Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Lidia Dąbrowska"

Usuwanie prekursorów trihalometanów w procesie koagulacji chlorkami poliglinu DOI:10.15199/17.2020.1.4


  Grupą ubocznych produktów mogących powstawać podczas procesu chlorowania wody są trihalometany THM, do których należą: trichlorometan (CHCl3), bromodichlorometan (CHCl2Br), dibromochlorometan (CHClBr2), tribromometan (CHBr3). Trihalometany mogą wywoływać negatywne efekty zdrowotne. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zakwalifikowała CHCl3 i CHCl2Br do grupy czynników, które są potencjalnie kancerogenne dla człowieka (Guidelines, 2011). Dopuszczalne stężenie sumy zawartości THM w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2017 roku wynosi 100 μg/dm3 (Rozporządzenie, 2017). W celu obniżenia zawartości trihalometanów w chlorowanej wodzie stosowane są różne podejścia technologiczne: usuwanie powstałych THM, usuwanie prekursorów THM, stosowanie środków dezynfekcyjnych innych niż chlor. We współczesnej technologii oczyszczania wody procesy zapobiegające powstawaniu trihalometanów nabierają większego znaczenia niż procesy prowadzące do usuwania powstałych już THM (Nawrocki i inni, 2010). Zapobieganie powstawaniu THM to usuwanie materii organicznej z wody, przede wszystkim kwasów huminowych i fulwowych. Jedną z metod obniżania zawartości substancji organicznych w wodzie jest stosowanie procesu koagulacji. W procesie koagulacji jako reagenty najczęściej wykorzystuje się sole glinu i żelaza, niezhydrolizowane oraz wstępnie zhydrolizowane. Do podstawowych koagulantów niezhydrolizowanych należą: Al2(SO4)3, AlCl3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCl3. Koagulanty wstępnie zhydrolizowane w odróżnieniu od wyżej wymienionych zawierają grupy hydroksylowe decydujące o ich zwiększonej zasadowości. Do reagentów tych należą chlorki i siarczany poliglinu oraz poliżelaza(III). Do oczyszczania wody przygotowywanej do spożycia głównie stosowane są chlorki poliglinu. Handlowe roztwory chlorków poliglinu o nazwie handlowej PAX (oferta m.in. firmy KEMIPOL) charakteryzują się zasadowością od 26±5% do 85[...]

Effect of water pH on removal of some heavy metal ions by using pre-hydrolyzed coagulants PAX and aluminium sulfate Wpływ pH wody na skuteczność usuwania wybranych jonów metali ciężkich z zastosowaniem wstępnie zhydrolizowanych koagulantów PAX i siarczanu glinu DOI:10.15199/62.2016.2.19


  Four com. Al2(SO4)3 and prehydrolyzed AlCl3-based coagulants were used to removal of color, turbidity, org. matter, Pb, Ni and Cd ions from surface water at pH 6-8.7. The efficiency of Ni, Cd and Pb ions removal was 53-65%, 77-88%, and 80-89%, resp. The efficiency of org. matter removal did not exceed 29%. Przedstawiono wyniki badań wpływu pH wody na efektywność usuwania substancji organicznych, jonów ołowiu, niklu i kadmu z wody powierzchniowej podczas procesu koagulacji prowadzonej siarczanem glinu i zasadowymi wstępnie zhydrolizowanymi chlorkami poliglinu (PAX). Przy zastosowaniu koagulantów w dawce glinu 3 mg/dm3 wody najlepsze efekty usuwania materii organicznej (29%), oznaczonej jako RWO, otrzymano, dozując PAX XL19F przy pH 7,2. Obniżenie stężenia jonów niklu i kadmu przy tym pH wyniosło 27 i 51%.Podwyższenie pH wody do 8,3 poprawiło skuteczność strącania jonów metali ciężkich. Przy zastosowaniu koagulantów PAX stężenia jonów niklu, kadmu i ołowiu zostały zmniejszone o odpowiednio 53-65, 77-88 i 80-88%. Podwyższenie pH wody pogorszyło efekt usuwania materii organicznej (9-14%). Do usuwania z wody zanieczyszczeń koloidalnych nieorganicznych i organicznych, a także zawiesin trudno opadających powszechnie stosowany jest proces koagulacji. Efektem skutecznej koagulacji jest zmniejszenie mętności i barwy wody oraz zawartości materii organicznej (m.in. substancji humusowych, będących prekursorami ubocznych produktów utleniania)1-5). Skuteczność koagulacji w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych zwiększa się wraz z ich rosnącą masą cząsteczkową i stopniem aromatyczności. Odpowiednio prowadzona koagulacja może zapewnić również usuwanie jonów metali ciężkich6). Efektywność procesu zależy od fizyczno-chemicznego składu zanieczyszczeń wody, rodzaju metalu 95/2(2016) 287 Table 1. Characteristics of the coagulants10) Tabela 1. Charakterystyka koagulantów10) Koagulant Al2O3, % Zasadowość, % Zawartość chlorków, % pH ALS 8[...]

 Strona 1