sposób graficzny przedstawiono rozmieszczenie cząstek grafitu w poszczególnych fazach płynięcia oraz po zakończeniu przepływu. charakter roz[...]

Usuwanie wodoru z brązów cynowych metodami rafinacji gazowej i chemicznej

Czytaj za darmo! »

Celem pracy była ocena efektywności usuwania wodoru z brązu cynowego B10 metodą przedmuchiwania kąpieli argonem oraz metodą żużlową polegającą na wprowadzeniu do kąpieli soli rafinującej Ecosal Cu 440. Efektywność rafinacji określano przez pomiar gęstości i wyznaczanie porowatości odlewów oraz ocenę jakościową powierzchni i struktury. Wyniki rafinacji przetapianych złomów porównano z jakością o[...]

Wpływ modyfikacji na strukturę i właściwości obrobionego cieplnie stopu zA27

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wpływu ilości modyfikatora tytano-borowego na strukturę i właściwości mechaniczne przesyconego i starzonego stopu ZnAl27Cu2. Modyfikację przeprowadzono przy użyciu zaprawy AlTi5B1, wprowadzając do ciekłego stopu 0,015 % Ti i 0,003 % B; 0,025 % Ti i 0,005 % B; 0,035 % Ti i 0,007 % B oraz 0,045 % Ti i 0,009 % B. Badania wykonano na próbkach odlewanych do form piaskowych. Stwierdzono, że użycie modyfikatora powoduje rozdrobnienie ziarnistej struktury stopu oraz wyraźnie zwiększa dyspersję płytkowego eutektoidu η+β’. Optymalne właściwości mechaniczne Rm=480 MPa i A5=3,6 % uzyskano w wyniku wprowadzenia do stopu 0,035 % Ti i 0,007 % B. The work presents the examination results concerning the influence of the titanium-boron modifier quantity on th[...]

Właściwości mechaniczne prasowanego stopu AlMg10

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych odlewów wytwarzanych metodą prasowania bezpośredniego. Przeanalizowano rozkłady Rm i A5 w zewnętrznych i wewnętrznych częściach próbnego odlewu płyty w zależności od temperatury formy i ciśnienia prasowania. Prasowanie przeprowadzono przy temperaturach formy 150 °C i 250 °C, zmieniając ciśnienie prasowania od atmosferycznego do 90 MPa. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych; oceniono zmiany strukturalne odlewów krzepnących pod ciśnieniem w stosunku do odlewów kokilowych. Wyznaczono optymalne parametry wytwarzania wysokowytrzymałych odlewów ze stopu AlMg10. Mechanical properties of castings produced by the direct squeeze casting method have been examined and the results have been presented in the work. The Rm and A5 distribut[...]

Modyfikacja stopu MgAl3Zn grafitem i związkami węgla

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań krzepnięcia stopu MgAl3Zn w stanie niemodyfikowanym i po zabiegach modyfikacji grafitem oraz związkami węgla. Oceniono wpływ substancji modyfikujących na początkową temperaturę krzepnięcia, przechłodzenie oraz zmiany strukturalne stopu. Stwierdzono, że największe zmiany w kinetyce krzepnięcia badanego stopu wywołuje modyfikator grafitowy. Następstwem modyfikacji jest zmiana morfologii i rozdrobnienie pierwotnych kryształów fazy α. Stop niemodyfikowany posiada strukturę ziarnową natomiast po zabiegach modyfikacji uzyskuje się strukturę komórkowo-dendrytyczną. There have been presented the results of investigations concerning solidification of MgAl3Zn alloy without inoculation treatment and after inoculating it with carbon compounds. The influence of inoculants on the initial solidifying temperature, supercooling, and structural changes in [...]

The testing of the pressuretightness of pressure castings

Czytaj za darmo! »

Evaluation of pressuretightness of pressure castings made of a Z41 alloy after mechanical processing and impregnation treatment of leaky castings was the purpose of the work. Evaluation was conducted using specialized equipment for leak testing and basing on microscopic images of elements working under the operating air pressure. Tested castings were produced by pressure casting technology in cold chamber vertical machine. The domain of study included manufacturing of castings in one of the national foundries, pressuretightness test, impregnation treatment and evaluation of the structure on the basis of microscopic examination. 2010 r. Hutnik - Wiadomo ści hutnicze S. 247 Celem pracy była ocena szczelności odlewów ciśnieniowych wykonanych ze stopu Z41 po obróbce mechanicznej oraz po zabiegu impregnacji odlewów nieszczelnych. Ocenę prowadzono za pomocą specjalistycznego oprzyrządowania do badania szczelności oraz na podstawie zdjęć mikroskopowych elementów pracujących w eksploatacji pod ciśnieniem sprężonego powietrza. Badane odlewy produkowane są technologią odlewania ciśnieniowego na pionowej maszynie zimnokomorowej. Zakres badań obejmował wytworzenie odlewów w jednej z krajowych odlewni, badanie szczelności, zabiegi impregnacji nieszczelnych odlewów oraz ocenę struktury na podstawie badań mikroskopowych. Key words: pressure casting, aluminium alloys, pressuretightness of castings Słowa kluczowe: odlewanie ciśnieniowe, stopy aluminium, szczelność odlewów Introduction. The pressure casting known also a[...]

 Strona 1