Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Tabor"

Bilansowanie ilości osadów ściekowych powstających w miejskich oczyszczalniach ścieków obsługujących do 15000 mieszkańców DOI:10.15199/17.2020.1.2


  W trakcie oczyszczania ścieków generowane są osady ściekowe, powstające na różnych etapach oczyszczania a ich ilość i jakość zależna jest od realizowanych procesów technologicznych. Treść artykułu poświęcona jest bilansowaniu ilości powstających osadów w oczyszczalniach ścieków obsługujących nie więcej niż 15000 mieszkańców. Są to zatem oczyszczalnie, dla których wymagania jakościowe ścieków oczyszczonych odnoszone są tylko do związków węgla organicznego (BZT5 i ChZT) oraz zawiesiny ogólnej, pod warunkiem, że ścieki po ich oczyszczaniu odprowadzane są do wód płynących [1]. Zamieszczone rozważania dotyczą następujących charakterystycznych wielkości odniesionych do powstających ścieków miejskich. Na podstawie rozważań zamieszczonych już w innym artykule [2] przyjęto następujące dane wejściowe: A. jednostkowe ilości ścieków - średnia dobowa qdśr = 0,175 m3/M ∙ d - maksymalna godzinowa qhmax = 0,0175 m3/M ∙ h B. jednostkowe ładunki zanieczyszczeń - BZT5 = 75 g/M ∙ d - ChZT = 165 g/M ∙ d - zawiesina ogólna = 75 g/M ∙ d - azot ogólny = 14 g/M ∙ d - fosfor ogólny = 2,3 g/M ∙ d C. średnie stężenia zanieczyszczeń - BZT5 = 430 g/m3 - ChZT = 945 g/g/m3 - zawiesina ogólna = 430 g/m3 - azot ogólny = 80 g/m3 - fosfor ogólny = 13,1 g/m3 Powyższe dane posłużyły za podstawę do określenia ogólnych ilości ścieków i ogólnych ładunków zanieczyszczeń do bilansowania ilości osadów ściekowych powstających w oczyszczalniach ścieków, o różnych układach technologicznych, obsługujących od 1000 do 15000 mieszkańców. Charakteryzując ilości osadów posłużono się trzema wielkościami, a mianowicie: suchą masą osadu (G w kg s.m./d), zawartością suchej masy w osadzie (% s.m.) oraz objętością osadu (Vos w m3/d). Związek pomiędzy tymi trzema wielkościami można zapisać prostą formułą, uwzględniającą to, że gęstość osadu wynosi ρos = 1000 kg s.m./m3: Vos = G : [10 ∙ (% s.m.)] (1) *) Zbigniew Heidrich, An[...]

 Strona 1