Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Agata Sikorska"

Innowacyjna technologia na rynku gospodarki odpadami niebezpiecznymi


  Ochrona środowiska potrzebuje efektywnych metod i rozwiązań w gospodarowaniu odpadami, ponieważ staje się to jednym z istotnych aspektów rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. Eco- Protect Base - to nazwa unikalnej nowej technologii stabilizacji/ zestalania w branży gospodarki odpadami, a w szczególności odpadami niebezpiecznymi. Jest to proces wiązania i stabilizacji odpadów niebezpiecznych znoszący cechy odpadu niebezpiecznego nawet dla mieszanin odpadów w różnej formie i różnym stopniu uwodnienia (np. błoto, popiół, zanieczyszczenia gleby, zawieszenie, emulsje, odpady przemysłowe, itp.) Dzięki technologii EPB możliwe jest tworzenie produktów z odpadów, które spełniają normy i wymogi budowlane, bezpieczeństwa i higieny pracy.Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w związku z rozwojem przemysłu, powstawaniem wielu nowych branż i rosnącej liczby inwestycji systematycznie wzrasta. Opady niebezpieczne i groźne dla środowiska stanowią w Europie średnio ok. 1,5% wszystkich rodzajów odpadów. To znikomy procent w stosunku do całkowitej ilości odpadów, jednak ze względu na swoją specyfikę stanowi on ważny problem technologiczny i środowiskowy. Obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi są nowelizowane i dostosowywane do wymagań dyrektyw oraz rozporządzeń Unii Europejskiej. Nowa ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r., która weszła w życie 23 stycznia 2013 r., wprowadza unormowania dostosowane do wymogów[...]

Stabilizacja osadów pochodzących z czyszczenia kanalizacji DOI:10.15199/17.2019.3.6


  Wstęp Problem zagospodarowania odpadów pochodzących z czyszczenia kanalizacji dotyczy każdego przedsiębiorstwa wodociągowego, które, w zakresie swojej działalności, mają wpisany obowiązek usuwania awarii, niedrożności sieci oraz utrzymania odpowiedniej wydajności pracy instalacji. Wiele firm dysponuje specjalistycznymi samochodami , które przy wykorzystaniu wysokiego ciśnienia wody i zastosowaniu różnego rodzaju głowic i dysz, umożliwiają usunięcie osadów zalegających w kanalizacji. Osady te gromadzone są w komorze samochodu, a następnie trafiają najczęściej na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Problem zagospodarowania tego rodzaju odpadów staje się bardzo poważny z dwóch przyczyn: aspektów prawnych, kwalifikujących tego rodzaju odpady do składowania, oraz technologicznych, czyli stosowania właściwych procesów przeróbki i warunków czasowego magazynowania, zanim odpady trafią na składowisko. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) jasno precyzują zasady zagospodarowania odpadów, w tym także mieszaniny odpadów pochodzących z czyszczenia kanalizacji. Klasyfikowane jako odpady komunalne o kodach 20 03 03 oraz 20 03 06 powinny zostać poddane procesom odzysku, a w przypadku braku dostępu do racjonalnie uwarunkowanych metod, procesom unieszkodliwiania. Według zapisów w punkcie 7 art. 18 przedmiotowej ustawy, unieszkodliwianiu, (w tym także składowaniu), poddaje się te odpady, z których oddzielono odpady nadające się do odzysku. Zatem podmioty chcące składować odpady z czyszczenia kanalizacji prawnie zobowiązane są do przeprowadzenia procesów odzysku i unieszkodliwienia. Kryterium przy składowaniu osadów z czyszczenia kanalizacji jest spełnienie warunków wymywalności oraz parametrów wyznaczonych w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz. U. 2015 poz. 1277) w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach. Surowe, nieprzetworzone odpady, zbie[...]

Dezodoryzacja powietrza - obowiązek czy potrzeba? Ogólne zasady i warunki w świetle wytycznych zrównoważonego rozwoju. Zamgławianie jako metoda dezodoryzacji o najwyższym ryzyku społecznym i ekologicznym DOI:10.15199/17.2020.1.3


  W ostatnich miesiącach światowe media coraz częściej podkreślają, że rok 2020 rozpoczyna nową erę dla ludzkości. Erę walki o życie na Ziemi. To mocne sformułowanie podkreśla niebezpieczeństwo i katastrofalne skutki zmian w środowisku, jakich dokonał człowiek zaledwie w kilku ostatnich dziesięcioleciach. Zanieczyszczona gleba, woda, powietrze, sztuczne światło i hałas - to składowe środowiska, w którym żyjemy. Liczba ludności przez ostatnie 50 lat wzrosła około dwukrotnie, do prawie 8 miliardów. Obserwujemy niespotykany dotąd rozwój technologii, sztuczna inteligencja coraz częściej zastępuje człowieka. Szacuje się, że każdego roku powstaje około 10 tysięcy nowych związków chemicznych, z których większość znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. W jaki sposób te zmiany wpływają na człowieka? Niestety to pytanie musimy potraktować jako retoryczne. Efektem szybkich zmian jest brak pełnej wiedzy, jak racjonalnie przeciwdziałać, minimalizować negatywne skutki oraz w jaki sposób zachować bezpieczny stan równowagi ekosystemów. Każdy z nas mógłby wymienić przykłady negatywnej, wręcz katastrofalnej w skutkach, ingerencji w środowisko. Wyjałowiona gleba, zachwiana równowaga hydrogeologiczna, zatrute rzeki, nieodwracalne zaburzenia ekosystemów - można ująć określeniem - Ziemia jest w trakcie środowiskowej agonii. 1. Zanieczyszczenia powietrza związane z uciążliwością odorową Tło nakreślone powyżej ma ukazać kulisy sytuacji, w jakiej rozpoczynamy rozważania na temat dezodoryzacji powietrza. Powietrze jest medium uniwersalnym i niezbędnym do życia. Niestety każda substancja "obca", która pojawi się w powietrzu, znajdzie także drogę do naszego organizmu. Zalecenie, by unikać miejsc z zanieczyszczonym powietrzem brzmi nie tylko jak truizm, ale jest często niewykonalne. Co ciekawe, dopóki powietrze jest bezwonne i niewidoczne, nie wzbudza w nas żadnych negatywnych emocji. *) Agata Sikorska - tel. 664 022 480, e-mail: agathasikors[...]

 Strona 1