Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"EMILIA WOŁOWIEC-KORECKA"

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania procesów azotowania próżniowego stali narzędziowych DOI:10.15199/148.2020.2.2

Czytaj za darmo! »

Narzędzia skrawające oraz formy i matryce są istotną częścią produktów przetwarzanych w hartowniach usługowych (rys. 1). Elementy te są poddawane intensywnym obciążeniom, zarówno mechanicznym, jak i cieplnym, dlatego wysoką trwałość takich narzędzi próbuje się zapewnić przez stosowanie odpowiednich materiałów (tzw. stali narzędziowych i szybkotnących). Mimo to optymalne właściwości można uzyskać tylko przez odpowiednią obróbkę cieplną lub cieplno-chemiczną. Jedną z metod podnoszenia trwałości narzędzi jest połączenie objętościowej obróbki cieplnej z precyzyjnym azotowaniem, realizowanym obecnie w odrębnych urządzeniach. Istnieje też możliwość zastosowania nowej metody azotowania pod obniżonym ciśnieniem (LPN - Low- PressureNitriding) i realizacja całego cyklu w jednym urządzeniu, co obecnie wymaga pewnego nakładu pracy technologa, ponieważ proces ten nie jest dobrze poznany, a parametry obróbki oraz każdy dodatkowy pierwiastek wprowadzony do materiału mają istotne znaczenie dla własności końcowych produktu [1]. Te okoliczności były bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia badań nad opracowaniem modelu fizycznego wielosegmentowego azotowania niskociśnieniowego o strukturze procesu "boost-diffusion" [2, 3]. Na podstawie wyników uzyskanych podczas badań ilościowych i jakościowych próbek wykonanych ze stali narzędziowych opracowano zespół wielowarstwowych jednokierunkowych sztucznych sieci neuronowych, których zadaniem było odwzorowanie zależności zachodzących między parametrami wejściowymi procesu azotowania a własnościami końcowymi obrabianej stali, ze szczególnym uwzględnieniem twardości i charakterystyki wytworzonej warstwy: jej grubości, własności, struktury. Azotowanie pod obniżonym ciśnieniem Ogólnie rozumiane azotowanie jest procesem obróbki cieplno-chemicznej, polegającym na nasycaniu powierzchni warstwy stalowych elementów maszyn i narzędzi azotem, w celu uzyskania bardzo twardej i odpornej na ścieranie powierzchni z jednoczesnym zachowaniem pożądan[...]

Wybrane aspekty regulowanego azotowania gazowego (RAG) oraz azotowania w obniżonym ciśnieniu (LPN) DOI:10.15199/28.2015.6.19


  Selected aspects of controled gas nitriding (RAG) and low pressure nitriding (LPN) In the article the effects of nitriding in the process of regulated gas nitriding (RAG) using ammonia atmosphere diluted by dissociated ammonia or by nitrogen with a nitriding process under low pressure (LPN) was compared. In studies 41CrAlMo7 (38HMJ), 42CrMo4 (40HM) alloy steels, low-carbon steels (steels 10 and 20) and Armco iron have been used. Nitriding of specimens was performed in regulated gas nitriding processes (RAG) in two variants, RAG-1: NH3/NH3zd./N2 = 35/65/0 and RAG-2: NH3/NH3zd./N2 = 5/0/95 and applied one variant of a nitriding under low pressure (LPN). Common parameter characterizing the processes was the degree of dissociation of ammonia. On the basis of studies have demonstrated that in the RAG-1 process can be obtained monophase layer of iron nitride γ′ in relatively wide range of dissociation of ammonia. In the RAG-2 and LPN processes γ′ phase stability region is much narrower and thus obtain a monophase layer of iron nitride γ′ is much more difficult. In the LPN processes reduce of area stability of the γ′ phase is accompanied by an increase in α phase stability region. Kinetic conditions in these processes conducive to the production of the nitrided layer without the subsurface layers of the nitrides iron. In turn, in the RAG-2 processes increase the area of ε phase stability. Kinetic conditions in these processes conducive to the production of nitrided layers with the subsurface layers of iron nitrides being a mixture of γ′ and ε phases. Key words: regulated gas nitriding, low pressure nitriding, X-ray diffraction, nitrided layer. W artykule porównano efekty azotowania w procesie regulowanego azotowania gazowego (RAG), stosując atmosfery amoniaku rozcieńczane zdysocjowanym amoniakiem lub azotem, z procesem azotowania w warunkach obniżonego ciśnienia (LPN). Procesom azo[...]

 Strona 1