Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ JASTRZĘBSKI"

Rynek papierów graficznych w Polsce w 2015 roku na tle krajów CEPI DOI:


  Papiery graficzne w Polsce są drugą najsilniejszą grupą papierów pod względem poziomu ich konsumpcji, stanowiąc ok. 25% całkowitego zużycia papierów i tektur. W ostatnich latach zakłady produkujące ten rodzaj papierów przeżywały trudności wynikające między innymi z wysokich cen surowca, polityki środowiskowej, czy zmian na rynku wydawniczym i postępującej "cyfryzacji" mediów. W nadchodzącym okresie obciążenia wynikające z implementacji i rewizji unijnych przepisów z zakresu ochrony środowiska z pewnością przełożą się na dalsze wzrosty kosztów działalności. Kraje C EPI W krajach CEPI, w 2015 r., najwięcej pa[...]

Rynek papierów higienicznych w Polsce w 2016 r. DOI:


  Bibułka tissue to jeden z najpopularniejszych rodzajów papieru, a jego zużycie systematycznie wzrasta. Jest materiałem stosowanym do wytwarzania wyrobów użytkowych, takich jak papier toaletowy, ręczniki, chusteczki, czyściwa przemysłowe i podkłady medyczne. Pod względem ilościowym wciąż dominującym wyrobem jest papier toaletowy. W ostatnich latach obserwowany był stały rozwój tej grupy papierów (rys. 1, 2). Wynikało to między innymi ze znaczących inwestycji w modernizacje istniejących instalacji oraz nowe moce wytwórcze (głownie w zakładach MICHAŁ JASTRZĘBSKI Inż. M. Jastrzębski, specjalista w Sekcji Papieru, Stowarzyszenie Papierników Polskich, Pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź Tissue belongs to most popular paper grades and its consumption consistently increases. It is used for production of toilet paper, kitchen towels, handkerchiefs, industrial cleaning cloths and medical covers.[...]

Rynek papierów graficznych w Polsce w 2016 roku DOI:


  Papiery graficzne w Polsce są w dalszym ciągu drugą najsilniejszą grupą papierów pod względem poziomu ich konsumpcji, chociaż ich udział w całkowitym zużyciu papierów i tektur nieznacznie zmalał (24,6% w 2016 r. w porównaniu do 25,2% w 2015 r.). Ostatnie lata stanowiły trudny okres dla zakładów wytwarzających ten rodzaj papierów, głównie ze względu na utrzymujące się wysokie ceny surowca, brak stabilności w zakresie legislacji oraz sytuację na rynku wydawniczym. Stale zaostrzane przepisy z zakresu ochrony środowiska i energetyki w Unii Euro[...]

Przemysł papierniczy w Polsce w III kwartale 2017 roku DOI:


  Sytuacja na świecie Według najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego produkt krajowy brutto w 2017 r. zwiększy się o 3,6%, tj. będzie o 0,4% wyższy niż przed rokiem. Na tempo wzrostu gospodarczego na świecie będzie wpływać w głównej mierze wysoka dynamika PKB w krajach rozwijających się - zwłaszcza w państwach azjatyckich (wzrost o 6,5%), w tym w Chinach (o 6,8%), Indiach (o 6,7%) oraz w krajach należących do ASEAN-5 21 (o 5,2%). Wśród wysokorozwiniętych gospodarek spoza Europy relatywnie wysoki wzrost PKB prognozowany jest w Nowej Zelandii (o 3,5%), choć w skali nieco słabszej niż przed rokiem, a także w Kanadzie i Korei Południowej (po 3,0%). Poprawę tempa wzrostu w skali roku przewiduje się ponadto w Stanach Zjednoczonych (do 2,2%) oraz Japonii (do 1,5%). Po spadkach notowanych w roku poprzednim, wzrost produktu krajowego brutto prognozowany jest w Brazylii (o 0,7%) oraz Rosji (o 1,8%). W Unii Europejskiej ogółem w 2017 r. szacowane jest przyspieszenie tempa wzrostu PKB w skali roku (do 2,3% wobec 2,0% w 2016 r.). Według prognoz MFW produkt krajowy brutto zwiększy się we wszystkich państwach członkowskich, w tym w największym stopniu w Rumunii (o 5,5%) i na Malcie (o 5,1%). Relatywnie wysokie tempo wzrostu PKB oczekiwane jest także w Irlandii (4,1%), Estonii i Słowenii (po 4,0%), Luksemburgu (3,9%) oraz na Łotwie i w Polsce (po 3,8%). Wśród największych gospodarek ugrupowania, produkt krajowy brutto zwiększy się w Hiszpanii (o 3,1%), Niemczech (o 2,0%), Wielkiej Brytanii (o 1,7%) oraz we Francji (o 1,6%). Produkcja przemysłowa w Unii Europejskiej ogółem w sierpniu br. zwiększyła się o 3,9% w skali roku (wobec wzrostu o 2,2% w analogicznym okresie 2016 r.). Wzrost produkcji notowano w większości krajów członkowskich, w tym największy w krajach bałtyckich - na Litwie (o 13,1%) oraz Łotwie (o 12,1%). W Polsce produkcja przemysłowa wzrosła o 8,6% w skali roku (wobec 5,1% przed rokiem). W znacznym stopniu z[...]

Rynek papierów higienicznych w Polsce w 2017 r. DOI:


  Tissue is one of the most popular and commonly used paper grades, with steadily rising consumption. Since it is used for production of toilet paper, kitchen towels, handkerchiefs, industrial cleaning cloths and medical covers, it can be found in every household, company and institution. The stable growth of this product group can be observed in the past years (fig. 1, 2). Similarly to previous years there were significant investments in existing production lines upgrades, as well as new capacities. According to preliminary data the total paper production in Poland in 2017 was 4 747 000 tons, with tissue papers production representing 14,6% of the total. Compared to 2016 the share increased from 14,0%. Analysis of data from the Statistics Poland (formerly Central Statistical Office of Poland) shows that toilet paper production in 2016 increased by 70,8 in comparison to 2005. Comparing data for 2015 and 2016 the year to year change was 11,4% (fig. 3). Kitchen towels production in 2016 was 162% higher than 2005 and increased by 4,1% compared to 2015 (fig. 4). Tissue market in Poland is strongly influenced by international trade. Figures 5 and 7 illustrate imports and exports of paper according to CEPI classification. It[...]

Przemysł papierniczy w Polsce w III kwartale 2018 roku DOI:


  Sytuacja na świecie Według najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), wzrost globalnego produktu krajowego brutto w 2018 r. miał wynieść 3,7%, tj. podobnie do notowanego w 2017 r. Na tempo wzrostu gospodarczego na świecie wpływ miała głównie wysoka dynamika PKB w krajach rozwijających się - zwłaszcza w państwach azjatyckich (wzrost o 6,5%), w tym w Indiach (o 7,3%), Chinach (o 6,6%) oraz krajach należących do ASEAN-5 (o 5,3%). Wśród znaczących pozaeuropejskich gospodarek, relatywnie wysokie tempo wzrostu PKB prognozowane było w Australii (3,2%), Stanach Zjednoczonych (2,9%) oraz w Korei Południowej (2,8%), przy czym w Australii oraz w Stanach Zjednoczonych tempo wzrostu prognozowane było na większą skalę niż w ubiegłym roku (odpowiednio o 1% i o 0,7%). Zwiększenie produktu krajowego brutto przewidywane było także w Kanadzie (o 2,1%), Rosji (o 1,7%) oraz Japonii (o 1,1%). W Unii Europejskiej ogółem, według prognoz, wzrost PKB miał wynieść 2,2% (wobec 2,7% w 2017 r.). Przewidywano zwiększenie produktu krajowego brutto we wszystkich krajach unijnych, w tym w największym stopniu na Malcie (o 5,7%) i w Irlandii (o 4,7%). Relatywnie wysoka dynamika PKB spodziewana była ponadto w Słowenii (wzrost o 4,5%), Polsce (o 4,4%) oraz na Cyprze, w Luksemburgu, Rumunii i na Węgrzech (po 4,0%). Spośród największych gospodarek UE spodziewano się zwiększenia produktu krajowego brutto w Holandii o 2,8%, Hiszpanii o 2,7%, Niemczech o 1,9%, we Francji o 1,6%, w Wielkiej Brytanii o 1,4% oraz we Włoszech o 1,2%. Produkcja przemysłowa w Unii Europejskiej ogółem w sierpniu 2018 r. zwiększyła się o 1,2% w skali roku (wobec wzrostu o 4,2% w sierpniu ub. r.). Wzrost notowano w większości krajów członkowskich, w tym największy w Irlandii (o 15,1%). Znacznie wzrosła również produkcja przemysłowa w Słowe[...]

Papiery graficzne


  W 2012 r. w krajach CEPI udział papierów graficznych w ogólnej produkcji papieru wynosił 9,3% (rys. 1). Najwięcej papierów graficznych wyprodukowano w Niemczech (9381 tys. ton), Finlandii (6616 tys. ton), Szwecji (5447 tys. ton) oraz we Francji (3086 tys. ton) (tabela 1). Należy zaznaczyć, że wymienione kraje mają również najwyższe zużycie tego rodzaju papieru (rys. 2).W Polsce jest obecnie kilku producentów papierów graficznych, a ich udział w ogólnej produkcji krajowej papieru i tektury wynosi 22,6%. W ostatnich latach obserwuje się niewielkie zmiany w wielkości produkcji papierów graficznych ogółem (rys. 3).W kraju przede wszystkim produkowany jest papi[...]

Papiery opakowaniowe


  W ostatnich latach w krajach CEPI obserwuje się stały wzrost produkcji papierów opakowaniowych, których produkcja stanowi 44,3% całkowitej produkcji papieru i tektury (40 787 tys. ton), natomiast ich zużycie w stosunku do roku poprzedniego zmalało o 1,5% (1). Najwięcej papierów opakowaniowych w 2012 r. wyprodukowano w Niemczech (25,4% w stosunku do całkowitej produkcji papierów opakowaniowych w krajach CEPI), Szwecji (13,7%) oraz we Francji (9,3%) (tabela 1). Należy zauważyć, że najwięcej papierów opakowaniowych zużyto w Niemczech, we Włoszech, we Francji oraz w Wielkiej Brytanii (rys. 2). Wśród produkowanych papierów opakowaniowych klasyfikujemy: - papiery na tekturę falistą, - tekturę pudełkową, - papiery i tekturę głównie do celów opakowaniowych , - papiery opakowaniowe do 150 g/m2.Papiery na tekturę falistą. W Europie najwięcej papierów na tekt[...]

Przemysł papierniczy w Polsce w I kwartale 2016 roku DOI:


  Wprowadzenie Według najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), globalny produkt krajowy brutto w 2016 r. zwiększy się o 3,8% (wobec 3,5% w 2015 r.). Pomimo niewielkiego spowolnienia w skali roku znaczący wpływ na tempo wzrostu gospodarczego na świecie będzie miała wysoka dynamika PKB w rozwijających się krajach azjatyckich (wzrost o 6,4%), w tym w Indiach (o 7,5%), Chinach (o 6,3%) oraz krajach należących do ASEAN-522 (o 5,3%). W grupie pozaeuropejskich krajów rozwiniętych gospodarczo relatywnie wysokie tempo wzrostu PKB prognozowane jest w Korei Południowej (wzrost o 3,5%), w Australii (o 3,2%) oraz w Stanach Zjednoczonych (o 3,1%). W Kanadzie i w Japonii realny produkt krajowy brutto zwiększy się w skali roku odpowiednio o 2,0% i o 1,2%. Spadek produktu krajowego brutto w 2016 r. przewiduje się natomiast w Rosji, przy czym jego skala będzie mniejsza niż w 2015 r. (spadek o 1,1% wobec 3,8% w 2015 r.). W Unii Europejskiej ogółem wzrost PKB będzie zbliżony do notowanego przed rokiem (1,9% wobec 1,8% w ub. r.). Produkt krajowy brutto zwiększy się we wszystkich krajach UE, w tym w największym stopniu w Grecji (o 3,7%), Polsce (o 3,5%) oraz Estonii (o 3,4%). Relatywnie wysoki wzrost PKB jest prognozowany dla Irlandii, Słowacji i Łotwy (po 3,3%), a także Litwy (3,2%). Spośród największych gospodarek europejskich produkt krajowy brutto w Wielkiej Brytanii zwiększy się o 2,3%, Niemczech o 1,7%, we Francji o 1,5% oraz Włoszech o 1,1%. Produkcja przemysłowa ogółem w UE w lutym 2016 r. zwiększyła się w skali roku o 0,8% (wobec wzrostu o 1,8% w lutym 2015 r.). Najwyższą jej dynamikę notowano na Słowacji (wzrost o 7,4%), w Słowenii (o 6,5%), na Litwie (o 6,3%) oraz w Belgii (o 6,0%). Relatywnie wysoki wzrost produkcji przemysłowej obserwowano również w Chorwacji, Luksemburgu, na Łotwie, w Danii oraz w Szwecji (w granicach 4,4%-3,5%). W Polsce w lutym 2016 r. produkcja przemysłowa zwiększyła się o 2,9% w skali roku [...]

Paper Industry in Poland in the 1 st Quarter 2016 DOI:


  Economic resul ts In the first quarter of 2016, the economic situation in Poland was characterized by growth trends. Sold production of an industrial sector was higher by 3,0% than in the same period of a previous year [1]. Thanks to the latest investment projects, the paper industry in Poland has resisted recession and kept its competitive position on the external markets. When compared to the first quarter of 2015, exports of paper and board went up by 3%, paper and board products increased by 14%. Paper and board production in the first quarter of 2016 reached 1 146 000 t and it was higher by 1.1% than in the same period of 2015 [2]. Table 1 shows financial results of the paper industry (companies employing over 49 people) in Poland in the first quarters of 2015-2016 [3]. Table 1. General data on the paper industry in Poland in the first quarters 2015-2016 [3] Specification 2015/I Q 2016/I Q No. of companies covered by survey 211 209 Average p[...]

 Strona 1  Następna strona »