Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN KWAPISZ"

Analysis of changes in the microstructure of aluminium PA6 and PA38 by physical simulations using the MaxStrain module


  The paper analyzes changes in the microstructure and mechanical properties of aluminium PA6 and PA38. Prepared samples were deformed in GLEEBLE 3800, a device designed for physical simulation of metallurgical processes, using the MAXStrain module. The MAXStrain module enabled generating large plastic strains by alternate deformation in two perpendicular directions. After deformation, metallographic microsections were analyzed and a static tensile test were carried out that allowed the determination of mechanical properties such as the yield strength R0.2 and the ultimate tensile strength Rm. A detailed analysis was made for true strain in the range from 1 to 9. It was found that strain accumulation caused reduction in the average grain size. In addition, the increase in the value of strain increment resulted in a reduction of the average grain size. The analysis of the effect of strain rate found that the higher strain ratethe smaller average grain size. W pracy analizowano zmiany mikrostruktury stopów aluminium PA6 i PA38 przeznaczonych do przeróbki plastycznej. Przygotowane próbki odkształcano w urządzeniu do fizycznych symulacji procesów metalurgicznych GLEEBLE 3800 wyposażonego w moduł MAXStrain.Zastosowanie modułu MAXStrain umożliwia uzyskanie dużych odkształceń plastycznych poprzez naprzemienną deformację w dwóch kierunkach. Po odkształceniu dokonano analizy struktury badanych stopów. Przeprowadzono również statyczną próbę rozciągania w celu wyznaczenia umownej granicy plastyczności R0,2 oraz wytrzymałości na rozciąganie Rm. Szczegółową analizę wyników badań przeprowadzono dla odkształceń rzeczywistych w zakresie od 1 do 9. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że akumulacja odkształcenia powoduje zmniejszenie średniej wielkości ziarna oraz powoduje wzrost własności wytrzymałościowych. Ponadto wzrost wartości odkształcenia jednostkowego powoduje zmniejszenie średniej wielkości ziarna. Analiza wpływu prędkości odkształcenia pozwoliła na [...]

Numeryczne modelowanie próby jednoosiowego ściskania testu systemu Gleeble 3800 DOI:10.15199/24.2016.11.10


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zmian współczynnika tarcia oraz czynnika tarcia na beczkowatość oraz wartość siły nacisku podczas próby jednoosiowego ściskania. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem symulatora procesów metalurgicznych Gleeble 3800, znajdującego się w Instytucie Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Częstochowskiej. Podczas testu rejestrowano wartości: temperatury, siły nacisku, przemieszczenia, odkształcenia oraz wyznaczone wartości naprężenia. W celu wykonania symulacji numerycznych, opartych o metodę elementów skończonych, wyniki badań plastometrycznych w formie tabelarycznej wczytano do programu Forge 2011®. Podczas symulacji numerycznych zmieniano współczynnik tarcia w zakresie 0,05-0,4 oraz czynnik tarcia w zakresie 0,1-0,8. Uzyskane wyniki pozwoliły na porównanie zmian beczkowatości odkształcanej próbki oraz wartości siły nacisku otrzymanych podczas testów oraz symulacji numerycznych. Uzyskane wyniki umożliwiły odpowiednią na modyfikację krzywych plastometrycznych i dalsze wykonywanie badań numerycznych odzwierciedlających rzeczywiste procesy przeróbki plastycznej. The article presents the results of the impact of changes in the friction coefficient and friction factor on the value of force while uniaxial compression test. The study was conducted using a simulator of metallurgical processes Gleeble 3800 located at the Institute of Plastic Working and Safety Engineering Technical University of Czestochowa. During the test, the temperature, force, displacement, strain and stress were recorded. In order to perform numerical simulations based on the finite element method the results of plastometric tests in tabular form were loaded into the Forge 2011® program. During the numerical simulations the friction coefficient was changed in the range of 0.05-0.4 and of friction factor in the range 0.1-0.8. The results allowed the comparison of barreling changes of deformed sample and[...]

MODEL ZMIAN WŁASNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH ALUMINIUM W PROCESIE WALCOWANIA PAKIETOWEGO ARB

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu walcowania pakietowego aluminium przeprowadzonych w Instytucie Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej Politechniki Częstochowskiej. Materiał uzyska-ny po kolejnych przepustach procesu walcowania ARB poddano badaniom wytrzymałościowym. W pracy przedstawiono wyniki badań umownej granicy plastyczności i wytrzymałości na[...]

BADANIA DOŚWIADCZALNE WPŁYWU TEMPERATURY WALCOWANIA NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE TAŚM ALUMINIOWYCH W PROCESIE WALCOWANIA PAKIETOWEGO ARB

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych walcowania pakietowego aluminium, przeprowadzonych na wal-carce laboratoryjnej Politechniki Częstochowskiej, oraz wpływu temperatury walcowania na własności mechaniczne alu-minium o ultradrobnoziarnistej strukturze. W pracy przedstawiono wyniki badań umownej granicy plastyczności, wytrzy-małości na rozciąganie, wydłużenia całkowitego, mikrotwar[...]

Analysis of variations of the mechanical properties of aluminium during the accumulative roll-bonding (Arb) process

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of experimental tests of the accumulative roll-bonding (ARB) process, carried out on a laboratory rolling mill at the Czestochowa University of Technology. Material taken after successive passes of the ARB process, for different heating temperatures, was subjected to mechanical testing. From the tests carried out, the effectiveness of the accumulative roll-bonding process, as a method enabling material of considerably higher mechanical properties to be obtained, was ascertained - the yield strength increased by approx. 350 %, and the ultimate tensile strength by approx. 120 % compared to the initial material. A considerable refining of microstructure in the material was also achieved. The obtained results for the yield strength and the ultimate tensile [...]

Wpływ warunków chłodzenia po walcowaniu na własności blach grubych ze stali S460NL1

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne technologie walcowania blach grubych powinny zapewnić uzyskiwanie wysokich własności wytrzymałościowych i plastycznych wyrobów bezpośrednio w linii walcowniczej. Technologie te wymagają zastosowania urządzeń do przyspieszonego chłodzenia pasma po ostatnim odkształceniu. W pracy przedstawiono wyniki fizycznych symulacji procesu walcowania blach grubych z przyspieszonym chłodzeniem po ostatnim przepuście. Badania przeprowadzono dla stali gatunku S460NL1 za pomocą fizycznego symulatora procesów metalurgicznych Gleeble 3800. Analizie poddano wpływ warunków chłodzenia na uzyskiwaną mikrostrukturę stali i jej własności. Wartości granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie stali oszacowano na podstawie badań twardości i znanych zależności empirycznych. A modern technolo[...]

ANALIZA MOŻLIWOŚCI AKUMULACJI ODKSZTAŁCENIA W PROCESIE NAPRZEMIENNEGO WYCISKANIA I WIELOOSIOWEGO ŚCISKANIA

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono założenia techniczne procesu naprzemiennego wyciskania przeciwbieżnego i ściskania wieloosiowego, którego celem jest akumulacja odkształcenia. Zaprezentowano również wyniki symulacji numerycznych uzyskane za pomocą komercyjnego oprogramowania do termomechanicznej analizy procesów przeróbki plastycznej Forge 2008. Z wykonanych badań wstępnych można wnioskować, że w wyniku połączenia i powtarzania dwóch naprzemiennych operacji: wyciskania i ściskania wieloosiowego następuje akumulacja odkształcenia i wytworzenie stanu odkształcenia szczególnie sprzyjającego rozdrobnieniu ziarna. Słowa kluczowe: procesy z dużymi odkształceniami, struktura ultradrobnoziarniste, naprzemienne wyciskanie, kucie wieloosiowe THE ANALYSIS OF POSSIBILITY OF ACCUMULATION DEFORMATION I[...]

Analiza rozkładu naprężeń w procesie naprzemiennego wyciskania i wieloosiowego ściskania


  W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych uzyskane za pomocą komercyjnego oprogramowania do termomechanicznej analizy procesów przeróbki plastycznej Forge 2009 procesu naprzemiennego wyciskania przeciwbieżnego i ściskania wieloosiowego. Zaproponowana przez autorów nowa metoda charakteryzuje się występowaniem w przerabianym plastycznie materiale stanów odkształcenia podobnych do występujących w procesach przepychania przez kanał kątowy i cyklicznego wyciskania ściskającego. Z wykonanych badań wstępnych można wnioskować, że w wyniku połączenia i powtarzania dwóch naprzemiennych operacji: wyciskania i ściskania wieloosiowego następuje akumulacja odkształcenia i wytworzenie stanu odkształcenia szczególnie sprzyjającego rozdrobnieniu ziarna. W pracy analizowano rozkład naprężeń występujących podczas procesu naprzemiennego wyciskania i ponownego ściskania w celu uzyskania materiału o wymiarach początkowych. The results of numeric simulation of the process of alternate backward extrusion and compression are presented in the paper. Thermomechanical code Forge 2009 is used. The new method of alternate backward extrusion and compression was developed by the Authors. This process is characterized by the state of stress, which is similar to that occurring in the equal channel angular pressing and cyclic extrusion compression. Preliminary t[...]

Analiza parametrów energetyczno-siłowych i wyginania się pasma w procesie asymetrycznego walcowania blach


  W pracy przeprowadzono analizę wpływu współczynnika kształtu pasma, na zmianę parametrów energetyczno-siłowych i wyginanie się pasma po wyjściu z asymetrycznej kotliny odkształcenia. Badania przeprowadzono dla dwóch różnych współczynników kształ- tu pasma: h0/D = 0,04 i 0,007. Analizę przeprowadzono dla blach ze stali S355J2G3 z zastosowaniem programu komputerowego FORGE2008®, opartego na metodzie elementów skończonych. An analysis of the effect of the strip shape factor on the variation of energy and force parameters and bending of strip upon exist from the asymmetric deformation zone has been carried out in the study. Investigations were performed for two different strip shape factors, h0/D = 0.04 and 0.007. The analysis was carried out for plates of steel S355J2G3 using finite element method-based software, FORGE2008®. 􀀶łowa kluczowe: walcowanie asymetryczne, modelowanie procesu walcowania, krzywizna pasma, parametry siłowe Key words: asymmetric rolling, modelling of rolling process, band curvature, force parameters 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 389 Aby uniknąć kosztownych badań przemysło- wych stosuje się modelowanie numeryczne procesu walcowania w celu ustalenia dopuszczalnych war- tości współczynników asymetrii dla określonych współczynników kształtu pasma i pozostałych pa- rametrów procesu, zapewniających uzyskanie pła- skiego pasma z jednoczesnym spadkiem siły nacisku metalu na walce [4]. Badania własne. W pracy przeprowadzono analizę wpływu współczynnika kształtu pasma, na zmianę parametrów energetyczno-siłowych i wygi- nanie się pasma po wyjściu z asymetrycznej kotliny odkształcenia. Badania przeprowadzono dla dwóch różnych współczynników kształtu pasma: h0/D = 0,04 i 0,007. Temperaturę walcowanego pasma przy- jęto w zależności od jego wysokości początkowej: dla h0 = 40 mm - 1050 °C, a dla h0 = 7 mm - 920 °C. Przyjęto walce robocze o średnicy D = 1000 mm i stałą prędkość obrotową dolnego wal[...]

 Strona 1  Następna strona »