Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka PĘSKA-SIWIK"

Charakterystyka wybranych prac geodezyjnych związanych z określaniem przebiegu granic działki ewidencyjnej w kontekście atrybutu ZRD DOI:10.15199/50.2020.1.2


  Wprowadzenie Podstawowym celem prac geodezyjnych, mających na celu wskazanie przebiegu granic jest określenie położenia punktu granicznego. Informacje dotyczące położenia punktów granicznych mogą zostać pozyskane podczas różnych prac geodezyjnych. Kluczową kwestią determinującą wybór rodzaju postępowania jest jego cel, nie bez znaczenia pozostaje jednak jakość istniejących materiałów źródłowych oraz wpływ innych czynników formalno-prawnych (np. istnienie sporu granicznego). W artykule przedstawiono często wykonywane procedury geodezyjno-prawne, mające wpływ na kształtowanie zasięgu prawa własności. Dla każdej procedury przedstawiono atrybut ZRD, jaki powinien zostać przypisany punktom granicznym, których położenie zostało ustalone podczas tych prac. Atrybut "Źródło danych o położeniu punktu granicznego", w skrócie ZRD, został zdefiniowany w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. [1]. Atrybut ZRD jest jednym z atrybutów niosących największą ilość informacji dotyczących wiarygodności określenia położenia punktu granicznego [2]-[7]. Szczegółowa analiza dotycząca definiowania atrybutu ZRD na przestrzeni czasu i związanych z tym problemów przedstawiona została w artykule "Punkt graniczny i źródła danych o jego położeniu (atrybut) ZRD" [8], który ukazał się w Przeglądzie Geodezyjnym nr 8/2018. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tego tematu. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami atrybut ZRD - źródło danych o położeniu punktu granicznego - może przyjmować wartości od 1 do 9. Definicje poszczególnych wartości przedstawiono w tabeli 1. W artykule przedstawiono następujące prace geodezyjne: rozgraniczenie nieruchomości, ustalenie przebiegu granic w trybie określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, modernizacja ewidencji gruntów i budynków, wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, pod[...]

Dokładność położenia i błąd średni położenia punktu granicznego (atrybut BPP) Positional accuracy and mean error of the boundary point position (BPP attribute) DOI:10.15199/50.2020.2.3


  Ocena jakości danych przestrzennych Ewidencja gruntów jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych w Polsce. Gromadzi ona informacje przestrzenne i opisowe dotyczące gruntów, budynków i lokali. Korzystając ze zbioru danych opisujących rzeczywistość, istotną kwestią jest wiedza o jakości danych w nim zgromadzonych. Normalizacja zagadnień związanych z jakością na poziomie ponadpaństwowym realizowana jest poprzez normy ISO. Podstawowym opracowaniem regulującym sprawy jakości jest Międzynarodowa Norma EN ISO 9000 [3], [4] zatytułowana "Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia". Regulacje zawarte w tej normie są zagadnieniami uniwersalnymi i ogólnymi, związanymi z jakością. W aspekcie niniejszych rozważań, szczególną uwagę poświęcono jakości danych przestrzennych. Zapewnienie jednolitych podstaw teoretycznych, zasad, reguł czy metod dla modeli pojęciowych związanych z bazami danych przestrzennych realizowane jest poprzez opracowanie zespołu wzajemnie powiązanych norm metodycznych serii ISO 19100. Dokumenty te, zaadaptowane jako normy europejskie (EN), są podstawą budowy europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej w ramach projektu INSPIRE (ang. Infrastructure for Spatial Information in the European Community) [5], jako zaś Polskie Normy (PN) - są podobną podstawą dla budowy krajowej infrastruktury informacji przestrzennej [6]. Aktualnie obowiązującą normą, dotyczącą omawianego tematu, jest norma PN-EN ISO 19157:2014 "Informacja geograficzna - Jakość danych" [7]. Norma ta, oprócz definiowania pojęć związanych z jakością danych, przedstawia również elementy jakości danych, określa metodykę pomiaru i oceny jakości danych przestrzennych oraz sposoby prezentowania wyników tych działań. Norma PN-EN ISO 19157:2014, definiując jakość danych, odwołuje się do zapisów normy EN ISO 9000. Definiuje ona jakość jako "stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania". Wskazuje również, że pojęcie "inher[...]

Punkt graniczny i źródło danych o jego położeniu (atrybut ZRD) DOI:10.15199/50.2018.8.2


  Punkt graniczny i atrybuty punktu granicznego Większość prac geodezyjnych z zakresu 2. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, wśród których wyróżnić można rozgraniczenie nieruchomości czy ustalenie przebiegu granic, sprowadza się do ustalenia położenia punktów granicznych. Geodeta, chcąc rzetelnie wykonać pracę związaną z ustaleniem przebiegu granic, powinien ustalić "historię" określenia położenia każdego punktu granicznego tworzącego przedmiotową granicę, a niejednokrotnie także innych punktów położonych w najbliższym sąsiedztwie. Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków [14] definiuje obiekty ewidencji, jakimi są działki, budynki i lokale oraz przedstawia ich atrybuty (dane ewidencyjne). Zdziwienie może budzić fakt, że we wspominanym powyżej rozporządzeniu nie zamieszczono definicji punktu granicznego, który jest podstawowym elementem tworzącym granice. Definicja punktu granicznego zawarta została w rozporządzeniu w sprawie rozgraniczania nieruchomości [13], które wskazuje, że przez pojęcie punktów granicznych należy rozumieć punkty określające przebieg granicy nieruchomości. W publikacji [4] rozwinięto tę definicję, tłumacząc: "za punkt graniczny uważa się punkt o charakterze matematycznym, określający miejsce załamania się granic nieruchomości i wyznaczający poszczególne odcinki (linie) graniczne, czyli teoretycznie przebieg granicy nieruchomości". W zasadniczej treści rozporządzenia EGIB nie ma również żadnego odniesienia do danych ewidencyjnych (atrybutów) punktów granicznych. Informacje dotyczące atrybutów punktu granicznego można znaleźć, dopiero analizując załączniki do niniejszego rozporządzenia. Załączniki zawierające dane ewidencyjne punktu granicznego w poszczególnych okresach czasu przedstawiono w tabeli 1. Umieszczenie informacji dotyczących opisu punktów granicznych w załączniku do rozporządzenia, zdaniem autorów, umniejsza rangę problematyki punktów granicznych, a zarazem proble[...]

Budynek czy nie budynek, czyli co ujawniamy w bazie EGiB DOI:10.15199/50.2017.6.1

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez środowisko geodezyjne, w niniejszym opracowaniu podjęto próbę zebrania najistotniejszych informacji dotyczących rejestrowania budynków w katastrze nieruchomości. Problem ten od kilku lat jest przedmiotem toczącej się w Polsce dyskusji ([1], [3], [4], [5], [6], [7], [8]), która rozgorzała zwłaszcza po wejściu w życie ostatnich nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków ([12], [13], [14]). Niniejszy artykuł dotyka problemu definicji budynku, obowiązującej dla potrzeb katastru nieruchomości. Autorzy zwracają uwagę na konsekwencje wynikające ze zbyt ogólnego, niejednoznacznego charakteru tej definicji. Wskazują obiekty budowlane, które zdaniem autorów powinny być ujawniane w bazie danych EGiB. Rozpatrują najczęściej pojawiające się na tym polu wątpliwości i podają możliwe sposoby ich wyjaśnienia oraz rozwiązania istniejących problemów. Poruszona zostaje również kwestia braku zgodności definicji budynku zawartej w przepisach właściwych dla katastru nieruchomości ([9], [11], [12], [14]) oraz w Prawie budowlanym [19]. W kolejnych artykułach omówiona zostanie problematyka rejestrowania poszczególnych danych geometrycznych oraz danych opisowych budynku. Definicja budynku - dyskusja W rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków [12] w brzmieniu obowiązującym od 31 grudnia 2013 roku, budynek definiowany jest jako: obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Ustawodawca nie zdecydował się zatem zamieścić w rozporządzeniu bezpośrednio definicji budynku, a jedynie odwołanie do PKOB [9]. Takie działanie wynikało, jak się wydaje, z wymogów art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej [20], która nakazuje stosowanie standardowych klasyfikacji i nomenklatur w urzędowych rejestrach i systemach i[...]

Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku DOI:10.15199/50.2017.7.1

Czytaj za darmo! »

Rejestrowanie danych przestrzennych budynku jest istotnym zagadnieniem, które pomimo częstych nowelizacji obowiązujących uregulowań prawnych, wciąż wydaje się być nie do końca jasne i jednoznaczne. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację podjętych rozważań dotyczących problematyki pozyskiwania danych o budynkach oraz ich ujawniania w katastrze nieruchomości [1]. Tym razem autorzy skupiają się na kwestii danych geometrycznych. W pierwszej kolejności, omówiony zostaje sposób prezentacji budynku na mapie ewidencyjnej. Wskazano, gdzie należy szukać stosownych oznaczeń funkcji budynku, a także zwrócono uwagę na problem aktualności mapy ewidencyjnej w tym zakresie. Następnie przeprowadzono szczegółowe badania dotyczące określania zasięgu konturu budynku i bloków budynku. Opisano niedoskonałości przepisów prawnych regulujących to zagadnienie. Uwzględniono przypadki, które w ocenie środowiska geodezyjnego stwarzają najwięcej kłopotów. Zarekomendowano najlepsze w ocenie autorów, możliwe do wdrożenia rozwiązania. Wszelkie przemyślenia i sugestie poparto przykładami praktycznymi. Budynek na mapie ewidencyjnej - dyskusja Przed podjęciem dalszych rozważań należy zwrócić uwagę na fakt, że mapa ewidencyjna jest jednym z raportów generowanych z bazy danych EGiB. Nie stanowi odrębnego, niezależnego opracowania kartograficznego. Raport ten, może zostać wygenerowany zarówno w postaci numerycznej, jak i w postaci tradycyjnej - analogowej. Wszelkie znaki kartograficzne reprezentujące treści ujawniane na mapie ewidencyjnej, powinny być zgodne z załącznikiem numer 7 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej [18]. Wynika to z § 28 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków [14]. Istotne jest, aby przyjęte symbole i oznaczenia nie były przedmiotem zbyt częstych zm[...]

Rejestracja obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem w katastrze nieruchomości DOI:10.15199/50.2017.8.1

Czytaj za darmo! »

poprzedniej części niniejszego opracowania [1] w sposób szczegółowy omówiono problematykę konturu budynku i bloków budynku. Do pełnego, a tym samym poprawnego zarejestrowania informacji przestrzennej o budynku w zmodernizowanym katastrze nieruchomości, w ocenie autorów konieczne jest również pozyskanie danych geometrycznych o obiektach budowlanych trwale związanych z budynkiem, o których mowa w § 63a rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków [13], choć należy zauważyć, że w obowiązującym stanie prawnym informacja ta jest fakultatywna. Ustawodawca w przytoczonym akcie wykonawczym wymienia następujące rodzaje obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych. Niestety w obowiązujących uregulowaniach prawnych nie podano ich legalnych definicji. Z tego względu prawidłowe rozróżnienie wymienionych obiektów często bywa problematyczne. Kwestia ostatnich zmian w przepisach prawa była często poruszana w publikacjach [2], [3], [4], [5]. Artykuł ten stanowi odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez środowisko geodezyjne oraz jednostki prowadzące kataster nieruchomości. Autorzy wskazują właściwości charakterystyczne dla poszczególnych obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem. Prezentują typowe przykłady takich obiektów. Wyjaśnione zostają niejasności, dotyczące włączania obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem do konturu budynku, a tym samym do pola powierzchni zabudowy budynku. Obiekty budowlane trwale związane z budynkiem - dyskusja Podstawowym problemem, dotyczącym rejestrowania i poprawnego rozróżniania obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem, jest brak jednoznacznych i wiążących definicji, zawartych w stosownych przepisach prawa. W związku z tym, aby dokonać identyfikacji tych obiektów, najczęściej należy zdać się na definicje słownikowe oraz doświadczenie geodetów w zakresie ogólno prz[...]

Pozyskiwanie i ujawnianie danych opisowych budynku w katastrze nieruchomości DOI:10.15199/50.2017.9.2

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie Oprócz szeregu danych przestrzennych budynku, w katastrze nieruchomości ujawniane są również informacje opisowe, odzwierciedlające najistotniejsze cechy przedmiotowego obiektu. Bez ich uwzględnienia, baza EGiB byłaby niekompletna. Niniejszy artykuł stanowi ostatnią część rozważań [1,2,3], dotykających problematyki rejestrowania budynków w katastrze nieruchomości. Autorzy analizują poszczególne dane ewidencyjne dotyczące budynku. Zwracają uwagę na najczęstsze wątpliwości związane z ich pozyskiwaniem. Wskazują, które z danych ewidencyjnych budynku powinny być pozyskane przez geodetę oraz w ramach jakich czynności. Wyszczególnione zostają dane obligatoryjne. Poruszony zostaje także problem arkusza danych ewidencyjnych budynku oraz wykazu zmian danych ewidencyjnych budynku. Ponadto w artykule rozpatrzono kwestię aktualizacji bazy EGiB w ramach realizacji prac związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych. Dane ewidencyjne budynku - dyskusja W obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z § 63 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków [13], mamy do czynienia ze zbiorem aż 27 atrybutów opisujących budynek. Zostały one zebrane w tabeli 1 oraz opatrzone stosownym komentarzem dotyczącym m.in. tego, w trakcie jakich procesów geodezyjno-prawnych dane te mogą zostać pozyskane, a następnie ujawnione w bazie danych EGiB. Na wstępie należy zaznaczyć, że sposób pozyskania danych w trakcie aktualizacji operatu ewidencyjnego, związanej z inwentaryzacją powykonawczą (pozyskanie danych głównie w oparciu o dokumentację), może znacząco różnić się od aktualizacji w ramach modernizacji EGiB. W ramach modernizacji EGIB, w przypadku braku stosownej dokumentacji, wartości atrybutów mogą być pozyskane w drodze oględzin. Podobnie jak przy modernizacji w przypadku aktualizacji niezwiązanej z inwentaryzacją powykonawczą (np. w ramach opracowania mapy do celów projektowych), w przypadku braku dokumentacji możliwe jest pozyska[...]

Problemów z budynkami ciąg dalszy - część 1 DOI:10.15199/50.2018.2.3


  1. Wprowadzenie Budynek jako obiekt katastru nieruchomości charakteryzuje się znacząco większą złożonością aniżeli działka ewidencyjna czy wyodrębniony lokal. Potwierdza to choćby liczba danych ewidencyjnych budynku [9], o których mowa w § 63 ust. 1 [11]. Ponadto od 31 grudnia 2013 roku, tj. od wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 listopada 2013 roku [12], do zarejestrowania kompletnej informacji przestrzennej o budynku w bazie EGiB, koniecznym może okazać się zaewidencjonowanie aż trzech obiektów: EGB_Budynek, EGB_BlokBudynku, EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie gromadzenia danych ewidencyjnych budynku, zgłaszanymi przez środowisko geodezyjne [5,6,7,8], autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę usystematyzowania poszczególnych aspektów tego zagadnienia. W kolejnych numerach Przeglądu Geodezyjnego omówili problem definicji budynku [1], identyfikacji zasięgu konturu budynku i bloków budynku [2], rozróżniania poszczególnych obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem [3], a także przedstawili najczęstsze wątpliwości towarzyszące pozyskiwaniu danych opisowych budynku [4]. Mimo to, w dalszym ciągu pojawia się wiele niejasności, dotyczących rejestrowania budynków w katastrze nieruchomości. Temat ten wciąż wydaje się być niewyczerpany. 2. Budynek częściowo drewniany częściowo murowany - jaki materiał ścian zewnętrznych? Pierwszym z zagadnień, które zostanie przedstawione w artykule, jest ewidencjonowanie budynków, wzniesionych z wykorzystaniem różnych materiałów. Ustawodawca zgodnie z załącznikiem numer 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków [11] przewiduje trzy dopuszczalne wartości atrybutu "materiał ścian zewnętrznych budynku". Są nimi: 1 - mur, 2 - drewno, 3 - inny. Prawidłowe określenie wartości tego atrybutu na ogół nie jest kłopotliwe. Geodeta, w trakcie modernizacji bądź aktualizacji EGiB przep[...]

Problemów z budynkami ciąg dalszy - część 2 DOI:10.15199/50.2018.3.2


  5. Rejestrowanie tymczasowych obiektów budowlanych w katastrze nieruchomości W przepisach dotyczących katastru nieruchomości [11] w § 78 stanowiącym o rodzajach budynków i lokali, których nie wykazuje się w katastrze, wymienione zostały m.in. tymczasowe budynki stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten cel. Zapis ten jest bardzo ogólny. Z tego względu w pierwszej kolejności warto odwołać się do Prawa budowlanego [15], gdzie znajduje się legalna definicja tymczasowego obiektu budowlanego: należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. Ponadto w art. 29 ust. 1 [15], stanowiącym o zwolnieniach od uzyskania pozwolenia na budowę, ustawodawca wymienia: ??tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; ??tymczasowe obiekty budowlane stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten cel. Drugi z powyższych podpunktów niemal pokrywa się ze wspomnianym już zapisem z § 78 [11], stanowiącym o rodzajach budynków niewykazywanych w ewidencji. Zwykle nie ma wątpliwości, co do braku konieczności rejestrowania w EGiB obiektów tymczasowych na terenach rekreacji przewidzianych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (przyczepy kempingowe) czy też baraków towarzyszących budowie innych inwestycji. [...]

 Strona 1