Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marian SKORUPKA"

Kształtowanie przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem koncepcji tworzenia korytarzy infrastrukturalnych


  W opracowaniu omówiono: - potrzebę wprowadzenia pojęcia przestrzeni wiejskiej do powszechnego używania w ramach legislacji, opracowań naukowych oraz działalności społeczno-gospodarczej, - celowość wprowadzenia do przepisów prawnych i praktyki inwestycyjnej zagadnienia tworzenia korytarzy infrastrukturalnych dla liniowych inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu krajowym lub regionalnym, - konieczność zmian w przepisach dotyczących scaleń, w tym zdefiniowania celu scaleń odpowiadającego nowym potrzebom społeczno-gospodarczym oraz uwzględnienia w przepisach nowych typów scaleń, jakimi są scalenia infrastrukturalne i restrukturyzacyjne. Abstract. Elaboration contains: - a need for introduction of new description of country infrastructure area for legislation use concerning scientific elaborations or social and economical activity, - a goal of introduction to legal law and investment practices of questioned infrastructure corridors for line country and regional investment, - necessity of changes in connections of legal law, taking into account new social and economic requirements including new types of connections, which are infrastructure and restructuring connections. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej skutkuje koniecznością tworzenia skutecznych rozwiązań wymuszających szybkie przekształcenia gospodarczo-społeczne oraz przestrzenne, obejmujące cały obszar naszego kraju, którego przeważającą część, czyli ponad 60% obszaru, zajmują tereny nierozerwalnie związane z pojęciem "wieś", dalsze 30% powierzchni stanowią tereny leśne, zaś tylko powyżej 5% - tereny określane jako miejskie. W hierarchii ważności, której wyrazem jest m.in. zainteresowanie społeczne związane z działalnością przemysłową oraz działaniami na rzecz ochrony środowiska, w tym przyrody, stopień zainteresowania społeczeństwa ww. terenami jest odwrotna w stosunku do zajmowanych w skali kraju ich powierzchni. Największe zainteresowanie społeczeństwo wykazuje t[...]

Europejski Zielony Ład (European Green Deal) a potrzeba modyfikacji typologii podziału przestrzeni wiejskiej krajów Unii Europejskiej w ramach standardów OECD i EUROSTAT-u DOI:


  Jednym z podstawowych priorytetów na najbliższe lata w pracach Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego ma być EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD. Głównym celem tego europejskiego prawa o klimacie będzie osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 2050 r. Osiągnięcie tego celu jest uwarunkowane, nie tylko znaczącym zmniejszeniem emisji do atmosfery wszelkiego typu zanieczyszczeń i rozwojem proekologicznych technologii wytwarzania energii, ale także przyjaznym środowisku technik produkcji przemysłowej. Równie ważne są także zagadnienia dotyczące życia społeczeństwa w sposób odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska, co wiąże się z bardzo wysokim stopniem ochrony bioróżnorodności, do czego niezbędne są jasne i precyzyjne regulacje prawne dotyczące, nie tylko klimatu, ale także regulujące przestrzeń, rozumianą jako powierzchnię ziemi. Podstawowym zagadnieniem w ramach pojęć planistycznych, prawnych oraz działań faktycznych związanych z omawianym priorytetem jest być może wydzielenie z przestrzeni wiejskiej, zdefiniowanej w ramach stosowanych w UE typologii OECD oraz EUROSTAT, nowego typu obszarów o zdecydowanie bardziej przyjaznej klimatowi i ochronie środowiska charakterystyce. Aktualnie przestrzeń wiejska, utożsamiana z obszarami wiejskimi, zajmuje ok. 90% powierzchni krajów UE. Przestrzeń ta jest ogromnie zróżnicowana zarówno pod względem: ??zaludnienia, ??zagospodarowania, ??użytkowania, co tworzy już na wstępie znaczne trudności w formowaniu spójnych planów odnośnie jej funkcji, a czasem nawet powoduje przyjęcie przeciwstawnych założeń w ramach planów re[...]

Światowy Zielony Ład Środowiskowy (ŚZŁŚ) "World Green Deal Environmental" (WGDE) - a celowość wydzielenia w ramach światowych typologii przestrzeni lądowej, nowego typu obszarów o nazwie "Obszary naturalne - proekologiczne", charakteryzujących się zerowym zaludnieniem DOI:


  Pojęcie "ŚWIATOWEGO ZIELONEGO ŁADU ŚRODOWISKOWEGO" (ŚZŁŚ) w ujęciu: publicystycznym, naukowym oraz prawnym, moim zdaniem, jeszcze nie istnieje, ponieważ nie spotkałem się z nim w żadnej pozycji literatury typu publicystycznego lub naukowego ani też przeszukując Internet. Uwzględniając jednak powstanie w ramach Unii Europejskiej priorytetu nazwanego "Europejskim Zielonym Ładem", ukierunkowanego na zagadnienia klimatu, powstanie pojęcia, odnoszącego się do ujęcia typu przestrzennego w skali kuli ziemskiej oraz ogólnie rozumianego pojęcia środowiska, jest tylko kwestią czasu i miło mi to pojęcie czytelnikom Przeglądu Geodezyjnego zaprezentować. Zagadnienia ŚWIATOWEGO ZIELONEGO ŁADU ŚRODOWISKOWEGO (o ile pojęcie to zostanie społecznie zaakceptowane) prawdopodobnie będą się kształtowały jako interdyscyplinarne ujmowanie różnego typu zagadnień dotyczących proekologicznego korzystania przez społeczeństwa z otaczającej przestrzeni, ujmowanej w wymiarze 3D z odniesieniem do powierzchni ziemi, na której ludzie żyją, czyli do wymiaru 2D. Prezentowany poniżej artykuł jest próbą usystematyzowania podziału obszarów przestrzeni lądowej kuli ziemskiej, w celu umożliwienia wydzielenia i szczególnego traktowania obszarów, które dla ŚWIATOWEGO ZIELONEGO ŁADU ŚRODOWISKOWEGO będą miały zasadnicze znaczenie z uwagi na fakt, że obecnie nie są jeszcze zamieszkiwane i mimo ogromnego nacisku ekonomiczno-gospodarczego zachowały w zasadzie swój naturalny charakter. Przestrzeń lądowa kuli ziemskiej jest aktualnie systematyzowana z uwagi na jej różnorodne cechy charakterystyczne typu: położenie geograficzne, przynależność do kontynentów, biomy1, przynależność państwową [...]

 Strona 1