Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Kotarska"

Aktualne problemy gorzelnictwa rolniczego

Czytaj za darmo! »

Samodzielna Pracownia Gorzelnicza Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno- -Spożywczego w Bydgoszczy była organizatorem XIV Konferencji Naukowej, która odbyła się 19 czerwca 2008 r. w Bydgoszczy. Uczestników konferencji, między innymi kierowników i właścicieli gorzelni rolniczych, przedstawicieli zakładów odwadniania spirytusu i biopaliw, przedstawicieli firm projektowo-wdrożeniowych oraz ha[...]

Nowy preparat suszonych drożdży gorzelniczych I-7-43 w technologii produkcji spirytusu

Czytaj za darmo! »

Kaszubska Wytwórnia Drożdży "MADRA" Sp. z o. o. z Maszewa Lęborskiego oraz Samodzielna Pracownia Gorzelnicza Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z Bydgoszczy zorganizowały 17 listopada br. spotkanie z przedstawicielami przemysłu gorzelniczego promujące wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci preparatu suszonych drożdży gorzelniczych o uzdolnieniach amylolitycznych o s[...]

Historia i zakres działalności naukowej Samodzielnej Pracowni Gorzelniczej IBPRS w Bydgoszczy

Czytaj za darmo! »

Samodzielna Pracownia Gorzelnicza Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego istnieje już od 62 lat. Została powołana 3 lutego 1946 r. jako placówka działająca we współpracy z Inspektoratem Przemysłu Rolnego przy Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim w Bydgoszczy. 62 lata działalności placówki - rys historyczny Placówka obejmowała patronatem ok. 539 gorzelni w Polsce, a jej zakres prac [...]

Bioetanol z glonów alternatywą dla biopaliw I i II generacji


  W artykule dokonano przeglądu doniesień literaturowych na temat produkcji bioetanolu z glonów. Przedstawiono możliwość wykorzystania alg jako alternatywnego źródła energii oraz charakterystykę przetwórstwa biomasy z alg na etanol. Globalne ocieplenie, wyczerpywanie się nieodnawialnych źródeł energii oraz rosnące ceny paliw produkowanych na bazie ropy naftowej zmuszają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii, kładąc jednocześnie duży nacisk na ekologiczne aspekty jej powstawania i użytkowania [1]. Ze względu na odnawialny charakter, biomasa roślinna jest surowcem o największym potencjale jako nośniku energii, mogącym służyć jako doskonałe rozwiązanie dla spełnienia obecnych i przyszłych potrzeb paliwowych. Szczególnie poszukiwane są biopaliwa będące w stanie konkurować z paliwami kopalnymi, a jednocześnie pozbawione ich podstawowych wad, takich jak: zawartość metali ciężkich, siarki, wpływ na erozję gleby itd. [2]. Ponieważ biopaliwa otrzymywane s[...]

Porównanie biobutanolu z bioetanolem pod kątem wykorzystania na cele paliwowe


  W artykule scharakteryzowano biobutanol jako dodatek do paliwa oraz porównano go z bioetanolem. Omówiono technologię wytwarzania alkoholu butylowego oraz przedstawiono czynniki warunkujące opłacalność jego produkcji. Wprowadzenie Wzrost rozwoju przemysłu i gospodarki skutkuje koniecznością zaspokajania coraz większych potrzeb energetycznych, zarazem rodzi wiele zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem i degradacją środowiska naturalnego. Obecnie 95% zapotrzebowania na energię pokrywane jest przez paliwa kopalne, takie jak: węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny. Alternatywą tych surowców energetycznych jest łatwo dostępna biomasa, czyli materia organiczna pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Biopaliwa można podzielić na: płynne, tj. biodiesel, bioetanol, biobutanol, i gazowe, tj. metan [1, 2]. Kluczowym elementem zainteresowania rozpoczęciem i rozszerzeniem produkcji biopaliw są korzyści środowiskowe, w tym możliwość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ocenia się, że 25% globalnej emisji ditlenku węgla, wytworzonego w związku z działalnością człowieka, pochodzi z silników samochodowych. Biopaliwami będącymi dodatkami do paliw ropopochodnych mogą być: węglowodory (w tym syntetyczne) z biomasy, estry wyższych kwasów tłuszczowych i alkohole. Podstawową zaletą alkoholi jest to, że są wytwarzane z biomasy i mogą być dodawane zarówno do benzyny, jak i oleju napędowego. Najczęściej używanym na świecie biopaliwem jest bioetanol. Natomiast biobutanol charakteryzuje się zbliżoną wartością energetyczną do benzyny, co czyni go atrakcyjniejszym biokomponentem paliwa niż etanol, lecz technologia jego otrzymywania jest znacznie droższa, a jego wydajność jest mniejsza w porównaniu z alkoholem etylowym [3]. Biobutanol jako dodatek do paliwa - porównanie z etanolem Butanol jest bezbarwnym, palnym alkoholem. Ma szerokie zastosowanie w przemyśle jako rozpuszczalnik. Może być również wykorzystywany jako produkt przejściowy w reakcjach ch[...]

Substancje skażające alkohol etylowy, mające wpływ na jego popyt


  W artykule omówiono wybrane substancje używane do skażania alkoholu etylowego, tj.: benzoesan denatonium, ftalan dietylu, izopropanol. Opisano warunki zwolnienia alkoholu etylowego z podatku akcyzowego. Treść artykułu przedstawia najważniejsze wytyczne rozporządzeń dotyczących skażania alkoholu. Akcyza (podatek akcyzowy) nakładana jest na niektóre wyroby, np. energię, paliwa, wyroby ropopochodne (dobra infrastrukturalne) oraz wyroby tytoniowe czy napoje alkoholowe [1]. Ustawa z 6 grudnia 2008 r. [2] o podatku akcyzowym zwana "ustawą akcyzową" podaje, w jakich przypadkach alkohol etylowy zostaje zwolniony od podatku akcyzowego. Do tej grupy zalicza się między innymi: alkohol etylowy całkowicie skażony, importowany, zz nabywany wewnątrzwspólnotowo albo produkowany na terytorium kraju, wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi; zz alkohol etylowy zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu. Alkohol skażony to alkohol etylowy skażony substancjami uniemożliwiającymi jego spożycie. Substancja skażająca nadaje mu odrażający smak, zapach lub właściwości wymiotne, często także intensywne zabarwienie np. czerwone czy fioletowe. Substancje skażające są dobrane tak, aby uniemożliwić opłacalne oczyszczenie alkoholu etylowego do postaci [...]

Wpływ wybranych aktywatorów mineralnych na fermentację alkoholową buraków cukrowych i jakość uzyskiwanego destylatu rolniczego (cz. I) DOI:


  W artykule przedstawiono wpływ dodatku aktywatorów mineralnych na szybkość i wydajność procesu fermentacji alkoholowej zacierów sporządzonych z buraków cukrowych oraz na jakość uzyskiwanego destylatu rolniczego. Aktywatory (tj. fosforan(V) amonu, siarczan(VI) amonu i siarczan(VI) magnezu) dodawane były do zacieru pojedynczo lub jako mieszanina dwóch związków. Proces fermentacji był kontrolowany w trakcie jego trwania i po zakończeniu, poprzez prowadzone pomiary i oznaczenia wykonane według metod pozwalających ocenić prawidłowość przebiegu procesu technologicznego.Wprowadzenie Buraki cukrowe cieszą się zainteresowaniem związanym z możliwością wykorzystania ich w produkcji bioetanolu i uzyskania z nich bardzo wysokiej wydajności alkoholu z jednostki powierzchni uprawnej [1]. Do wyprodukowania 1 m3 destylatu rolniczego należałoby zebrać buraki z powierzchni ok. 0,22 ha. Jest to najmniejsza powierzchnia uprawna w stosunku do innych roślin, np. kukurydzy - 0,34 ha, ziemniaków przemysłowych - 0,36 ha, pszenicy - 0,58 ha, żyta - 0,95 ha [2]. Z ekonomicznego punktu widzenia buraki cukrowe są bardzo dobrym surowcem do produkcji etanolu z powodu zawartości cukrów bezpośrednio ulegających fermentacji alkoholowej. Dzięki temu w procesie technologicznym nie ma konieczności stosowania parowania oraz używania preparatów enzymatycznych, niezbędnych w przypadku fermentacji surowców skrobiowych [1, 3]. Drożdże, jak każdy żywy organizm, do optymalnego wzrostu i prawidłowego funkcjonowania, w tym m.in. fermentacji, wymagają nie tylko podstawowych składników podłoża, ale również znacznych ilości różnych jonów nieorganicznych. Dodatek do podłoża aktywatorów w postaci związków mineralnych pozwala na przyspieszenie rozwoju i wzrostu liczby komórek drożdży, a tym samym zwiększenie wydajności biomasy oraz produkcji etanolu [4-6]. Drożdże zdolne są do wykorzystywania azotu z różnych źródeł, tj.: aminokwasów, soli amonowych, amidów, peptonów, peptydów. Wzboga[...]

Wpływ wybranych aktywatorów mineralnych na fermentację alkoholową buraków cukrowych i jakość uzyskiwanego destylatu rolniczego (cz. II) DOI:10.15199/64.2015.1.2


  Przedstawiono wpływ dodatku aktywatorów mineralnych na szybkość i wydajność procesu fermentacji alkoholowej zacierów sporządzonych z buraków cukrowych oraz na jakość uzyskiwanego destylatu rolniczego. Aktywatory (tj. fosforan( V) amonu, siarczan(VI) amonu i siarczan(VI) magnezu) dodawane były do zacieru pojedynczo lub jako mieszanina dwóch związków. Proces fermentacji był kontrolowany w trakcie jego trwania i po zakończeniu, poprzez prowadzone pomiary i oznaczenia wykonane według metod pozwalających ocenić prawidłowość przebiegu procesu technologicznego. Analiza jakości uzyskanego destylatu rolniczego W destylatach rolniczych otrzymanych z fermentacji buraków cukrowych prowadzonej przy udziale drożdży D-2, As-4 i O11, przy zastosowaniu aktywatorów mineralnych, oznaczono m.in.: moc - zgodnie z Polską Normą oraz alkohole wyższe, estry, metanol, aldehydy, w tym akroleinę - metodą chromatografii gazowej. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 2. Na podstawie wyników analizy GC stwierdzono, że we wszystkich wariantach badań, w których zastosowano dodatek aktywatorów, destylaty rolnicze charakteryzowały się dobrą jakością. W przypadku niektórych zastosowanych aktywatorów odnotowano obniżenie ilości związków karbonylowych w stosunku do odpowiadającej im próbki kontrolnej (różne rasy drożdży). W przebadanych wariantach z dodatkiem aktywatorów zawartość aldehydów kształtowała się na poziomie od 0,021 g/dm3 A100 - wariant VIII (drożdże D-2, mieszanina: fosforanu(V) amonu i siarczanu(VI) magnezu (fa+sm)) do 0,093 g/dm3 A100 - wariant IX (drożdże O11, dodatek fosforanu(V) amonu (fa)). W destylatach uzyskanych z fermentacji buraków cukrowych przy udziale drożdży D-2 i zastosowaniu aktywatorów w postaci fosforanu(V) amonu i siarczanu( VI) magnezu (fa+sm) - wariant VIII odnotowano mniejszą ilość związków karbonylowych o 63%, w porównaniu z próbką kontrolną (0,056 g/dm3 A100). Natomiast w przypadku dodatku siarczanu(VI) amonu (sa) - wariant VI oraz[...]

Stan rozwoju sektora OZE w Polsce

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano przeglądu doniesień literaturowych na temat rozwoju sektora OZE w Polsce. Przedstawiono historię rozwoju podstawowych aktów prawnych dotyczących OZE w Polsce oraz Unii Europejskiej, a także charakterystykę wszystkich źródeł energii odnawialnej. Według definicji zawartej w ustawie Prawo Energetyczne, odnawialne źródło energii (OZE) jest to "źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych" [1]. Energia odnawialna stała się alternatywą dla pierwotnych nośników energii - paliw kopalnych, których eksploatacja jest główną przyczyną niepokojących zmian klimatu, a światowe ich zasoby prędzej czy później zostaną całkowicie wyczerpane [2]. Wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym, cieplnym, a także paliwowym przyczynia się do oszczędzania zasobów surowców naturalnych oraz poprawy stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i atmosfery, zwłaszcza gazów cieplarnianych. Wymiernym efektem stosowania tego rodzaju energii są korzyści płynące dla poszczególnych gmin i powiatów. Mogą one przyczynić się do: zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i poprawy zaopatrzenia w energię terenów o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej, ograniczenia emisji dwutlenku węgla, a także stworzenia nowych miejsc pracy i promowania [...]

Stan rozwoju sektora OZE w Polsce


  W artykule dokonano przeglądu doniesień literaturowych na temat rozwoju sektora OZE w Polsce. Przedstawiono historię rozwoju podstawowych aktów prawnych dotyczących OZE w Polsce oraz Unii Europejskiej, a także charakterystykę wszystkich źródeł energii odnawialnej. Charakterystyka odnawialnych źródeł energii (cd. z nru 11-12/2010) D) Energia wiatru. Energia wiatru jest to energia kinetyczna wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej w turbinach wiatrowych. Żeby móc wykorzystywać ją do produkcji prądu, niezbędne są odpowiednie warunki, takie jak stałe występowanie wiatru o określonej prędkości. Elektrownie wiatrowe pracują zazwyczaj przy wietrze wiejącym z prędkością od 4 do 25 m/s, przy czym prędkość od 15 do 20 m/s uznawana jest za optymalną. Zależy ona od różnicy ciśnień między obszarami wyżu i niżu, odległości między nimi oraz ukształtowania terenu. Wiatr jest zjawiskiem zmiennym, dlatego określenie wielkości energii możliwej do uzyskania w danej chwili na danym terenie jest trudne. Można jednak oszacować łączną produkcję energii dla konkretnej turbiny [15]. Drugą wielkością, która charakteryzuje możliwość wykorzystania wiatru do celów energetycznych jest powtarzalność, czyli suma godzin, podczas których wieje wiatr z określoną prędkością (powyżej 4 m/s). W Polsce zasoby energii są silnie związane z lokalnymi warunkami klimatycznymi i terenowymi. Średnia roczna prędkość wiatrów waha się od 2,8 do 3,5 m/s. Obszary o dobrych warunkach wiatrowych istnieją na 2/3 powierzchni naszego kraju, gdzie prędkość wiatru występującego na wysokości 25 i więcej metrów przekracza 4 m/s [15]. Najlepsze warunki wiatrowe w Polsce panują na północnych krańcach kraju - wyspa Uznam, wybrzeże Bałtyku od Świnoujścia po Gdańsk, Pobrzeże Kaszubskie i Suwalszczyzna, gdzie średnia roczna prędkość wiatru na wysokości ponad 50 m waha się od 5,5 do 7,5 m/s. Stan wykorzystania tego rodzaju OZE w 2008 r. wynosił 3,01 PJ, co stanowi 0,67% realnego potencjału[...]

 Strona 1  Następna strona »