Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ POPIELSKI"

Zastosowanie geosyntetyków w budownictwie wodnym -seminarium hydrotechniczne DOI:

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie geosyntetyków w budownictwie wodnym było przedmiotem seminarium hydrotechnicznego zorganizowanego przez: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej wraz z Przedsiębiorstwem Realizacyjnym INORA Sp. z o. o. przy wsparciu Instytutu Techniki Budowlanej oraz firmy NeoStrain Sp. z o.o., a także firmy WICHARY Technologies Sp. z o.o. i EFB Partner Jerzy Kruczyński. Będący jedną z głównych atrakcji seminarium pokaz terenowy odbył się nad brzegiem Wisły, na terenie piaskarni Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Sem[...]

Deformacje filtracyjne gruntów - klasyfikacja DOI:


  W oda filtrująca przez grunt - podłoże obiektu budowlanego lub elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych wykonane z gruntu - oddziałuje na szkielet gruntowy i może powodować zmiany ułożenia poszczególnych ziaren i cząstek gruntu względem siebie, tj. zmiany struktury gruntu. Deformacje fazy stałej gruntu (szkieletu gruntowego) spowodowane działaniem sił filtracji nazywane są deformacjami filtracyjnymi lub filtracyjnymi odkształceniami miejscowymi [5]. Powstawanie deformacji filtracyjnych i ich rozwój są na ogół bardzo złożone i zależą od wielu czynników. Dlatego też deformacje filtracyjne w czystej postaci można zaobserwować bardzo rzadko. Deformacje filtracyjne mogą mieć różne przyczyny, przy czym w literaturze przedmiotu nie rzadko deformacjami filtracyjnymi nazywa się ich czynnik sprawczy, jedno określenie dotyczy różnych procesów lub zjawisk albo ten sam proces lub zjawisko nazywane są w różny sposób. Spotyka się różne określenia deformacji filtracyjnych. Do najczęściej używanych należą: wyparcie, kurzawka, przebicie hydrauliczne, sufozja, erozja, kolmatacja, z których trzy ostatnie często są dodatkowo opisywane przymiotnikami: wewnętrzna, zewnętrzna lub kontaktowa. Problemy klasyfikacji deformacji filtracyjnych są ściśle związane z problemami terminologii. Dlatego też zawartość i struktura wszystkich istniejących obecnie klasyfikacji deformacji filtracyjnych zależy od rozumienia terminu przez autora opisującego dany problem. Autorzy artykułu podjęli się przeanalizowania i uporządkowania (usystematyzowania) dostępnych w literaturze klasyfikacji deformacji filtracyjnych. Analiza została oparta na przebiegu zjawisk fizycznych, prowadzących do deformacji filtracyjnych oraz ich opisach i definicjach funkcjonujących - w pierwszej kolejności - w literaturze polskiej, a następnie w literaturze obcej. Analizie poddano publikacje wiodących ośrodków naukowych zajmujących się badaniami deformacji filtracyjnych w Rosji: VNII VODGEO[...]

Mikrodeformacje filtracyjne gruntów DOI:


  D eformacje szkieletu gruntowego (fazy stałej gruntu), powstające w wyniku działania sił filtracji, nazywane są deformacjami filtracyjnymi lub filtracyjnymi odkształceniami miejscowymi [7]. W przypadku, kiedy pod wpływem działania sił filtracji, przemieszczeniu podlegają pojedyncze ziarna i cząstki gruntu niezależnie od siebie, deformacje filtracyjne można nazwać mikrodeformacjami, obserwowanymi w gruntach niespoistych. W gruntach spoistych, ze względu na duże siły przyciągania międzycząsteczkowego, oderwanie od szkieletu gruntowego pojedynczych cząstek (ziaren) jest praktycznie niemożliwe. Częściej można zaobserwować oderwanie się od szkieletu gruntu spoistego agregatów (bryłek) cząstek. Mikrodeformacje gruntów spoistych spotykane są bardzo rzadko, głównie w sytuacjach, kiedy szkielet gruntu uległ już wcześniej naruszeniu tj. jako zjawiska towarzyszące wyparciu lub przebiciu hydraulicznemu [15]. Warunki wystąpienia mikrodeformacji opisywane są poprzez następujące kryteria: [11, 1, 2, 12]: - kryterium hydrauliczne (warunek wystarczający), określane wartością gradientu krytycznego lub wartością prędkości krytycznej w odniesieniu do jednostki objętości gruntu, w której dana deformacja powstaje, - kryterium geometryczne (warunek konieczny), określane proporcją wielkości ziaren i cząstek znajdujących się w porach szkieletu gruntu do tworzących szkielet gruntowy lub objętością ziaren i cząstek znajdujących się w porach szkieletu gruntowego w stosunku do objętości szkieletu gruntowego, - kryterium wytrzymałościowe, określane wartością granicznych naprężeń stycznych lub naprężeń efektywnych. Do mikrodeformacji (rys. 1) można zaliczyć zjawiska określane pojęciem sufozji mechanicznej (wewnętrznej, zewnętrznej, kontaktowej), erozji (wewnętrznej, zewnętrznej, kontaktowej, szczelinowej) i kolmatacji mechanicznej (wewnętrznej, zewnętrznej). W początkowym okresie badań nad zjawiskiem: sufozji, erozji i kolmatacji funkcjonowały ogóln[...]

Makrodeformacje filtracyjne gruntów DOI:


  MAKRODEFORMACJE Deformacje fazy stałej gruntu (szkieletu gruntowego) spowodowane działaniem sił filtracji nazywane są deformacjami filtracyjnymi lub filtracyjnymi odkształceniami miejscowymi [7]. W przypadku, kiedy przemieszczeniu ulegają stosunkowo duże objętości gruntu tj. jednocześnie duże ilości ziaren i cząstek, deformacje filtracyjne można nazwać makrodeformacjami. Te deformacje filtracyjne odnoszą się zarówno do gruntów spoistych, jak i niespoistych, i powodują zniszczenie struktury gruntu. W przypadku rozważania możliwości wystąpienia makrodeformacji, działanie siły filtracji (ciśnienia spływowego) i siły wyporu należy rozpatrywać na jednostkę objętości gruntu. Warunki wystąpienia makrodeformacji opisywane są kryterium hydraulicznym: dopuszczalną wartością ciśnienia wody w porach, sumą wyporu hydrostatycznego i hydrodynamicznego lub wartością krytycznego gradientu hydraulicznego (w warunkach filtracji). Makrodefomacje, obok mikrodeformacji [9], stanowią drugą grupę deformacji filtracyjnych (rys. 1). Do makrodeformacji można zaliczyć: przebicie hydrauliczne, wyparcie i kurzawkę (upłynnienie). Klasyfikacje deformacji filtracyjnych szczegółowo omówiono w opracowaniu [8]. MAKRODEFORMACJE WYSTĘPUJĄCE W WYNIKu DZIAŁANIA SIŁY FILTRACJI (CIŚNIENIA SPŁYWOWEGO) Kurzawka (upłynnienie) Zjawisko kurzawki występuje w przypadku przepływu wody przez grunt na kierunku pionowym z dołu do góry, kiedy ciśnienie spływowe równoważy ciężar objętościowy gruntu pod wodą: γ' = jv, tj. występuje ciśnienie spływowe krytyczne jkr. Gradient hydrauliczny, dla którego ciśnienie spływowe osiąga wartość krytyczną, nazywany jest krytycznym gradientem hydraulicznym: w ikr    = . Przy krytycznym gradiencie hydraulicznym występuje statyczne upłynnienie gruntu. Wówczas naprężenia efektywne σ' = 0, ziarna i cząstki gruntu nie opierają się o siebie, ale pływają, unoszą się w wodzie. Grunt traci cechy ciała stałego i przechodzi w stan płyn[...]

Wykorzystanie modeli numerycznych w eksploatacji budowli piętrzących

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę wykorzystania wyników modelowania metodą elementów skończonych (MES) pracy konstrukcji zapory betonowej dla potrzeb modernizacji sieci kontrolnej. Został omówiony scenariusz obliczeń, tarowanie modelu numerycznego na podstawie analizy wstecz i analizy wyników. Do obliczeń wykorzystano dane z obserwacji przemieszczeń na rzeczywistym obiekcie hydrotechnicznym.Modelowan[...]

Możliwości oceny szczelności podłoża i obudowy głębokiego wykopu DOI:10.15199/33.2018.02.03


  za- 1) PolitechnikaWarszawska,Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2) Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: pawel.popielski@pw.edu.pl DOI: 10.15199/33.2018.02.03 Możliwości oceny szczelności podłoża i obudowy głębokiego wykopu dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW1)*) dr inż. Krzysztof Radzicki2) mgr inż. Adam Kasprzak1) Rys. 1. Typowe schematy nieszczelności wykopu oraz scenariuszy rozwoju procesu erozyjnego [7]: 1 - kierunek filtracji wody przeciekającej przez obudowę lub dno wykopu; 2 - strefa możliwego wystąpienia erozji, powodująca rozluźnienie i zmianę parametrów lub wręcz powstanie pustki w gruncie; (A) - przeciek przez ściany obudowy; (B i C) - nieszczelności przesłony poziomej; (D) - nieszczelność przez warstwę gruntu w podłożu; (E) - przeciek po obrysie konstrukcji - uprzywilejowana droga filtracji; (F) - przeciek spowodowany spiętrzeniem wody przez wykonaną obudowę wykopu; (G) - scenariusz rozwoju procesu erozyjnego w pewnej odległości od wykopu w konsekwencji zaistnienia przecieku - proces erozji wewnętrznejmoże zaistnieć nawet w znaczącej odległości od wykopu 15 Infrastruktura i budownictwo podziemne - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 2 ’2018 (nr 546) topieniem wykopu; deformacją obudowy wykopu; zniszczeniem dna wykopu; awarią obudowy wykopu; zmianą warunków wodno- gruntowych otoczenia wykopu i warunków posadowienia sąsiadujących budowli; osiadaniem gruntu poza obudową wykopu; zapadnięciem gruntu [5]. Możliwe konsekwencje tych zdarzeń to z kolei:wydłużenie czasu budowy; naprawa i/lub koniecznośćwykonania wzmocnienia obudowy wykopu; przeprojektowanie wykonywanej budowli ze względu na zmiany zaistniałe w podłożu gruntowymwokół wykopu. Natomiast odkształcenia gruntu na zewnątrz wykopu mogą uszkodzić okoliczne budynki lub infrastrukturę podziemną i prowadzić do procesów odszkodowawc[...]

 Strona 1