Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"MAREK SZADKOWSKI"

Szacowanie odstępów powietrznych w rozdzielniach WN i NN w warunkach zwarcia

Czytaj za darmo! »

Przepływ prądu elektrycznego w dowolnie usytuowanych względem siebie torach prądowych powoduje powstawanie sił (tzw. sił elektromagnetycznych) działających na te tory prądowe. W oszynowaniu giętkim rozdzielni WN i NN może dojść, w wyniku przepływu prądu zwarciowego, do znacznego przemieszczenia się przewodów i chwilowego nadmiernego zbliżenia sąsiednich faz. W prezentowanym poniżej artykule opi[...]

Obraz wyładowań niezupełnych między dwoma przewodnikami zmieniającymi gwałtownie położenie względem siebie

Czytaj za darmo! »

Wyładowanie niezupełne w polu silnie nierównomiernym (ulotowe) jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych rodzajów wyładowań niezupełnych. Dość dobrze opisano jego parametry w warunkach, gdy zjawisko to występuje między dwoma nieruchomymi elektrodami typu ostrzepłaszczyzna. Poniżej zaprezentowano wstępne i wybrane wyniki pomiarów wyładowań niezupełnych pojawiających się między dwoma równoległymi p[...]

Siły zwarciowe narażające izolatory wsporcze WN

Czytaj za darmo! »

Jednym z istotnych narażeń izolatorów wsporczych WN, które należy brać pod uwagę w procesie projektowania rozdzielni są obciążenia mechaniczne spowodowane przepływem prądów zwarciowych (naciągi zwarciowe). Obciążenia te zależą od dużego zbioru parametrów konstrukcyjnych i prądowych opisujących daną konstrukcję. W referacie autor zamierza przybliżyć te zagadnienia oraz zaprezentować wyniki analizy wpływu wybranych parametrów na zwarciowe siły dynamiczne w wybranych rozwiązaniach konstrukcyjnych przęseł rozdzielni. Summary. One of significant exposure of support insulators, which should be taken into consideration in the design process relating to a substation, are mechanical loads caused by flow of short-circuits currents (short-circuit tensions). These loads depends on numerous set of constructional and current parameters describing a given construction. Author is going to approach these problems and to present result of the analysis relating to influence of selected parameters on dynamic short-circuit forces in chosen constructional solutions of spans in the substation. (Short-circuit forces affecting support insulators HV) Słowa kluczowe: wysokie napięcie, izolator wsporczy, siły zwarciowe, naciąg dynamiczny. Keywords: high voltage, support insulator, short-circuit forces, dynamic tension. Wstęp Warunki zwarciowe w stacjach elektroenergetycznych charakteryzuje się za pomocą parametrów prądu zwarciowego. Podstawowym parametrem branym pod uwagę przy projektowaniu jest prąd zwarciowy początkowy Ik" oraz w przypadku przęseł z oszynowaniem giętkim prąd zwarciowy początkowy Ik2", obliczone w najbardziej niekorzystnych dla rozdzielni warunkach zwarciowych. Przy projektowaniu polskich rozdzielni WN i NN przyjmuje się obecnie poziom prądu zwarciowego Ik" równy 40 kA (Ik2"=34,6 kA). Przy zwarciach trójfazowych występują zazwyczaj największe skutki dynamiczne prądów zwarciowych ale wychylenia połączeń w przęsłach z przewodami giętkimi są naj[...]

Nowa metoda analizy obrazu statystycznego ulotu DOI:10.12915/pe.2014.03.021

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano, na przykładzie ulotu, propozycję nowej metody interpretacji wyników pomiaru wyładowań niezupełnych (wnz). Analizując zależności liniowe między współczynnikami statystycznymi opisującymi rozkłady fazowe i amplitudowe wnz, starano się pokazać różnice i podobieństwa w "obrazach statystycznych" wyładowań ulotowych, powierzchniowych i wewnętrznych. Artykuł jest informacją o początkowej fazie badań nad nowymi metodami interpretacji wyników uzyskiwanych klasycznymi metodami pomiarowymi. Zaprezentowane wyniki mają w większości charakter jakościowy. Autor zdecydował się na taki sposób prezentacji, w celu pokazania możliwie dużej ilości zależności w niewielkiej objętości artykułu. Pokazano wyniki analizy zależności liniowych między współczynnikami statystycznymi opisującymi rozkłady fazowe i amplitudowe ulotu oraz opracowane na tej podstawie zakresy zmian współczynników charakterystyczne dla ulotu. Summary. This article presents a proposal for a new method of interpreting the results of measurement of partial discharges (PD). Analyzing the linear dependence between the coefficients that describe the statistical distributions of phase and amplitude of PD, author try to show the differences and similarities between the "statistic images" of corona discharges - surface and interior. The article is information about the start of research into new interpretation methods of the results obtained by conventional measurement methods. The author have chosen this method of presentation in order to show as much as possible quantitative relationships in small volume of the article. Author presents the results the analysis of the linear dependence between the statistical coefficients of the distributions phase and amplitude of the corona and presents also developed the ranges of changes in the coefficients of a linear equation, characteristic of the corona. (New method of analysis of partial discharges) Słowa kluczowe: wysokie napięcie, wy[...]

Ochrona przeciwprzepięciowa osłon kabli WN w różnych układach połączeń żył powrotnych DOI:10.12915/pe.2014.10.09

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano, w jaki sposób układ przestrzenny kabli jednożyłowych WN oraz sposób połączenia i uziemienia ich żył powrotnych wpływają na wymóg oraz sposób wykonania i parametry ochrony przeciwprzepięciowej osłon kabli. W artykule zaprezentowano sposoby wyznaczania napięć indukowanych w żyłach powrotnych kabli, które wpływają na parametry ograniczników przepięć stosowanych do ochrony osłon kabli WN. Przedstawiono również inne zalecenia wpływające na jakość ochrony przeciwprzepięciowej osłon kabli WN. Abstract. The article describes, how the formation of single core HV cables and the connection and grounding their shields, affects the requirement, the manner of execution and parameters of surge protection of cable sheaths. The paper presents methods of induced voltages calculating in the shield of cables that influence on the parameters of surge arresters used for the protection of HV cable sheaths. The other recommendations having an effect on the quality of surge protection of HV cables sheaths are also presented. (Surge protection of HV cables sheaths in various shield connection systems). Słowa kluczowe: linia kablowa, żyła powrotna, napięcie indukowane, ogranicznik przepięć Keywords: cable line, induced voltage, shield, surge arrester. doi:10.12915/pe.2014.10.09 Wstęp Kable jednożyłowe WN z izolacją XLPE są standardowo wyposażone w ekrany metaliczne, wykonane z drutów lub taśm miedzianych (jako tzw. żyła powrotna), ze stopu ołowiu (jako płaszcz ołowiany) lub w postaci ekranu z taśm aluminiowych. Ten element konstrukcyjny kabla jest zawsze (przynajmniej jednostronnie) uziemiany w celu uzyskania na nim potencjału ziemi. Taka konstrukcja pozwala na wytworzenie w izolacji kabla promieniowego rozkładu pola elektrycznego. Innym celem stosowania ekranów metalicznych jest stworzenie bezpiecznej drogi powrotnej dla prądów zwarciowych płynących po przebiciu izolacji kabla oraz przy zwarciach występujących poza daną linią kablową (zw[...]

Kable ECC w układzie SPB kabli wysokiego napięcia DOI:10.15199/48.2016.10.25

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano układy przestrzenne rozmieszczania kabli jednożyłowych WN oraz rodzaj połączenia i uziemienia ich żył powrotnych wpływające m.in. na obciążalność prądową linii kablowych. W artykule zaprezentowano sposoby wyznaczania napięć indukowanych w żyłach powrotnych kabli, w zależności od sposobu ułożenia oraz liczby kabli ECC. Przedstawiono rozważania dotyczące budowy i parametrów kabli ECC oraz sposobów ich ułożenia w linii kablowej względem kabli WN. Zaprezentowano wyniki przykładowych obliczeń pokazujące wpływ kabli ECC na wartości napięć indukowanych. Abstract. The article describes the formation of single core HV cables and a type of connection and grounding their shields affecting the current carrying capacity of cable lines. The article presents calculating methods of induced voltages in the shield of cables depending on the arrangement and number of earth continuity conductors. The paper presents the considerations for the construction, parameters and arrangement of the insulated earth continuity conductors in a HV cable lines. The results of sample calculations showing the earth continuity conductors impact on induced voltages. (Earth continuity conductors in SPB system of HV cables). Słowa kluczowe: linia kablowa, żyła powrotna, napięcie indukowane, kabel ECC Keywords: cable line, shield, induced voltage, earth continuity conductor. Wstęp Pożądana duża obciążalność kabli wysokiego napięcia oznacza stosowanie dużych przekrojów żył roboczych, zaś duże moce zwarciowe występujące w stanie aktualnym lub planach rozwojowych, decydują o dużym przekroju żył powrotnych. Żyły powrotne muszą posiadać odpowiednią obciążalność zwarciową dla prądów zwarcia jednoi dwufazowego. W żyłach powrotnych mogą powstawać dodatkowe straty mocy, o których decyduje budowa kabli wysokiego napięcia, wzajemne ułożenie jednofazowych kabli w trójfazowej linii kablowej, sposób połączenia i uziemienia żył powrotnych oraz prąd w żyłach roboczych. T[...]

Dobór ograniczników przepięć do ochrony osłon zewnętrznych kabli wysokiego napięcia DOI:10.15199/48.2016.10.27

Czytaj za darmo! »

W artykule przypomniano sposoby uziemiania i łączenia żył powrotnych kabli WN. Wyjaśniono dlaczego osłony kabli pracujących z jednostronnym uziemieniem żył powrotnych muszą być chronione przed przepięciami. W artykule zaprezentowano sposoby wyznaczania napięć indukowanych w żyłach powrotnych kabli (w układzie żyła powrotna - ziemia), ponieważ napięcia indukowane są głównym kryterium doboru napięcia trwałej pracy ograniczników przepięć stosowanych do ochrony osłon kabli WN. Przedstawiono sposób doboru napięcia trwałej pracy omawianych ograniczników przepięć oraz ich pozostałych parametrów elektrycznych. Abstract. The article presents methods of HV cables metal screens bonding and grounding. It explained why the outer sheaths of cable worked with single point bonding of metal screens have to be protected against overvoltage. The article presents the methods of determining the induced voltages in the cables metal screens (screen to earth), because induced voltage is the main criterion for selecting of continuous operating voltage of surge arresters applied to protect the outer sheaths of HV cables. In the article, selecting of continuous operating voltage and other electrical parameters of surge arresters was presented. (Selection of surge arresters to protect the outer casings of high-voltage cables). Słowa kluczowe: linie kablowe, ograniczniki przepięć, napięcie indukowane, Keywords: cable lines, surge arresters, induced voltages. Wstęp Jednym z istotnych elementów projektowania linii kablowych WN jest ochrona osłon zewnętrznych kabli przed przepięciami. Często realizuje się ją przez dobór ograniczników przepięć średniego napięcia, w odróżnieniu od ograniczników przepięć wysokiego napięcia (włączanych między żyły fazowe i ziemię) dobieranych w celu ochrony izolacji głównej kabli. Poniższy artykuł zawiera informacje niezbędne do prawidłowego doboru ograniczników przepięć SN w celu ochrony osłon kabli WN. Wysokonapięciowe linie kablowe, [...]

Analiza wyładowań niezupełnych w szynoprzewodach z izolacją stałą

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wyniki identyfikacji wyładowań niezupełnych w prototypach szynoprzewodów z izolacją stałą. Wyładowania mierzono metodą elektryczną, a do identyfikacji wnz wykorzystano sztuczne sieci neuronowe (implementowane w pakiecie Matlab 6), umożliwiające klasyfikację wybranych danych pomiarowych z wykorzystaniem wcześniej utworzonej bazy odcisków wnz. Abstract. Identification re[...]

Papier z udziałem piór drobiowych

Czytaj za darmo! »

Prace prowadzone w ostatnich latach w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, związane z badaniami nad zagospodarowaniem odpadów keratynowych w postaci piór kurzych, należą do tematów badawczych, których celem jest znalezienie metod zagospodarowania odpadów produkcji rolnospożywczej i przemysłowej. Zagospodarowanie piór, będących produktem odpadowym, jest zagadnieniem bardzo aktualnym, z uwagi na możliwość wykorzystania surowców odtwarzalnych i działanie na rzecz ochrony środowiska. Pióra drobiowe są produktem żywego organizmu, ale nie wykazują budowy komórkowej. Substancją budującą pióro jest włókniste białko - keratyna. Jest to substancja budująca różnego rodzaju twory rogowe zwierząt, takie jak: wełna, pazury, paznokcie, u ptaków także dziób, oraz występuje w[...]

Koncepcja badań mechanicznej wytrzymałości kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych przy obciążeniu zmiennym

Czytaj za darmo! »

Wsporcze izolatory stacyjne są narażone głównie na obciążenia zginające. Przy dużych prądach zwarcia zmienne siły zginające izolator mogą osiągać wartości przekraczające znamionową wytrzymałość izolatorów. Rozpoczęte w Instytucie Energetyki prace nad wytrzymałością izolatorów wsporczych przy cyklicznym obciążeniu zginającym powinny pozwolić na sformułowanie kryterium doboru kompozytowych izolatorów wsporczych do pracy w warunkach narażenia na obciążenia zmienne, a także na przyjęcie odpowiednich wymagań dla tego rodzaju izolatorów. Abstract. Station post insulators are mainly subjected to cantilever loads. At high values of short-circuit currents the dynamic cantilever loads can reach values higher than specified cantilever loads. At the Institute of Power Engineering (IEn) has been recently taken up research works on mechanical strength of composite station post insulators subjected to cyclic cantilever loads. (Conception of mechanical strength research of composite station post insulators under the cyclic loads). Słowa kluczowe: izolator kompozytowy, prąd zwarcia, wytrzymałość mechaniczna, obciążenie cykliczne. Keywords: composite insulator, short-circuit current, mechanical strength, cyclic load. Wstęp Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne zaczęto stosować na szerszą skalę pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowo w sieciach średnich napięć, potem stopniowo na coraz wyższe napięcia. Za podstawę ich doboru przyjmowano przede wszystkim deklarowane przez producentów właściwości, gdyż pierwsza międzynarodowa norma z zakresu tego typu izolatorów - IEC 62231 [1] - ukazała się dopiero w 2006 r. (polski odpowiednik PN-EN 62231:2008). Kompozytowe izolatory wsporcze w zasadzie nie ulegają awariom, polegającym na gwałtownym pęknięciu (złamaniu) ich części izolacyjnej, jak w przypadku izolatorów ceramicznych. Pod wpływem występujących w eksploatacji obciążeń (głównie zginających) szkłoepoksydowy rdzeń może się przede wsz[...]

 Strona 1  Następna strona »