Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Zdzisław KURCZYŃSKI"

Eksperymentalne opracowanie komponentu danych wektorowych TOPO dla Bazy Danych Topograficznych (TBD) na podstawie wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych

Czytaj za darmo! »

W Polsce rozpoczęto tworzenie Bazy Danych Topograficznych (TBD) o dokładności i zasobie treści odpowiadającej tradycyjnej mapie topograficznej w skali 1:10000. Bazę taką tworzy się w oparciu o ortofotomapę wytworzoną ze zdjęć lotniczych w skali 1:26000. Tempo tworzenia tej bazy nie jest satysfakcjonujące, a koszty są duże, szczególnie dotyczy to b.d. wektorowych. Rozpatruje się możliwość tworze[...]

Ocena możliwości współczesnej fotogrametrii w pracach z zakresu ewidencji gruntów i budynków DOI:10.15199/50.2016.7.1


  Prezentowany artykuł przedstawia zakres możliwości i warunki konieczne przy wykorzystaniu metod współczesnej fotogrametrii cyfrowej w pracach z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, a w tym w pomiarze granic działek ewidencyjnych i pomiarze budynków. W artykule pokazano możliwości stosowania i potencjał użycia fotogrametrii w pomiarach z zakresu modernizacji EGIB. W artykule omówiono unormowania prawne dopuszczające pomiary z wykorzystaniem technik i danych fotogrametrycznych do prac z zakresu EGIB, określono etapy modernizacji ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem pomiarów fotogrametrycznych, jak również podsumowano dotychczasowe prace fotogrametryczne w kraju w tym zakresie. Artykuł pokazuje, iż współczesny poziom opracowań fotogrametrycznych, opartych na zdjęciach pozyskiwanych wielkoformatowymi, lotniczymi kamerami cyfrowymi, opracowywanych w technologiach cyfrowych, pozwala osiągnąć dokładności opracowania wymagane obecnymi standardami i przepisami w zakresie EGIB. Słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, kataster, fotogrametria, pomiar stereoskopowy, monoploting This paper presents the range of possibilities and necessary conditions for using modern, digital photogrammetry in the work related to the update of the cadastre including modernization of parcels boundaries and buildings footprints. The article shows the applicability and potential of the use of photogrammetry measurements in the field of modernization data from real-estate and building register. The article discusses the legal regulations allowing measurements using both photogrammetric techniques and data to work with a range of cadastre data. The paper describes specified stages of the cadastre update in case of using photogrammetric measurements. Finally, current photogrammetric works in the country are presented in regard to the subject of the paper. The article shows that the contemporary level of photogrammetric studies based on larg[...]

True-ortho - moda czy może coś więcej? DOI:10.15199/50.2020.2.1


  Określenie (i produkt) true-ortho weszło do słownika i staje się coraz bardziej popularne. Wiele na to wskazuje, że true-ortho jako produkt stanie się w niedalekiej przyszłości powszechne i w przypadku ortofotomap miast wyprze "zwykłe" orto. Czy tak jest w istocie? Pojęcie "true-ortho" nie pojawiło się kilka lat temu, jest znane od ponad 20 lat. Rozumienie tego produktu ulega jednak ewolucji, jest różne dawniej i obecnie. Co prawda, cel jest wciąż taki sam, tj. wygenerowanie obrazu powierzchni terenu i obiektów na nim położonych (np. budynków) w rzucie ortogonal-nym na płaszczyznę poziomą (rys. 1), ale drogi prowadzące do jego osiągnięcia mogą być różne. Nierzadko osoby używają tego samego określenia "true-ortho", ale rozumieją pod tym pojęciem coś zgoła różnego. A zatem: o jakim true-ortho mówimy? Już sama nazwa produktu budzi wątpliwości. Spotyka się inne określenia: "prawdziwa ortofotomapa", "naturalna ortofotomapa", "rzeczywista ortofotomapa". Żadne nie jest doskonałe, pozostańmy więc przy angielskim pierwowzorze.Zwykłe" orto Ortofotomapa to połączone (zmozaikowane) ortoobrazy. Ortoobraz to zdjęcie lotnicze, z geometrią właściwą dla zdjęć (rzut środkowy), przetworzone na ortoobraz z geometrią właściwą dla mapy (rzut ortogonalny). Mówiąc inaczej, ortorektyfikacja to proces przepróbkowania (resampling) zdjęcia cyfrowego, będącego matrycą pikseli, na inną matrycę, stanowiącą obraz terenu w innej geometrii. W procesie ortorektyfikacji następuje (piksel po pikselu), przetworzenie do nowego położenia. "Na oko" trudno jest dostrzec różnice między zdjęciem a ortoobrazem. W tym procesie konieczna jest znajomość elementów orientacji zewnętrznej zdjęcia oraz numeryczny model terenu (NMT). Cały proces jest ścisły (nie zawiera metodycznych uproszczeń). Na ortoobrazie prawidłowo (tj. zgodnie z rzutem ortogonalnym) są odwzorowane obiekty leżące na powierzchni terenu (a więc Przegląd Geodezyjny nr 2/2020  Rok XCII 11 NAUK[...]

 Strona 1