Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"JACEK CZECHOWSKI"

Nowoczesne środki chemiczne hydrofobizujace wytwory papiernicze

Czytaj za darmo! »

Dokonano ogólnej charakterystyki najczęściej stosowanych współczesnych, syntetycznych środków zaklejających, przedstawiając najważniejsze ich właściwości, wady i zalety ich aplikacji oraz wpływ na właściwości hydrofobizowanego papieru. Przedstawiono także najnowsze modyfikacje tradycyjnych klejów żywicznych, możliwe do zastosowania w środowisku neutralnym lub bardzo do niego zbliżonym. A [...]

Właściwości optyczne papierów barwionych wypełnianych

Czytaj za darmo! »

W wyniku coraz większej konkurencji, producenci papieru prześcigają się zarówno w doskonaleniu technologii produkcji, jak i sprostaniu rosnącym preferencjom i oczekiwaniom klientów. Jeśli pominąć specyficzne właściwości związane z przeznaczeniem określonych typów papierów, to tym, na co przeciętny odbiorca zwraca szczególną uwagę, są: barwa, białość i połysk papieru - czyli właściwości op[...]

Ocena odpadów z linii technologicznej przerobu makulatury z uwzględnieniem zawartości metali ciężkich

Czytaj za darmo! »

W ramach optymalizacji parametrów technologicznych nowoczesnej instalacji do przerobu i odbarwiania makulatury w papierni, produkującej dobrej jakości papiery higieniczne, dokonano oceny ilości i charakterystyki odpadów, powstających w tej instalacji. Na tle sporządzonego bilansu wodno-masowego ma ku latu rowni, dokonano oceny udziału składników organicznych i nieorganicznych, a także udzi[...]

Barwienie papieru barwnikami reaktywnymi

Czytaj za darmo! »

Względy ekologiczne i ekonomiczne spowodowały przestawienie światowej produkcji wyrobów papierowych na barwne produkty wytwarzane z mas papierniczych z dużym dodatkiem makulatury (1). Produkcja białych papierów wymaga zużycia znacznie większej ilości surowca na jednostkę gotowego wyrobu, wzrasta też ilość ścieków przy produkcji tego typu papierów. Barwa przyciąga wzrok. Barwne wyroby papierowe stosowane są jako druki reklamowe, papiery gazetowe, opakowania oraz wyroby powszechnego użytku domowego: ręczniki, serwetki, papier toaletowy itp. Ich zaletą - oprócz walorów estetycznych - są względy zdrowotne. Barwa nie powoduje zmęczenia wzroku. Obecnie odchodzi się od papierów szarych, zastępując je papierami kolorowymi. Ponadto, prawie wszystkie rodzaje papierów podbarwia si[...]

Wpływ zaklejania kombinowanego na właściwości papieru

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ zastosowania emulsji kopolimeru styrenowo-akrylanowego (SAE) w kombinacji z estrem hydroksypropylowym skrobi ziemniaczanej na stopień hydrofobizacji i podstawowe właściwości użytkowe papieru. Stosunek skrobi do SAE w roztworze do zaklejania powierzchniowego wynosił 10:1. Papier podłożowy był zaklejany w masie różną ilością środka zaklejającego. Papier zaklejano powierzchniowo na prasie laboratoryjnej, suszono w suszarni IR, kalandrowano i klimatyzowano w stałej temp. (23±1°C) i stałej wilgotności względnej powietrza (50±2%). Stwierdzono, że SAE pozwala obniżyć stopień zaklejenia papieru w masie, co wpływa korzystnie na drukowność papieru. Ma to duże znaczenie w masowej produkcji papierów drukowych. A styrene-acrylate copolymer emulsion (SAE) was used optionally together with hydroxypropyl potato starch ester (1:10) for sizing the paper samples produced under lab. conditions to improve their hydrophobic properties. The use of SAE resulted in a decrease in the water absorbability of the paper, water penetration rate and the paper breaking length but also in an increase in the paper tear and breaking resistance. Papier to wytwór produkowany masowo o powszechnym wielorakim zastosowaniu. Jest on tworzywem o charakterze hydrofilowym. Cecha ta wynika z silnej hydrofilowości samych włókien celulozowych, których powierzchnia ma dużą energię właściwą, co powoduje, że woda łatwo ją zwilża. Wiele wytworów papierowych ma bardzo porowatą strukturę, w wyniku czego zachowują się one wobec cieczy jak gąbka. Ciecz, stykająca się z powierzchnią papieru najpierw zmierza do zwilżenia włókien, a następnie jest wciągana do wnętrza wytworu przez działanie włoskowate przestrzeni wewnątrz włókien lub między włóknami, przy czym ciecz dąży również do rozlewania się na powierzchni papieru1). W celu nadania papierowi określonej odporności na zwilżanie, rozlewanie lub przenikanie cieczy lub roztworów (wody, oleju, atramentu, [...]

Wpływ układu bar wiącego na podstawowe właściwości użytkowe wybranych wytworów papierowych


  Opracowano nową metodę barwienia papieru w procesie jego wytwarzania za pomocą adduktów barwników reaktywnych zawierających dwa układy 3’-karboksypirydynotriazynowe, z poliheksametyleno- 1,6-diaminą PHMG i polioktametyleno-1,8-diaminą, tj. polimerami o właściwościach biobójczych. Wytworzony w kąpieli addukt jest adsorbowany na zmielonych włóknach celulozowych z jednoczesną bardzo dobrą retencją frakcji drobnej, co zapewnia wysoką czystość wód podsitowych. Właściwości strukturalnowymiarowe tak wybarwionych wyrobów papierowych nie ulegają większym zmianom w stosunku do niebarwionego papieru wytwarzanego z mas włóknistych o takim samym stopniu zmielenia. Również właściwości wytrzymałościowe otrzymanych arkusików papieru w niewielkim stopniu ulegają zmianie. W niewielkim stopniu wzrastają wartości obciążenia zrywającego, samozerwalności i rozciągliwości, nie zmieniają się wartości przepuklenia oraz w niewielkim stopniu zmniejsza się opór przedarcia. Słowa kluczowe: barwienie papieru, barwniki kayacelonowe, retencja barwników, poliheksametylenoguanidyna. A new method was developed for paper coloration in the production process with adducts of reactive dyes containing two 3’ - carboxypyrydinetriazine systems with polyhexamethylene -1,6 -diamine PHMG and polyoctamethylene-1,8-diamine, that is polymers with biocidal properties. Made in a bath, the adduct is adsorbed on refined cellulosic fibres, at the same time the fines are well retained and white water is clean. The structural and dimensional properties of dyed paper products do not change significantly when compared to colourless paper made from fibres of the same freeness value. Similarly, the strength properties of obtained paper sheets do not change much. The values of breaking strength, breaking length and tensile strength increase slightly. The values of burst strength do not change. The tearing resistance change slightly. Keywords: dyeing of the paper, Kayacelo[...]

Zastosowanie polialkiloguanidyn w celu uzyskania wyrobów papierowych o właściwościach bakterio- i grzybobójczych


  Wyroby papierowe są produktem masowym i jednocześnie wzrasta ich średnie zużycie na statystyczego mieszkańca naszego kraju. Dużą część wytworów papierowych stanowią papiery higieniczne, tzw. wyroby tissue: papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki, serwetki itp. W wielu przypadkach, papiery higieniczne powinny posiadać właściwości biobójcze. Obecnie odchodzi się od papierów szarych, zastępując je papierami kolorowymi. Opracowano nową metodę barwienia papieru w procesie jego wytworzenia za pomocą adduktów barwników reaktywnych (Kayacelon React, Nippon Kayaku) z kationowymi związkami poliaminowymi (1-4). Barwienie papieru w masie przeprowadza się w środowisku wodnym o pH zbliżonym do neutralnego w temperaturze pokojowej. Jako środki retencyjne wykorzystano polialkiloguanidyny: poliheksametylenoguanidynę (PHM G), polioktametylenoguanidynę (POM G), poli(dietylotriamino)guanidynę (PDETAG). Zastosowane związki poliaminowe powodują praktycznie całkowitą retencję barwnika na włóknach masy papierniczej, a także zmniejszenie frakcji drobnej w wodach podsitowych. Przy wyborze kationowych związków retencyjnych zwrócilśmy uwagę na ich właściwości bakterio- i grzybobójcze (5). Wśród wymienionych polalkiloguanidyn szeroko stosowana jest poliheksametylenoguanidyna. Posiada ona Przeprowadzono badania dotyczące właściwości bakterio- i grzybobójczych papierów zawierających kationowe związki poliaminowe: poliheksametylenoguanidynę, polioktametylenoguanidynę. Do masy papierniczej dodawano barwnik reaktywny, a następnie kationowy związek poliamidowy. Wytworzony w kąpieli addukt barwnika reaktywnego ze związkiem polimerowym jest adsorbowany na zmielonych włóknach celulozowych. Wytworzone w ten sposób wyroby papiernicze wykazują właściwości bakteriobójcze wobec szczepów gramdodatnich bakterii Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, gramujemnych bakterii Escherichia coli oraz właściwości grzybobójcze wobec Candida albicans i ple[...]

 Strona 1