Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Robert Kowalik"

Stabilność metali ciężkich w osadach ściekowych na wybranym przykładzie DOI:10.15199/17.2019.10.4


  1. Wprowadzenie Komunalne osady ściekowe powstają jako produkt uboczny procesów prowadzonych na oczyszczalni ścieków. Aktualnie można zaobserwować w Polsce jak również na świecie, wzrost ilości powstających osadów ściekowych [7]. Istnieje wiele możliwości zagospodarowania tak powstałych osadów. Szczególnie korzystna jest forma przyrodniczego wykorzystania osadów, głownie z uwagi na wysokie walory nawozowe jak i glebotwórcze. Wybór metody zagospodarowania osadów ściekowych podyktowany jest szczególnie ilością i właściwościami osadów ściekowych [8]. Ponadto podlega regulacjom prawnym, między innymi: Ustawie o odpadach [15], Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych [10], Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu [11]. Osady ściekowe, wykazując wysokie wartości nawozowe, mogą być wykorzystane w rolnictwie jako nawóz organiczny pod warunkiem, że zawartość mikrozanieczyszczeń nie wywoła negatywnych skutków w środowisku glebowym [12]. Limity metali ciężkich w aspekcie wykorzystania osadów ściekowych w Polsce oraz na świecie przedstawiono w tab. 1. 2. Materiały i metody Charakterystyka oczyszczalni i miejsc potencjalnego rolniczego wykorzystania osadów Do badań wykorzystano próbki osadów ściekowych pobranych z dwóch różnych oczyszczalni ścieków znajdujących się w obszarach województwa Świętokrzyskiego w których przeróbka osadów zachodzi na osadnikach Imhoffa. Charakterystyka oczyszczalni została przedstawiona w tab. 1. Jako punkty porównawcze zawartości metali ciężkich w glebie wykorzystano punkty pomiarowe sporządzone przez Monitoring Chemizmu Gleb Ornych w Polsce [5], znajdujące się w bliskiej odległości od miejsc powstawania osadów. Wyniki prób pomiarowych gleb przedstawiono *) Robert Kowalik - Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Katedra Technologii Wod[...]

 Strona 1