Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bazyli POSKROBKO"

Gospodarowanie, bogactwo i kapitał w koncepcji rozwoju zrównoważonego


  Idea trwałego i zrównoważonego rozwoju znalazła odzwierciedlenie przede wszystkim w fi lozofi i, gdzie rozwinęła się dyskusja nad zmianą wartości kształtujących euroamerykańską cywilizację industrialną. Dyskusja ta wykazała, że już istnieje trend społeczny obumierania fundamentalnych wartości zrodzonych w tej cywilizacji oraz trend zmiany stylu życia współczesnych społeczeństw. Idea zrównoważonego rozwoju znalazła odzwierciedlenie w innych dziedzinach i dyscyplinach naukowych, w tym w socjologii oraz naukach technicznych. W tych ostatnich problemy oddziaływania techniki i technologii na człowieka i środowisko przyrodnicze przyjęto za wiodący kanon ich rozwoju. W naukach ekonomicznych, pod wpływem idei trwałego i zrównoważonego rozwoju podjęto próbę uzupełnienia neoklasycznego modelu funkcjonowania gospodarki o aspekty przyrodnicze oraz zaproponowano działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Praktyka jednak dowodzi, że wejście na drogę zrównoważonego rozwoju wymaga głębszych zmian w teorii ekonomii, która wyjaśniałaby mechanizm funkcjonowania makrosystemu społeczeństwo - gospodarka - środowisko. W ekonomii głównego nurtu podstawowym paradygmatem jest rynek, czyli widzenie rzeczywistości przez pryzmat oddziaływania relacji rynkowych. Takie ukierunkowanie badań miało zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje praktyczne. Zapewniło niebywały rozwój wielu państw i narodów, a jednocześnie doprowadziło do globalnego kryzysu ekologicznego i społecznego. Nastąpiło nadmierne antropogenne obciążenie środowiska w układzie lokalnym, regionalnym i globalnym. Teorie ekonomiczne i wskaźniki gospodarcze nie wykazują, w jaki sposób gospodarka zakłóca i niszczy ekosystemy. Obecnie ludzkość wydala tyle zanieczyszczeń, że zagraża to utrzymaniu równowagi wielu globalnyc[...]

 Strona 1