Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Miroslav Greger"

Mg-Al-Zn alloys processed by SPD technologies

Czytaj za darmo! »

The paper is focused on issues of processing of non-ferrous metals in practice, namely on Mg-Al-Zn based on magnesium alloys with graded Al contents. It is well known that forming of these alloys is difficult since this feature is caused by their crystallographic arrangement. Nevertheless, application of appropriate methods of forming, such as e.g. some of SPD processes, makes it possible to ac[...]

Influence of technology rotary forging and drawing on structure and properties of tungsten wires


  Thin tungsten wires are thanks to their mechanical and physical properties still in the focus from the viewpoint of production of high-temperature structural materials used for example in lighting engineering. The input semi-products for production of thin tungsten wires are obtained by powder metallurgy. Mechanical properties of thin tungsten wires depend significantly on purity of the input raw materials (powders) and their processing, as well as on thermo-mechanical conditions for forming, in this case specifically on forging and drawing. In this connection special attention must be paid to forming parameters and to their optimisation aimed at achievement of the required mechanical properties of produced wires. Cienkie druty wolframowe dzięki swoim mechanicznym i fizycznym właściwościom wciąż znajdują się w centrum zainteresowania producentów wyrobów oświetleniowych. Własności mechaniczne cienkich drutów wolframowych w dużym stopniu zależą od czystości materiału (proszków) wykorzystywanego do ich produkcji, jak i w równym stopniu od cieplno-mechanicznych warunków ich formowania, szczególnie w przypadku zastosowania procesów kucia i ciągnienia. W związku z tym szczególny nacisk winien być położony na parametry kształtowania tego rodzaju produktów, ich optymalizację w celu osiągnięcia żądanych własności mechanicznych wytwarzanych z nich cienkich drutów. Key words: wire, drawing, tungsten, structure, mechanical properties Słowa kluczowe: druty, procesy ciągnienia, struktura, własności mechaniczne 2013 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 32 Introduction. High-temperature of melting of tungsten is the reason of the fact, that it is produced mainly by powder metallurgy. Tungsten purity and method of its processing influences mechanical and physical properties of the wires. Purity of currently pro- duced tungsten wires achieves high levels of 99.99% to 99.999% and the wires are alloyed with oxides of Th, Si and K. Zone melting is used for achievem[...]

experimental methods of metal forming

Czytaj za darmo! »

Methods of severe plastic deformation should meet a number of requirements which are to be taken into account while developing them for formation of nanostructures in bulk samples and billets. These requirements are as follows. Firstly, it is important to obtain ultra fine-grained structures with prevailing high-angle grain boundaries since only in this case can a qualitative change in properties [...]

Mechanical properties of molybdenum alloys wires

Czytaj za darmo! »

the paper describes deformation behaviour, mechanical properties and structure of drawn molybdenum wires at elevated temperatures and heat treated by annealing at various temperatures. introductory part describes technological process and analysis of drawing technology. mechanical properties of molybdenum wires with various chemical composition and structural states dependence caused by deformation strengthening and annealing were investigated experimentally. W pracy opisano przebieg deformacji, własności mechaniczne i strukturalne ciągnionych w podwyższonych temperaturach drutów molibdenowych oraz obróbkę cieplną przez wyżarzanie w różnych temperaturach. Przedstawiono części opisu procesu technologicznego i analizę technologii ciągnienia. Przeprowadzono badania doświadczalne zależno[...]

Structure and properties of wires made of tungsten and its alloys


  The paper describes deformation behaviour, mechanical properties and structure of drawn tungsten wires that were heat treated by annealing at various temperatures. Introductory part describes technological process and analysis of drawing technology. Mechanical properties of tungsten wires of various chemical composition, as well as changes of structural states caused by deformation strengthening and annealing was investigated experimentally. W pracy opisano przebieg deformacji, własności mechaniczne i strukturalne ciągnionych drutów wolframowych oraz obróbkę cieplną przez wyżarzanie w różnych temperaturach. Przedstawiono części opisu procesu technologicznego i analizę technologii ciągnienia. Przeprowadzono badania doświadczalne zależność zmian struktury i własności mechanicznych drutów wolframowych o różnym składzie chemicznym, zmian strukturalnych wywołanych przez umocnienie odkształceniowe oraz wyżarzanie. Key words: tungsten wires, drawing, structure, properties Słowa kluczowe: druty wolframowe, ciągnienie, struktura 2011 r. HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 23 1. Introduction. Tungsten is characterized by high temperature of melting with high modulus of elasticity. Low compressibility factor, high density and resistance to neutron and gamma radiation are its other valued properties. It is also characterized by high electric resistance. Owing to these properties tungsten belongs to important electric materials. Its combination of high-melting properties with high stre[...]

Ciągnienie drutów wolframowych w podwyższonych temperaturach

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano przebieg deformacji, własności mechaniczne i strukturalne ciągnionych na zimno drutów wolframowych oraz obróbkę cieplną przez wyżarzanie w różnych temperaturach. Przedstawiono części opisu procesu technologicznego i analizę technologii ciągnienia. Przeprowadzono badania doświadczalne zależności zmian własności mechanicznych drutów wolframowych o różnym składzie chemicznym, zmian[...]

 Strona 1