Wyniki 1-10 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Heidrich"

Podstawy wyboru racjonalnych rozwiązań reaktorów z osadem czynnym

Czytaj za darmo! »

W oczyszczalniach ścieków miejskich stosowane są różne układy technologiczne, gwarantujące spełnienie wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Warto przypomnieć, że oczyszczalnie ścieków dla RLM < 2000 powinny zapewnić obniżenie BZT5 do poziomu nie wyższego od 40 g/m3 oraz stężenia zawiesin - < 50 g/m3, w przypadku odprowa[...]

Jubileusz Profesora Marka Gromca z okazji 75. rocznicy urodzin i 50-lecia pracy zawodowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Profesor Marek Gromiec - ekspert ONZ, absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Teksasu w Austin (USA), doktor nauk technicznych (Politechnika Warszawska) i doktor habilitowany nauk technicznych (Politechnika Lubelska). W kraju rozpoczął pracę w byłym Instytucie Gospodarki Wodnej (IGW) jako inżynier sanitarny ds. typizacji oczyszczalni ścieków w projekcie Programu ONZ "Polska-26" pod auspicjami WHO, skąd wyjechał do pracy naukowej do USA. Po powrocie do kraju, pracował w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) jako: Główny Technolog, kierownik Zakładu Gospodarki Wodnej, pełnomocnik Dyrektora Naczelnego ds. Projektów Specjalnych. Był kierownikiem Biura Programu Rządowego PR7-"Gospodarka Wodna", kierownikiem Grupy Tematycznej ds. "Wysokoefektywnych technologii i urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków" CPBR 11, kierownikiem Programu Badaw[...]

Ocena stopnia wykorzystania przepustowości istniejących miejskich oczyszczalni ścieków w Polsce

Czytaj za darmo! »

Projektowanie oczyszczalni ścieków bazuje zwykle na danych prognostycznych, obejmujących przede wszystkim ilość ścieków i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni i w mniejszym, aczkolwiek również istotnym stopniu, na danych dotyczących jakości ścieków oczyszczonych. Prognostyczny charakter tych danych powoduje, że w wielu przypadkach po uruchomieniu oczyszczalni iloś[...]

Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń charakteryzujące ścieki miejskie

Czytaj za darmo! »

Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń stanowią podstawę do projektowania miejskich oczyszczalni ścieków i przyznanej liczbie obsługiwanych mieszkańców umożliwiają określenie wielkości ładunków zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni. Jest to istotne wówczas, gdy brak jest pomiarów dotyczących ilości i jakości ścieków, odniesionej do charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń. Pojęcie jednostkowych ładunków zanieczyszczeń zostało wprowadzone przez Imhoffa [1], ale tylko w odniesieniu do BZT5 i zawiesiny ogólnej. Dla większej liczby wskaźników zanieczyszczeń jednostkowe ładunki zanieczyszczeń zostały określone przez Romana [2]. Obecnie najczęściej stosuje się jednostkowe ładunki zanieczyszczeń, wyrażone w g/M · d, określone w wytycznej ATVDVWK- A131P [[...]

Bilansowanie ilości osadów powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków

Czytaj za darmo! »

W zależności od zastosowanej technologii oczyszczania ścieków w oczyszczalni mogą powstawać osady wstępne z oczyszczania wstępnego, osady nadmierne z oczyszczania biologicznego oraz osady z oczyszczania chemicznego w różnych proporcjach. Jednakże osady z oczyszczania biologicznego będą występować w każdym przypadku obecnie pracującej instalacji, ze względu na obowiązujące przepisy prawne dotyczące jakości ścieków oczyszczonych. W analizowanych przypadkach przyjęto, że ścieki będą oczyszczane biologicznie technologią osadu czynnego. W niniejszym artykule przedstawiono metodę bilansowania komunalnych osadów ściekowych. Ilości powstających osadów uza- Wnioski 1. Najlepszą dokładność pomiaru czasu przebiegu i odbicia sygnału ultradźwiękowego można uzyskać przez porównanie ze sobą [...]

 Strona 1  Następna strona »