Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"JAN MARCINIAK"

Udoskonalenie technologii wytwarzania mocznika DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono przebieg badań prowadzonych nad udoskonaleniem licencyjnego procesu produkcji mocznika firmy Mitsui-Toatsu {Total Recycle Process B )9 w których wyniku opracowano w Instytucie N awozów Sztucznych oryginalny proces będący podstawą do modernizacji instalacji mocznika w Zakładach Azotowych "Puławy". W Polsce w latach sześćdziesiątych rozpoczęto wielkotonażową produkcję mocznika opartą na licencji Total Recycle Prosess В zakupionej od japońskiej firmy Mitsui-Toatsu (obecnie TEC-MTC). W Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" wybudowano instalację o wydajności 5001 mocznika na dobę, a w Zakładach Azotowych "Puławy" instalację składającą się z 5 ciągów produkcyjnych, każdy o wydajności 500 t na dobę. W latach 1966 h- 1968 była to największa w Europie instalacja do produkcji mocznika. Ponieważ jednak jej praca była zakłócana częstymi awariami, a osiągane wskaźniki zużycia NH3 i pary grzewczej były niekorzystne, przed Instytutem Nawozów Sztucznych (INS), przeniesionym w roku 1968 z Tarnowa do Puław, postawiono zadanie zbadania instalacji i jej modernizacji1*. W wyniku prac INS prowadzonych Mgr inż. Jan MARCINIAK w roku 1955 ukończył Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest kierownikiem Zespołu Badawczego Mocznika w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach. Specjalność - aparatura i urządzenia przemysłu chemicznego, gospodarka energetyczna. Mgr inż. Rafał SWINARSKI w roku 1972 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Jest starszym specjalistą w Zespole Badawczym Mocznika Instytutu Nawozów ► Sztucznych w Puławach. Specjalność - technologia nawozów sztuc[...]

Wpływ wstępnych zabiegów obróbki powierzchniowej na odporność korozyjną stopu Ti6Al4V ELI po anodyzacji

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wstępnego przygotowania powierzchni na odporność korozyjną stopu Ti6Al4V ELI po zabiegu anodyzacji. Wstępne przygotowanie powierzchni obejmowało kombinację zabiegów: obróbki wibracyjnej, polerowania mechanicznego, piaskowania i polerowania elektrolitycznego. W celu określenia odporności korozyjnej stopu przeprowadzono badania potencjodynamiczne, wyznaczono stężenia jonów metalicznych przenikających do roztworu Ringera oraz dokonano obserwacji mikroskopowych powierzchni próbek Abstract. The paper presents results of initial surface treatment on corrosion resistance of Ti6Al4VELI alloy after anodizing process. The initial surface treatment consisted of the following processes: shot peening, mechanical polishing, sandblasting and electropolishing. In order to determine corrosion resistance of the alloy the following studies were carried out: potentiodynamic tests, concentration of released metallic ions as well as microscopic observations of samples’ surfaces. (Influence of initial surface treatment on corrosion resistance of Ti6Al4V ELI alloy after anodizing) Słowa kluczowe: biomateriały metalowe, modyfikacja powierzchni stopu Ti6Al4V ELI, badania potencjodynamiczne, produkty degradacji stopu Ti6Al4V ELI. Keywords: metallic biomaterials, surface modification of Ti6Al4V ELI alloy, potentiodynamic tests, degradation of Ti6Al4V ELI alloy. Wstęp Podstawowym kryterium decydującym o przydatności materiału na implanty jest jego biokompatybilność. Jest ona w głównej mierze związana z własnościami fizykochemicznymi powierzchni implantu. Materiał, z którego wykonany jest implant powinien charakteryzować się odpornością korozyjną w środowisku tkanek i płynów ustrojowych [1÷4]. Dobra biokompatybilność stopów Ti6Al4V związana jest ze zdolnością ich powierzchni do samopasywacji. Wytworzona warstwa pasywna, składająca się głównie z TiO2, charakteryzuje się: zwartością i jednorodnością, niskim przewodni[...]

Zależność między umocnieniem a korozją wżerową drutów wykonanych ze stali nierdzewnej Cr-Ni-Mo w środowisku płynów ustrojowych

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było określenie odporności korozyjnej drutów ze stali nierdzewnej typu Cr-Ni-Mo w roztworze symulującym środowisko tkanki kostnej. Pomiary realizowano w roztworze Tyroda z wykorzystaniem systemu do badań elektrochemicznych VoltaLab®PGP201. Ustalono wpływ umocnienia odkształceniowego drutów na odporność na korozję wżerową. The purpose of the study is to establish resistance to el[...]

Biokompatybilność utlenianego anodowo stopu Ti6Al4V ELI

Czytaj za darmo! »

Tytan i jego stopy są obecnie najczęściej stosowanymi biomateriałami do wytwarzania długoterminowych implantów metalowych. O ich przydatności decyduje mniejszy ciężar właściwy w porównaniu ze stopami na osnowie żelaza i kobaltu oraz dobra biokompatybilność w środowisku tkanek i płynów ustrojowych [1÷6]. W głównej mierze jest ona związana z dobrą odpornością korozyjną, a głównie z własnościami fizykochemicznymi powierzchni implantu, które determinowane są przez strukturę i grubość wytworzonej warstwy powierzchniowej [3, 6, 7]. Dobra biokompatybilność tytanu i jego stopów związana jest także ze zdolnością ich powierzchni do samopasywacji oraz repasywacji [6, 7]. W początkowym okresie stosowania tytanu i jego stopów uważano, że są one obojętne biologicznie. Ostatnie badania wskazują, że mogą powodować alergię lub reakcję okołowszczepową w międzywarstwie implant-tkanka kostna [3, 7]. Struktura i skład warstwy powierzchniowej implantów z tytanu i jego stopów mogą być modyfikowane za pomocą różnych metod, wśród których dominują metody mechaniczne, chemiczne, elektrochemiczne i termiczne. W ich wyniku na powierzchni oprócz tlenków tytanu występują inne tlenki skorelowane ze składem chemicznym podłoża [8÷10]. Podstawowym celem modyfikacji powierzchni tytanu i jego stopów jest wytworzenie warstwy pasywnej składającej się głównie z TiO2. Charakteryzuje się ona zwartością i jednorodnością, małym przewodnictwem elektronowym, stabilnością termodynamiczną oraz zdolnością do repasywacji po uszkodzeniu w obecności tlenu lub wody. Taka warstwa pasywna ogranicza przenikanie jonów pierwiastków stopowych do organizmu [11÷14]. Zdaniem autorów odporność korozyjna stopu Ti6Al4V ELI anodyzowanego przy takich samych parametrach procesu jest uzależniona od sposobu wstępnego przygotowania powierzchni materiału. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu różnych metod wstępnego przygotowania powierzchni na odporność korozyjną anodyzowanego stopu Ti6Al4[...]

Zastosowanie EIS do oceny własności fizykochemicznych modyfikowanego powierzchniowo stopu Ti-6Al-4V ELI

Czytaj za darmo! »

Techniki modyfikacji powierzchni odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu finalnych własności fizykochemicznych i biokompatybilności implantów ze stopów tytanowych. Jakość warstwy powierzchniowej decyduje o przenikaniu jonów metalowych do płynów ustrojowych oraz środowiska tkankowego. Celem pracy były badania nad wpływem sposobu i warunków obróbki powierzchni stopu Ti-6Al-4V ELI na własności fizykochemiczne pod kątem przydatności do zastosowań implantacyjnych. Abstract. The surface modifications techniques are playing fundamental role in forming of the final physicochemical properties and biocompability of implants made of titanium alloys. The quality of surface layer is determining the influence of metallic ions to physiological solution and tissue environment. The aim of work was to study the influence of method and conditions of surface treatment of Ti-6Al-4V ELI alloy for physicochemical properties for the usefulness in implantation applications. (Application of EIS method for evaluation of physicochemical properties of modified Ti-6Al-4V ELI alloy). Słowa kluczowe: stop Ti-6Al-4V ELI, modyfikacja powierzchni, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna Keywords: Ti-6Al-4V ELI alloy, surface modification, electrochemical impedance spectroscopy (EIS), Wstęp Stopy na osnowie tytanu charakteryzujące się bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi, małym ciężarem właściwym oraz dobrą odpornością na korozję wykorzystywane są w różnych dziedzinach medycyny [1, 2]. Podstawowym kryterium przydatności biomateriału metalowego przeznaczonego na implanty jest jego biokompatybilność, która ściśle jest związana z własnościami fizykochemicznymi powierzchni implantu [1- 5]. Spośród wielu rodzajów stopów tytanu wykorzystywanych w medycynie, największe zastosowanie znalazł stop Ti-6Al-4V ELI. Jest on najczęściej stosowany na implanty w ortopedii, traumatologii, stomatologii czy kardiologii. Techniki modyfikacji powierzchni odgrywają bardzo dużą r[...]

Porównanie własności elektrochemicznych zmodyfikowanych powierzchniowo stopów Ti-6Al-4V ELI oraz Ti-6Al-7Nb stosowanych w medycynie

Czytaj za darmo! »

Uzyskane wyniki badań z wykorzystaniem elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej stanowią próbę weryfikacji przydatności poszczególnych wariantów obróbki powierzchniowej w celu poprawy właściwości fizykochemicznych stopów Ti-6Al-4V ELI i Ti-6Al-7Nb. Przygotowanie powierzchni obejmowało zabiegi obróbki powierzchniowej składające się z szlifowania, obróbki wibracyjnej, polerowania mechanicznego, obróbki strumieniowo-ściernej, polerowania elektrochemicznego oraz anodyzacji przy potencjałach 57V, 77V, 87V oraz 97V. Abstract. The obtained results with the use of electrochemical impedance spectroscopy represents an attempt to verification of the suitability of particular variants of the surface treatment in order to improve physicochemical properties of Ti-6Al-4V ELI and Ti-6Al-7Nb alloys. Preparation of surfaces procedures included of surface treatment consisting of grinding operation, shot-peening, mechanical polishing, sandblasting, electrochemical polishing and anodic oxidation at potentials 57V, 77V, 87V and 97V (Comparison of electrochemical properties of surface modified Ti-6Al-4V Eli and Ti-6Al-7Nb alloys used in medicine). Słowa kluczowe: stop Ti6Al4V ELI, stop Ti-6Al-7Nb, utlenianie anodowe, EIS Keywords: Ti-6Al-4V ELI alloy, Ti-6Al-7Nb alloy, anodic oxidation, EIS Wstęp Stopy tytanu z uwagi na bardzo dobre własności mechaniczne, mały ciężar właściwy oraz dobrą odporność na korozję stanowią obecnie jedną z najpopularniejszych grup materiałów metalowych stosowanych między innymi w ortopedii i traumatologii. Współczesna technika stawia coraz to wyższe wymagania materiałom stosowanych na biomateriały, między innymi niezawodność, większa wytrzymałość, czy własności mogące jedynie poprawić parametry istniejących już rozwiązań. Dlatego w ostatnich latach obserwuje się wzmożone zainteresowanie metodami modyfikacji powierzchni materiałów, które ponadto odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu własności fizykochemicznych. Stosowa[...]

Przegląd badań dotyczących statyki i kinetyki procesu syntezy mocznika DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono doświadczalne i teoretyczne prace wykonane w Instytucie Nawozów Sztucznych i na Politechnice Śląskiej, dotyczące fizykochemicznych podstaw procesu syntezy mocznika, takich jak: równowaga chemiczna i fazowa, kinetyka procesu syntezy i hydrolizy mocznika oraz równowaga ciecz-para w warunkach niestacjonarnych układu mocznikowego. Mocznik jest jednym z podstawowych nawozów azotowych. W ostatnich latach wprowadzono do przemysłu wiele nowych technologii, a istniejące procesy poddano istotnym modernizacjom1*. Stosowane obecnie w Polsce technologie produkcji mocznika są oparte na procesie В Toyo Koatsu (Kędzierzyn, Puławy) oraz na procesie Stamicarbon (Police). W Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach na początku lat siedemdziesiątych zorganizowano zaplecze naukowe i projektowe w celu prowadzenia wszechstronnych prac nad unowocześnianiem wymienionych technologii, które znacznie odbiegają od światowego poziomu. Wstępna analiza danych zawartych w literaturze, dotyczących statyki i kinetyki procesu syntezy mocznika, wykazała ich małą przydatność do prac projektowych, a także do oceny funkcjonowania instalacji prze- Prof. dr hab. inż. Józef SZARAWARA w roku 1950 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest kierownikiem Zakładu Technologii Nieorganicznej w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Śląskiej. Specjalność chemiczna, kinetyka procesów chemicznych, inżynieria reaktorowa. termodynamika Doc. dr hab. inż. Jerzy PIOTROWSKI w roku 1970 ukończył W[...]

 Strona 1