Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Konrad Nowakowski"

Opakowania pod kontrolą

Czytaj za darmo! »

Rosnące w ostatnich latach zużycie opakowań - zarówno w Polsce, jak i Europie - powoduje, że powstające z nich odpady stanowią znaczącą część odpadów z gospodarstw domowych - nawet do 30 proc. wagowo, a 50 proc. objętościowo. Niezależnie od wzrostu zużycia opakowań w gospodarstwach domowych duża masa odpadów opakowaniowych powstaje w przemyśle, usługach i handlu. Prognozy przewidują dalszy wzr[...]

Rynek tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej nastąpiły lata dynamicznego rozwoju branży tworzyw sztucznych. Cały sektor tych tworzyw, głównie ze względu na funkcjonowanie na rynku międzynarodowym, jest mocno uzależniony od sektora finansowego. Popyt na tworzywa sztuczne w krajach UE corocznie wzrasta. Branża tworzyw sztucznych w Europie i w Polsce wyraźnie się rozwija.Zakończony już rok 2007 d[...]

Odpowiedzialność producenta za zgodność stosowanych opakowań i systemów pakowania

Czytaj za darmo! »

Obecnie naczelną zasadą zarówno prawodawstwa polskiego, jak i Unii Europejskiej jest zasada zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego z odpowiedzialnością ekologiczną. Podstawowe zasady systemu zarządzania opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi określają: dyrektywa Rady Parlamentu Europejskiego, ustawy oraz normy. Wychodząc naprzeciw potrzebom producentów sprzedających swoje wyroby w opakowaniach Zakład Ekologii Opakowań Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań oferuje przeprowadzenie oceny ekologicznej zarówno opakowań jak też systemu pakowania. Konrad Nowakowski: Manufacturers’ responsibility for the compatibility of applied packages and packaging systems. Now the main principle of legislation both Polish and European Union’s is the sustainab[...]

Opakowanie i systemy pakowania a ochrona środowiska


  Opakowania są produktami powszechnie stosowanymi we wszystkich działach gospodarki, a powstające z nich odpady są bardzo rozproszone i przez to stanowią one pewne zagrożenie dla środowiska. Sytuacja taka spowodowała podjęcie stosownych działań legislacyjnych, logistycznych i technologicznych. Obecnie naczelną zasadą zarówno prawodawstwa polskiego, jak i Unii Europejskiej jest zasada zrównoważonego rozwoju, tj. harmonijnego połączenia rozwoju gospodarczego i społecznego z odpowiedzialnością ekologiczną. Wypływa z niej zasada "zanieczyszczający płaci", jak i zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która w zakresie gospodarki odpadami oznacza, że producent jest nie tylko odpowiedzialny za odpady powstające w toku procesu produkcyjnego, ale również za odpady powstające z wytwarzanych przez niego produktów - w trakcie, jak i po zakończeniu okresu ich użytkowania. Zasady te stosowane łącznie wskazują, że zarówno producent, jak i "użytkownik" produktu są odpowiedzialni za powstające z niego odpady. Stosownie do tego powinny być rozłożone ciążące na nich obowiązki. Podstawowymi dokumentami systemu zarządzania opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi są:  dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 94 (62) WE [1] z 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych,  ustawa z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z późn. zm.),  normy oraz inne dokumenty normatywne Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN). Dyrektywa 94 (62) WE zawiera regulacje dotyczące problematyki gospodarki odpadami opakowaniowymi i obejmuje wszystkie rodzaje opakowań oraz odpadów opakowaniowych. Jest jedną z dyrektyw "nowego podejścia", których zadaniem jest dbałość[...]

LCA jako narzędzie oceny metod postępowania z odpadami opakowaniowymi

Czytaj za darmo! »

Wpływ przedsięwzięć gospodarczych na środowisko można określać za pomocą wielu metod. Obecnie jednak na czoło wysunęły się dwie z nich, uznane jako najpełniej odzwierciedlające rzeczywistą antropopresję, czyli wpływ działań człowieka na środowisko naturalne. Są to metody oceny oddziaływania na środowisko EIA (Environmental Impact Assesment) oraz analizy cyklu życia produktu LCA (Life Cycle Assessment), zwane także ekobilansem. O ile pierwsza z nich znajduje zastosowanie głównie przy lokalizacji inwestycji gospodarczych, to druga doskonale nadaje się do kompleksowych badań produktów (w tym opakowań), a także różnych procesów. Konrad Nowakowski, Grzegorz Ganczewski: LCA as an evaluation tool for packaging waste management methods. The influence of economic enterprises upon the environment can be determined by using various methods. At present, however, two of them have been coming to the fore, recognized as the most completely reflecting the real anthropo pressure, i.e., the influence of human activities upon the natural environment. They include the assessment methods for the environmental impact EIA (Environmental Impact Assessment) and the analysis of the product life cycle LCA (Life Cycle Assessment) called also the eco balance. As long as the first finds application mainly in the location of economic investments, the second is perfectly fitted for complex product (including packaging) research and also research on various processes. Obowiązujące w Polsce od 2002 r. regulacje prawne w zakresie odpadów opakowaniowych wprowadziły odpowiedzialność przedsiębiorców za obciążenia dla środowiska, powstałe w wyniku wprowadzania na rynek opakowań, ich stosowania, a następnie odzysku i unieszkodliwiania powstałych odpadów. Dostosowany do wytycznych Dyrektywy 94/62/EC [1] krajowy system prawny, podobnie jak w innych państwach Unii Europejskiej, przewiduje rozwój i doskonalenie metod oceny opakowań, które mają doprowadzić do ogranicz[...]

System zarządzania odpadami opakowaniowymi


  W Centralnym Ośrodku Badawczo Rozwojowym Opakowań cyklicznie organizowane są szkolenia dotyczące wymagań związanych z opakowaniami. Opakowania są produktami powszechnie stosowanymi we wszystkich działach gospodarki, a powstające z nich odpady są bardzo rozproszone i przez to stanowią one pewne zagrożenie dla środowiska. Sytuacja taka spowodowała podjęcie stosownych działań legislacyjnych, logistycznych i technologicznych.Dla uporządkowania głównych założeń gospodarki odpadami opakowaniowymi, jednolitych we wszystkich krajach członkowskich oraz z uwagi na potrzebę wyodrębnienia specyficznej problematyki opakowań poużytkowych, w grudniu 1994 r. została ustanowiona Dyrektywa 94/62/EC, dotycząca opakowań i odpadów opakowaniowych [1].Wytyczne tej dyrektywy zostały zatwierdzone na drodze parlamentarnej w poszczególnych krajach członkowskich w formie wewnętrznych przepisów, które to przepisy stworzyły warunki dla wdrożenia systemów organizacyjnych przeciwdziałających powstawaniu odpadów. Dyrektywa 94/62/EC jest jedną z dyrektyw "nowego podejścia", których zadaniem jest dbałość o to, aby w obrocie znajdowały się tylko produkty bezpieczne dla zdrowia, życia i środowiska. Dyrektywy te obowiązują * Na podstawie prezentacji wygłoszonej na seminarium [...]

Odpady opakowaniowe jako źródło energii

Czytaj za darmo! »

Opakowania poużytkowe, których recycling jest nieuzadniony technologicznie lub ekologicznie, a które charakteryzują się dużą wartością opałową powinny podlegać termicznym metodom przekształcenia odpadów, prowadzącym do odzysku energii. Dotyczy to przede wszystkim opakowań z tworzyw sztucznych. W Polsce metodami termicznymi dokonuje się jeszcze odzysku niewielkiej masy odpadów opakowaniowych.[...]

 Strona 1  Następna strona »