Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew A. Tałach"

Nowe technologie w instalacjach gazowych elastyczne, bezpieczne, stalowe przewody przyłączeniowe


  Zastosowanie w instalacjach gazowych elastycznych bezpiecznych, stalowych przewodów przyłączeniowych daje gwarancję zapewnienia szczelności i eliminuje ryzyko niekontrolowanego wypływu gazu, który mógłby stanowić poważne zagrożenie w budownictwie mieszkaniowym. Konstrukcje bezpiecznych elastycznych przewodów gazowych umożliwiają łatwy montaż urządzeń gazowych: kotłów centralnego ogrzewania, grzejników wody przepływowej, kuchni i kuchenek gazowych, szczególnie w nowoczesnej zabudowie mebli kuchennych. W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania elastycznych, bezpiecznych, stalowych przewodów przyłączeniowych do instalacji gazowych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, spełniających standardy bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.1. Wstęp Szczelność instalacji gazowych to jedno z najważniejszych zagadnień zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich eksploatacji. W historii krajowego gazownictwa znane są przypadki, że z powodu braku szczelności instalacji lub nieszczelności sieci gazowej doszło do wielu nieszczęśliwych wypadków. Warto tu przypomnieć wybuch gazu w warszawskiej Rotundzie 15 lutego 1979 r. w którym zginęło 49 osób czy też wybuch gazu w bloku wielokondygnacyjnym w Gdańsku 17 kwietnia 1995 r., w którym zginęły 22 osoby, a także wiele innych wybuchów spowodowanych nieszczelnością instalacji gazowej. Było to powodem, że do Prawa Budowlanego w art. 62 ust. 1 pkt 1 wprowadzono przepis dotyczący obowiązkowego corocznego przeglądu szczelności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych. Dzięki temu w ostatnich latach liczba nieszczęśliwych wypadków spowodowanych nieszczelnościami gazu zmalała w sposób znaczący. W początkowym okresie rozwoju gazownictwa, gdy stosowano gaz miejski i koksowniczy, urządzenia gazowe podłączane były do wewnętrznych instalacji gazowych przy użyciu przewodów gumowych. Ze względu na duże wahania ciśnienia w instalacjach gazowych oraz niską jakość stosowanych przewodów, często dochodziło do trag[...]

Skroplony gaz ziemny LNG perspektywą energetyczną dla Polski


  Właściwości skroplonego gazu ziemnego. Techniczne problemy skraplania gazu ziemnego - instalacje, szczegółowe wymagania, metody skraplania. Magazynowanie i transport LNG. Regazyfikacja skroplonego gazu. Schemat ideowy dystrybucji LNG. Wykorzystanie skroplonego gazu.1. Wstęp Rozwój polskiego gazownictwa w pierwszym okresie oparty był na gazach sztucznych, głównie na gazie miejskim. Na przełomie ubiegłego wieku wprowadzono powszechnie gaz ziemny wysokometanowy rozprowadzany wspólną siecią. Od tego czasu datuje się w naszym kraju wzrost zużycia gazu ziemnego w przemyśle i gospodarstwie komunalnym, co spowodowało konieczność importu tego nośnika energii. Dlatego w związku ze stale rosnącym importem gazu zimnego a także polityką niezależności energetycznej, bardzo ważnym problemem jest zagadnienie dywersyfikacji dostaw gazu dla potrzeb krajowych. Jedną z alternatyw dywersyfikacji dostaw jest dostarczanie skroplonego gazu ziemnego LNG drogą morską z innych krajów, głównie z krajów Zatoki Perskiej, zwłaszcza że jedna czwarta gazu ziemnego, którym handluje się na skalę światową, jest transportowana właśnie w stanie ciekłym - LNG (Liquid Natural Gas). Podjęta w Polsce decyzja o budowie w Świnoujściu gazoportu jest jedną z dróg dostawy gazu ziemnego dla krajowego systemu gazowniczego. Projekt budowy gazoportu w Świnoujściu został wsparty przez Unię Europejską jako polski projekt uniezależnienia energetycznego krajów członkowskich UE. Powołana została firma Polskie LNG SA, która nadzoruje budowę i w przyszłości będzie eksploatować terminal skroplonego gazu ziemnego. Nowy terminal gazoportu pozwoli na odbiór do 5 mld m³ gazu ziemnego rocznie, co zapewni pokrycie 30% zapotrzebowania na gaz ziemny wysokometanowy w Polsce. W związku z podjęciem tak poważnej inwestycji budowy gazoportu i przewidywanych dużych dostaw LNG na rynek krajowy, podejmuje się szereg działań w zakresie praktycznego wykorzystania LNG, w formie budowy lokalnych [...]

Gazowe urządzenia grzewcze zasilane propanem-butanem przeznaczone do ogrzewania w wolnych przestrzeniach powietrznych DOI:10.15199/17.2015.5.1


  Warunki klimatyczne i wzrastający standard życia w Polsce przyczynił się do wzrostu zainteresowania gazowymi urządzeniami grzewczymi jako dodatkowym źródłem ciepła w ogródkach kawiarnianych i lokalach restauracyjnych usytuowanych na zewnętrz oraz na tarasach domów jednorodzinnych. Jak pokazują tendencje coraz większą rolę odgrywają promienniki tarasowe zasilane gazami węglowodorowymi propanem-butanem. Na krajowym rynku dostępne są różnego rodzaju rozwiązania konstrukcyjne promienników tarasowych. Przeprowadzone badania na gazowym promienniku tarasowym z ogrzewaniem rurowym o konstrukcji cylindrycznej wykazały dobre parametry grzewcze, wysoką efektywność energetyczną i niską emisję produktów spalania.Gazowe urządzenia grzewcze w ostatnim czasie coraz częściej znajdują zastosowanie, jako dodatkowe źródło ciepła w otwartych przestrzeniach na przykład w ogródkach kawiarniach oraz przydomowych tarasach i balkonach, co jest ściśle związane z klimatem panującym w Polsce. Urządzanie grzewcze tego typu zasilane są najczęściej gazami węglowodorowymi propanem - butanem z butli gazowych o dużej pojemności, najczęściej 27 dm3, które są powszechnie dostępne na stacjach paliw oraz w punktach dystrybucyjnych w całym kraju. Warto podkreślić, że wzrost zainteresowania tego typu urządzeniami jest spowodowany prostotą ich obsługi oraz niskimi kosztami eksploatacji, a przede wszystkim wysoką efektywnością energetyczną i łatwością ich montażu w różnych warunkach klimatycznych i terenowych. W przypadku każdego urządzenia gazowego należy zwracać przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo eksploatacji. W tym zakresie obowiązują wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 30 listopada 2009 r. - dyrektywa GAD odnosząca się do urządzeń spalających paliwa gazowe, została implementowana do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazow[...]

Metalowe koncentryczne systemy powietrzno-spalinowe dla gazowych urządzeń grzewczych DOI:10.15199/17.2017.1.2

Czytaj za darmo! »

Podczas użytkowania urządzeń gazowych równie ważne są zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej, jak i aspekty bezpieczeństwa ich stosowania. Skutecznym sposobem eliminacji wypadków zatruć produktami spalania oraz zapewnienia wysokiej efektywności energetycznej jest stosowanie urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania typu C. Wyższa sprawność wynika m.in. ze wstępnego podgrzewania powietrza w metalowych, koncentrycznych przewodach powietrzno-spalinowych. W artykule omówiono kwestie dotyczące systemów powietrzno- spalinowych oraz wpływu ich stosowania na efektywność energetyczną urządzeń gazowych. Przedstawiono konstrukcje metalowych systemów powietrzno-spalinowych stosowanych dla urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania typu C.1. Wprowadzenie Gaz ziemny w Polsce dostarczany jest do ok. 7 mln indywidualnych odbiorców, wykorzystujących te paliwa do celów grzewczych, gotowania i wytwarzania c.w.u. W świetle polityki Unii Europejskiej coraz większego znaczenia nabiera efektywność energetyczna urządzeń gazowych. Poprawa efektywności jest proekologiczna (zmniejszenie emisji), a dla użytkownika urządzenia gazowego przekłada się bezpośrednio na obniżenie zużycia paliwa. Równie ważne, co zagadnienia efektywności energetycznej, są aspekty bezpieczeństwa użytkowania urządzeń gazowych. Skutecznym sposobem eliminacji wypadków zatruć produktami spalania oraz zapewnienia wysokiej efektywności energetycznej, jest stosowanie urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania typu C. Tego typu urządzenia całkowicie eliminują możliwość pojawienia się w pomieszczeniu produktów spalania mogących zawierać toksyczny tlenek węgla. Dodatkowym ich atutem jest wyższa efektywność energetyczna urządzeń. Wyższa sprawność wynika ze stosowania wydajniejszych, nowoczesnych wymienników ciepła, ale również wstępnego podgrzewania powietrza w metalowych, kominowych, koncentrycznych przewodach powietrzno-spalinowych. 2. Systemy powietrzno-spalinowe U[...]

Zagrożenie zdrowia człowieka na skutek oddziaływania smogu w naszym kraju DOI:


  Prowadzone w ostatnich latach badania wykazały, że w produktach spalania paliw stałych, a szczególnie węgla i paliw węglopochodnych, występuje wiele bardzo toksycznych substancji chemicznych. Potwierdziły to badania składu substancji występujących w przewodach kominowych (sadzy). Jak się okazuje, w przewodach kominowych kumulują się toksyczne pierwiastki, takie jak m.in. rtęć, arsen, ołów. Problem nabiera szczególnej wagi wówczas, gdy zawartość substancji szkodliwych jest bardzo wysoka. Jak pokazuje praktyka zjawisko to jest bardzo powszechne i nienaturalne, które w okresie jesienno-zimowym występuje najczęściej w południowych aglomeracjach naszego kraju. Problem ten jest istotny, ze względu na zagrożenia ze strony substancji toksycznych zawartych w powietrzu na zdrowie człowieka, w okresie występowania smogu. Smog stanowi mieszaninę cząstek stałych i ciekłych w formie aerozoli, które ze względu na duży stopień dyspersji mogą przebywać w atmosferze w stanie zawieszonym przez bardzo długi okres. Ponieważ charakteryzują się one małymi rozmiarami (na poziomie mikrometra) a przez to, że przenikają poprzez układ oddechowy do krwiobiegu człowieka i jego mózgu, są niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dopuszczalne w Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach: - poziom dopuszczalny 50 μg/m3 (dobowy), - poziom informowania 200 μg/m3 (dobowy), - poziom alarmowy 300 μg/m3 (dobowy). Z kolei normy odnośnie dopuszczalnych stężeń dobowych ustalone przez Światową Organizację Zdrowia dla pyłów PM2.5 wynoszą 25 μg/m3. Najistotniejszym zagadnieniem, ze względu na wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, jest zawartość substancji toksycznych, takich jak: rtęć, arsen, ołów, miedź, cynk, nikiel, chrom i ich związki. Potocznie pierwiastki te określane są terminem "metali ciężkich", jednak Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) wskazuje, że [...]

Badania użytkowanych gazowych przepływowych ogrzewaczy wody


  W Polsce do przygotowania ciepłej wody użytkowej najczęściej wykorzystuje się gazowe urządzenia grzewcze. Są to przede wszystkim przepływowe ogrzewacze wody, a ich ilość szacuje się na ok. 2 mln zainstalowanych urządzeń. W większości są to urządzenia typu B z otwartą komorą spalania, czyli pobierające powietrze do spalania z pomieszczenia, w którym pracują i wyprowadzające spaliny na zewnątrz pomieszczenia. Ich niewłaściwie użytkowanie grozi zatruciem produktami spalania a czasami nawet utratą życia. Dodatkowe zagrożenie stanowi fakt, iż często są to urządzenia przestarzałe, kilkunastoletnie a nawet kilkudziesięcioletnie wymagające natychmiastowej wymiany. Tradycyjne gazowe przepływowe ogrzewacze wody wyposażone są w przerywacz ciągu a spaliny odprowadzane są na zasadzie ciągu naturalnego w przewodzie kominowym (urządzenie Typu B1). Przerywacz ciągu wpływa zarówno na pracę urządzenia gazowego, jak i działanie wentylacji grawitacyjnej i układu odprowadzania spalin [1]. Powszechnie w naszym kraju stosowane są jeszcze w mieszkaniach urządzenia starego typu, wyposażone w palniki inżekcyjne (PG6 a nawet PG4), w których zapalenie płomienia jest dokonywane poprzez palnik dyżurny (tzw. świeczkę). Płomień dyżurny zużywa ok. 150÷200 m3 gazu w ciągu roku [2]. Sprawność tych urządzeń przy nominalnej mocy wynosi ok. 80%. Oferowane obecnie na rynku gazowe przepływowe ogrzewacze wody z otwartą komorą spalania mają moce znamionowe od ok. 15 do 30 kW i sprawności cieplną rzędu 84÷87%. Są to urządzenia wiszące, o małych gabarytach, wyposażone najczęściej w automatyczny zapłon, posiadające możliwość regulowania temperatury i wydajności ogrzewanej wody. Automatyczny zapłon dokonywany jest przy pomocy iskry wytwarzanej dzięki baterii lub hydrogeneratora (turbinki napędzanej przepływem wody). Urządzenia te są wyposażone w czujnik odwrócenia ciągu, który odcina dopływ gazu w razie wypływu spalin do pomieszczenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie[...]

Badania rozkładu temperatury promienników tarasowych zasilanych gazami węglowodorowymi DOI:10.15199/17.2017.3.2


  Warunki klimatyczne panujące w naszym kraju przyczyniły się do wzrostu zainteresowania gazowymi urządzeniami grzewczymi, które coraz powszechniej stosowane są jako dodatkowe źródło ciepła na tarasach, w ogródkach kawiarnianych i lokalach restauracyjnych usytuowanych na zewnętrz. Szczególnie coraz większą rolę odgrywają promienniki tarasowe zasilane propanem- butanem. Na rynku dostępne są różnego rodzaju rozwiązania konstrukcyjne promienników tarasowych. Przeprowadzone badania na gazowym promienniku tarasowym z ogrzewaniem rurowym o konstrukcji cylindrycznej wykazały dobre parametry grzewcze i niską emisję produktów spalania.Wstęp W ostatnim okresie, w Polsce, rośnie zainteresowanie korzystania z usług gastronomicznych na otwartej przestrzeni, takich jak ogródki kawiarniane, restauracje, spotkania grillowe, imprezy na otwartym powietrzu wiosną i jesienią. Istotną cechą naszego klimatu jest to, że mamy długie okresy przejściowe w okresie wiosennym i jesiennym, gdzie średnie dzienne temperatury wahają się w granicach 12-14°C. Ponieważ takie temperatury nie sprzyjają korzystaniu z pobytu na otwartym powietrzu, co powoduje, że coraz szersze zastosowanie mogą znaleźć przenośne gazowe urządzenia grzewcze używane jako dodatkowe źródła ciepła [7]. Do tego typu urządzeń zaliczamy również gazowe promienniki tarasowe [2] [3]. Warto podkreślić, że promienniki tarasowe są już od wielu lat stosowane w takich krajach jak Włochy, Hiszpania, Słowenia czy Niemcy, gdzie również występują okresy spadków temperatury poniżej 15°C. Najczęstszym źródłem energii dla promienników tarasowych jest gaz płynny propan-butan czyli gazy węglowodorowe C3-C4, który jest powszechnie dostępny na rynku krajowym w butlach o pojemności 27 dm3 [6] [7]. W związku z tym, że rynek gazu płynnego nie jest rynkiem regulowanym, istnieje duża liczba dostawców i dystrybutorów m.in., takich jak Gaspol, BP, Orlen, Bałtykgaz itp.. Powoduje to, że dostęp do gazów płynnych jest ł[...]

 Strona 1