Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"LECHOSŁAW BOLIŃSKI"

Kryteria przyznawania polskiego znaku ekologicznego dla środków piorących

Czytaj za darmo! »

Podano dane dotyczące wielkości produkcji i struktury asortymentowej środków piorących w Polsce i w krajach Europy Zachodniej. Wskazano podstawowe zagrożenia dla środowiska związane z powszechnym stosowaniem środków piorących. W kontekście ograniczenia tych zagrożeń omówiono kryteria kwalifikacyjne polskiego znaku ekologicznego "EKO-ZNAK" i dokonano ich porównania z kryteriami ustalonymi [...]

System certyfikacji wyrobów w Polsce

Czytaj za darmo! »

Omówiono - nadzorowany i zorganizowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) - system kwalifikacji jakości wyrobów w Polsce obejmujący certyfikację obowiązkową na znak bezpieczeństwa i certyfikację dobrowolną. Przedstawiono wymagania stawiane wykonawcom badań, których wyniki są wykorzystywane w procesie certyfikacji wyrobów w PCBC.ystem kwalifikacji jakości wyrobów w Polsce istni[...]

Zawartość fosforanów w środkach piorących w ustawodawstwie krajów europejskich

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rolę fosforanów w środkach piorących. Omówiono przepisy dotyczące zawartości fosforanów w środkach do prania i utrzymania czystości obowiązujące w krajach europejskich oraz harmonogram prac związanych z ograniczeniem zawartości fosforanów w środkach do prania w Polsce.Wprowadzenie na rynek w latach pięćdziesiątych środków piorących z dodatkiem fosforanów umożliwiło uproszczenie[...]

Badania granulacji i gęstości nasypowej proszków do prania DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań granulacji i gęstości nasypowej proszków do prania. Wykazano, że decydujący wpływ na te właściwości proszków mają metody ich produkcji. Stwierdzono, że wpływ receptury proszku na jego gęstość nasypową jest widoczny dopiero wówczas, gdy porównuje się wyroby otrzymywane taką samą metodą. Jako podstawowe kryterium oceny granulacji proszków do prania zaproponowano sumę frakcji w klasie ziarnowej 0,2 — 2,5 mm (co najmniej 90%). Parametrem decydującym o jakości proszków do prania jest ich zdolność do usuwania zabrudzeń z wyrobów włókienniczych, czyli tzw. zdolność piorąca1’. Również właściwości fizyczne proszku (granulacja, gęstość nasypowa, sypkość itp.) wpływają na jego jakość. Odpowiedni skład ziarnowy jest ważnym parametrem użytkowym i technologicznym. Z użytkowego punktu widzenia jest pożądane, aby proszek zawierał minimalne ilości pylistej frakcji drobnoziarnistej, działającej drażniąco na błony śluzowe, oraz frakcji gruboziarnistej, zwanej często nadziarnem, charakteryzującej się gorszą rozpuszczalnością w wodzie. Z technologicznego punktu widzenia jednolita granulacja proszku jest warunkiem zmniejszenia ilości nadziarna w przesiewaczach i pyłów w urządzeniach odpylających (cyklonach i filtrach). Gęstość nasypowa, czyli stosunek masy próbki do zajmowanej przez nią objętości (wyrażona w g/cm3 lub kg/m3), jest parametrem wpływającym na jakość proszków do prania. Z punktu widzenia użytkownika jest pożądane, aby gęstość nasypowa była niewielka, gdyż wówczas proszek doskonale rozpuszcza się w zimnej wodzie i jest całkowicie wypłukiwany z zasobnika pralki automatycznej. Jednak względy ekonomiczne — głównie oszczędność opakowań, powierzchni magazynowej i środków transportowych — przemawiają za możliwie dużą gęstością nasypową wytwarzanego proszku. W stosowanych w światowym przemyśle metodach produkcji proszków do prania usiłuje się, z różnym skutkiem, znaleźć rozsądny kompromis pomi[...]

Badania stopnia wypłukiwania proszków przeznaczonych do prania w pralkach automatycznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Wykazano, że istotny wpływ na stopień wypłukiwania proszków do prania mają metody ich produkcji oraz skład ziarnowy (granulacja proszków). Wbrew niektórym opiniom nie stwierdzono prostej korelacji pomiędzy gęstością nasypową proszku do prania a stopniem jego wypłukiwania. Zaproponowano, aby proszki przeznaczone do prania w pralkach automatycznych wytwarzać tylko w tych zakładach, które dysponują wieżami do ich suszenia. W związku z wprowadzeniem do powszechnego użytku w domowych gospodarstwach programowanych pralek bębnowych, potocznie nazywanych automatycznymi, stawia się proszkom do prania nowe wymagania dotyczące ich pienistości i możliwości wypłukiwania z pralki. Ze względu na specyficzną konstrukcję pralek automatycznych mogą być w nich stosowane wyłącznie proszki tworzące niewielkie ilości piany1’, a więc zawierające dodatki niskopieniących środków powierzchniowo czynnych bądź też tzw. inhibitorów piany (np. mydeł alkalicznych). Zastrzeżenia użytkowników i producenta pralek automatycznych budzi tylko częściowe wypłukiwanie proszków do prania z krajowych pralek. Z użytkowego punktu widzenia konieczne jest całkowite usunięcie proszku z pralki w czasie płukania wypranej bielizny. Woda pobierana przez pralkę do płukania przepływa przez pojemnik, w którym pozostał proszek i tylko częściowo go wymywa. Zatem płukanie bielizny odbywa się nie wodą wodociągową, lecz wodą zawierającą rozpuszczony proszek. Może to być przyczyną podrażnień skóry i uczuleń użytkowników bielizny2’. Proces prania osiąga w takich warunkach niewielką skuteczność, gdyż nie wypłukany proszek pozostaje nie wykorzystany w pojemniku pralki. W nowoczesnych konstrukcjach pralek automatycznych stosowane jest "syfonowe" uksz[...]

Badania stabilności nadboranu sodowego w proszkach do prania DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań stabilności nadboranu sodowego w proszkach do prania produkcji krajowej i zagranicznej oraz zależności między zawartością nadboranu sodowego w proszku a jego zdolnością do usuwania z tkaniny barwnych zabrudzeń. Stwierdzono, że w trakcie przechowywania proszków do prania następuje stopniowy rozkład tego składnika. Dla większości badanych proszków zmiany zawartości nadboranu sodowego zachodzące podczas ich przechowywania mają charakter liniowy, a ich intensywność zależy głównie od ilościowego i jakościowego składu proszku. Wykazano, że na zdolność usuwania barwnych zabrudzeń silnie wiążących się z tkaniną ma wpływ nie tylko zawartość nadboranu sodowego, lecz również rodzaj i ilość pozostałych komponentów. Wybielacze chemiczne są niezbędnym składnikiem produkowanych w Europie proszków (tzw. heavy duty) przeznaczonych do prania białej bielizny bawełnianej i lnianej. Zwiększają zdolność wypierania z tkanin barwnych substancji, takich, jak: soki owocowe, wino, herbata, kawa, atrament itp. Ze względu na silne wiązanie się tego rodzaju zabrudzeń z włóknem tkaniny (zwłaszcza bawełnianej i lnianej) ich usunięcie jest niemożliwe bez użycia środka piorącego zawierającego wybielacze chemiczne1,2). Stosowane wybielacze mają również działanie dezynfekujące, a więc poprawiają nie tylko estetyczny efekt procesu prania, lecz i higieniczny3*. Podstawowym wybielaczem chemicznym stosowanym w proszkach do prania produkowanych w Europie jest jedno- lub czterowodny nadboran sodowy. W Wielkiej Brytanii i Francji próbowano również zastosować nadwęglany i nadfosforany sodowe, lecz związki te wykazują zdecydowanie mniejszą trwałość w proszkach do prania niż nadboran sodowy. W celu zwiększenia trwałości nadboranu sodowego, tj. wyeliminowania wpływu metali ciężkich katalizujących jego rozkład, firmy zagraniczne dodają do proszków do prania, obok krzemianu magnezowego, selektywnie działające związki kompleksotwórcze, np. sole kw[...]

Badania stabilności enzymów w proszkach do prania DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań stabilności enzymów w krajowych proszkach do prania. Wykazano, że w trakcie przechowywania tych proszków następuje dezaktywacja zawartych w nich enzymów. Stwierdzono, że dla wszystkich badanych proszków względny spadek aktywności enzymatycznej po sześciomiesięcznym ich przechowywaniu w warunkach określonych normą PN-84/C-77060 wynosił ponad 50%. Wyniki badań uzasadniają konieczność wprowadzenia odpowiednich modyfikacji do receptur krajowych proszków enzymatycznych w celu poprawienia stabilności zawartych w nich enzymów. Enzymy, zwane również fermentami, są wytwarzanymi przez żywe komórki organicznymi katalizatorami, które przyspieszają chemiczne reakcje przebiegające ze spadkiem energii swobodnej (termodynamicznie możliwe ^ 3)). Preparaty enzymatyczne należą do grupy tzw. dodatków wspomagających, dodawanych w niewielkich ilościach do środków piorących w celu poprawienia ich efektywności4). Enzymatyczne środki do prania są produkowane od ponad dwudziestu lat, przy czym ich ilość wciąż wzrasta. W Europie Zachodniej enzymy wchodzą w skład ok. 25% produkowanych tam środków do prania5). Atrakcyjność preparatów enzymatycznych w środkach do prania, będąca powodem szczególnego zainteresowania przemysłu tymi środkami, polega m.in. na 6+11) możliwości efektywnego zmniejszenia temperatury prania (co ma ogromne znaczenie w dobie światowego kryzysu energetycznego) oraz możliwości zmniejszenia zużycia środków powierzchniowo czynnych, gdyż ze względu na występowanie synergizmu ten sam, lub nawet lepszy, efekt po wypraniu tkaniny można uzyskać nawet wtedy, gdy zawartość środków powierzchniowo czynnych jest mniejsza. Zastosowanie preparatów enzymatycznych prowadzi także do uzyskania korzystniejszych e[...]

Badanie procesu precypitacji węglanu wapnia w obecności środków powierzchniowo czynnych

Czytaj za darmo! »

Omówiono badania nad otrzymywaniem strącanego węglanu wapnia z odpadowego płynu z węzła regeneracji amoniaku (DS) i roztworu wodorowęglanu sodu, prowadzone w obecności środków powierzchniowo czynnych. Stwierdzono, że niewielki dodatek tych środków do środowiska reakcji sprzyja tworzeniu się aglomeratów o zwartej formie geometrycznej, a więc powoduje wzrost gęstości nasypowej i utrząsowej pro[...]

Problemy akredytacji laboratoriów, atestacji wyrobów i normalizacji

Czytaj za darmo! »

Instytut Chemii Przemysłowej od 1993 r. wprowadza system zapewnienia jakości w pięciu zakładach zajmujących się badaniami właściwości chemicznych i fizykochemicznych materiałów i wyrobów. Podano zakresy badań wykonywanych przez poszczególne zakłady. W Polsce funkcjonuje system obowiązkowej i dobrowolnej certyfikacji wyrobów. Zakłady wprowadzające system jakości wykonują badania wykorzystywane[...]

 Strona 1