Wyniki 1-10 spośród 49 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ RECZULSKI"

Rozwój konstrukcyjny dwusitowych urządzeń formujących


  Formowanie listwami formująco-odwadniającymi Dwusitowe urządzenia formujące z listwami formująco-odwadniającymi po raz pierwszy opracowano w firmach Beloit i Black Clawson w 1960 r. (wg Normana) (1). W formerze Beloit Bel Baie ułożenie listew w kierunku maszynowym nie było w linii prostej jak w wielu stosowanych konstrukcjach. Były one zamontowane na obwodzie specjalnie wyprofilowanego w kształcie łuku elementu, który miał promień znacznie większy niż konwencjonalny walec formujący. Na tak umieszczonych listwach były zawinięte sita, przez co układ odpowiadał formowaniu na walcu formującym o bardzo dużym promieniu. Proces formowania i odwadniania w formerach z listwami formująco - odwadniającymi (rys. 1) odbywa się w wyniku lokalnego Rozwój konstrukcyjny dwusitowych urządzeń formujących Development in Construction of Twin Wire Formers MARIUSZ RECZULSKI Formowanie między dwoma sitami, w porównaniu z formowaniem wstęgi papieru na maszynie płaskositowej, zapewnia lepsze odwodnienie i formowanie wstęgi. Jest to spowodowane usuwaniem wody ze wstęgi w obu kierunkach prostopadłych do niej. We wszystkich dwusitowych urządzeniach formujących strumień masy wypływający z dyszy wypływowej wlewu trafia pomiędzy dwa sita. W urządzeniu z listwami formująco-odwadniającymi często zdarza się, że strumień masy pada na jedno sito i dopiero później dostaje się między dwa sita. Sita wraz ze wstęgą biegną wzdłuż szeregu listew formującoodwadniających, umieszczonych na wyprofilowanych elementach. Odpowiedni naciąg sit oraz ich lokalne odkształcenia, spowodowane listwami regulacyjnymi, powodują powstawanie pulsacji ciśnienia i występowanie sił tnących, potrzebnych do deflokulacji masy podczas formowania, oraz sił powodujących początkowe odwadnianie. W dwusitowym urządzeniu formującym z walcem formującym oba sita wraz ze wstęgą biegną wzdłuż obwodu walca, przy określonym kącie jego opasania. Siłą napędową odwadniania wstęgi w tym przypadku jest odpo[...]

Wpływ parametrów konstr ukcyjnych rębaka tarczowego oraz właściwości fizycznych drewna na gr ubość wytwar zanych zrębków


  Podczas roztwarzania siarczanowego różnice w grubościach zrębków wpływają w znaczący sposób na właściwości wytworzonej masy włóknistej. W rębakach tarczowych grubość zrębka nie może być regulowana w prosty sposób, jak np. jego długość, którą można regulować przez zmianę odległości pomiędzy wysunięciem krawędzi tnącej noża a czołem tarczy nożowej rębaka. W pracy przeprowadzono analizę wpływu parametrów konstrukcyjnych rębaka tarczowego oraz właściwości fizycznych drewna na grubość wytwarzanych zrębków. Słowa kluczowe: rębak tarczowy, zrębki, wymiary zrębka, gatunki drewna Variation in chip thickness has important implications for pulp properties, particularly in kraft pulping. The thickness of the chips produced in disc chipper can’t be adjusted in a simple way as the length of the chips. In a disc chipper, the chip length can be controlled by the distance between the knife tip and the disc wear plate. Effect of disc chipper design parameters and physical properties of wood on chips thickness was analyzed. Keywords: disc chipper, chips, chip dimensions, wood species.Wp r o w a d z e n i e Jakość zrębków w głównej mierze wpływa na jakość wytworzonej masy celulozowej. Do podstawowych wymagań dotyczących jakości zrębków dostarczanych do celulozowni zalicza się: ich jednorodność pod względem wymiarowym (długość, grubość), brak uszkodzonych włókien (bez zgniotów) oraz dobre okorowanie (bez śladów kory). W procesie roztwarzania drewna wzrost długości i grubości zrębków powoduje obniżenie szybkości penetracji ługu warzelnego, która zależy m.in. od długości porów. Dlatego też podczas cięcia drewna dąży się do pozyskania zrębków o podobnych wymiarach, maksymalnym udziale frakcji dobrej oraz nieuszkodzonej strukturze włókien. Zarówno w chemicznym, jak i mechanicznym rozwłóknianiu drewna, wcześniejsze jego rozdrabnianie odbywa się m.in. w rębakach tarczowych. Aby uzyskać odpowiednią jakość wytwarzanych w nich zrębków należy dokł[...]

Efektywne czyszczenie sit for mujących natr yskami wysokociśnieniowymi Cz. 1. Układy czyszczenia sit for mujących


  efektywności pracy maszyny papierniczej decyduje m.in. odpowiednia czystość sit formujących. Utrzymanie odzieży maszynowej w czystości osiąga się głównie dzięki zastosowaniu wysokociśnieniowych natrysków wodnych. Budowa urządzenia natryskowego oraz parametry jego pracy muszą być dostosowane do wymagań określonych miejscem ich zainstalowania. Przestrzeganie tej zasady ma duży wpływ na jakość pracy maszyn i urządzeń, właściwości wyrobu oraz oszczędność wody i energii elektrycznej. Słowa kluczowe: sito formujące, systemy czyszczenia sit formujących, natryski wodne wysokociśnieniowe The efficiency of the paper machine determines among others suitable cleanliness of forming fabrics. The clothes is cleaned mainly by using high-pressure shower systems. The construction of the high-pressure shower systems and its operating parameters must be adapted to the requirements of their installation place. Runnability of paper machine, product quality as well as water and electricity savings are highly impacted by following this rule. Keywords: forming fabric, forming fabric cleaning systems, high-pressure shower systems Wp r o w a d z e n i e Celem wysokociśnieniowych natrysków wodnych zainstalowanych w sekcji formującej maszyny papierniczej jest usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni i wewnętrznej struktury sita. Aby to osiągnąć stosuje się wysokociśnieniowy strumień wody o odpowiedniej energii kinetycznej wychodzący z dyszy natrysku. Aby układ czyszczenia sita działał poprawnie i skutecznie, natrysk powinien mieć solidną konstrukcję, być zainstalowany w odpowiednim miejscu części sitowej, zapewniać odpowiedni kąt padania strumienia wody na sito oraz posiadać odpowiednią ilość dysz rozmie[...]

Efektywne czyszczenie sit formujących natryskami wysokociśnieniowymi Cz. 2. Podstawowe cechy i wymagania stawiane systemom natryskowym


  Istotnym elementem prawidłowego czyszczenia sit formujących jest dobór odpowiedniego systemu natrysków wysokociśnieniowych w zależności od rodzaju produkowanego papieru. Skuteczność czyszczenia sit formujących natryskami wysokociśnieniowymi zależy także od ich prawidłowej pracy (1). Głównymi zagrożeniami dla prawidłowego czyszczenia sit formujących w maszynach papierniczych są: mała liczba dysz natryskowych w stosunku do szerokości sita, stan dysz natryskowych, ugięcie rur natryskowych oraz zła regulacja amplitudy oscylacji w stosunku do rozstawu dysz. Aby uzyskać wstęgę o wysokiej jakości należy nieustannie dbać o prawidłową pracę natrysków wodnych. Słowa kluczowe: sito formujące, systemy czyszczenia sit formujących, natryski wodne wysokociśnieniowe An important element of proper forming fabrics cleaning is choosing an appropriate high-pressure shower systems, depending on the paper grade produced. High efficiency of forming fabrics cleaning with high-pressure showers depends also on their proper operation (1). The main dangers to the proper cleaning of forming fabrics in the wet-end of the paper machine are: too small number of nozzles in relation to the wire width, the wear of nozzle, the deflection of the shower pipes and wrong amplitude of shower oscillations in relation to the spacing of the nozzles. High quality paper web can be produced only with proper operation of the shower systems. Keywords: forming fabric, cleaning systems of forming fabric, high-pressure shower systems Odległość między dyszami.Skuteczność czyszczenia w obszarze brzegów sita. Prawidłowe funkcjonowanie systemu natrysków zależy głównie od amplitudy (skoku) oscylacji natrysku i rozstawu dysz natryskowych na szerokości sita. Zazwyczaj odległość pomiędzy dyszami mieści się w zakresie 50-150 mm (2, 3). Liczba wszystkich dysz w rurze natryskowej zależy m.in. od rodzaju produkowanego papieru i rodzaju[...]

Układ recyrkulacji masy i pulsacje ciśnienia DOI:10.15199/54.2015.1.2


  Układ recyrkulacji masy jest istotnym elementem układu doprowadzania masy do wlewu i może być źródłem powstawania szkodliwych pulsacji ciśnienia masy. Dobrze zaprojektowany układ rurociągów oraz właściwy dobór i usytuowanie regulacyjnych zaworów recyrkulacji zmniejsza te zagrożenia. W artykule opisano ogólne zalecenia projektowe oraz sposób, w jaki można zmniejszyć ryzyko występowania wahań ciśnienia masy w układzie jej recyrkulacji. Słowa kluczowe: układ doprowadzenia masy do wlewu, układ recyrkulacji, regulacyjny zawór recyrkulacji The headbox recirculation system is an important element of the headbox approach piping system, and can be a source of adverse pressure pulsations. A properly designed piping system and and proper selection and location of headbox recirculation control valves reduce the threat. This article describes general design recommendations and how to reduce the risk of variations in pressure in headbox recirculation system. Keywords: the headbox approach piping system, the headbox recirculation system, the recirculation control valve Wprowadzenie Główną przyczyną wahań gramatury papieru w kierunku wzdłużnym jest nadmierna pulsacja ciśnienia masy w układach jej doprowadzenia do wlewów maszyn papierniczych. Skutkuje to obniżeniem jakości produkowanego papieru oraz pogorszeniem warunków eksploatacji maszyn papierniczych. Wahania gramatury w kierunku wzdłużnym mogą być wywołane także przez drgania mechaniczne oraz zmiany stężenia masy w urządzeniach wylewowych. Jednak, jak wykazały liczne badania i pomiary, częstotliwość wahań gramatury papieru na długości wstęgi odpowiada najczęściej częstotliwości występujących pulsacji ciśnienia masy Należy zatem dążyć do minimalizacji pulsacji ciśnienia, zarówno przez stosowanie urządzeń tłumiących, jak i stawianie odpowiednich wymagań w projektowaniu i eksploatowaniu urządzeń pracujących w układach doprowadzania masy. Wymagania te dotyczą w szczególności: właściwego zap[...]

Prowadzenie wstęgi bez podparcia w części prasowej - źródło problemów z płynnością r uchową maszyny papier niczej DOI:10.15199/54.2015.6.2


  Z technologicznego punktu widzenia czynnikiem, który najbardziej ogranicza wzrost prędkości maszyny papierniczej jest jej płynność ruchowa w części mokrej. Płynność ruchowa maszyny jest często oceniana na podstawie liczby zrywów wstęgi w stosunku do prędkości produkcyjnej maszyny. Wiele maszyn papierniczych ma w sekcji prasowej strefy przenoszenia wstęgi papierniczej bez podparcia. Strefy te są źródłem wielu problemów z płynnością ruchową maszyny papierniczej. Wzrost prędkości maszyny wymusza zwiększenie napięcia wstęgi. To wiąże się z ryzykiem zrywu jeszcze wilgotnej wstęgi, nieposiadającej odpowiedniej wytrzymałości na rozciąganie. Wartość stosowanego napięcia "mokrej wstęgi" w sekcji prasowej przenoszonej bez podparcia, wymuszona jest przede wszystkim siłą powstającą w wyniku różnicy ciśnień powietrza po obu stronach wstęgi przy jej odbiorze z powierzchni wału prasowego, siłą przyczepności (adhezji) pomiędzy wstęgą a powierzchnią wału, kątem odbioru wstęgi z powierzchni wału prasowego oraz prędkością maszyny i gramaturą papieru. W artykule poddano analizie wpływ powyższych czynników na płynność ruchową maszyny papierniczej. Słowa kluczowe: płynność ruchowa maszyny, przenoszenie wstęgi bez podparcia, sekcja prasowa maszyny papierniczej From the technological point of view, the most constraining factor in increasing paper machine speed is the wet end runnability. It is often evaluated by the number of web breaks in proportion to production speed. Many paper machines have open draws in the press section. The open draws are the source of most machine runnability problems. Speed increase requires an increase in the sheet tension. This involves the risk that the fresh, still wet, sheet has not the necessary tensile strength, and as a result, it breaks. The tension needed to transfer the web over the open draw is reported to be mainly dependent on: aerodynamic force generated by local pressure differences (over the web), the adhes[...]

Poprawa transfer u wstegi w sekcji prasowej maszyny papier niczej DOI:10.15199/54.2015.8.2


  Wprowadzenie Jednym ze sposobów podniesienia wydajnosci maszyny jest zwiekszenie jej predkosci. W p rzypadku maszyny ze strefami przenoszenia wstegi bez podparcia istnieje koniecznosc zwiekszenia jej napiecia, aby uzyskac stabilnosc prowadzenia wstegi w maszynie. Wzrost naciagu, przy stosunkowo niskiej wytrzymałosci wstegi na rozciaganie w kierunku maszynowym, mo?e powodowac zwiekszenie liczby zrywów w maszynie (1). Dlatego te? maszyny papiernicze posiadajace strefy przenoszenia wstegi papieru bez podparcia, w s ekcji prasowej, pracuja przewa?nie z predkosciami nieprzekraczajacymi 600 m/min, co ogranicza ich wydajnosc (2, 3). Dla uzyskania wiekszych predkosci konieczna jest modernizacja czesci prasowej, zapewniajaca odpowiednie prowadzenie wstegi. Sposoby p oprawy t ransferu w stegi w s ekcji p rasowej m aszyny p apierniczej Przykład przenoszenia wstegi papieru bez podparcia w sekcji prasowej, składajacej sie z prasy zblokowanej z trzema strefami docisku i o sobno stojacej czwartej prasy, pokazano na rysunku 1. Wydzielone sa dwie strefy (A, B) ze znaczna odległoscia przenoszenia wstegi bez jej podparcia. W strefie A odbywa sie przenoszenie wstegi z centralnego wału prasowego do osobno stojacej czwartej prasy, natomiast w strefie B - z czwartej prasy do sekcji suszacej. Aby zmniejszyc odległosc przenoszenia wstegi papieru bez podparcia w s trefie A, przesunieto wałek 1 napinajacy wstege i wałek ssacy 2 bli?ej centralnego wału prasowego 3 (rys. 2). MASZYNY I URZADZENIA PRZEGLAD PAPIERNICZY · 71 · SIERPIEN 2015 451 Rys. 2. Zmiany w układzie prasowym zmniejszajace odległosci przenoszenia wstegi papieru bez podparcia (4) 1 - wałek napinajacy wstege, 2 - wałek ssacy, pełniacy jednoczesnie funkcje wałka prowadzacego filc i odbierajacego wstege, 3 - centralny wał prasowy, 4, 5 - no?e powietrzne, 6 - ssacy wałek odbierajacy wstege, 7 - wał prasowy długa, aby całkowicie odebrac powietrze znajdujace sie pomiedzy wstega i [...]

Ciśnienie odwadniania na wale for mującym DOI:10.15199/54.2016.5.2


  Nowoczesne maszyny papiernicze wyposażone są przeważnie w dwusitowe urządzenia formujące z wałem formującym. Taki wybór sekcji sitowej podyktowany jest głównie jej łatwą eksploatacją i dobrą jakością produkowanych na niej papierów. Zaletą tego typu formowania okazała się przede wszystkim duża zdolność odwadniania wstęgi. Zwiększenie odwadniania na wale formującym, w odniesieniu do całkowitego odwadniania w części sitowej, ma duży wpływ na wytrzymałość papieru. Zdolność wału formującego do przyjmowania wody zależy znacznie od jego konstrukcji. Dwusitowe urządzenia formujące z wałem formującym wykazują także lepszą płynność ruchową i lepszą retencję frakcji drobnej i dodatków masowych w porównaniu z układem listwowym. Rozkład efektywnego ciśnienia na grubości wstęgi papieru, podczas jej formowania na wale, jest łagodny (bez wysokich gradientów), co przekłada się na powstawanie niewielkich - bezpiecznych - sił tnących w zawiesinie. Rozkład ciśnienia na wale formującym ogranicza zatem osiągnięcie efektywnego formowania wstęgi. Dlatego też urządzenia formujące z wałem posiadają często zespoły listew formująco-odwadniających, usytuowanych bezpośrednio za nim. Zespoły listew przejmują częściowo zadania odwadniania i formowania wstęgi od wału formującego. Dodatkową zaletą tego typu urządzeń jest mała czułość na uderzenie strumienia masy w szczelinę między sita. Prof il c iśnienia o dwadniania na w ale f ormującym Głównym czynnikiem wpływającym na przebieg procesu odwadniania na wale formującym jest naciąg sita zewnętrznego. Kiedy zawiesina znajduje się pomiędzy sitami, naciąg sita zewnętrznego wytwarza odpowiednie ciśnienie odwadniania, wy- Drainage pressure on a for ming roll MASZYNY I URZĄDZENIA 330 PRZEGLĄD PAPIERNICZY [...]

Uderzenie strumienia masy o powierzchnię sita w dwusitowych urządzeniach formujących DOI:10.15199/54.2016.10.2


  Jet impingement on a fabric in twin wire for mer Nowoczesne maszyny papiernicze wyposażone są przeważnie w dwusitowe urządzenia formujące z wałem formującym. Mimo że poznano wiele aspektów takiego formowania wstęgi, to strefa uderzenia strumienia masy, wypływającej z wlewu w szczelinę między sitami, nie została dostatecznie zanalizowana. Na kształtowanie się przepływu masy w strefie uderzenia strumienia masy o powierzchnię sita istotny wpływ mają takie czynniki, jak: współczynnik wyprzedzania sita, budowa i naciąg sita oraz kąt uderzenia strumienia masy o powierzchnię sita. Aby produkować papier wysokiej jakości o odpowiednich właściwościach, ważna jest znajomość zjawisk zachodzących w strefie uderzenia strumienia masy. Słowa kluczowe: dwusitowe urządzenia formujące, wał formujący, uderzenie strumienia masy o powierzchnię sita Modern paper machines are usually equipped with a twin-wire former with a forming roll. While many aspects of this forming are well understood, the first part of the drainage section, where the flow impinges between the two fabrics, has been largely neglected. At the point of impingement many factors contribute to the flow development: jet/screen velocity, construction and tension screen, and angle of impingement. To produce high-quality paper with suitable properties, it is important to know the phenomena occurring in the impingement zone. Keywords: twin wire former, forming roll, jet impingement on a fabric miejsce padania strumienia masy, wpływają w istotny sposób na właściwości końcowe papieru. Wartości tych parametrów nie są stałe i zależą m.in. od konstrukcji układu wlew - dwusitowe urządzenie formujące. Gdy są nieodpowiednio dobrane mogą zaburzyć przepływ masy w szczelinie między sitami i spowodować nieodwracaln[...]

Szkolenie dla użytkowników i sympatyków technologii Valmet DNA DOI:


  25-27 września br. w hotelu Młyn Jacka w Jaroszowicach firma Valmet - fiński, światowy lider zaawansowanych technologii, usług serwisowych i rozwiązań automatyki przemysłowej dla przemysłu celulozowo-papierniczego i energetyki - zorganizowała seminarium zatytułowane "Szkolenie dla użytkowników i sympatyków technologii Valmet DNA", skierowane zarówno do stałych, jak i potencjalnych klientów firmy. W programie tych corocznych spotkań prezentowane jest głównie najnowsze portfolio rozwiązań technologicznych i serwisowych Valmet dla branży celulozowo-papierniczej. Na tegoroczne seminarium zaproszono wielu przedstawicieli krajowych zakładów papierniczych, m.in. International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o., Arctic Paper Kostrzyn S.A., Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Stora Enso Narew Sp. z o.o., Mondi Świecie S.A., Schumacher Packaging Zakłady Grudziądz Sp. z o.o., Aquila Sp. z o.o., ICT Poland Sp. z o.o. i innych. Uroczystego otwarcia szkolenia dokonał Mariusz Słoma, dyrektor naczelny Valmet Automation w Gliwicach, który na wstępie przekazał wszystkim zgromadzonym na wystawnej kolacji najlepsze życzenia. Wieczór uświetnił rewelacyjny występ rockowego zespołu smyczkowego Red Heels. Następnego dnia odbyło się seminarium, które podzielono na siedem paneli tematycznych. Dyrektor M. Słoma - w swym otwierającym część oficjalną wystąpieniu "Valmet globalnie i lokalnie" - podziękował wszystkim za liczne przybycie i dobrą wieloletnią współpracę firmy z producentami papieru i tektury. Przedstawił strukturę firmy i jej aktywność na rynku krajowym i międzynarodowym - Valmet posiada cztery linie biznesowe: serwisu, energetyki, celulozy i papieru oraz automatyki. Podsumował poprzedni rok pod względem rozwoju oraz wspomniał o nakładach finansowych na działalność innowacyjną w ośrodki badawcze. Odniósł się również do decyzji Szkolenie dla użytkowników i sympatyków technologii Valmet DNA Wspólne zdjęcie prelegentów i organizatorów z f[...]

 Strona 1  Następna strona »