Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Błażejewski"

Bard fizyki

Czytaj za darmo! »

W tym roku mija 125. rocznica urodzin i 65. rocznica śmierci wybitnego popularyzatora nauki i techniki Jakuba Perelmana (1882-1942). Prawie wszyscy znają jego "Zajmującą fizykę", a mało kto wie, że miejscem urodzin Perelmana był Białystok, wtedy miasteczko przemysłowe w guberni grodzieńskiej, od 1807 r. pod zaborem rosyjskim.Jakub przyszedł na świat 4 grudnia 1882 r. jako drugi syn w ro[...]

Wspomnienia pośmiertne - Bogusław Kazimierz Przedwojski 1943-2010

Czytaj za darmo! »

Bogusław Kazimierz Przedwojski urodził się 29 sierpnia 1943 r. w Poznaniu. W 1962 r. ukończył Technikum Geodezyjno-Drogowe w Poznaniu, po czym przez rok pracował w Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt" w Poznaniu. W latach 1963-1968 studiował melioracje wodne w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu, a po obronie pracy magisterskiej podjął pracę jako asystent- -stażysta w Katedrze Budownictwa Wodnego tejże uczelni. Badał morfologię cieków z dnem rozmywalnym zarówno w terenie, jak i w laboratorium, czego efektem była Jego praca doktorska pt. "Zależności warunkujące zachowanie podobi[...]

Stan i możliwości rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce


  Na koniec 2009 r. długość sieci wodociągowej rozdzielczej wynosiła w kraju 267 tys. km i i obsługiwała 88% mieszkańców kraju. W siedmiu województwach wskaźnik zwodociągowania przekracza 90%, natomiast w dwóch województwach (małopolskim i podkarpackim) jest to jedynie 75%. Sieć wodociągowa na terenach wiejskich stanowiła prawie 78% całkowitej długości sieci w Polsce. W 2009 r. na wsi przybyło ponad 3 tys. km nowej sieci wodociągowej, dzięki czemu z wodociągu sieciowego korzystało 75% mieszkańców wsi [3, 4]. Z wodociągu indywidualnego korzysta 15%, a bez wodociągu pozostaje jeszcze 11% mieszkańców wsi. Długość rozdzielczej sieci wodociągowej w miastach w ostatnim dziesięcioleciu przyrastała wolniej niż na wsiach, osiągając długość nieco większą od długości sieci kanalizacyjnej, tj. około 60 tys. km (rys. 1).Sieć kanalizacyjna Długość sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i ogólnospławnej) na koniec 2009 r. wyniosła ponad 100 tys. km, po połowie w miastach i na wsi (rys. 2). Dynamika wzrostu długości sieci jest większa na obszarach wiejskich, co oznacza, że obecnie długość sieci kanalizacyjnej na wsi polskiej jest większa od tej w miastach. Na jeden kilometr sieci kanalizacyjnej przypada 400 mieszkańców miast (2,5 m/M), a jedynie 74 mieszkańców wsi (13,5 m/M). Oczywiście, sieci te różnią się od siebie wieloma parametrami, jak średnice rur, wiek, Zdecydowanie gorzej przedstawia się sytuacja w dostępie do infrastruktury kanalizacyjnej. Najwyższy osiągnięty wskaźnik skanalizowania wynosi jedynie 35,5% (woj. podkarpackie), natomiast 50 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ LUTY 2012 Na podstawie analizy uzyskanyc[...]

Wspomnienia pośmiertne - Leon Rembeza 1941-2013

Czytaj za darmo! »

Leon Rembeza urodził się 25 września 1941 r. w Preobrażence (na południu dzisiejszej Ukrainy), dokąd rodzina Rembezów została wysiedlona spod Stanisławowa na początku II wojny światowej. Oficjalnie miejscem urodzin Leona i jego brata bliźniaka jest Chodaków pod Sochaczewem, dokąd państwo Rembezowie przejechali na początku 1942 r. Liceum ogólnokształcące ukończył w Chełmnie n. Wisłą. Studia wyższe odbył na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej w latach 1959-1964, uzyskując dyplom magistra inżyniera budownictwa wodnego. W 1972 r. obronił pracę doktorską w Instytucie Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej "Dopływ filtracyjny wód gruntowych pod ciśnieniem do systemów d[...]

Wspomnienia pośmiertne Józef Bogumił Lewandowski 1930-2016 DOI:

Czytaj za darmo! »

Józef Bogumił Lewandowski urodził się 23 marca 1930 r. w Kole. Tamże uczęszczał do liceum, gdzie w 1948 r. zdał egzamin maturalny. Być może to właśnie bliskość Warty była jedną z przyczyn zainteresowania młodego Józefa Bogumiła inżynierią rzeczną. Tytuł zawodowy inżyniera w zakresie budownictwa wodnego uzyskał po czterech latach studiów na Politechnice Wrocławskiej, a tytuł magistra - w 1954 r., po ukończeniu studiów II stopnia na Politechnice Gdańskiej. Początkowo - jeszcze w czasie studiów (1951-1952) - pracował w PZW w Opolu i w Bydgoskim Biurze Projektów Budownictwa Przemyslowgo (1952). Lata 1953-1959 to asystentura w IBW PAN w Gdańsku i częściowo (1954-1964) asystentura na Politechnice Gdańskiej w zespole prof. Wacława Balcerskiego. W 1964 r. zdobył stopień doktora nauk technicznych. Promotorem Jego pracy doktorskiej pt. "Charakterystyka hydrauliczna urządzenia o [...]

Wybór małej oczyszczalni ścieków dla terenów niezurbanizowanych

Czytaj za darmo! »

Aktualny stan skanalizowania i oczyszczania ścieków w Polsce Pomimo kilkunastoletniego aktywnego rozwoju i unowocześniania infrastruktury sanitarnej w Polsce, jej stan na terenach niezurbanizowanych nadal odbiega od naszych oczekiwań (w tym wymagań prawa polskiego i unijnego). Na duże zaniedbania w tej dziedzinie wskazują dane GUS [8]. W Polsce wg danych za 2004 r. 84% mieszkańców miast miał[...]

Metodyka oceny stanu technicznego kanałów ściekowych

Czytaj za darmo! »

Długość sieci kanalizacyjnej w Polsce wynosiła w 2005 r. około 80 tys. km (nie licząc przykanalików i sieci deszczowej) - można by nią zatem opasać dwukrotnie równik Ziemi. Blisko 17 tys. km (w kraju - 21% długości sieci, w miastach: 11,5 tys. km/31,8 tys. km, tj. 36%) stanowiła sieć ogólnospławna [8]. Rocznie w ostatnich latach długość sieci kanalizacyjnej w kraju przyrasta o około 5-8 tys[...]

Metodyka oceny stanu technicznego kanałów ściekowych

Czytaj za darmo! »

Długość sieci kanalizacyjnej w Polsce wynosiła w 2005 r. około 80 tys. km (nie licząc przykanalików i sieci deszczowej) - można by nią zatem opasać dwukrotnie równik Ziemi. Blisko 17 tys. km (w kraju - 21% długości sieci, w miastach: 11,5 tys. km/31,8 tys. km, tj. 36%) stanowiła sieć ogólnospławna [8]. Rocznie w ostatnich latach długość sieci kanalizacyjnej w kraju przyrasta o około 5-8 tys[...]

Jak uszczelnić system gromadzenia i dowożenia nieczystości ciekłych?

Czytaj za darmo! »

Jakość wód podziemnych i zdrowie znacznej części mieszkańców terenów wiejskich w Polsce jest zagrożona przez niewłaściwą gospodarkę ściekową na tych terenach. Ponad połowa mieszkańców wsi nadal korzysta ze zbiorników bezodpływowych (szamb). Znaczna część tych urządzeń jest nieszczelna, ma nielegalne wyloty, albo jest opróżniana za pomocą małych pomp na pobliskie uprawy. Zawarte w szambach i osadnikach gnilnych nieczystości ciekłe wywozi się też pojazdami asenizacyjnymi - zamiast do punktu zlewnego czy oczyszczalni - na pola i łąki lub do lasów. W 2004 - 2007 r. do stacji zlewnych i oczyszczalni trafiało oficjalnie zaledwie 6,3 mln m3 nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych na obszarach wiejskich [8], co stanowiło około 4÷5% skromnie oszacowanej ilości ścieków (50 dm3/M&mid[...]

 Strona 1  Następna strona »