Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARTA BARSZCZEWSKA"

Rola pomiarów i obserwacji hydrologiczno -meteorologicznych we wdrażaniu postanowień Porozumienia paryskiego i Katowickiego pakietu klimatycznego DOI:


  W grudniu 2018 r., zakończyła się trudna, aczkolwiek niezwykle ważna 24-ta Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP 24). Celem szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach było opracowanie zbioru przepisów, tj. "mapy drogowej" dla wdrożenia Porozumienia paryskiego uzgodnionego w 2015 r., którego celem było ograniczenie globalnego wzrostu temperatury. Podczas COP 21 w Paryżu, 12 grudnia 2015 r., strony UNFCCC osiągnęły przełomowe porozumienie w sprawie walki ze zmianami klimatycznymi i ustalono przyspieszenie oraz zintensyfikowanie działań i inwestycji niezbędnych dla zrównoważonej, niskoemisyjnej przyszłości. Porozumienie paryskie opiera się na konwencji i po raz pierwszy jednoczy wszystkie kraje we wspólnej sprawie, podejmując ambitne wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i dostosowywania się do jego skutków, przy jednoczesnym wspieraniu krajów rozwijających się w realizacji tego celu. Można zatem powiedzieć, że wyznacza nowy kierunek globalnych wysiłków na rzecz klimatu. Głównym celem porozumienia paryskiego jest wzmocnienie globalnej odpowiedzi na zagrożenie zmianami klimatycznymi poprzez utrzymanie wzrostu temperatury w tym stuleciu znacznie poniżej 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz do kontynuowania wysiłków w celu ograniczenia wzrostu temperatury nawet do 1,5°C. Ponadto umowa ma na celu zwiększenie zdolności krajów do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatycznych oraz zapewnienie, że przepływy finansowe są spójne z niskimi emisjami gazów cieplarnianych i odpornością na zmiany klimatu. Aby osiągnąć te cele tj. odpowiednią mobilizację i finansowanie, należy ustanowić nowe ramy technologiczne i wzmocnić budowanie potencjału, wspierając w ten sposób działania krajów rozwijających się i najbardziej narażonych, zgodnie z ich własnymi celami krajowymi. Umowa przewiduje również ulepszone ramy przejrzystości podejmowanych działań i zapewnionego wsparcia. Por[...]

Możliwości wykorzystania doświadczeń z realizacji projektu LIFE+ EKOROB we wdrażaniu dyrektyw wodnych Parlamentu Europejskiego DOI:


  W XXI wieku światowe zasoby wód słodkowodnych stały się, obok energii, głównym czynnikiem limitującym zrównoważony rozwój. Ze względu na złożoność procesów hydrologicznych, biologicznych, socjologicznych i ekonomicznych związanych z dynamiką i wykorzystaniem zasobów wody w skali zlewni konieczne staje się podejmowanie działań w celu zintegrowania zarządzania zasobami wodnymi, opierających się na interdyscyplinarnej wiedzy. Celem takiego systemowego podejścia jest wypracowanie rozwiązań zapewniających ekonomiczne bezpieczeństwo oraz rozwój obecnych i przyszłych pokoleń przy jednoczesnej eliminacji zagrożeń dla trwałości funkcjonowania ekosystemów. Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego i środowiskowego powinno uwzględniać podejmowanie działań poprawiających stan jakości wód i ograniczających zanieczyszczenia obszarowe. Również międzynarodowe zobowiązania nakładają na Polskę obowiązek zmniejszenia limitów ładunków odprowadzanych zanieczyszczeń z wodami do Bałtyku. Realizacji powyższego celu, ujętego jako nadrzędny przez Ramową Dyrektywę Wodną, Dyrektywę Azotanową, Dyrektywę Ściekową oraz Konwencję Helsińską, służy projekt EKOROB "Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych" (LIFE08 ENV/PL/000519, www.ekorob.pl), który wskazuje narzędzia pozwalające na zmniejszenie ilości odprowadzanych związków fosforu i azotu do Morza Bałtyckiego w obrębie zlewni Pilicy, poprzez ograniczanie zanieczyszczeń obszarowych. Finansowany w ramach instrumentu LIFE+ przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt EKOROB był realizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie i Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w latach 2010- 2015. Obszarem realizacji projektu jest górna i środkowa zlewnia Pilicy o powierzchni ok. 4,9 tys. km2, leżąca na obszarze 55 gmin, w obrębie 5 województw, w tym województwa łódzkiego (43,3% obszaru objętego projektem), świętokrzyskiego (34,4%) [...]

 Strona 1