Wyniki 1-10 spośród 45 dla zapytania: authorDesc:"Adrian Halinka"

Techniki zabezpieczeń elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

Mam przyjemność poinformować naszych Czytelników o nowo wydanej monografii, która podsumowuje 20-to letnią pracę dr hab. inż., Adriana Halinki, prof. Pol. Śląskiej w tematyce współczesnej automatyki elektroenergetycznej z wykorzystaniem logiki matematycznej i techniki cyfrowej. W monografii scharakteryzowano i poddano analizie teoretycznej techniki realizacji zabezpieczeń elektroenergetycznych zarówno w wykonaniu analogowym jak i cyfrowym. Jako zabezpieczenia elektroenergetyczne traktuje się zarówno elementarne funkcjonalnie przekaźniki zabezpieczeniowe (najczęściej analogowe) jak i złożone funkcjonalnie i strukturalnie obszarowe systemy automatyki elektroenergetycznej, bazujące na silnie rozbudowanej infrastrukturze teleinformatycznej. Autor skoncentrował się głównie na możliwościach realizacji zabezpieczeń elektroenergetycznych w oparciu o techniki cyfrowe ze szczególnym uwzględnieniem: [...]

Media transmisyjne i ich wykorzystanie w infrastrukturze teleinformatycznej energetyki

Czytaj za darmo! »

Media transmisyjne są podstawą wszelkich systemów komunikacyjnych. Ich zadaniem jest przekazywanie informacji pomiędzy obiektami, które wzajemnie wymieniają dane. Do najważniejszych wymagań względem mediów transmisyjnych [1] należą: duża szybkość transmisji, mała tłumienność sygnału, duża niezawodność oraz odporność na zakłócenia. Ciągły rozwój techniczny skutkuje wyposażaniem obiektów elek[...]

Bezpieczeństwo przesyłu informacji oraz algorytmy szyfrujące możliwe do wykorzystania w infrastrukturze teleinformatycznej energetyki

Czytaj za darmo! »

Rosnąca konkurencja w branży oraz coraz większa liberalizacja rynku energii w Polsce wymusza między innymi konieczność rozszerzenia przez przedsiębiorstwa energetyczne obszarów swojej działalności. Pakiet dodatkowych usług teleinformatycznych, oferowanych w ramach infrastruktury teleinformatycznej energetyki, może być nie tylko dodatkowym źródłem dochodu, ale również stanowić o atrakcyjnośc[...]

Zabezpieczenia odległościowe w liniach elektroenergetycznych z przyłączanymi farmami wiatrowymi

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane czynniki mające wpływ na poprawność działania zabezpieczeń odległościowych w aspekcie przyłączanych do systemu farm wiatrowych. Abstract. In the paper the selected factors influencing the proper functioning of the distance protections in the case of the wind farms connected to the power system will be presented. (Distance protections in the power system lines with connected wind farms). Słowa kluczowe: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenia odległościowe, farmy wiatrowe. Keywords: power system protection, distance protections, wind farms. Wstęp W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się intensywne działania w celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii elektrycznej w bilansie paliwowo-energetycznym kraju. Szczególn[...]

Wpływ sposobu przyłączania farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej WN na działanie zabezpieczeń odległościowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rozważania teoretyczne oraz wyniki badań symulacyjnych wpływu przyłączenia lokalnych źródeł wytwórczych do struktur sieci dystrybucyjnej WN na poprawność detekcji zwarć symetrycznych przez zabezpieczenia odległościowe. W analizach uwzględniono różne sposoby przyłączania farm wiatrowych do SEE, możliwość występowania zwarć charakteryzujących się niezerową wartością rezystancji przejścia w miejscu zwarcia, zjawisko spływu prądów oraz zmienność mocy wytwarzanej przez źródła lokalne. Abstract. This paper presents theoretical approach and results of simulation researches for distance protection at symmetrical faults in power distribution grid 110 kV with local sources. The aim of this research is valuation of selected aspects of this protections functioning. In researches analyzed: different ways of connecting wind farms to power system, fault resistance, intermediate in-feeds and variability power produced by local sources. (Possible ways of connecting of wind farms to power distribution grid 110 kV and distance protection act for symmetrical faults). Słowa kluczowe: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenie odległościowe, zwarcie symetryczne, farma wiatrowa. Keywords: power system protection, distance protection, symmetrical fault, wind farm. Wstęp Energia elektryczna pochodząca z odnawialnych źródeł energii systematycznie powiększa swój udział w bilansie energetycznym Polski. Można zaobserwować wzmożone zainteresowanie inwestycjami przede wszystkim w farmy wiatrowe (FW). Z raportu [1] wynika, że większość firm z branży energii odnawialnej zamierza inwestować w energetykę wiatrową. Ponadto ponad 82 % badanych firm deklaruje chęć przyłączenia budowanych FW do sieci elektroenergetycznej w przeciągu trzech najbliższych lat. Wg zestawienia przedstawionego w [2], największa liczba wniosków do Operatora Systemu Przesyłowego i Spółek Dystrybucyjnych o określenie warunków przyłączenia farm wiatrowych do stru[...]

System Automatyki Układów Odczepowych (SAUO)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawowe założenia systemu automatyki układów odczepowych (SAUO), którego zastosowanie pozwoli znacząco poprawić skuteczność eliminacji zwarć w układach sieciowych z odczepowo przyłączonymi lokalnymi źródłami wytwórczymi. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych działania zabezpieczeń odległościowych zainstalowanych w sieci dystrybucyjnej WN, do której włączono farmę wiatrową. Badania te miały na celu ocenę wybranych aspektów poprawności działania tych zabezpieczeń. Liczne stwierdzone nieprawidłowości stały się przyczynkiem do opracowania idei systemu SAUO. Abstract. This article presents general conception of automation system SAUO for three-terminal line. Use of SAUO will improve the efficiency of fault elimination especially in three-terminal line with local sources connection. This article shows the results of simulation researches into distance protection working in power distribution grid 110 kV with wind farm. The aim of this research is valuation of selected aspects of this protections functioning. Many anomalies were the reasons for creating system SAUO. (The automation system for three-terminal line (SAUO)). Słowa kluczowe: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenia odległościowe, odczepowe przyłączanie lokalnych źródeł wytwórczych, farma wiatrowa. Keywords: power system protection, distance protection, three-terminal lines with local sources connection, wind farm. Wstęp W ostatnich latach można zaobserwować gwałtowny wzrost liczby wniosków składanych do Operatora Systemu Przesyłowego i Spółek Dystrybucyjnych o określenie warunków przyłączenia źródeł generacji rozproszonej do struktur Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wg zestawienia przedstawionego w [1], dotyczy to przede wszystkim farm wiatrowych włączanych do sieci dystrybucyjnej WN. Jednak sieć ta, w większości przypadków, nie jest przystosowana do współpracy z jednostkami wytwórczymi, co negatywnie oddziałuje na poprawno[...]

Metoda estymacji składowych impedancji niewrażliwa na odczepowe przyłączanie źródeł wiatrowych (część 1 - minimalizacja wpływu zjawiska spływu prądów zwarciowych)

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono, opracowaną przez autorów, metodę estymacji składowych impedancji pętli zwarcia dedykowaną zabezpieczeniom odległościowym linii, która pozwala ograniczyć skalę zafałszowania estymat impedancji spowodowaną obecnością generacji wiatrowej w strukturze sieci dystrybucyjnej WN. Abstract. The article presents, developed by the authors, the estimation method of impedance's components for the line distance protection, which allows reduce the impedance measurement errors. This errors are caused by the wind generation, which is connected to the structure of the HV distribution grid. (The estimation method of impedance’s components, which is insensitive to the connection of wind generation to the three-terminal lines (part 1)). Słowa kluczowe: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenia odległościowe, odczepowe przyłączanie lokalnych źródeł wytwórczych, farma wiatrowa. Keywords: power system protection, distance protection, three-terminal lines with local sources connection, wind farm. Wstęp Z doświadczeń autorów związanych z wykonywaniem prac badawczych i ekspertyz wynika, że przyłączanie źródeł wiatrowych do struktur sieci dystrybucyjnej WN determinuje powstanie niedokładności estymacji parametrów lub składowych impedancji pętli zwarcia przez zabezpieczenia odległościowe. Rezultaty stosownych analiz zamieszczono m.in. w [1], [2], [3] i [4]. Potwierdzają to również doświadczenia służb zabezpieczeniowych przedstawione w [5], [6]. Niewłaściwe określenie impedancji przez zabezpieczenie odległościowe może prowadzić do wydłużenia czasu likwidacji zwarcia (przykładowo, wyłączenie obiektu elektroenergetycznego dotkniętego zakłóceniem nastąpi z czasem strefy drugiej lub kolejnej zamiast z czasem pierwszej strefy działania zabezpieczenia) lub nawet nieuzasadnionego braku zadziałania układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ). Jest to niedopuszczalne, gdyż prawidłowe funkc[...]

Metoda estymacji składowych impedancji niewrażliwa na odczepowe przyłączanie źródeł wiatrowych (część 2 - minimalizacja wpływu niezerowej wartości rezystancji przejścia w miejscu zwarcia)

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono, opracowaną przez autorów, metodę estymacji składowych impedancji pętli zwarcia dedykowaną zabezpieczeniom odległościowym linii, która pozwala ograniczyć skalę zafałszowania estymat spowodowaną niezerową wartością rezystancji przejścia w miejscu zwarcia na ciągach liniowych z odczepowo przyłączonymi źródłami generacji wiatrowej. Abstract. The article presents, developed by the authors, the estimation method of impedance’s components for the line distance protection, which allows reduce the impedance measurement errors caused by the non-zero fault resistance in the three terminal lines with wind generation connected to this line. (The estimation method of impedance’s components, which is insensitive to the connection of wind generation to the three-terminal lines (part 2)). Słowa kluczowe: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenia odległościowe, odczepowe przyłączanie lokalnych źródeł wytwórczych, farma wiatrowa. Keywords: power system protection, distance protection, three-terminal lines with local sources connection, wind farm. Wstęp Zabezpieczenie odległościowe to układ elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) przeznaczony do eliminacji ze struktur sieci elektroenergetycznej obiektów dotkniętych zwarciem. Do detekcji stanu zakłócenia zwarciowego wykorzystuje się kryterium podimpedancyjne - zasada działania zabezpieczenia polega na sprawdzeniu czy wyestymowany przez algorytmy pomiarowe wektor impedancji znajduje się wewnątrz charakterystyki działania zabezpieczenia. Zwykle wektor impedancji jest wyznaczany jako iloraz kombinacji sygnałów napięciowych i prądowych mierzonych odpowiednio na szynach rozdzielni i na początku chronionej linii [1], [2]. Pośredni sposób estymacji impedancji pętli zwarcia może powodować powstanie niedokładności w obliczaniu rzeczywistych wartości tych wielkości. Poziom niedokładności zależy m.in. od konfiguracji i warunków pracy chr[...]

Wykorzystanie niekonwencjonalnych technik decyzyjnych do poprawy działania zabezpieczenia odległościowego linii napowietrznej WN o zmiennych w szerokich granicach zdolnościach przesyłowych, część I DOI:10.12915/pe.2014.03.03

Czytaj za darmo! »

W artykule scharakteryzowano problematykę związaną ze sposobem kształtowania i określania zasięgów obszarów działania zabezpieczenia odległościowego linii napowietrznej WN o zmiennych w szerokich granicach zdolnościach przesyłowych. Przedstawiono także ideę działania zaproponowanego rozwiązania Adaptacyjnego Kryterium Odległościowego Linii AKOL, wykorzystującego niekonwencjonalne metody decyzyjne i adaptacyjne dostosowywania parametrów do aktualnych warunków pracy linii. Abstract. Problems with zones forming and parameterization of distance protection for HV overhead line with widely varying capacity limit are discussed in the paper. The developed solutions Adaptive Line Distance Protection AKOL, using unconventional decision taking methods and adaptive adjustment of the parameters for the actual operating conditions of the line are also presented. (Using unconventional decision taking methods in distance protection of HV overhead line with widely varying capacity limit, part I). Słowa kluczowe: zabezpieczenie odległościowe, zabezpieczenia adaptacyjne, napowietrzne linie WN, intensyfikacja zdolności przesyłowych. Keywords: distance protection, adaptive protection, HV overhead line, increasing capacity. doi:10.12915/pe.2014.03.03 Wstęp Wykorzystanie zwiększenia zdolności przesyłowych w liniach napowietrznych WN poprzez zastosowanie obciążalności dynamicznej lub przewodów niskozwisowych wiąże się ze zwiększeniem - w stosunku do rozwiązań tradycyjnych - dopuszczalnych wartości prądów. Może to powodować nieprawidłowe działanie zabezpieczeń odległościowych dedykowanych tym liniom. Konsekwencją stosowania tych rozwiązań jest rozszerzenie (w kierunku mniejszych impedancji) obszaru spodziewanych położeń końców wektorów impedancji "widzianych" przez zabezpieczenie odległościowe podczas pracy dopuszczalnej linii. To z kolei wpływa na zmniejszenie potencjalnego obszaru impedancyjnego działania zabezpieczenia odległościowego, co może prowadzi[...]

 Strona 1  Następna strona »